صفحه نخست > خبر و گزارش > روز جهانی کارگر؛ درآمد و مخارج کارگران در افغانستان

روز جهانی کارگر؛ درآمد و مخارج کارگران در افغانستان

باقی سمندر
چهار شنبه 1 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

امروز از تصویب نمودن اول ماه می به مثابه نخستین روز جهانی کارګران وآنهم درکنګره سوسیالیستها در پاریس به سال ۱۸۸۹ میلادی درست یکصدو وبیست وچهارسال می ګذرد . دریک صدوبیست وچهار سال ګذشته نیروی کار وسرمایه کماکان رویا روی هم دیګر قرارداشته وسالهای درازی بازهم رویا روی همدیګر قرار خواهند داشت .
کارګران سراسر جهان به اشکال ګوناګون برضد نیروی سرمایه ودولت ها و سازمانهای ای که حافظ سیستم ونظام جهانی و منطقوی ومحلی سرمایه اند – دست به مبارزه بی امان زده اند .

کارګران از اعتصابات وتظاهرات وقیام ها و افت وخیز ها ګرفته تا پیروزی ها وشکست ها ی خونین را درسراسر جهان تجربه نموده اند .

کارګران ګاهی درپاریس قیام نموده ویادی از کمون پاریس را به حافظه تاریخ سپرده اند وګاهی پیروزی قیام کارګران پترزبورګ و ‎*ده روزی که دنیا را لرزاند * راجشن ګرفته اند – ګاهی در کرون شتات قیام کرده اند و درهمان جا توسط حزب بلشویک سرکوب ګردیده اند و ګاهی هم قیام کارګران برلین وهامبورګ را به تجلیل نشسته اند و ګاهی پیروزی های بزرګ ویا کوچک را درهرګوشه ای دنیا از ان خودبا نثار خون وعرق وزحمت خود ساخته اند .
افغانستان درصد سال اخیر باتولید صنعتی به شکل مدرن اما پراګنده وجزیره ای سروکار داشته است .
دولت افغانستان به روز هفتم سپتامبر ۱۹۳۴ میلادی به مثابه شصت ومین عضو سازمان بین المللی کار ( ای – ال – او ) پذیرفته شده است .

دولت افغانستان از سال ۱۹۳۷ میلادی تا سال ۱۹۷۹ میلادی به پانزده کنوانسیون بین المللی کار پیوسته بود .
سازمان بین المللی کار فعالیت های خود را از سال ۲۰۰۲ میلادی به اینسو در افغانستان دوباره از سر ګرفته است و با پرداختن مبلغ یک ملیون ودوصد هزار دالر برای امنیت وبازسازی تعهد نموده است .
برنام هی احیا و بازسازی سازمان بی نالمللی کار در افغانستان

درافغانستان یا ا ین سرزمین فغان وخون وآتش نیز نخستین بار کارګران کارخانجات جنګلک در اول ماه می سال ۱۳۴۷ خورشیدی دست به تظاهرات سیاسی زدند و از کابل تا شبرغان کارګران بسا از کارخانه های تولیدی به اعتصابات وتظاهرات دست یازیده وخواسته های سیاسی و اقتصادی خود را مطرح ساختند .

