صفحه نخست > حقوق بشر > كوچی ها و جنايت آشكارعليه بشريت

كوچی ها و جنايت آشكارعليه بشريت

كوچ اجباري در فرهنگ حامد کرزی نقض حقوق بشر محسوب نميشود
احمد بصيربيگزاد
پنج شنبه 19 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تي.اس. اليوت:

" آنان كه دندان سگ را تيز مي كنند ، مرگ را مي سرايند
آنان كه شكوه مرغ مگس خوار را مي درخشند ، مرگ را مي سرايند

آنان كه به جذبه جانوران گرفتارند ، مرگ را مي سرايند".

هرچند اليوت به بحران حقيقي در تمدن جهاني اشاره دارد اما مصداق واقعي آن نا انسان هاي امروزيست كه تحت عنوان حكومت دموكراسي مرگ انسان ها را برخود حق مي پندارند ! گويا اليوت ميگويد ، در عصر دموكراسي صلح دوستي وانسان دوستي با تخاصم ودرنده خويي آشتي كرده وافغانستان تقاطع خطر ناك اين دو پديده گشته است ؛ جنگ وكشتار براي انسان افغانستاني لذت بخش بوده به منزله شراب قدرت محسوب ميشود؛

قانون جنگ

در جنگ كشتن ، اسير كردن و ويران كردن معمول است اما اين جنگ در چهارچوب قانون تعريف شده است يعني در جنگ هاي دو كشور(دو ارتش) اين گزينه ها تعريف دارد با آن كه كشتن و اسير كردن قانون جنگ است اما احترام به بشريت نيز از اصولي بين المللي آن به شمار مي آيد كه درآن فقط افراد نظامي كشته و اسير مي شوند نه افراد غير نظامي . بنا بر اين شكنجه ، كشتار واسير گرفتن غير نظامي نوعي جنايت عليه بشريت محسوب ميشود.

خانم گاسمن يكي از كمشنرهاي حقوق بشر دركتاب خود " جنايت عليه بشريت" مي نويسد :« در جنگ جهاني دوم از (9) نظامي يك فرد ملكي كشته ميشد اما اينك برعكس شده از ( 9) ملكي فقط يك نظامي كشته ميشود ».

با آنكه دولت افغانستان در سال 2003 ميلادي ، عضو محكمه جزاي بين المللي (ICC) شده است و بر اساس آن بايد جنايت كاران جنگي را به پايي ميز محاكمه كشانده ويا به محكمه جزايي بين المللي تحويل مي داد اما اين دولت نه تنها به تعهدات بين المللي اش عمل نكرده بلكه امروزه خود يكي از ناقضين صريح وعريان حقوق بشر به شمار مي آيد ؛
حضور قوي وبا نفوذ جنايت كاران جنگي در ارکان دولت ، چور وچپاول داراي هاي ملت وغصب اراضي دولتي وغير دولتي توسط زور مداران وجنايت كاران ، گسترش روز افزون افراد وشخصيت هاي حزب اسلامي و طالبان( كه به جنايت عليه بشريت متهم هستند) در بدنه دولت و حمايت از حمله مسلحانه كوچي ها با بيرق سفيد وسلاح سنگين به منظور تاراج واز بين مردن خانه هاي مردم و كوچ اجباري آنها ، از مصادق صريح وعريان نقض حقوق بشر است كه توسط دولت بيمار حامد كرزي گردانندگي ميشود؛

ناچار به ترک خانه/ عکس از نجيب الله مسافر

جنايت عليه بشريت ، جنايت جنگي و نسل كشي اين سه مقوله آز مقولات برجسته نقض صريح حقوق بشر است كه از سويي مجامع جهاني شناخته شده و افغانستان نيز بسياري از معاهدات وكنوانسيون هاي بين المللي را امضاء كرده است . بنا بر اين وظيفه دولت است كه به اين اصول به ملحوظات ومصالح كشور ومردم خود به آن پا یبند باشد:

1 - تجربه آلمان تجربه اي خوبيست براي افغانستان. بعد از بيست سال سكوت، مردم آلمان بالآخره يك محكمه تشكيل داد كه جنايت كاران نازي را محاكمه كند البته اين كار را يك جنبش دانشجوي انجام داد وسران نازي ها را محاكمه كردند. افغانستان نيز مي تواند با استفاده از اين تجربه جنايت كاران جنگي وآنهاي كه به جنايت عليه بشريت ونسل كشي متهم هستند يا محاكمه كنند يا به دادگاهي جزايي بين المللي (آي.سي.سي) تحويل دهند.

