صفحه نخست > حقوق بشر > جنایات کوچی ها در به آتش کشیدن و تخریب منازل مسکونی به روایت عکس

جنایات کوچی ها در به آتش کشیدن و تخریب منازل مسکونی به روایت عکس

کوچی ها با جنایاتی که انجام می دهند، از سوی افراد و گروه های مختلف در دولت افغانستان مورد حمایت قرار می گیرند. شخص کرزی، وزرای فاسد و بنیادگرای او مانند فاروق وردک، حنیف اتمر و رحیم وردک و برخی از برادران طالب و قاچاقچی مواد مخدرشان در صف کوچی می باشند.
چهار شنبه 19 می 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس ها، آمار و ارقام از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

سال 1387 خورشیدی


جدول خانه ها، مساجد ودکانهای سوخته‌ای که توسط هیأت
کمیسیون مشاهده وتثبیت شده است


شماره


شهرت مالک


ولسوالی


قریه


تعداد اتاق


نام


نام پدر1حاجی ملکسهراب علیحصه دوم بهسودگیروی پنجی82حاجی رجبمیرزا حسنحصه دوم بهسودکته قلعه خانه ملا83عزیز اللهمحمد اکرمحصه دوم بهسودکته قلعه خانه ملا324محمد باقراسحقحصه دوم بهسودمیرهزار25حاجی عظیمیموسیحصه دوم بهسودسیاه سنگگ36دارابسهرابحصه دوم بهسودباد آسیاب47داکتر امین توکلیعبدالرئوفحصه دوم بهسودبند سرآب باد آسیاب3 باب دکان8بهرامعلی جمعهحصه دوم بهسوددهن غجورک49اکرم خان سلطانیعوض علیحصه دوم بهسوددامرده کجاب1810جمعه خانخادمحصه دوم بهسوددهن باغک کجاب111علی حسنبوستانحصه دوم بهسوددهن باغک کجاب312بهمننورحصه دوم بهسوددهن باغک کجاب513عوضمحمد حسنحصه دوم بهسودغوچه قل414نوروزعیوضحصه دوم بهسودگوم آب215مستور خانمیر حسینحصه دوم بهسودغوچه قل416سید ذکیمیر احمد شاهحصه دوم بهسودغوچه قل417حسنناظرحصه دوم بهسودغوچه قل218سید حسن شاهسید حسینحصه دوم بهسودغوچه قل319امینمیر حسینحصه دوم بهسودغوچه قل220سید محمد علیسید امیرحصه دوم بهسودغوچه قل221محمد علیمراد علیحصه دوم بهسودسرتاله سادات122محمد اللهحاجی محمدحسیندایمردادجوقول223باقرحاجی محمد علیدایمردادجوقول224میرخادم حسینخدانظردایمردادجوقول125محسنمحمد رفیعدایمردادجوقول226حاجی عبدلقربان علیدایمردادجوقول827محمد علیفقیر حسیندایمردادجوقول1228بمانبرات علیدایمردادجوقول329نوروز"دایمردادجوقول430دولت حسینخدانظردایمردادجوقول431قربان علیجمعه خاندایمردادجوقول332جوادعیوضدایمردادجوقول433محمد حسینعبدل حسیندایمردادکوته جوقول234اسداللهعصمت اللهدایمردادکوته جوقول335حیات اللهمیرزاحسیندایمردادکوته جوقول236رجب آخونداسماعیلدایمیردادبنگ قول237غلام رسولفیض اللهدایمیردادبنگ قول438عبدالحسینمحمد