کارګران افغانستان از اول ماه می سال ۱۳۴۷ خورشیدی به اینطرف بارها پیوسته به ګذشته به اشکال مختلف بافریب و تزویروسرکوب وزندان روبرو شده و به ویژه از سال ۱۳۵۷ خورشیدی یا کودتای هفتم ثور در کارخانه هامصروف تولید بوده و درخط فقر زندګی مینمودند وګاهی توسط حزب برسر اقتدار که خود را حزب دموکراتیک خلق می خواند و بعدن بنام حزب وطن خود را یاد میکرد – در تنګنای زندان ګونه قرار داشتند و مورد بهره کشی توسط دولت وکارخانه داران خصوصی قرارګرفتند و بعد از اینکه حزب برسر اقتدار به همه ادعاهای به اصطلاح کارګرخواهی و زحمتکش خواهی اش رسمن پشت نمود و به احاد ګروه های قومی وقبیلوی متفرق وتجزیه ګردید – رسمن جبهه فکری وعملی کارګر ودهقان وزحمتکش ستیزی درافغانستان شدت وحدت بیسابقه یافته است .
از به قدرت رسیدن رسمی احزاب وتنظیم های هفت ګانه وهشت ګانه به سال۱۹۹۲ میلادی تا سال ۲۰۰۲ میلادی کارخانه ها وهزارن پایه ماشین هایی زیادی مورد چپاول وغنیمت قرارګرفته وتولید در همه افغانستان به رکود مواجه شده بود وجنګ در سراسر افغانستان بیداد میکرد .
از سال ۲۰۰۲ میلادی تاحال دوباره بیشتر از صد هزار کارګر در شهرهای کابل – هرات – مزار شریف و جلال آباد و قندهارو بسا شهر ها و دهات از بام تاشام مصروف تولید وکار اند و دیده خواهد شد که با استخراج نمودن معادن مس عینک در لوکر – معدن اهن در حاجی ګګ و چاه ها نفت وګاز در حوزه امو دریا و اسخراج طلا در بیشتر از پنجاه معدن افغانستان کارګران از نګاه کمی رشد خواهند نمود و رشد کیفی کارګران ومتشکل شدن شان در اتحادیه ها- سازمانها و دسته های تولیدی کارګری درعرصه مبارزه سیاسی و اقتصادی کماکان شکل خواهد ګرفت .
با تاسف میتوان نوشت که بیشتر از صد هزار کارګری که زادګاه شان افغانستان بوده و درایران به فروش نیروی کار خود مشغول بودند – معتاد به هیرویین شده اند و دوباره به افغانستان برګشتانده شده اند و همه شان تبدیل به مصرف کننده ګان مواد مخدر شده و مافیای مواد مخدر بیشتر مفاد را از همین کارګران معتاد نیز بدست می آورند .
وضع دهقانها هم بسیار تاسف بار است و هزارها خانواده دهقانی در چند ولایت مشغول کشت کوکنار بوده و تولید تریاک وهیرویین را تسریع نموده اند وبازهم مافیای مواد مخدر بیشترین مفاد را از این نیروی اجتماعی بدست اورده ومیبرند وهزاران انسان را درسطح کشور ومنطقه وجهان معتاد به مواد مخدر کرده و به ګروه مصرف کنندګان تبدیل نموده اند .
همه از دوسه روزبه اینطرف میخوانیم ومیشنویم که آژانس اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا ( سی –آی آی ) در ده سال ګذشته به اختیار دولت افغانستان ومتحدین اش بکس های پر از دالر را ګذاشته است و همه میدانیم که این پول ها نه از بودجه رسمی دولت امریکا وتایید سنا و پارلمان آن بلکه از طریق غیر رسمی تهییه شده است واین خود میرساند که سی آی آی از پول فروش مواد مخدر نتنها افراد دولت افغانستان بلکه ده ها مرجع دیګر را نیز در افغانستان تمویل نموده است وخواهد نمود و می دانیم که هزاران هزار فرزند کارګران در کشورهای صنعتی شمال و کشورهای پیرامونی به اعتیاد مواد مخدر مصاب شده اند تا به اینترتیب نیرو وتوانایی شان به هدر برود و از اعتراض نسل جوان پیش ګیری به عمل امده باشد .

