در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > کوچی در بهسود به روایت تصویر

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • wa shma az hameen ha tarseda wa een hama dad wa bedad mekoneed???????bah bah

 • قابل توجه همه مردم افغانستان باالخصوص مردم نورستانی ، پشه یی ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، تاجک:
  انجانب منحیث یک افغان انفجاری واز شهر انفلاقی ها این گروه تازه تشکیل که بر ضد طالبان می جنگد وپشتبانی مردم ودولت را باخود دارد بنده با این کروه مخا لف هستم بنده اعلام میدارم که این کروه خود جوش مردمی نیست بلکه تریستان بعد از سال 2014 خواهد بود که توسط دولت پروژه طالب سازی وتروریست سازی بنام های مختلیف جریان دارد .
  بخاطر توازون قدرت ودفاع ازنوامیس واز جان ومال وسزمین خویش هرچه عاجل خودرا مسلح نمایید آمادگی دفاع حملات احتمالی تروریستان را داشته باشید که بنام های مختلف ظهور نموده است .
  از طرف حلقات شناخته شده دولت فعلی زمینه غارت گری ، دوزدی ، قتل عام را آنچنان که خود ملت افغانستان شاهد هستند فراهم وحمایت میگردد .
  فقط یک راه باقی مانده است که مردم افغانستان باالخصوص مردم نورستانی ، پشه یی ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، تاجک: خود را تا دندان مسلح نمایند وآمادگی جنگ را بعد از سال 2014 داشته باشد .

 • کوچی و طا لب نام های مختلف اوغانهای ادم نما است که از دوصد وپنجاه سال بدیسو در وطن ما وحشت شان بیداد میکند غارت قتل اشغال ملک و زمین های مردم بومی خراسان وهزارها جنایت شان را صرف به داد و فریاد جواب میدهیم بهترین فرصت بود زمانیکه حکومت مجاهدین پیروز گردید باید همه اقوام کشور متحد میگردیدند و حکومت خودرا قوی و محکم نموده و دیگر به این هیولا های قبیله یی مجال این همه جنایات را نمیدادند اما بدبختانه بر عکس پیشقراول ها ی هر قوم وطن ما در بدل پول های گزاف به حکم کشورهای بیگانه زیر شعار های حق طلبی و هویت خواهی !؟ یک دیگر را به خاک و خون کشیدند وخود زمینه را برای عمر طالب , کرزی طالب مساعد ساختند ( مثل دو گوزن که بجنگ میشوند و در ان اثنا کفتا ر ها انها را میدرند )

 • پشتون ها ی پا کستا ن ( آ ی ا س آ ی ) با همکا ری گروپ قبیلوی حا مد کرزی پشتون ها ی پا کستا ن را به نا م
  سا خته کا ری کوچی و به نا م سا خته کا ری مها جر به افغا نستا ن و به ملت غیرپشتون ا فغا نستا ن تحمیل میکنند
  د ر ا ین مد ت سی سا ل همهشه ا علا ن میکنند که سه ملیون مها جر ا فغا نستا نی د ر پا کستا ن ا ست ، و د ر
  ا ین مد ت سی سا ل ملیون ها مها جر به یوروپ و ا مریکا مها جر شد ند و ملیون ها پس به ا فغا نستا ن برگشتند
  هنوزهم ا ز د روغ حکومت ا علا ن میکند سه ملیون مها جر د ر پا کستا ن زند گی میکند ، به گما ن ا غلب زیر
  کا سه نیم کا سه ا ی ا ست ، به بها نه ها ی د روغ و چا ل با زی پشتون های پا کستا ن ر ا به افغانستا ن میآ ورند.

 • ما پشتونها در طول تاریخ دست نشانده بوده ایم. اصلاً به کسی ربطی ندارد که مزدوری کی را در کدام وقت و در کجا قبول مینماییم. اگر در دولت باشیم یا در جمع مخالفین باز هم پشتون هستیم و همه برادر و برادری کس دیگر را هم قبول نداریم. تعصب، زور گویی، کینه، نفاق، ظلم و افراطگرایی پیشه دیرینه ماست و با آن میبالیم. پدر کلانهای ما افغانستان را از انگلیس تحفه گرفتند پس در آن کس دیگر حق ندارد(خانه نه نی ماست). این ظلم را که بر بهسود مینماییم که چیزی نیست اگر دست ما برسد تمام اقوام را از پس سر حلال میکنیم.

جستجو در کابل پرس