2- افغانستان چون عضويت بسياري از سازمان هاي بين اللملي را دارد ، مطابق آن ميتواند ناقضين حقوق بشر را محاكمه كند واين از وجايب افغانستان است واگر چنانچه دولت كوتاهي كند كميسيون مستقل حقوق بشر مي تواند در مورد بي تفاوت نماند كما اينكه تا كنون واقعا كميسيون بي تفاوت نبوده است .

3- مردم افغانستان نمي خواهد به گذشته برگردد. در پروسه عدالت انتقالي مردم صريحا خوا هان تطبيق عدالت وحكومت مبتني بر عدالت شده است. بنا بر اين آينده مبتني بر عدالت مستلزم محاكمه جنايت كاران جنگي در اين كشور است اگر اين ها محاكمه نشوند امكان دارد در اينده جنايت هاي بيشتري واقع شود كما اينكه اگر دولت افغانستان طي بيش از 5 سال بعد از امضاء (آي.سي.سي) جنايت كاران را محاكمه ميكرد امروز كوچي هاي مسلح به خود اين اجازه را نميداد كه به كوچ اجباري مردم بي دفاع هزاره جات اقدام كند؛

با اين پيش گزينه ها روشن مي شود كه حمله مسلحانه كوچي ها به منظور احياء خاطرات ظلم های تاريخي (سركوب، كله منارساختن،قتل عام ، ماليات برنفوس و...) ، جنايت آشكار عليه بشريت محسوب ميشود. برخي مطبوعات خبر از دست داشتن برخي حلقات دولت در ايجاد اين غايله ضد بشري در مناطق هزاره جات داده و اين موضوع از درخواست حامدكرزي در يك نشست با سران مناطق هزراه جات آشكار ميشود كه وي از مردم ميخواهد :« بگذاريد كوچي ها فقط همين يك سال كشت زار هاي هزاره را در هزاره جات نابود كند وبعدا من روي اين موضوع فكر ميكنم». رييس جمهور فقط ميخواهد بعدا روي اين موضوع فكر كند !

ناچار به ترک خانه/ عکس از نجيب الله مسافر

پس اين بد اقبالي تراژيك از كجا به ما روي آورد و اصولا در برابر اين بد اقبالي تاريخي چگونه بود وبراي نابودي اين سلطه و تاراج تاریخي چه بايد كرد؟ اينها سوالاتي است كه تا هنوز براي انسان افغانستاني لا ينحل باقي مانده روان مردم را آزار مي دهد. از اين رو براي عبور از از اين بن بست وانحطاط فرهنگي وساختار شكني ظاهري سياسي در روابط قدرت ، تنها ساختار شكني واقعي با تغيير فرهنگي بر اندازنده ونفي تمامي ارزش هاي تاريخي ومورثي كه در بطن آن روابط انسانی به روابط قومي واتنكي تحريف شده است ، امكان پذير مي گردد.

افغانستان امروز به جهان تاريكی ميماند كه در آن طرح ساده وساكن فرمان رواست فرهنگ اين كشور فرهنگ استبداد پرور وسلطه طلب است . قوميت گرايی در اين كشور به مشخصه بارز اجتماعي تبديل گشته و به عنوان يك اصل خدشه ناپذير در آمده است از اين رو براي ایجاد جامعه اي كه انسانيت محور باشد نه قوميت محور ، تغيير باورهاي فرهنگي ضرورت دارد تا پاداش هاي مادي ومعنوي با معيار قوميت به كسي تعلق نگيرد . و رييس جمهور قوم محور از مردمش نخواهد كه بگذاريد علف چر ها و كشت زارهاي شما نابود شود ، كوچ اجباري در فرهنگ او نقض حقوق بشر محسوب نميشود. اين فرهنگ فقط بر مبناي قوميت قابل تفسير است .

در افغانستان فرهنگ هميشه تجلي انگيزه ها و آروزهاي قوم مسلط بوده وحتي از راه تقلب وكشتار و زور به اموري انگشت صحت ميگذارد كه با ارزشهاي ذهني قوم مسلط تكثر را بر نمي تابد وهميشه تلاش مي شود در راه ابراز وجود پيروز مندانه خويش ، ديگران را بطور كامل براندازد .«ديگري» در اين فرهنگ نه به مثابه موجود به رسميت شناخته و جزء از پيكر كلي به نام افغانستان پذيرفته شده ، بلكه آنگونه درك ميشود كه سزاي او نيست شدن است !


باز هم آدمکشان با بيرق سفید امارت، باز هم کوچ اجباری

کوچ اجباری يکی از جنايات حاد عليه بشريت است و اين جنايت در افغانستان بدون آنکه دولت و جامعه ی جهانی به آن توجهی داشته باشد، همچنان بوقوع می پيوندد

سه شنبه 17 ژوئن 2008


مردم نمی خواهند کوچ اجباری ديگری را شاهد باشند!

تکليف کوچی ها را روشن کنيد!

يكشنبه 30 مارس 2008


يکی از جرايم حاد عليه بشريت:

کوچ اجباری به روايت عکس

عکاس: نجيب الله مسافر

پنج شنبه 28 ژوئن 2007,


کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

نويسنده: فريد اميد

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

نويسنده: ثنا نیکپی

چهار شنبه 8 اوت 2007


کوچیها و هزاره جات

زمزمه ی رفتن کوچیها به هزاره جات ، موج وحشتی فراتر از تندباد گونو

شنبه 12 آوريل 2008, نويسنده: عبدالحمید اعتمادی


دولت ملی و معضل کوچی ها

نويسنده: نوراحمد شادمان

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


کوچی ها کجا بروند؟!

نويسنده: ميرويس جلالزی

چهار شنبه 25 ژوئيه 2007


9 مکتب تعطيل شد

کوچی ها بيرق سفيد طالبان را به اهتزار درآوردند

يكشنبه 24 ژوئن 2007


آواره شدن ساکنین محل توسط طالبان کوچی

گزارشگر: تام کوگلان، خبرنگاردایلی تلگراف- ولسوالی بهسود ولایت وردک / ترجمه: مهدی مهرآئین

چهار شنبه 11 ژوئيه 2007

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • و کوچ ساکنین و بومی ها توسط کوچی ها پدیده جالبیست که در حکومت دیموکراتیک جناب کرزی به وجود آمده است.
  با توجه به اینکه چنین پدیده های حتماً پشتیبانانی زورمند چون شخص رئیس جمهور را در پشت سر دارند.

  • اول زنده ماندن بعد دموکراسی. اقوام محروم باید به آزادی و برابری خود فکر کنند. فقط با اتحاد می توانند فاشیزم قومی را شکست دهند. امروز در هزاره جات، فردا در شمال و چند روز بعد در بدخشان و تخار خواهند آمد. بخیزید و فریب طالبان لنگی دار و نکتایی دار را نخورید.

  • This is to kindly inform you that KOOCHIZ are not criminals and this is not the way to release the facts. The way you are describing the situation looks like you are taking a side. you are not judging the situation accordingly you are performing for one part of the crisis. you are acting as a member of HAZARAHA while KOOCHIZ are also people of this country and if you read the history of Afghanistan they are moving to every province of Afghanistan according to the Geological season. so they are free to live wherever they want as every Afghan has the right to live in any part of Afghanistan then why you are fighting with them. I am not talking to Mr. Ahmad Fetrat I just want to inform the the head of kabul press? and the people who are working for this site that you are a part and as usual you are finguring on Karzai. well after a while we will have again elections I am sure that you can not find a better persident than Mr. Karzai lets see and experience it. History is witness that we Afghans never said that our president is a good person that is why untill today we are living in a very bad condition of life.

  • Are really those who attack to Hazarajat, Koochis? No one believes those with different kinds of guns the white flag of the Taliban terrorist group are Koochi. It is a kind of immigration force and immigration force is a crime against humanity.

  • شما کابل پرس? نویسان بسیار تلاش دارید که اختلافات قومی را شعله ور ساخته در قضیه کوچی ها و هزاره ها، از هزاره ها جانبداری کرده و یکجانبه مسایل را قضاوت کنید.

   شما تمامی کوچی ها را دشمن پنداشته محکوم میکنید و اینرا درک نمی کنید که خود کوچی ها هم از اقوام مصیبت دیده و محکوم کشور ما هستند و شاید تنها یک کتله کوچک آن به جانیان و خاینان منسوب باشند، همانگونه که در بین مردم هزاره هم کثافاتی چون محقق، محسنی، خلیلی، اکبری، شفیع دیوانه، جنرال خدایداد، حسین انوری، سرور دانش و غیره یافت میشوند که ننگ ملیت هزاره ما هستند.

