در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری > نه مليون و يکصد و هفتاد و پنج هزار و يکصد و بيست افغانی اختلاس و جعل اسناد در وزارت (...)

نه مليون و يکصد و هفتاد و پنج هزار و يکصد و بيست افغانی اختلاس و جعل اسناد در وزارت ماليه

جمعه 4 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: آنچه در ادامه می آيد، يک مورد از اختلاس و سوء استفاده در وزارت ماليه ی افغانستان می باشد که در گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری به رييس جمهور کرزی به آن اشاره شده است. اين گزارش متاسفانه در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و کابل پرس برای نخستين بار آن را بدون کم و کاست در اختيار افکار عمومی قرار می دهد. کابل پرس معتقد است که افشای چنين اسنادی جرم نبوده و بلکه حق مسلم مردم می باشد. برای موارد اختلاس به گزارش اين رياست، در کابل پرس بخش جداگانه ای باز شده که ما به مرور آن را نشر می کنيم.

جلالتمآب محترم رييس جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان!

در وزارت ماليه:

سال 1384

دوسيه اختلاس مبلغ (9175120) نه مليون و يکصد و هفتاد و پنج هزار و يکصد و بيست افغانی توسط حاجی رسا قراردادی وزارت داخله در دو چک متفاوت دو مرتبه از وزارت ماليه و بانک کشيده شده است، که از طرف هيات اين اداره مورد بازرسی قرار گرفته است، که اسناد جعل کاری متهم به مقام لوی سارنوالی محول گرديده است.

كارنامه

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • kamran ra salam

  een ke efsha gari neest qazeya ta saranwali ham raseda wa khodat taza khabar shodi, ba har hal az hech karda khob ast

  tareq

 • درود بر كابل پرس وانديشمندان اين رسانه !
  وزارت ماليه ايكه بارياست وكياست رهبرتشنه اي برتري جو وقبيله سالاري يك زبانه خواه افغان ملت ، شاهرگهايش ابياري شوند،براي مردم وكشوربيچاره اي ما ديگر چه باقي خواهد ماند؟ پول آمده از سوي كشورهاي كمك كننده كجا وچگونه به مصرف رسانيده ميشود؟ مافيايي انجو سالاري را كدامها رايج ساختند؟ اين بشردوست را چرا نگذاشتند كه اصلاحات ملي اش را دوام بدهد؟ به شخصيتهاي ملي ومستقل چرا وقت داده نميشود كه در سرنوشت مردم وكشورشان سهم بگيرند؟ صده مدرسه ومكتب در جاهاي اباد گرديد كه هفته هم عمر نياورد وچرا در ديگر مناطق چنين اباداني نميشود؟ ارمان افغان ملتيها چنين است كه امروز ما وهزاران رسانه وقلم بدست شاهد حيف وميل وداد وگرفت اربكيه سازي وقبيله خري خواهد بوديم وگرسنگي مردم روز بروز، رو به بالا ميرود.
  سياست نا كام امريكا دراين كشور ريشه دراين قبيله سالاري واعتماد بي پايه با اين گروه خود بين وديگرنابود دارد.اگر چنين باشد روزاين كشورتباه وروزباداران سياه خواهد كه شده. حكومت نا ملي ومشاور سالار اقاي كرزي ديگر برمردم تآثير نداردواين حكومت خرد ستيز انجو پرور، روز بروز از مردم فاصله ميگيرد ومردم هم بي اعتمادي را نسبت به آن حس كرده اند. اگراين اخدي وغني وجلالي گماشته شدگان سيا امريكا سرنوشت ساز كشور ومردم ما باشند، واي برحال اين مردم وواي برحال كشور افغان ! دركدام كشورشما ديده باشيد كه مامور برحال ديگر كشور آمده باشد ووزيركشور ودفاع كشور ويا ماليه كشور شود واين كشور ادعاي استقلاليت هم داشته باشد ورييس منتخبش نيز كلاه را پشت ابرو مانده وبر مردم چشمك بزند كه نترسيد من با شمايم !! حال اين مردم واين كشوربكجا خواهد رسيد؟ طالب بيجان را جان داده اند..... خود كشي را سخت سامان داده اند....عامل اين كارهاديو سياست.....مشت مزدوران بي روو رياست.....دوصدوهشتادسال خون خورده ايم....مشت نا حق بر سراز دون خورده ايم.....هرچه كه مزدوربد باباشده.....وحشي وطالب وكريكجا شده....ميكشنداين مردم بيچاره را...سوختنداين ميهن آزاده را....قدرت ودارايي نزد آنهاست.....اين جدلهاراچه انگيزه بجاست؟....كشت ترياك؟ ياكه پشتونوالي است ؟...صوبه سرحد سازي ياجوالي است؟...درجاغوري ديده باشي طالبي؟....در قره باغ غزني يابي طالبي....تندروان راست وچپ شيونيزم،همه بر برتري خواهي قومي انديشه بودودراين راه از هروسيله كار ميگيرند وتروريعني وحشت آفريني ميكنند وكشتن رايگانه راه نجات خويش ميدانند واز ابراز دليل واستدلال وهم دارند.بكش تا زنده بماني ! اگرمنطق نباشد شيوه كارانسان نا اهل چنين خواهد شد.فاشيزم را تعريف همينست.فرهنگ وقدرت رادربدل نابودي فرهنگ وقدرت ديگر انديشان بيگانه با زبان وقومت بگستران ، تا زنده بماني. بيخبرازهنجارونظم گيتي كه سرموحركت بد وخوب حساب ونتيجه آن بررسي ميگردد.
  به اميد روزيكه بحق رسيده باشيم..
  ميرزايي

  • migoyand zore kakast keh angoor deh takast :
   panjabiaie pakistani ba ferzandane namashroeh afghanmelatie shan baraie merdome afghanistan saranwal ferestadand saranwale harami der ain mawred cheh kerd?

   migoyand zore kakast keh angoor deh takast :
   panjabiaie pakistani ba ferzandane namashroeh afghanmelatie shan baraie merdome afghanistan saranwal ferestadand saranwale harami der ain mawred cheh kerd?

   €migoyand zore kakast keh angoor deh takast :
   panjabiaie pakistani ba ferzandane namashroeh afghanmelatie shan baraie merdome afghanistan saranwal ferestadand saranwale harami der ain mawred cheh kerd?

جستجو در کابل پرس