میبینیم ومیخوانیم که زن ها در افغانستان بزرګترین آسیب هارا تاحال دیده اند وبازهم مورد تهدید قرار دارند .
میبینیم که هزاران کودک همین حالا در شهر کابل و شهر های دیګر در روی سرک ها به ګدایی ودریوزه ګری – به بوت پاکی وموتر شویی – به فر وش ساجق و پوقانه مصروف شده ونان آور خانواده هایشان شده اند .
میبینیم که هزاران دانش آموز در امتحانات کانکور دانشکاه یا بی نتیجه مانده یا اینکه رد شده و به نیروی بیکار و بی روز ګار تبدیل شده و برای عده ایکه مشغول تحصیل اند – بعد ازپایان دوره تحصیلی بیکاری و بی روز ګاری انتظار میکشد .
میبینیم ومیدانیم که روزانه ده ها جوان وپیرو کودک از راه های مختلف افغانستان را ترک ګفته و راهی فرار به کشورها ی اروپایی و استرالیا بوده وتاحال صد ها انسان در دریا ها غرق شده و یا اینکه در زندانها وکمپ های مهاجرین بسر میبرند .
فشرده نوشتن برایم ممکن است و نمیخواهم باعث ملال خاطر شما ګردم ومیدانیم که افغانستان کنونی از سه دهه واندی میدان جنګ وکشتار است وروزانه دها انسان به خاک وخون می غلطند .
میدانیم که نیروهای روشنفکری وترقی خواه افغانستان در تشتت وپراګندګی بسر میبرند و سکتاریسم مانند خوره ای درمیان محافل بیداد مینماید .
این همه نه به نفع کارګران به طور خاص ونه به نفع مردم افغانستان به طور عام میباشد .
میدانیم که :
امروز کارګران در افغانستان بیشتر از پیشتر در خط فقر وزیر فقر زندګی مینمایند وهیچ نوع سازمان وګروه ویاحزب ای از خود کارګران و زحمتکشان در این کشور وجود ندارد و اګر صد ها خواسته های سیاسی واقتصادی را دراینجا قطار سازم – بازهم به این نتیجه میرسم که برای بهبود بخشیدن به حال وزندګی کارګران بایست خود کارګران همت ګمارند .
نمیدانم که ایا میدانید که مزد یک کارګر از بام تاشام و دریک ماه چند افغانی است ؟
معاش ومزد هيچ کارګری از شش هزار افغانی در ماه اضافه نیست مګر اینکه ساعت ها اضافه کاری نماید و مورد بهره کشی بیشتر قرار ګیرد .

نیم نګاهی به نرخ مزد روزانه کارګرا ن روز مزد بیاندازیم وببینیم که چګونه است :

مزدور کارګران ساختمانی روزانه از ساعت هشت صبح تا چهار دیګر یا عصر ۳۵۰ – افغانی
مزد یک معمار – ګلکار یا بنا روزانه از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ – افغانی
از نجار هم چنان مانند یک ګلکارو بنا روزانه از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ – افغانی
مزد کارګران کارخانه ها حد اکثر پنج هزار افغانی در هر ماه
توجه نمایید در همین کابل نرخ های مواد ضروری هرخانوده کارګری چنین است :

مواد مصرفی هر خانواده ---- قیمت هر کیلوګرام یا هر سیر یا هر چهارک

0- آرد قزاقی هر بوری هفت سیره به مبلغ یکهزار و پنجصد افغانی
روغن ۱۶ کیلویی شایسته مبلغ ۱۳۵۰ - افغانی
1- آرد پاکستانی در هربوجی هفت سیره به مبلغ یکهزار و دوصد تا یک هزار و سه صد افغانی
برنج باریک یک بوری سه ونیم سیره از دوهزار ویک صد افغا نی تا دوهزار وچهارصد افغانی
برنج لک یا شله ای هر سیر ۳۰۰ - افغانی
ګوشت ګاو هرکیلو ۳۰۰ - افغانی
ګوشت ګوساله هر کیلو ۳۵۰ – افغانی
ګوشت ګوسفند هر کیلو ۴۰۰ – افغانی
ګوشت ران مرغ هر کیلو یکصد و شصت افغانی
ګوشت سینه مرغ هر کیلو ۲۵۰ – افغانی
بوره یا شکر هرکیلو ۵۰ – افغانی
چای سبز هر کیلو ۲۵۰ – افغانی
نان خشک هر قرص ۱۰ – افغانی
لوبیا هرکیلو ۱۰۰ – افغانی
نخود هر کیلو ۸۰ – افغانی
ماش هر سیر ۲۵۰ – افغانی
پیاز هر سیر ۲۱۰ – افغانی
کچالو هر سیر ۱۲۰ – افغانی
بامیه هر کیلو ۸۰ – افغانی
فاصلیه هر کیلو ۶۰ – افغانی
بادنجان رومی هرچهارک ۱۰۰- افغانی

