IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 42619

تقلب در فاز دوم

29 دسامبر 2010, 11:10, توسط Faryad

باعرض ادب به خواننده گان. راستش من در باره آقای احمد " بهزاد " زیاد شنیده بودم ، وتعریفی که دوستان ازوی برایم ارایه داده بود ! ایشان را فربه تر وفراتر ازآنچه که درمطلب حاضرمینماید ، می شناختم: سالهای جنگ ویاغی گری ، دریکی ازولسوالی های هزاره نشین ، دستگاه استبداد دینی مردی را باصورت ، روی زمین خوابانده وبانوازش صد شلاق برپشتش ، بروی حد شرعی جاری مینمود! مرد بیخبری که درصف تماشاچیان قرار داشت ، به آرامی واحساس ترس ، به یکی ازتفنگ بدوشان نزدیک وعلت ماجرا را جویاشد. فردنظامی جوابداد " منافق ده اسلام توهین کده ! " تماشاچی، چطوری ؟ مجاهد ، " گفته کی زن تمام ملایو ره ......" ( دشنام دادن به ملا= توهین به اسلام .)باید قیدواضافه نمود، این اولین مطلب ویااظهارنظری است که تااکنون ازآقای بهزاد در رابطه به مسایل وموضوعات سیاسی افغانستان میخوانم! لذا اگرقبلآ ایشان دارای مطالب ونظراتی بخصوصی در رابطه به وضعیت اسفبار افغانستان باشد ومن توفیق مرور آنها را نداشته ام ! قبلآ معذرتخواهم. نه سال قبل ازاین ، براساس یک سناریوی کاملآ ازقبل تدوین شده ، درپشت درهای بسته ، آنهم هزاران فرسنگها دور تر ازسرزمینی بنام افغانستان ، مولود شوم ونامیمونی بنام " جمهوری اسلامی افغانستان " پابعرصه وجود گذاشت که ازهمان بدو تولدش غیرازاسلامی بودن، نشانی ازجمهوریت ، آنهم برای مردمی ساکن درماتمکده ووخرابه ای افغانستان را درخود نهفته نداشت ! فلسفه وجودی این نظام اسلامی را نه خاتمه بخشیدن به مصیبت وآلام مردم ! که برآورده نمودن منافع قدرتهای ستمگر سرمایه داری؛ تشکیل میداد. شوربختانه در راستای تحقق این امرنامقدس ، بایک دم مسیحایی، آنچه ارواح خبیثه وخوابیده درقبرستان تاریخ بود، اعاده حیات داده شد وازآن روز تا امروز برمقدرات وسرنوشت مردم ما ، بی محابا ولجام گسیخته حکومت می رانند. آنچه را درطول این نه سال مردم به تجربه نشست ، نه خوشبختی وبرداشت گامی به جلو! بلکه سیستمایزه شدن وقانونیت یافتن فساد-چپاولگری- دروغگویی- آزادی ستیزی- زن ستیزی- تفرقه افگنی- ودریک کلام نشستن بخاک سیه روزی بود! آقای بهزاد درقسمتی ازشکایت نامه اش مینویسد ،" این روزها وبه ویژه پس ازبرملا شدن اصرار حکومت برتغییر نتایج انتخابات دوم پارلمانی ؛ برکسی پوشیده نیست که دادگاه عالی وسیله وابزار حکومت برای دست یافتن به مقاصد سیاسی اش شده است و......" بدین ترتیب آقای بهزاد وسیله وابزار بودن دولت مطبوعش را منحصر ومحدود به نتایج انتخابات اخیر میداند !! یعنی ایشان انتخابات تقلبی دور ا ول ودوم ریاست جمهوری را نمی بیند!! مهمتر ازهمه وابسته بودن حیات سیاسی این دولت را به حضور نیروهای خارجی به رخ نمیکشد! مقام دوم دولتش درفساد آنهم درسطح جهانی را نمی بیند! حضورنیرومند وهمه گیر جنایت پیشه گان جهادی وغیرجهادی در هرم های قدرت را نادیده میگیرد ! تبعیض ودوگانگی درقانونی اساسی را درنظر نمی آورد ! خلاصه موجودیت سیاف - قانونی - محقق - تنی- گلابزوی - فهیم - خرم - ثابت - انوری و....... را در راس قدرت ودریک کلام ماهیت مفسد وآزادی ستیز این دولت را پشیزی نمی شمارد ! که بی نهایت ساده وپیش پا افتاده ، همه ای گرفتاریها ومعایب دولتش را به دم انتخابا اخیر پارلمانی گره میزند!! معلوم نیست آنروزی که درپارلمان دستور تجاوز به ملالی جویا را میداد، آقای بهزاد کجا تشریف داشتید؟ موضع ونظر ایشان درباره تصویب قانون احوال شخصیه یا اسارت نامه زن چی بود؟ محکومیت پرویزکامبخش به مرگ ؛ به جرم کاپی نمودن مطلبی ازاینترنیت توسط دستگاه قضایی ! چی تمثیلی را بدست میداد؟ اینکه آقایان بعدازانتخابات دوم پارلمانی متوجه نقص وعیب دردولت شان گردیده وبه همه هوشدار میدهند! بنظرم نگرانی دوستان را برمحور منافع قشری وشخصی شان بنمایش میگذاردگ لذاست که درنقد واعتراض خود حتی جرآت نمیکنند که رژیم را درکلیتش نشانه بگیرد واکتفا میکنند به گلایه سردادن واعتراض های غیرجدی . اگربحث دوستان روی منافع شخصی استوار نباشد وهنوز خاطر دار حکومت اسلامی ووابسته خویش نیستند ! چگونه است که درفراخوان حاضر حساب معاونین کرزی این دوچهره فاسد را ازعملکرد دولت جدا دانسته وازآنها استمداد میجوید . اگراین دوستان واقعآ دلسوز ومتعهد به مردم است وپیشرفت وترقی را طالب اند ! چگونه است که حتی یک کلمه هم که شده درباره کاندیدان ولایت غزنی بر زبان نمی آورد . آیا آقای بهزاد آگاهی ندارد که بعض ازاین نماینده گان قاتل دزد وجنایتکار حرفوی بودند؟ واکنون باحیله ونیرنگ وتقلب رای مردم را کمایی وخود را آماده احراز کرسی پارلمان میدارند. من بدرستی نه فهمیدم که تفاوت بین قاتل وستمگر هزاره یا پشتون چیست ؟

جستجو در کابل پرس