حسیندایمیردادبنگ قول239نامعلومنامعلومدایمیردادقریه سوخته340قربانعلیفقیر حسیندایمیردادزریافته841اعطاباب اللهدایمیردادیورد642جواد کربلاییغلام احمددایمیردادقول حاجی343پولیس0دایمردادسیاه گگیک عراده موتر رنجر44باقرنامعلومدایمیردادجوقولیک عراده موتر فلنکوج45سیدهادی0حصه اول بهسودخربید1546شاه آغا0حصه اول بهسودخربید247غلام عباس0حصه اول بهسودخربید548قادر و هادیحاجی علی محمدحصه اول بهسودشیخ سنگ1149حسینتاج محمدحصه اول بهسودقلعه مدد1 باب دکان50میرحسینکلب حسینحصه اول بهسودقلعه مدد1 باب دکان51خان رجب علیحصه اول بهسودقلعه مدد1 باب دکان52بختیاریسرورحصه اول بهسودقلعه میراد خان1 باب دکان53داکتر نادر0حصه اول بهسودقلعه میراد خان1 باب دکان54محمد علی0حصه اول بهسودقلعه میراد خان1 باب دکان55سلطانعلیحسین علیحصه اول بهسودسوگلی1 عراده
موتر تونیس56موسیملا قربانحصه اول بهسودریک جوی لته بند1257حاجی سخی داد0حصه اول بهسودلته بند2058نوروزعلی محرم علیحصه اول بهسودسنبلاق لته بند359محراب علیمحرم علیحصه اول بهسودسنبلاق لته بند860صوفی عیسیمی ناحصه اول بهسوددهن آب پای861آشور محمدغلام حسینحصه اول بهسودمچه قول پائین262سلطان حسینخادم حسینحصه اول بهسودمچه قول پائین263سید محسنسید محمد حسنحصه اول بهسودپای کوتل264آصفسید حسینحصه اول بهسودپای کوتل365حسین علیسید علیحصه اول بهسودپای کوتل266غلام سخیعوضعلیحصه اول بهسودمچه قول بالا467غلام محمدامیر محمدحصه اول بهسودمچه قول بالا568جمعه خانیعقوبحصه اول بهسودمچه قول بالا269شیخ خدمتمراد علیحصه اول بهسودمچه قول بالا1270عبداللهغلام حسنحصه اول بهسودمچه قول بالا371سیدمهدیسید باقرحصه اول بهسودمچه قول بالا472حاجی جمعه خانعلی محمدحصه اول بهسودمچه قول بالا673پیوندحیدرحصه اول بهسودمچه قول بالا674حاجی جان محمدعلی محمدحصه اول بهسودمچه قول بالا775محرم علیخادم حسینحصه اول بهسودمچه قول بالا476حاجی احمدنور احمدحصه اول بهسودمچه قول بالا1077خادمعلی بخشحصه اول بهسودمچه قول بالا578حسین بخشعلی بخشحصه اول بهسودمچه قول بالا579براتسرورحصه اول بهسودمچه قول بالا480محمد حسینعلی حسینحصه اول بهسودمچه قول بالا481حاجی حسن رضاغلام حسنحصه اول بهسودسفید بید882شیخ غلام حسنقربانعلیحصه اول بهسودسفید بید383محمد یونسحیدر علیحصه اول بهسودسفید بید484محمد اسلمحاجی حسنحصه اول بهسودسفید بید285محمد داوودمحمد علیحصه اول بهسودسفید بید286محمد ناصرمحمد علیحصه اول بهسودسفید بید387حاجی میرزادمیرخادمحصه اول بهسودسفید بید288محمدعوض علیحصه اول بهسوداوچک1 عراده


موتر


تونیس89محمدعوض علیحصه اول بهسوداوچک490محمد حسنغلام حسنحصه اول بهسوداوچک491اسماعیلابراهیمحصه اول بهسوداوچک192نامعلومنامعلومحصه اول بهسودقول راه693نامعلومنامعلومحصه اول بهسودقول راه194نامعلومنامعلومحصه اول بهسودقول راه195نامعلومنامعلومحصه اول بهسودقول راه196حسن خانسلطان علیحصه اول بهسودچهار پخسه797مسجد بند قول0دای میردادبنگ قول198مسجد قریه تخت0دای میردادتخت199مدرسه آقای واعظ0حصه دوم بهسودکته قلعه خانه ملا2مجموعه : 


84 باب خانه شامل


420
باب اتاق ،3 باب مسجد،

9
باب دکان و

3


عراده موتر نوت:
برخی اې خانه‌هایی که نام صاحبان آن نوشته نشده
است، خانه‌هایی است که حین بازدید هی
أت
کسی در آن نبوده است.


 

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اكر دولت قبيله و افغان ملتى هاى حاكم درين قضيه دست ندارند واين بلان انها نيست,بايد هرجه زودتر عاملين اين فاجعه بشرى شناسايي و شديد ترين جزا براى شانداده شود.دوم بايد بصورت مكمل جبران خساره شوند.سوم براى اين مردم بيدفاع كرنتى دولتى داده شود تا مال جان و عزت انها از جانب فاشيستان زن فروش قبيله و وهابى ها سعودى مورد تجاوز قرار نكيرند.قواى دولت بايد به متجاوزين جواب دندانشكن بدهد تا بند شود كه تجاوز بالا اقوام غير بشتون ازين به بعد جرم شناخته ميشود.انها در خواب و خيال سابق هستند .جون تمام جوكى هاى كليدى و مقامهاى تصميم كيرى بدست بشتونها واز تبار خود انها است .لزا انها تشويش ندارند.نميدانم اين جهل كشور براى جه اينجا امده اند.جرا سلاحارا از دست هزاره كرفتند؟كجاست ان وعده هاى انها.همان دولت بزن بزن مجاهد بهتر بود, انسان مجال يك دفاع راداشت.خير بود كه اكر كشته هم ميشد. حالا دست خالى ميكشند.

  • اینه خدا باز چانس به تاجیق داد تا منافقت و استفادهً سیاسی کند.

   مگر برادران هزاره باید هوشیار باشند و به مفاد منافقان کاری نکنند. این به این معنی نیست که دست زیر الاشه بشینند. در بین کوچی ها هم اگر کسی این پیام را خوانده میتواند باید به سایر همقومان شان برساند که از خشونت کار نگیرند و با استفاده از قوانین نافذ کشور کوشش گرفتن حقوق شانرا کنند. از مسًولین دولتی هم جداٌ خواهش میشود تا برای این مشکل چارهً دایمی پیدا کنند. تا هربار باعث اذیت هموطنان نشود و چانس برای منافقت منافقان هم کم شود۰

  • سلام به مظلومان تاریخ !!! هزاره های باوقار !!!

   صبر جمیل برای بازماندگان شهدای تجاوز یهودیها صهونیست !!

   این بها نابخردی رهبران هزاره چون خلیلی و محقق نیز هست چون اکثر رهبران ائتلاف شمال فریب وعده های چرب و نرم اوغان بیدین را خورده و سلاح های شانرا به زمین گذاشتن وهزاره ها از همه پیشقدم تر اب را نادیده موزه را از پا کشیدن فریب رهبران خود و رهبران اوغانی که از اسمان بواسطه طیارات امریکایی دیسانت شده است را خوردند ..
   دیریازود وحشت گری کوچی گریبان گیر مردم بدخشان بغلان وشمال نیز خواهد شد !!! چونکه کوچی ها پشتبانان نکتایی دار در خانه ملت و دولت قبیلوی کرزی دارند و حتا جامعه جهانی بخصوص انگریز ها و امریکایی ها را بنفع شان استعمال وپاکستان هم موضوع را بنفع خود چاق خواهد نمود چون بار گذشته موضوع را تا فشار بر ایران و تبلیغات ضد هندوستان خواهند گشانیدند ...

   دولت قبیلوی کرزی در راس و زیر دفاع , اتمر وزیر معارف.... سلاح های دیگران از جمله هزاره ها را جمع یا دی دی ار کرده و در مقابل با همان سلاح ملیشا , وندی و اربکی را در میدان شهر کندوزوشمال ..... از ده قبیله گمشده درست کرده اند .

   بابر یاfaridرا ببینید که باز هم قضاوت قبیلوی کرده گویا کوچی ها حق خود رااز راه .....بدست بیاورند .

   کدام حق !! حق که عبدالرحمان خان ,نادر خان ,مومندو حاکمان ظالم سه صد سال اخیر تعین کرده حق که اقوام اصیل این وطن از جمله هزاره ها را بی خانه و آواره ومجبور به ترک کشور کرده حق که یک جریب زمین را دربدل یک رویپه برای نامسلمانان دو طرف سرحد قباله داده اند ...؟؟

