سوء استفاده و اختلاس در وزارت فوايد عامه!

کلمه به کلمه، آنچه در گزارش آمده است!
کامران میرهزار
دوشنبه 28 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

موضوع اول: به تعداد 87 تن از کارمندان ریاست های راه و میدان سازی حفظ و مراقبت سرک ها و سروی پروژه سازی وزارت محترم فواید عامه یک مقدار پول قابل ملاحظه از مدرک تحصیل حق العبور مقروصیت داشته تعداد 15 تن آن مبلغ دو صد و هژده هزار کلدار پاکستانی و مبلغ یازده صد و هفتاد هزار و یکصد و هشتاد و سه افغانی مقروضيت دارند لادرک و تعداد 72 تن آن ها که مبلغ دو صد و هفت هزار و هشتاد و يک افغانی مقروض اند، شامل وظيفه بوده و آماده پرداخت آن نمی باشند. وزارت محترم فواید عامه در حصه حصول پول مذکور کدام تدبیر مشخص اتخاد ننموده است.

سرک کابل باميان

موضوع دوم: رياست حفظ و مراقب های سرک های فوايد عامه غرض اعمار پلچک ها 5 تُن سیخ گول خريأاری نموده اما از داغمه ها در اعمار پلچک ها استفاده شده است.

موضوع سوم: رياست حفظ و مراقب های فوايد عامه جهت اعمار اتاق های ديپو از بخش بودجه انکشافی در عقب ميدان هوايی کابل، از مواد داغمه استفاده نموده اند و پول آن توسط عزيالله زحاد رييس سرک ها و انجينر جمال معاون فنی حيف و ميل گرديده است.

موضوع چهارم: عدم تاديه سه ماهه امتيازات اضافه کاری کارگران پروژه راه و پلچک سازی کابل – پروان تاديه نگرديده در مورد از مراجع مربوطه معلومات مطالبه و تحت اجراآت قرار دارد.

سرک کابل قندهار


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس? اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری


سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان


کابل پرس افشا می کند


مهمترين پروژه بازسازی آمريکايی ها در افغانستان در آستانه تخريب!

ميليون ها دالر: چهارصد و هشت کيلومتر سرک کابل قندهار / اين سرک پيشتر امن تر بود

دو شنبه 7 آوريل 2008

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • معین تخنیکی وزارت فوایدعامه آقای محمدنادر بریالی که یکی ازنزدیکان آقای کرزی میباشد ازفساد اداری در وزارت فوایدعامه شکایت ها دارد.

  ایشان تابعیت سویدن را دار میباشند دریکی از مجالس از بی کفایتی حامد کرزی یاد آور شد وگفت که معین اداری آنوزارت آقای رسولی تمام خویش واقارب خودرا در وزارت جابجا کرده است و رشوت واختلاس به اوج خود رسیده است من چندبار یکه موضوع را به کرزی گفتم وی به پیشنهادات من ترتیب اثر نداد.

  و وزیر فواید عامه که حیثیت استاد را بالای من دارد وشخص نرم خو ومتواضع است نیز چندان زورش به آقای رسولی نمیرسد.

  بناء اینبار من استعفای خودرا پیشنهاد میکنم.

  • قرار شرح محترم محمد نادر (بریالی جلیس)معین اداری وزارت فواید عامه همه سخن ها او راست میباشد که معین تخنیکی وزارت محترم فواید عامه (داکتر ولی محمد رسولی) یک شخص خد خا و استفاده جو است اما قرار که معلوم میشود رسولی در حدود 83 سال عمر دارد و در قانون اساسی کسی که عمرش بلند باشد او باید از پست های که فنی است باید تقاود داده شود.اما !!!!!!!! آقای رسولی یکی از اقارب نزدیک خود را در ماه یک بار در اوروپا میفرستد اما دیگر کارمندان وزارت (کارمندان فنی) در یک سال هم به یک ترنینگ و یا به خاطر تفرح نمی روند قرار شرح فوق آقای رسولی خسر بره خود را که در وزارت فواید عامه در ریاست پالسی و انسجام (ریاست پلان) وظیفه دارد وقتی که از یک سفر میآید فوراٌ دوباره او را به یک سفر دیگر میفرستد. اما کسی به او چیزی گفته نمیتواند چراکه او از قدرت خود و از چوکی خود استفاده میکند.