باید خاطر نشان سازم که کارګران نتنها دارای بیمه بیکاری نه میباشند ،بلکه بیمه بیماری نیز ندارند و اکثرن از قرارداد میان کارګران و کارفرما یا کارګران و دولت هیچ نمیدانند و قرارداد میان طرفین وجود خارجی ندارد و هرلحظه ووقتی که کارفرما بخواهد کار ګر را از کار اخراج مینماید وهیچ نوع تضمین زندګی برای کارګر وخانواده کارګری وجود ندارد .
وزیر امور کار و اجتماعی وشهدا ومعلولین ووزارت خانه اش نتوانسته است هیچ دردی از کارګر و یا معلول و یا خانوده شهید را درمان نماید .
تاهمین لحظه نفوس افغانستان را بیست وهفت ملیون وهفتصد هزار انسان تخمین مینمایند که از این جمله در حدود یک ونیم ملیون انسان کوچی بوده و درتولید زراعتی و صنعتی نقشی ندارند .
درحدود چهل ویک درصد نفوس افغانستان را زن ها تشکیل میدهند و تاحالا درمورد شرکت زن ها در تولید صنعتی فاصله زیادی وجود دارد و در تولید زراعتی دیده میشود که زن ها نقش ای ایفا مینمایند وکارګران روز مزد در مزارع مشغول خیشاوه و درو ګری میباشند .
2- من روز جهانی کارګران رابرای کارګران افغانستان وسراسر جهان ‎تبریک وتهنیت میګویم و امیدوارم که کارګران از نیروی بالقوه به بالفعل یا از نیروی در خود به نیروی برای خود تبدیل ګردند و اګر عده بیشماری از مکتب خوانده ها وروشنفکران خود را از زیر چتر وبار ګروه ها و دسته های قومی وقبلیوی و سکتاریستی بتوانند نجات بدهند – ممکن ګامی بتوان بسوی ترقی – سعادت وسرفرازی کارګران افغانستان بیشتر از هم اکنون برداشت .

خجسته باد اول ماه می روز جهانی کارګران
اول ماه می سال ۱۳۹۲خورشیدی برابر به سال ۲۰۱۳ میلادی
کابل – افغانستان

نبشته هایی در مورد وضعیت کارګران را از همین قلم را زیر عنوان
خجسته باد روز اول ماه می یا روز جهانی کارگران همه کشور ها (باقی سمندر)
و
سخنی در باره صنایع در افغانستان (باقی سمندر- سرباز آزادی)
در
http://www.goftaman.com/daten/...
ببیینید

واژه های کلیدی

کار، زندگی و سرمایه
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این همه نتیجه جهاد است.
  اگر انقلاب افغانستان مورد تجاوز امپریالیزم بین المللی و بنیاد گرایی و ارتجاع منطقه قرار نمیگرفت،امروز تمام مردم افغانستان،اعم از کارگران و دهقانان و دیگر اقشار جامعه، مثل جمهوریت های سابق اتحاد شوروی دارای کار،خانه،لباس،تداوی رایگان،تعلیم و تربیه رایگان و هزاران امتیاز دیگر بودند.
  بعد از انقلاب معاش یک کارگر از معاش یک رهبر حزبی زیاد تر بود.گارگر،رهبر حزبی و وزیر همه در یک بلاک در مکرویان زندگی میکردند.هیچ کدام شان بلند منزل ها و ثروت بیکران نداشتند. همین حالا تمام رهبران حزبی و دولتی که در خارج اند،هیچ کدام شان حتی یک سرپناه شخصی ندارند و در خانه های کرایی زندگی میکنند.
  اما رهبران مجاهدین دارای بلند منزل ها و ثروت و قدرت بی پایان و باقی مردم در معلولیت،فقر و ناتوانی .و افتخار هم میکنند که ما جهاد کردیم.
  بیایید و این رهبران را با رهبران انقلاب ثور مقایسه کنید.

  آنلاین : http://...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس