IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 26341

چرا... سکوت.... کنم؟؟؟

15 آپریل 2009, 02:52, توسط سید مهدی سنگلاخی

با عرض سلام حضور همه خوانندگان این بخش! امروز عده ای کثیری که مخالف قانون احوال شخصیه ای اهل تشیع میباشند، کسانی اند که یا این قانون را نخوانده اند یا خوانده اند، اما درک نتوانسته اند یا هم درک کرده اند ولی از سائر قوانین نافذه ای کشور اطلاع ندارند و یا هم به دلیل گرمی بازار سیاست، مخالفت با این قانون برای شان منفعتی را در پی دارد، از اینرو میخواهند مخالفت کنند.
به همه کسانی که مخالف این قانون اند، میخواهم بگویم که باری به قانون مدنی افغانستان مراجعه نمائید و ببینید مواردی را که شما در قانون احوال شخصیه ای اهل تشیع، غیر انسانی و ناقض حقوق زنان خوانده اید، در قانون مدنی افغانستان که یکی از قوانین نافذه ای کشور میباشد، قبلاً تسجیل گردیده است و عملاً تطبیق میگردد. بطور مثال مطابق به ماده ای 122 قانون مدنی افغانستان در موارد ذیل خانم مستحق نفقه نمیگردد: 1. زوجه بدون اجازه ای زوج یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج گردد. 2. زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. 3. مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد. لطف نموده این ماده را با مواد که نویسنده ای مقاله ای چرا...سکوت...کنم؟؟؟ غیر انسانی و ناقض حقوق زنان دانسته، مقایسه کنید و سپس ببینید که تفاوت شان در چیست. تفاوت شان فقط یکی از لحاظ چگونگی استفاده از واژه میباشد و دیگر اینکه این قانون نسبت به قانون مدنی افغانستان صراحت بیشتر دارد و بس. پس در صورتیکه این قانون غیر انسانی و ناقض حقوق زنان میباشد، قانون مدنی افغانستان نیز حائز این خصائص است و باید ملغی شود و علیه تعمیل قانون مدنی هم باید مبارزه کرد.
نویسنده ای محترم ادعا میکند که قانون احوال شخصیه ای اهل تشیع به امور خیلی خصوصی افراد مداخله میکند و این را منحیث یکی از نکات ضعف این قانون میخواند و میخواهد با این موضوع استدلال کند که این قانون نباید نافذ گردد. در حالیکه خیلی غلط کرده، زیرا یکی از روش های که با استفاده از آن میتوان از فساط در ارگان های عدلی جلوگیری کرد، عبارت از تنفیذ قوانینی است که مواد آن حائز چزئیات باشد و در آن نهایتاً سعی بعمل آمده باشد تا همه امور مربوطه را احتوا کرده بتواند تا اینکه عدالت به شکل درست آن عملی گردد. دیگر اینکه، زوج را مکلف به تأمین نفقه میکند. فکر میکنم این موضوع نقض حقوق زنان نیست. این موضوع به مفهوم احترام و رفاه بیشتر به زنان میباشد چون زنان وظیفه ای خطیری را به عهده دارند یعنی زنان مادر اند و اسلام بادرنظرداشت این موضوع، زوج را مکلف به تأمین نفقه میداند.
خطاب به خواهران افغان و مسلمان خود میخواهم بگویم که هرگز نخواهید مانند زنان غربی زندگی کنید و هرگز همصدا با کسی نشوید که میخواهد شما مانند زنان غربی زندگی کنید زیرا در آنصورت زندگی مان، صفت انسانی خود را از دست داده، صفت حیوانی به خود میگیرد که بیشتر صدمه به پیکر زیبائی شما زنان وارد میگردد. بدین مفهوم که در آنصورت، محیط مان به جنگلی تبدیل میشود و همه مرزهای انسانی از بین میرود و هر کی هر چی دلش خواست، میکند. امروز در غرب زنان خیلی بی غزت اند و فقط منحیث وسایل رفع شهوت به رسمیت شناخته شده اند و اگر باور نمیکنید حد اقل یک بار زندگی یک زن غربی را در ذهن خود ترسیم نموده، با خود مقایسه کنید. در حالیکه شما انسان اید و باید منحیث انسان زندگی کنید. میپذیرم که حقوق حقه ای انسانی تان چون تعلیم، تحصیل، انتخاب شوهر وغیره که اسلام همه ای این حقوق را برای زنان به رسمیت شناخته است در افغانستان نقض شده و هنوز هم نقض میشود اما خوشبختانه هنوز برنده اید زیرا آنچه را که شما دارید یعنی عزت، دیگران فاقد آن اند و نباید این سرمایه ای بزرگ تان از دست بدهید. به امید روزی که همه انسان شود!!!

جستجو در کابل پرس