   • قوانین کشور هیچگاه قانون نبوده و جنبه تطبیقی نداشته قانون برای غریب و بیچاره و مظلوم بوده و بس اوغانستان روی عدالت را ندیده ونخواهد دید ...
   • کوچی ها که نه اسناد تابعیت وطن ما را دارند!!! نه مالیه میپردازند!!!!نه هم اندازه جمعیت شان معلوم است !!!! انان موسمی ,مسلح !!! به سرزمین اصلی دیگران چون ملخ سرازیر شده رمه های شانرا در ان جا چاق کرده با فرا؛ رسیدن سرما دوباره پاکستان رفته گوسفندان شانرا انجا بفروش میرسانند از پوست روده و پشم ا ن پنجابی ها استفاده میکنند چون در پاکستان دامداری بخصوص پرورش گوسفندان کمتر است برای گوشت جیره بندی هفته وار درست کرده و به گوسفندان کوچی ها اشد ضرورت دارند ..
   • در مقابل در شمال و مناطق هزارجات فراوان چوپانان محلی داریم که صادرات عمده پست قره قل به خارج و تهیه گوشت و پشم برای مصرف داخلی , صادارات قالین و قالینچه گلیم ...را تشکیل داده مالیه ومحصول شده و برای اوغانستان اسعار خارجی میاورد مصروفیت واشتغال هم بحساب میاید .. اما دولت بفکر انان نبوده برای انان چراگاه مشخص نکرده است حتا محلات خورد و کوچک شستو شوی قالین رانیز تا سال پار فراهم نکرده بود .
   • تا جای که تاریخ به ما ثابت میکند مناطق عمده و حیاتی اقتصادی هزاره ها بوسلیه حاکمان ظالم از نزد شان گرفته و به اختیار اوغان نامسلمان قرار داده شده است بگونه مثال مناطق وردک و میدان شهر تا جوار قبر سلطان محمود غزنوی - مناطقی بزرگ ی در غزنه وقسمت های زابل نقاط مرکزی ,هلمند , ارزگان ....

   همین حالا هر وردک و میدانی اوغانی بدان اعتراف دارند که زمین های شان ملکیت هزاره های که به هند انگلیسی فرار داده شد میباشد نام های محلی قدیمی نیز ثبوت ادعا انان میباشد ..دنباله این غصب کردند ها را مومند ها و زابلی ها دارنی ها ومحمدزایی ها کرزی ها اتمر ها ... تا امروز ادامه داده ماجرا به زخم ناسور تبدیل شده است ..

   راه حل ملی از نظر منی حقیر !!!

   • ابتدا نفوس شماری در حضور نماینده های بین المللی و داخلی صورت بگیرد ارقام همه از جمله کوچی ها معین شود .
   • برای کوجی ها که رمه دارند در سیر حرکت اند (نه اینکه هر ساکن شده مربوط به قوم احمدزی کوچی حساب شود - انان اوغان اند نه کوچی !! کوچی بدنبال اب و اهو با رمه مرغ ومادیان و خیمه در حرکت ... )اسناد هویت توزیع بشود تابع مالیه شوند!!! زیرا یک مامور غریب کابلی مالیه های گوناگون از صفایی , معاش ,خانه , برق ,اب و تنظیف... بدولت میپردازند پس کوچی هم باید مالیه بپرردازند .
   • قسمتی از کوچی ها اگر که میخواهند در همه جا بخصوص ولایت کم نفوس در پهلوی مردم محل مثل انان نه با امتیازات بیش از انها با توزیع نمرات زمین در بدل پول متواطن شوند .
   • اگر زمین های بایر اباد میشود و برای دیگران(غیر کوچی مردم بومی ) بمنظور زراعت توزیع میشود برای کوچی ها هم سهمی مثال انان داده شو خا رایگان یا در بدل پول(مثل مردم محل ).
   • کوچی تشریع شود که کی ها کوچی اند با کدام شرایط!!! چرا مسلی ,جوگی, چت نیزبه سیر و حرکت و در خمیه ها زندگی دارند!!! ما چوپانان ودامداران عمده و بزرگ در مناطق تاجک ,هزاره ,ازبک , ترکمن حتا بلوچ نشین نیز داریم که در بالا ذکر خیر اسلامی شان رفت .
   • کوچی ها و سرحدی ها ی این طرف در خیر و شر وطن شریک شوند از مالیه تا خدمت زیر بیرق و مکتب و شفاخانه امتیازات و مجازات .....

