در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > سوء استفاده در وزارت مخابرات افغانستان

سوء استفاده در وزارت مخابرات افغانستان

کامران میرهزار
پنج شنبه 3 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: آنچه در ادامه می آيد، يک مورد از اختلاس و سوء استفاده در وزارت مخابرات کشور می باشد که در گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری به رييس جمهور کرزی به آن اشاره شده است. اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

به مطالعه جلالتمآب محترم رييس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان!

گزارش کاری سال 1384

رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری تقديم است

در وزارت مخابرات:
سال 1384

1: در وزارت محترم مخابرات دو (2) قضيه مورد بازرسی قرار گرفته است که يکی آن عبارت از سرقت فريکونسی های غير مجاز توسط کمپنی روشن در باندهای (900) و (1800) بوده، که از اثر سعی و تلاش هيات بازرسی اين اداره پول جريمه آن مبلغ (891944) هشت صد و نود و يک هزار و نه صد و چهل و چهار دالر آمريکايی توسط کمپنی مذکور تحويل بانک گرديده است.

2: از اثر عدم پرداخت کميشن به جواز تجارتی که بالغ به (1050500) يک ميليون و پنجاه هزار و پنج صد دالر آمريکايی می شود، به ضرر دولت تمام شده، علاوتا موضوع ماليه و تکس شرکت مخابراتی روشن، که مبالغ هنگفتی را احتوا مينمايد، که اوراق قضايا به لوی سارنوالی محول گرديده است.

كارنامه

واژه های کلیدی

Hazara Poet, Journalist and Webmaster
شاعر، سردبیر و ناشر کابل پرس
Kabul Press chief editor and publisher

آنلاين بنگريد :

Kamran Mir Hazar, Work and Poetry

جستجو در کابل پرس