   شما اگر از حق ملیت هزاره دفاع میکنید، باید درعینحال به احزاب خاین هزاره نیز نفرین بفرستید. این بخشی از اعلامیه حزب وحدت بخش بامیان است که دیده میشود به چه صورتی به یک قوم در مجموع توهین و تحقیر روا میدارد:

   کلمه کوچي درفرهنگ تاريخي مردم ما، نامي است هول انگيز، وحشت زا ونفرت آور، زيرا کوچي همان مليشه هاي مسلح حکومت هاي فاشيستي ، مستبد وستم پيشه بودند که درگذشته ها براي غارت وسرکوب به مناطق مختلف مي آمدند.

   آیا شما با این تعریف از یک ملیت بیچاره و بدبخت که همطراز با ملیت هزاره ما رنج و مشقت میکشند را قبول دارید؟ اگر نه در کنار دفاع از مردم هزاره، لطفی نموده این دون صفتانی که خود را منتسب به ملیت هزاره میدانند نیز نفرین کنید تا بدانیم که کابل پرس سایت فقط هزارگی نه بلکه برای منافع ملی مجموع افغانستان کار میکند.

   تا حال آنچه در این سایت دیده شده دفاع از هزاره ها و فرستادن نفرین به کوچی ها بوده است که این غیرقابل پذیرش است.

  • سلام

   اختلافات قومی را کابل پرس? و يا به قول شما "کابل پرسیان" دامن نمی زند. اگر چشمان مبارکتان را باز کرده و دقيق به گذشته و حال بنگريد، اختلافات قومی، فاشيزم، کوچ اجباری، نسل کشی، تجاوز جنسی و حتا جنايات جنگی در افغانستان ريشه در دهه ها پيش دارد و اين کابل پرس نيست که عامل اين جنايات است. عامل اين جنايات را باید حداقل از دوره ی خاين و دزد و عیاش معروف محمد ظاهر جستجو کنيد و نه اينکه خشمگين بخواهيد به يک سایت اينترنتی بتازيد که خود شما هم با فرستادن پيام يکی از کابل پرسان محسوب می شويد.

   دوم اينکه مساله ی کوچ اجباری که يکی از جنايات حاد عليه بشريت است و با هماهنگی تنگاتنگ ميان طالبان، حکومت قوم محور کرزی، حزب اسلامی و تعدادی پاکستانی صورت می گيرد، ربطی به تعدادی کوچی ساده ندارد. کوچی ساده سلاح سنگين به چه کار دارد؟ کوچی ساده مگر بايد بيرق سفيد آدمکشان را بالا ببرد و به جان و مال مردم تجاوز کند؟

   در افغانستان آنقدر جا و آنقدر زمين های حاصلخيز هست که کوچيان ساده بخواهند زندگی راحتی داشته باشند. اين مشروط به اين است که دولت، دزد و خاين نباشد و عادلانه با تمام شهروندان رفتار کند.

   سوم اينکه دفاع از اقليت ها هميشه يکی از آرمان های حقوق بشر است و شما نمی توانيد با انتشار اخبار پشت پرده ی جنايت کوچ اجباری، کابل پرس را متهم به قوم گرايی کنيد. آن هایی که در قالب کوچی با سلاح های سنگين دست به قتل و غارت می زنند، حاميان زيادی مانند شخص حامد کرزی دارند و دفاع ما هم از اين جماعت چپاولگر، مساوی با خيانت به حقوق بشر خواهد بود.

   چهارم اينکه حضور خاينانی مانند محقق و خليلی در دولت به معنای اين نيست که آن ها نمايندگان اقليت هستند. آن ها نمايندگان خود فقط هستند و به دنبال جاه طلبی ها و فساد خود و در چوکی ماندن حاضرند، دست هر خيانت کاری را ببوسند و در خيانت شريک شوند.

   پنجم اينکه تا زمانی که شما همچنان پرده های تعصب را کنار نزنيد و کوچ اجباری را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم نکرده و خواهان محاکمه ی عاملان آن نشويد، کابل پرس به زعم شما يک سايت قوم گراست. پرده های تعصب را خودتان بايد کنار بزنيد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس