IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

صفحه نخست کابل پرس > ... > سخنگاه 46112

حملات تروریستی به اسلو رسید

23 جولای 2011, 14:46, توسط baqi samandar

باقی سمندر
۳۱ سرطان سال ۱۳۹۰ خورشیدی
۲۲ جولای سال ۲۰۱۱ میلادی

ننګ ونفرین برتروریست هاو ودهشت افګنان !

ننګ ونفرین برتروریست هاو ودهشت افګنان !
خوانندګان ارجمند !
خبرجانکاه وتکاندهنده ایرا در مورد جنایت تروریستها و دهشت افګنان دراسلو – پایتخت ناروی در رسانه ها ی دیداری وشنیداری دیدم وشنیدم و در رسانه های نوشتاری خواندم-
– بازهم چشمم به همان خبر عکس های تکانده وجانګاه ناروی اسلو افتید- من با تمام قوت ونیرونفرت وانزجارم را ازدهشت افګنان بیان داشته و با نوشتن این جملات به خانواده کشته شدګان تسلیت میګویم و همبستګی ام را با زخمی ها و اسیب دیده ګان بیان میدارم
خواننده ګان ګرامی !
آنچه من در رسانه های دیداری وشنیداری دیدم وشنیدم و آنچه را درسانه های نوشتاری خواندم سخت تکانده است-
اینک میخواهم شما رانیز با خود در خواندن فشرده خبری شریک ګردانم که خوانده -
شنیده ودیده ام –
اسلو - ناروی
به ساعت سه وسی دقیقه بعداز چاشت امروز ۲۲ جولای در اسلو پایتخت ناروی انفجاری در ساختمان دفتر صدرات و وزارت نفت وانرژی رخ داد ه وهمزمان درجزیره ایکه اوتو یا نام دارد و تقریبن ۴۰ کیلومتر دور تر از اسلو فاصله دارد – نیز ګلوله باری یا آتش باری ای توسط یک فرد ملبس به لباس پولیس رخ داده است .
لحظات پیش ازاینکه انفجاری در دفتر صدراعظم ناروی رخ داده باشد – یک بسته پاکتی مشکوک را کسی برای دفتر تلویزیون ۲ سپرده بوده است –
صدراعظم ناروی که نیس شتولتن برګ نام دارد – در زمان انفجار در دفتر کار خود نبود و لحظات بعد از انفجار در محل امن ومخفی ای انتقال داده شده است و پولیس تا لحظات پیش محل اختفای صدراعظم را نخواسته است تا افشا نماید.

قرار برین بوده که در روز شنبه آخر هفته یعنی بروز ۲۳ جولای آقای نیس شتولتن برګ در یک لاګر سخنرانی نماید –
نیس شتولتن برګ در تلویزیون ۲ سخنرانی کرده وګفته بود که ؛؛ وضعیت جدی وانتقادی ؛؛ در جزیره قرار دارد-
دفتر پولیس میان انفجاردر اسلو و تیر اندازی در جزیره اویوتا رابطه ای را می بیند ولی از دادن معلومات در باره هر دوحادثه خود داری نموده و تا حال تبصره نکرده است-
اسلو پایتخت ناروی در جمله کشور های اسکندناویا شهریست که همه ساله جایزه صلح ونوبل را برای برندګان جایزه در همین شهر می سپارند
در مرکز اسلو خون وشیشه ها ویک زن ایکه در اثر انفجار کشته شده است – بروی سرک دیده میشد وهمه ناآرام بوده و به شکل بسیار پریشان با تیلفون های ّهمرایشان با دوستان وخانواده هایشان تماس برقرار میکردند-
درست در مرکز اسلو در ساختمان صدرات بمبی انفجار کرده و ساختمان صدارت را از بین برده و چند ساختمان دیګر نیز اسیب دیده است-
در اثر این انفجار در اسلو ۷ نفر کشته شده و۱۵ نفر زخمی ګردیده اند –
بعد از انفجار صدراعظم پیشین ناروی خانم ګرو هارلم سخنرانی کرده بود-
اتش باری در جزیره او یوتا- در تری فورد –

جزیره اویوتا -در تریفورد و تقریبن ۴۰ کیلومتر از مرکز اسلو فاصله دارد
در همین آخر هفته ۷۰۰ نفر از جوانان اعضای سازمان جوانان سوسیالیست از حزب سوسیال دموکرات ناروی برای شرکت در جلسه ای رفته بودند- این جوانان همه بین ۱۵ تا ۱۶ سال عمر دارند و داشتند-
یک نفر که لباس پولیس به تن داشته در داخل کمپ جوانان رفته وګفته است که خواهان کنترول وتفتیش کمپ بخاطر خطر تروریستی وانفجارمیباشد- لحظه ای بعد همین فرد که لباس پولیس به تن داشته است - بالای جوانان آتش باری نموده و پولیس ګفته است که شاید ۹ تا ۱۰ نفر کشته شده باشند وتعدادی هم زخمی ګردیده وعده ای خود را درآب انداخته اند تا از کشته شدن نجات یابند-
همچنان شایع شده است که در حدود ۱۶ نفر جوان در اثر تیر اندازی فردی که لباس پولیسی به تن داشته است – کشته شده اند-
یکی ازجوانان برای مادرش در تیلفون ګفته است که مردی به لباس پولیس بالای جوانان آتش باری نموده است-
پولیس تا حال یک نفر را ګرفتار نموده است – همچنان تلویزیون دولتی – ان – آر- کا
NRK
ګزارش داده است که یک نفر در همین رابطه انفجارګرفتار ګردیده است-

من شخصن خاطراتی ازتابستان سال۱۹۷۲ با ۳۸ سال بیش از امروز و دهه ۸۰ میلادی از ناروی – اسلو دارم که ممکن روزی برایشما بنویسم -

روز شنبه – اول اسد ۱۳۹۰
داشتیاد
تا همین لحظه که همه اخبار دیداری - شنیداری و نوشتاری را دیده - شنیده وخوانده ام -فشرده همه اخبار چنین است

این شخص لباس پولیس برتن نموده و در جزیره بالای جوانان ۱۵ – ۱۶ ساله یورش برده وانساهها را که تعداد شا ن تا امروز صبح ۸۴ کشته اعلان شده بود – به خاک وخون برابر ساخته وهمه خانواده ها- وشهروندان ناروی وجامعه متمدن بشری را در سوګ نشانده است !
:
مجرم شناخته شده بنیاد ګرای- نصارا یی یا نصرانی وپیرو دین عیسوی بوده و یک شخص نارویژی ا ست :
بر بنیاد ګفته پولیس ناروی تا حال مسوول این همه جنایت در ناروی بنیادګرای- عیسوی نصرانی که شهروند ناروی است – میباشد .- -
پولیس ناروی یک جوان ۳۲ ساله را که بنیادګرای نصرانی است - ګرفتار نموده است و بربنیاد اطلاعات انترنیتی تثبیت شده است که این شبکه بنیادګرای نصرانی بوده است - این ادعا استواربريایه تحقیقات پولیس ناروی است
قربانیان و کشته شده ګان
تعداد قربانیان وکشته شده ګان در اسلو تا امرور صبح ۹۱ نفر شمرده شده و در جزیره اوتویا - که جوانان در کمپ برای هواخوری ومیله و تفریح رفته بودند به تعداد ۸۴ نفر رسیده اند
یک خواهش از همه شهروندان افغانستان
چه میشود اګردر هر مساله ومورد نخست اندکی برخود زحمت داده وتحقیق نماییم و بعدن بريایه تحقیق ولوسطحی نظر خودرا اظهارو بیان داریم ؟
تحریک نمودن احساسات دینی- مذهبی —قومی ونژادی دور از فرهنګ شایسته وبایسته مدنی است -
اګر به ا نسانها می اندیشیم بایست کرامت انسانها را از هر نوع تعرض مصوون بدانیم
باقی سمندر

جستجو در کابل پرس