IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 63580

ام البلاد یا شهر مولا علی مورد هدف تیر ایران قرار گرفت

29 آگوست 2012, 14:07, توسط ارمان

تا یک نفر افغان است سرزمينم در فغان است
تا که افغانستان است نام اش بطلان است
خور که شود پس نام آن سان
آسان بتابد باز آن درتوران و ايران
ايران نام فارسى درى از روزگارفردوسى است و همان نام باستانى "آريانم" و"آريانا" مى باشد که در زبانهاى يونانى و لاتين هنوز زنده است. پدر تقلب وجهلکارى در ادبيات پشتو و نويسنده هميشه پنهان پته خزانه ازنام باستانى "آريانا" و از يما Yama که همان جمشيد Yamschid باست, کارمى برد ونه از نام فارسى درى ايران.اين علامه پشتون به نام عبدالحى حبيبى بود که ازشيپور پايکوبى اش در باره کشف "پته خز انه" در سال ١٩٤٤ جهان خبرشد. دراول مردم افغان و دانشمندان گيتى خوشى نمودند که زبان پشتو هم مانند شاهنامه فردوسى اثرى گرانبها دارد. کشور ناره و فريا د اتن و سرنا برپاشد. اما اين خوش خبرى به زودى باعث رسوايى حاکمان افغان گرديد چونکه تحقيقات آثار تاريخى مانند واژه هاى زمان هزارودوصد سال پيش شيوه نگارش, استفاده از کاغذ و رنگ مداد و يا پر و نى اش ازطرف کميسون دانشمندان جامعه
جهانى به عنوان سند اصلى صورت گرفته نتوانست بخاطرکه زيرک افغان مواد اصلى را دراختيار دانشمندان جهان قرارنداد
علامه پشتون قندهار بعوض اصل سند کاپى آثارمنسوب به شعراى پشتون را به جامعه جهانى ارسال کرد. آنها فقط توانستند واژه هاى زمان هزارودوصد سال پيش, شيوه نگارش حروف وجملا ت را علاجى و تحليل و تجزيه تحقيق وبررسى نمايند!
اما همين ر فورمهاى گرامرى زبان پشتو واختراع حروف پشتودرسال 1936 بود که دروغ و تقلب اين علامه بزرگ افغان را آشکارو روشن ساخت . (دو حرف ځ و ڼ) استفاده شده که هم حرف ځ و هم حرف ڼ درسال ١٩٣٦ اختراع شده است و در اشعار شاعران پشتو از زمان قرن نهم ميلادى تا به قرن 17ام ميلادى ازهمين حروف استفاده شده بود. زبانشناسنارويى بنام مورگينشتين حتى حاضربود که يک قسمت ازآثار را قبول کنيم که درآن ازهمين حروف استفاده نشده اگرعلامه افغان کاغذها وياکتيبه هاى اصلى را در اختيار مرکزفرهنگى جهانى که پسانها يونسکوشد قراردهد. ولى علامهاصل اش نتوانست عيان نمايد و اثر به گنج پنهان مشهور شد.
نام دختر را در اروپا "آريانه" مى نامند و نام کشتى فضايى ويا موشک‌های فضایی غیرنظامی اروپا Arianespace "آريانى" مى باشد
توران نام باستانى مردمان تورکتباران بود که درقرون ميانه به آن ترکستان مى گفتند. تازمان ظاهرشاه باباى پشتونها کشورى بنام همچم ناله و فرياد به هفت استان تقسيم شده بود که به يک حکومت اش ترکستان به گونه رسمى ناميده مى شد. با پايتخت توران سمنگان بود . "توراندت" (توراندخت) دخترشاه توران بود که فريدريش شيلر درامه نگار و شاعرآلمانى اين داستان را به نمايش گذاشت.
ازپيشينه هاى دورجنگ زبانى وعملى بين مردمان توران و ايران بود. ولى ايران و توران دو پهلوى سکه اند يکى را ازهم ديگر جدا نمى توان کرد.
هردوشان قوى بودند و استند هم مردمان ايرانى و هم مردمان تورانى(هزاره٬ اوزبيک, تورکمن , يوگور.......). به شاهنشاهى هزارساله جمشيد ازديگاه داستانهاى اسطوره اى ضحاک پايان داد. و درفش کاويانى را کاوه آهنگر درقيام عليه ضحاک برافراشت .در زمان جنگ هرحزب عليه حزب ديگر تفنگ زد قانون جنگ و جنگل يکى است. هرقوم با اين زبان جنگ گفت که من از اين خاک هستم. مگرامروزطالبان افغان در لباس کوچى مردم تورانى هزاره را در هردوسوى ديورند قتل عام مى کنند.
درفش هر دوشان توران و ايران خورشيد داشت. امروزدرکشورهاى تورانى درپرچمهاى کشورهاو نشان دولتهاى شان خورشيد نقش شده اند. مردمان ايران وتوران هم فرهنگ وهمزبان وباسنتهاى مشترک اند ازموسيقى و غذاهاى مشترک استفاده مى کنند.
جشنهاى باستانى وتقويم خورشيدى شان مشترک اند. آنها اسطورهاىمشترک دارند. درافسانه هاى مردم هزاره جهان پهلوانان ايرانى و تورانى آمده اند . داستان تراژدى و داستان عشقى شان نمايانگر فرهنگ عميق اين مردمان دارد . تورانى ها درزمان حکومت خوددرحوزه سر زمينم و درکشور امروزى ايران خدمات شايان را بجا نمودند
موزه کابل آثارى گرانبهاى دارد که درآن چيره مردمان تورانى(هزاره٬ اوزبيک, تورکمن) نقش دارد. آيا دولت امارت افغان نبود که پيکره هاى باميان وآثارى گرانبهاى تورانى را به خاک کشاندند و نابود کردند.
مردم توران به زبان فارسى درهردوران گذشته درپشثه ايرانزمين خدمت نمودند.
من افتخار مى کنم که سرودهاى همفرهنگ من (يغورهاى چين) http://www.youtube.com/watch?v... وسرودهاى مردمان سرزمين من درنوروز يکى است.
ازعلامه ها ى افغان پرسش شود که پشتون نوروزدارد?
http://www.youtube.com/watch?v...

جستجو در کابل پرس