   =سخن اخر دولت طی فرمان جانداری بگوید که کوچی هاو رمه دارن سایر ملیت ها از کوه ها و دشت ها یا زمین های بایر دولتی ازادانه استفاده کرده میتواند و این بدان معنی نیست که جاها ومکان های یاد شده ملکیت پدری انان قلمداد شودهمچنان سال های که افت طبعی سر دوچار منا طق اسیب پذیر ودور افتاد و غریب چون بدخشان , غور دایکندی بامیان ....میشود مسیر کوچی ها برای یکسال دوسال از انجا ها منحرف و یا هم مناظق که به پرورش بزرگ گوسفندان و مواشی اهلی سر وکار دارند و اقلام مهم صادراتی و مصرف داخلی را به خود اختصاص داده اند را با مناطق فقیر ...بکلی برای همیشه از ورود کوچی ها معاف بدارند چون غرض از قانون تامین عدالت است و مردمان مناطق مذکور هموطنان ما اند باید به زندگی وامرار معاش انان نیز توجه بشود نه اینکه چون ملاعمربگویند میم زبر مه = کل اش از مه . .

   • موقع دخول و خروج کوچی ها به سرحد ما و پاکستان مواشی شان حساب و همه گوسفندان باید پشم شان کل و در بدل پول گرفته شود چون در صنعت قالین وکارخانکه های بزرگ نساجی قندهار از ان استفاده میشود ووطن ما در این اواخر به کمبود پشم سر دوچار و کیفت قالین پاین امده است چون از پشم مثنوعی خارجی استفاده کرده اند .
   • تمام کاغذ پاره ها و امضا والی ,قوماندان های امنیه و فلان محمد زایی های نیمه مست که از کیسه خلیفه در گذشته ها بنابر ماهیت ضدیت و تعصب با اقوام و اقشار ... مناطق بزرگ ی را ملکیت یک قوم وحشی قرار داده اند بی اعتبار ساخته شود . انعده کوچی و غیر کوچی در هر کجا اوغانستان که از پول حلال خود زمین خانه ... را در گذشته و حال خریداری کرده اند ملکیت قانونی شان بوده و به رسمت شناخته شود نه اینکه چون سعادت صافی, مسکینیار, خطاب و دیگر قبیله گرایان دزد که خود هزار ها جریب زمین دولتی را غصب و بفروش رسانیده اند از فرسخ ها دور ازامریکا سر و صدا راه اندازند که چرا هزاره ها در هرات نمرات زمین رهایشی را در بدل پول اخذ کرده اند وچرا عطا برای مردم مزارشریف نمرات زمین را در بدل پول حلال توزیع میکند و مردم را بر ضد یک اقلیت مظلوم و زحمت کش تحریک کنند .

   این است ملی فکر کردن نه اینکه مثل کرزی تحت تاثیر قبیلوی و افغانملت و متخاصمین مسلح دیروز ی گروه وحدت ....بگوید که!!! چراگاه ها ی کوچی ها باید بختیار شان قرار بگیر د و ازکشتار مظلومان هزاره یادی نکند این عمل او قصدی بودی چون کرزی حقوق را خوانده است فردی بی خبر از قانون اسمانی و زمینی نیست !!!! و مسله را بطرف بحران بکشاند تا راه حل یا دوغ فروش ی دیره دون در مجلس عوام بنام علم گل کوچی یکروز همه راناقل و خود را متواطن اصیل جلوه داه و روزی هم یکجا با بابر کابل پرس? شعار بدهند ....گویا حق خود را به هر طریقی که باشد میگریم کدام حق حق کلمه انسانی و اسلامی است که تعریف مشخص دارد غصب حرام است حق باید مال خود انسان باشد نه از دیگران قباله شرعی باشد نه غصبی .

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند
  افغان یا اوغان یا پشتون این سه تا نام یک است ما می توانیم افغانستانی باشیم نه افغان میخواهد که هویت اقوام مختلف سرزمین مانرا نادیده بگیرد و همین هویت تحمیلی نا روای(اوغان) را بالای ساکنین سرزمین مان باز تحمیل کنند.به کسانیکه از قبایل پشتون نیستند دیگر تحمل این هویت برای شان ننگ است برینکه.حالا به همه روشن گردیده که اوغان یعنی تروریست، اوغان یعنی تولید کننده ای تریاک، اوغان یعنی فاشیستان قبیله،اوغان یعنی طالب فرزندا ن نا مشروع آی اس آی پا کستانی بی فرهنگ واعراب وحشی که در سوف های توره بوره تولید وبه

 • سلام و احترامات
  خواننده محترم اين سايتها حتمآ باز کرده مطالعه نمايد
  سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید
  http://www.ustadfaizi.com/index.htm
  http://www.google.ru/search?hl=ru&a... . .
  http://www.azmoone-melli.com/index... .
  http://www.islam411.com/library/

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس