IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75406

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

9 آگوست 2013, 15:21, توسط داوود مهمند

تیمور خان!
این اوسانه های سرمنگسک را که خودت حالا سر داده ایی؛ از پیش نظر من ودیگر خواننده ها گذشته است. قیام چنداول علیه رژیم تره کی را هرگز بحساب احزاب ورهبران خود فروختهء ایران نشین که در خانه های آیت الله های ایرانی وظیفهء آشپزی وکالا شویی داشتند نگذار که خدا نخواسته ازقدسیت آن میکاهی.
درقیام چنداول نه تنها هزاره ها بلکه غیر هزاره های کابلی وحتی بهترین شخصیتهای تحریک اسلامی سنی مذهب نیز به شهادت رسیده اند. یکی از ین شخصیتها شهید عمر مشهور به عارف بود که مربوط نهضت اسلامی افغانستان میشد واز پنجشیر بود ودرهمان روز جام شهادت را نوشیده است. همین بسم الله محمدی که حالا وزیر دفاع است درهمان سال محصل مدرسهء ابوحنیفهء کابل دربگرامی بود که یکجا با دیگر قیام کننده گان به چنداول آمده بودند وبعداز همان روز به پنجشیر گریخت وترک مدرسه وتحصیل نمود.. اما امروز تو میخواهی آنرا یک قیام صرف هزاره گی وشیعه گی معرفی کنی . کمی شرم وحیا خوب است.
حساب قیام کننده گان چنداول که بدون شک هزاره های مجاهد بودند با حساب رهبران جنایتکار حزب وحدت شما که همهء شان آشپزها وکالا شوهای خانه های روحانیون ایرانی بودند کاملا ازهم جدا است.
تو بحیث یک شاگر وفادار ولجوج مزاری که چشمانت را تعصب قومی ومذهبی کور کرده است هرگز حاضرنیستی که حقیقت را بدانی. من نوشته ام که قوای شوروی هرگز به اندازهء مناطق جنوب به مناطق هزاره نشین حملات وحشیانه نکرده است. شما صرف ازهمان قیامهای نخستین علیه شورویها یاد کرده اید که من منکر آن قیامها نیستم . آن قیامها در ابتدای هجوم قوای شوروی در افغانستان شکل عمومیت را بخود گرفته بود. ولی بعدا قوای شوروی صرف مناطق پشتون نشین را هم درشمال وهم درجنوب آماج حملات وحشیانهء خویش قرار داده است. تلفات مناطق تحت کنترول احزاب مزدور ایرانی درهزاره جات به مقایسهء دیگر مناطق افغانستان صفر است. آغازگران قیام در رژیم تره کی در ابتدا ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا؛ قیام مردم هرات؛ قیام افسران غند اسمار درکنر؛ قیام مردم زیروک درپکتیا همهء این قیامها مردمی بودند وهرگز بحساب قومی ومذهبی نباید حساب شوند
من با قیام ومقاومت مردم ازهر قوم وقبیل که بودند کاری ندارم ولی مناظرهء من با تو برسر رهبران خودساختهء شماست که در دستگاه های جاسوس پرور قم وتهران تربیه شده اند.
من ازخودت پرسیده ام که : زمانیکه یک شخص بیشترین عمر خودرا در آشپزی وخدمت روحانیون وآخوندهای ایرانی گذشتانده باشد او را چگونه میتوان فرد مستقل دانست؟ مگر همین عبدالعلی مزاری آشپز وخدمتگار خانهء هاشمنی رفسنجانی نبود؟ چرا وبکدام دلیل شما بخاطر تعصبات کور قومی تان ازیک مزدور ویک نفرخدمت خانگی هاشمی رفسنجانی یک شخصیت مستقل ورهبر سیاسی می تراشید؟
تو درپیام اخیرت چنان فلمفرسیایی کرده ایی که گویا همهء عالم وآدم در دشمنی با علی مزاری شما قرار داشته بود وغیر از مزاری همه گان مزدور ودست نشانده بودند. اما من میگویم بلا به پس همهء این مزدوران چه اکبری وچه فاضل فضول چه محقق وچه خلیلی وچه ربانی وچه مسعود وچه سید جاوید وچه کاظمی وچه حیدری.
تو چرا به پای خود ایستاده نمیشوی؟ چرا جهان را با عینک مزاری وشفیع دیوانه می بینی؟ بالاخره این نهایت حماقت تو است که بعدازگذشت چندین سال ازمرگ مزاری تا هنوز به شاهراه انسانیت وعقلانیت هدایت نشده ایی.
این چه چرندیات نوشته ایی؟ مگر کوبیدن میخ برسر مردم بیدفاع پشتون وتاجیک درغرب کابل را میتوانی با این چرندنویسی هایت از یاد مردم ببری؟ مگر بریدن سینه های زنهای اهل تسنن را درغرب کابل میخواهی با این چرندیات ازیاد مردم ببری؟ دوست عزیز!
شما متهمان جنایات جنگی استید. شما آغازگران نقض حقوق بشر درافغانستان شمرده میشوید. شما وهمدستان تان ولو اگر صدبار وهزار بار یکدیگر تان را تبرئه ویا متهم به آغاز درگیریها نمائید بلاخره مردم همه چیز را به یاد دارند.
شما نوشته اید که مزاری خواهان حل ریشه ایی مشکل افغانستان بود.
کدام حل ریشه ایی. وچگونه؟ میخواستید برای خودتان کشورمستقل ایجاد کنید؟ آیا باشنده گان دیگر این سرزمین به شما این جازه را میدهند؟ بگذریم از اینکه پشتونها درین مورد با شما توافق کرده نمیتوانند آیا تاجیک ها وازبکها باشما درین مورد تا آخر خط می روند.
تیمورجان!
ازین خواب وخیالات کهنه بگذر. پیام برادر ح‍کمتیار محتوای خیلی روشن دارد.

جستجو در کابل پرس