IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 75414

گلبدین حکمتیار، هزاره ها را مستقیم به نسل کشی و کوچ اجباری تهدید کرد

9 آگوست 2013, 22:44, توسط داوود مهمند

به آقایان زریالی وتیمور وکاوه زردشتی!
شما اگر واقعا منطق انسانی داشته باشید هرگز به دشنام وفحاشی رو نمی آورید وچنین توهین آمیز را به نشانهء یک قوم بی خریطه فیر نمیکنید. پس معلوم است که شما نه منطق دارید ونه هم در دسترخوان انسان؛ بزرگ شده اید، شما هیچ تعلق ونسبت خونی به هیچیک از اقوام شریف وبرادر کشور ندارید، اگر من هم با ادبیات شما صحبت کنم واز الفاظ وکلمات شما کار بگیرم، میتوانم ولی تا حد توان وطاقت بشری کوشش میکنم که مثل شما از الفاظ رکیک استفاده نکنم تا بخاطر یک ویا چند تا اشپش همهء یک قوم شریف ضربه نخورد.
ورنه خیلی آسان وساده میتوانم بگویم که این ادبیات شما نشان میدهد که شما حاصل نکاح های موقت وصیغه ها درکوچه ها وپس کوچه های تهران وقم می باشید. استعمال چنین ادبیات برای من هیچ هزینه ای دربر ندارد، ولی اگر شما واقعا شیر آدم را خورده اید و ازیک پدر ومادر صالح بدنیا آمده اید لطف کنید ازین ادبیات دست بردارید، استعمال این الفاظ کوچه ایی وبازاری هیچ درد شما را دوا نمیکند.
من درپیام قبلی ام به تیمور گفتم که دفاع از مزاری، دفاع ازقاطبهء ملت شریف هزاره نیست ومحکوم کردن مزاری، نباید توهین به هزاره ها شمرده شود، مزاری یک جنگ سالار وجنایتکار بود که به امر وفرمان مقامات رژیم آخوندی تخم تعصب وکینه های قومی ومذهبی درمیان باشنده گان این کشور کاشت، این سخن من به معنای دفاع ازمخالفین سنی وشیعه ای او مانند مسعود وربانی واکبری ومحسنی وانوری نیست ونه هم پرده برداشتن ازجنایات مزاری ؛ میتواند مخالفان اورا برائت بدهد. هرکدام این مزدوران درجایگاه خودشان به این وطن خیانت کرده اند، ولی ازآنجاییکه پیام امسال برادر حکمتیار به آدرس گروه های مزدور حزب وحدت فرستاده شده ، من نیز درحول وحوش همین پیام میخواهم باطرفداران مزاری مناظره کنم.
ازنظر من مزاری نه کدام فیلسوف بود نه هم کدام روحانی ونه هم کدام مجتهد. زمانیکه در ایران بود، درخانهء هاشمی رفسنجانی، آشپزی میکرد، قبل ازآن یکی از اعضای خیلی پائین ربته وعادی حزب اسلامی افغانستان بود، اینکه تیمور حالا اورا بنام رهبر مستقل ومردمی برخ ما می کشد نشان ازجهل وتعصب وبی خبری او دارد. درین شکی نیست که درمیان احزاب 9 نهگانهء شیعه درایران همهء آنها دستنگر ومحتاج مراجع مذهبی وسیاسی ایران بودند، این ُنه حزب درحقیقت به نّه مرجع استخباراتی ایران ارتباط داشت، هرکدام آنها را دستگاه جاسوسی ایران جدا جدا تمویل وتسلیح میکرد، جنگهای داخلی این احزاب را درمناطق هزاره جات تاکنون تاریخ بیاد دارد.
حزب اسلامی افغانستان حتی در بسیاری مواقع درجنگهای جناحی گروه های شیعه درمناطق هزاره جات همیشه میانجیگری کرده است. جنگ های سازمان نصر با جناح اکبری، ومحسنی وشورای اتفاق را تاکنون کسی فراموش نکرده است. اما حالا بقایای متعصب وقومگرا آنقدر دیده درا شده اند که میخواهند با لباس های شان به چشم مردم داخل شوند وازخودشان فرشته های ملکوتی ومظلومان تاریخی درست کنند.
بعداز بقدرت رسیدن مجاهدین، همین سیاف وهابی وهمین مزاری بودند که به امر باداران شان جنگ مذهبی وقومی را درغرب کابل براه انداختند، اگر کمکهای به موقع حزب اسلامی افغانستان در رأس کمکهای شخص برادر بزرگ مجاهد حکمتیار به عبدالعلی مزاری نمی بود وراه اکمالاتی اورا ازطریق میدان وردک به هزاره جات باز نمیگذاشت، مسعود وسیاف دریک روز مزاری را خام قورت میکردند، ولی همین حزب اسلامی افغانستان بود که به موقع، خودش را بیاری این برادران ناسپاس رساند وراه میدان وردک را به روی پیروان وسلاح بدوشان مزاری بازگذاشت واین طعنهء دوستان را هم در داخل حزب وهم درمیان سایر احزاب جهادی اهل سنت وجماعت بجان خرید که حزب اسلامی درحقیقت ازمواضع ایدیالوژیک خویش عدول کرده وبایک گروه شیعهء رافضی قول برادری داده است، اما حزب اسلامی افغانستان صرف بخاطر اینکه در دفاع ازخط ظالمان وستمگران وانحصارطلبان قدرت قرار نگیرد، قاطعانه وصریح ازموضع آقای مزاری دفاع کرد، باوجودیکه درجنگهای غرب کابل اهل تسنن افغانستان بیشترین ضربه را از دست سلاح بدوشان بداخلاق ومفسید مزاری خورده بودند، به ده ها عالم دین وامامان مساجد غرب کابل توسط افراد مزاری به ناجوانمردانه ترین شیوه به شهادت رسیده بودند، بالای سرهای مردم بیگناه میخ کوبیده شد، بالای نوامیس مردم تجاوز صورت گرفت، حتی بالای آن عده از هزاره هایکه با سلاح بدوشان مزاری همراهی نمیکردند هم تجاوز صورت گرفته است.
من بیاد دارم که یک صاحب منصب هزاره را که ازبقایای رژیم نجیب بود وبخاطر عصبیت قومی وهزاره گی اش، قطعات تحت فرمان خودرا به گروه مزاری درهمان روزهای سقوط دولت نجیب تسلیم کرده بود، ولی بعداز جابجایی قوتهای مزاری درغرب کابل، برای اولین بار بالای خواهر او ازطرف افراد مزاری تجاوز جنسی صورت گرفت که این موضوع حتی همین حالا درسایت راوا به شکل مفصل آن موجود است. همان صاحب منصب زمانیکه ازجریان آگاه میشود که بالای خواهرش تجاوز جنسی صورت گرفته در دل عقده میگیرد وبه شورای نظار تماس میگیرد، البته این حادثه قبل از شکست قوتهای مزاری در افشار بود.
درپهلوی دیگر عوامل استخباراتی ونظامی شورای نظار، یک عامل مهم درسقوط مرکز نظامی مزاری در انستیوت علوم اجتماعی یکی هم موجودیت وتماس این صاحب منصب هزاره بود که به نفع مسعود فعالیت زیر زمینی را آغاز کرد وزمینه ساز سقوط بلنداژهای بادام باغ گردید. حالا بفرماید تیمورخان بگوید آیا این قصه حقیقت دارد ویانه؟
آیا شورای نظار بدون همکاری افراد نظامی از داخل قدرت راندن قوتهای مزاری را از افشار وانستیوت علوم اجتماعی داشت؟ پس حالا تیمور خان چرا به اصل موضوع داخل نمیشود که سخن را به مسایل قومی می کشاند واز رهبران گمراه ومزدور خود قهرمان درست میکند؟
تیمورخان! نام شما وگروه شما درلست سیاه مردمان حقبین این کشور وحتی جهان قرار دارد، شما جنایت آفریده اید، شما مردم بیچاره را بنام قوم ومذهب بجان هم انداخته اید وحالا نیز بدون هیچگونه دستاویز قانونی خودتان را تیکه دار قومیت هزاره ومذهب شیعه معرفی میکنید وازطریق کابل پرس، میخواهید اقوام باهم برادر کشور را بجان هم بیندازید، ازکدام فدرالیسم صحبت میکنی؟ اینکه چند تا جنگ سالار برسر منافع وچور وچپاول باهم جور بیایند وهرکدام درهر ولایت نظام ملوک الطوایفی خودرا برقرار سازند ازنظر خودت فدرالیسم است؟ مگر خواب دیده ایی؟ چه خورده ایی که تاکنون آنرا هضم نکرده ایی تیمورخان!
یک وجب این خاک را کسی به جنگ سالاران قومی وتیکه داران قومی نمی سپارد، وارثان این ملک فرزندان واقعی این سرزمین اند که بدون هیچگونه تعصب وبدبینی ودشمنی باهمدیگر؛ افغانستان را خانهء مشترک شان میدانند ومیخواهند باهم یک زنده گی برادر وار وآبرومند را ادامه دهند.

جستجو در کابل پرس