   وسلام (یکی از کارمندان فنی وزارت فواید عامه)

   آنلاین : سوء استفاده و اختلاس در وزارت فوايد عامه!

  • فساد اداری در راس وزارت فوائد عامه

   حَارونوایها زمانیکه بوزارت های می آیند از طرف وزیر و معین وزارت های با دادن پول مطیع گردیده و صرف دو سیه های کم ارزش را برسی می نمایند و دوسیه های و راپور های که مربوط به وزیر و معین است برسی نمیگردد.

   1- طورمثال . راپور داکتر رسولی معین تخنیکی که از سال 2004 تا امسال مبلغ (2000) دالر از (UNOPS) و مبلغ (2500 ) دالر از دفتر (PMU) مربوط پروژه های بانک اسیائی معاش میگیرد برعلاوه اینکه از اداره امور ریاست دولت و هم معاش دولتی را از وزارت فوائد عامه اخذ مینماید .
   2- وسایل و سایط که از کمپنی های خارجی بعد از ختم کار پروژه ها باقی میماند یک مقدار آن را هم خودش بدون اینکه به نفر مسول تحویل دهد به خانه خود انتقال میدهد.

   3- پروژه ها بعد از ختم کار مدت یک سال گرنتی داشته که بعد از گذشت یک سال اگر عوارض نداشت بعد از برسی هیئت تحویل گرفته شود.

   4- خویشاوندان خود را درUNOPS و PMU داخل نموده معاش دالری برای انها خود تعین نموده ، میدهد . این موضوع را چندین مراتبه با وزیر صاحب در میان گذاشته ام اما وزیر صاحب در زمینه خاموشی اختیار می نمود طوریکه مجبور شدم رخصت گرفته وظیفه معینت را ترک نمایم به سویدن نزد فامیل خود بروم اما از طرف دوستان مجبور شده دوباره بوطن خود امدم وزیر صاحب فواید عامه هیچ کاره بود تمام کار ها را داکتر رسولی مینماید
   فساد اداری به اوج خود رسیده کو گوش شنوا ! تا زمانیکه اشخاصیکه در روس کار هستند اصلاح نگردد اداره سالم در افغانستان بوجود نمی آید.

   کارمندان فنی وزارت فواید عامه
   وزارت فوائد عامه

 • سلام جناب میر هزار
  اجمل آرین پور هستم
  روز پنج شنبه گذشته گزارشی را خدمت شما فرستادم ذریعه آدرس editor kabulpress.org
  که این گزارش ضمیمه یک تعداد عکس ها بود از لیسه چرخ برگر قریه چرخ ولسوالی میرامور ولایت دایکندی که شور بختانه این عکس ها ضمیمه یک گزارش ناقص در ویب سایت مغرض بینوا به نشر رسیده است من از جناب میر هزار یک سوال دارم :
  چطور ممکن است که یک گزارشی که در ایمیل کابل پرس? ارسال شده باشد در یک وبسایت دیگر بدون اجازه و به نام یک شخص تقلبی بنام عزمت علی نشر شود .
  لطف نموده موضوع را روشن سازید
  کاپی گزارش در
  www.aryana-jan-man.blogfa.com
  و کاپی بی شرمانه و غیر قانونی بینوا
  http://www.benawa.com/fullstor...

  کامران عزیز لطف نموده موضوع را روش سازید که این خیانت را کی نموده است اگر ایمیل کابل پرس در اختیار بینوا است نیز روشنی بیاندازید

  آنلاین : خیانت در گزارشی از دایکندی

  • سلام آقای آرين پور،

   سپاس از تذکر به موقع و بجای شما. متاسفانه در سايتی که آدرس آن را روان کرديد، نه نام عکاس آمده و نه منبع آن. اين يک نمونه سرقت محسوب می شود که به مديران آن سايت تذکر لازم داده می شود.

   با احترام

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس