IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 40702

ملا بی نظیر مادر طالبان

5 اكتبر 2010, 21:55, توسط jalaludinbaiany

[ خجســــــــــــته نه باشـــــــــد هرزه را < خــان > خطاب کرد ] !!
خواســــــتم بدون حذر از « تهديت طفلانه » تو که [ امکان آفتابی شدن بنده را در اين سايت نيز داريد ؟؟؟؟!!! ] به گونه اخص با آدم که هنوز که هنوز است انسان نگرديده
وبا روش های پوسيده ، فرومايه وعلت تراشی چون جوخداران ( خمينی ) بر هر خشک و تر تازيده ، چرند نوشته ، اتهام بسته و سر خود را زير برف پنهان نموده است " با نگرش روشن از ماضی و حال تو باب گفتمان را گشوده ، و بر اين تياتر مضحک تو خاتمه داده .
( خان ) مجبورم نساز که تمام ساز وبرگ حال وگذشته تورا ، هم طبق های تورا ، هم شهری های تورا رسوا و آفتابی ساخته با مطالب درشت وزشت چهره در نقاب کشيده تورا در ساير سايتها نشر کنم .
فعلأ برای اينکه اگاه شده چند مطلب را که قابل نگرش است برايت مينگارم .
اول در لندن اقامت نداری . دوم خوب ميدانی به گفته تو در قونسلگريهای کويته و پشاور
[ نصب ] نه بلکه حسب نظر ( زنده ياد ) ببرک در قونسلگری افغانستان مقرر شدم.
سوم کاملأ اگاه هستی که بنده تحصيلات عالی خود را در پوهنتون دولتی شهر انقره کشور ترکيه در رشته [ حقوق سياسی و ميثاق های بين المللی ] با اخذ دپيلوم ماستری به پايان رسانيده ، در داغ ترين رور های کابل ۱۹۸۰ که همه در حالت فرار بودند به وطن برگشتم .
چهارم بنده مدت شش ماه در کنرها وظيفه انجام داده . بعد از ختم ماموريت مدت شش ماه خدمتی در کندهار ، ولسوالی اسپين بولدک انجام وظيفه نموده ،
پنجم نه زور داشتم ، نه دروازه کسی را دق الباب نموده ، بر اساس استعداد ، ايمانداری ، تجربه کاری و اگاهی به سه لسان خارجی تعين مقرر ، چون وابسته خانواده « سلطنتی »
« کمری وال ها » نبودم . از تجارت ، اختلاس ، سوی استفاده جدأ خوداری . به جرم اينکه با فرستاده سلطان کشتمند بنام کريم عظيمی برادر بزرگ نبی عظيمی و عمر نادی در دو نماينده گی پشتنی بانک و بانک ملی مقيم بندر تجارتی کراچی و جلوگيری چور ، غارت و دزدی اين دو فرستاده سرخيل [ اوغانستانی ] و موسس [ غرجستان ] اقای سلطان علی کشتمند غلام عبدالعلی مزاری جلاد از وظيفه سبک دوش به کابل خواسته و مورد خطاب وسرزنش اخوند کشتمند قرار گرفتم .
هر گز در مکروريان مکان نداشتم ، بلکه در کارته مامورين در منزل پدرم اقامت داشتم
و ای کاش شما که خوب ميدانم کی ، از کجا هستيد ، از کجا آبمخوريد عوض زخم زبان ، يا قلم اين مردانگی را ميداشتيد با توپ ، تفنگ ، ماشيندار مقابل بنده که ديگر سر و ريشم کاملأ سفيد است مقابل ميگرديديد . شما اين غيرت ، مردانگی و شجاعت را نداريد و با روحيه ددمنشی بزرگ شديد که چون يک زن از کلکين چه انترنيت همه را يرزنش ، تهديت ، تحقير نموده و غيابی تابوت بسازيد . اگر عمر باقی بود در اين اروپا روزی در عقب دروازه تو خواهم قرار گرفت و به کشميری افغانيت را اشکار خواهم ساخت .
بيا برای ادب تو چند گفتار بزرگان را حکايت کنم اگر شفابخش افتاده انسان شويد .
( روزی الله بزرگ تمام فرشته ها حضور طلبيد ، از انها پرسيد برای پنهان کردن راز زندگی پيشنهاد دهند . فرشتگان عرض نموده ، يا پرور دگار زير زمين مدفون کن .الله نه پذيرفت ، فرشتگان گفتن در زير دريا ها ، الله پاک گفت نه . فرشتگان گفتن اين راز را در قله کوها . الله بزرگ ومهربان فرمود : اگر به پيشنهاد های شما عمل کنم فقط تعداد کمی از بندگانم قادر خواهد بود آن را بيابند ، در حاليکه من خواهم از زندگی در دسترس همه بنده گانم باشد . يک فرشته گفت يا الله پاک اين راز زندگی ، انسانی را در قلب بنده گانت قرار بده. زيرا هيچ کسی به اين فکر نه می افتد که برای پيداکردن راز زندگی ، راز حقيقت ، راز انسانيت به « قلب » و « درون » خودش نگاه کند . انگاست که دنيای ظاهری اگر افغانستان است يا « اوغانستان » تاجک وپشتون برايش مخلق الله و سرزمين است که الله پيدانموده است . انسانهای اولين که آلوده نبودند سرحد ، مرز نداشتند )
[ خان ] !
اگر خود را هزار پاره کنيد ، به زمين زمان ناسزا بگويد ، مخالف طبعيت رفتار کنيد ، زمين را با اسمان بدوزيد ! به آرمان شوم بيگانه که زرش روح ، شرف ، عزت ، وجدان شما مسخ نموده ، جای را نگرفته اين سرزمين مساوی افغانها بود واست . کشوريکه بيش از هشتاد طايفه ، قوم ، مليت دارد هرگز تقسيمات اداری سرشماری عادلانه نبوده است . با اين روش که شما هر روز خصم وطن را شاد ميسازيد خاتمه بخشيده نخست برای نجات وطن کوشيد . پيش کله خر ياسين خواندن [ جلال افغان بايانی دشمن سوز ، دست هر اوباش ، هرزه ، کودن آزاد . جلال نيز قلم دارد و اکنون امکانات بيشتر اگر از سرحد آدمگری قدم فراه بگذاريد واه به جان شــــــما [ جلال بايانی ]
راستی معذرت طلب ميکنم انکه قبر ندارد . جسدش را دريا آمو نيز نه پذيرفت « زنده ياد » نوشتم . بايد نوشت [ کشميری وطن فروش ]

جستجو در کابل پرس