صفحه نخست > حقوق بشر > حامد کرزی و آپارتاید!

حامد کرزی و آپارتاید!

فرمان رييس جمهور كرزي فرمان نژاد پرستانه و تبعيض آشكار است كه اراضي دولتي را در اختيار يك قوم خاص با امتيازات ويژه قرار مي دهد/ افغانستان امروز شباهت نزديك به آفريقاي جنوبي قرن بيست ودهه 80 پيدا كرده كه در آن يك گروه قومي از امتيازات ويژه اي بهره مند بود درحاليكه نژاد هاي ديگر همچنان در تبعيض قرار داشت وفرمان اخير رييس جمهور كرزي دقيقا در همين راستا يعني تبعيض نژادي" آپارتايد" استوار است
احمد بصيربيگزاد
جمعه 4 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نظام مبتني بر آپارتايد جدا سازي صرف نيست . در يك چنين نظامي يك نژاد يا يك گروهي اجتماعي درمكان ممتاز قرار ميگيرد همانگونه كه در آفريقاي جنوبي اين جدا سازي نتيجه يك سياست راسيستي شديد وسركوبگر بود بر تبعيض و بي حقوقي عريان نژادي استوار بود. در افغانستان تحت حاكميت نظام مبتني بر دموكراسي واسلامي ، اين جدا سازي هم اينك بر مبني قوميت به صورت بسيار عريان آن در فرمان هاي رييس جمهور كرزي ووزارت خانه ها مشاهده ميشود .

معني لغوي "آپارتايد" جدا سازي است . سابقه آن از نظر سياسي به اپارتايد نژادي ونظامي كه براين اساس در آفريقاي جنوبي بنيان گذاشته بود ، باز ميگردد. رژيم آپارتايد نژادي در آفريقاي جنوبي از اوايل قرن 20 تا دهه 90 ميلادي جكومت ميكرد . سياست اين رژيم بر جداسازي نژادي استوار بود. در آفريقاي جنوبي عمدتا سه نژاد قومي زندگي ميكنند: سفيد پوستان كه تحت نظام آپارتايد ، قوم ونژاد ممتاز و حاكم درجامعه بودند، رنگين پوستان مرتبه دوم را داشتند و سياه پوستان كه از كليه حقوق سياسي، اجتماعي واقتصادي محروم بودند.

هرچند اين سيستم در دنيا به عنوان يك سيستم ارتجاعي وفاشيستي شناخته ميشود اما شماري زمامداران برخي كشورهاي جهان سومي هنوز به اين سيستم مي انديشند. نمونه هاي زيادي وجود دارد ازجمله افغانستان . اين كشور هرگاه صاحب يك زمامدار شده ، گرفتار انديشه هاي ارتجاعي وفاشيستي شده است؛ در آفريقاي جنوبي كمونيستيها ومدافعين حقوق مدني در سطح بين المللي عليه آپارتايد فعاليت هاي گسترده اي را سازمان دادند . بالآخره در ابتداي دهه 90 نظام آپارتايد فرو ريخت واين ننگ جامعه بشري از صفحه تاريك آن كشور پاك شد.

گذشته افغانستان لبريز از تبعيض ونژاد پرستي ، نسل كشي ها ، قتل عام ها ، كوچ اجباريي اقليت هاي نژادي ومذهبي است به آن بر نميگردم به شش سال اخير بعد از فروپاشي حاكميت طالبان وروي كار‌آمدن حكومت جمهوري اسلامي به رهبري حامد كرزي مي پردازم.

نظام مبتني بر آپارتايد جدا سازي صرف نيست . در يك چنين نظامي يك نژاد يا يك گروهي اجتماعي درمكان ممتاز قرار ميگيرد همانگونه كه در آفريقاي جنوبي اين جدا سازي نتيجه يك سياست راسيستي شديد وسركوبگر بود بر تبعيض و بي حقوقي عريان نژادي استوار بود. در افغانستان تحت حاكميت نظام مبتني بر دموكراسي واسلامي ، اين جدا سازي هم اينك بر مبني قوميت به صورت بسيار عريان آن در فرمان هاي رييس جمهور كرزي ووزارت خانه ها مشاهده ميشود .

او در آخرين فرمان نژاد پرستا نه اي خود چندين وزارت خانه و نهاد هاي دولتي را موظف ساخت؛ تا بهترين مناطق را براي اسكان كوچي ها با حمايت مالي دولتي و بين المللي آماده سازد . اين فرمان رييس جمهور كرزي فرمان نژاد پرستانه و تبعيض آشكار است كه اراضي دولتي را در اختيار يك قوم خاص با امتيازات ويژه قرار مي دهد. بنا بر اين ديده ميشود كه نظام افغانستان براصل جداسازي قومي استوار است و در نهاد رييس جمهور آن بر تري خواهي وتبعيض نژادي نهفته است .

آيا ميان فرمان رييس جمهور كرزي كه با افتخار از آن ياد مي شود؛ با فرمان عبدالرحمن ( كه اراضي مردم بي دفاع هزاره را به عنوان علف چرهاي كوچي ها قرار داد) ،كدام تفاوتي وجود دارد؟ تنها يك تفاوت ديده ميشود كه در فرمان عبدالرحمن اراضي مردم بي دفاع يك قوم " قوم هزاره " به كوچي ها بذل وبخشش شد اما در فرمان رييس جمهور كرزي اراضي دولتي كه حقوق حقه همه اقوام افغانستان است ، به كوچي ها بخشش شده است :
فرمان رييس جمهوركرزي:

«
به تأسي از ماده 14 قانون اساسي افغانستان و به منظور اسکان، رشد و تقويت اقتصاد کوچيان به حيث قشر آسيب پذير جامعه و بهبود شرايط زندگي آنان مراتب آتي منظور است:

1- وزارت زراعت و آبياري غرض تأمين معيشت و اسکان کوچيان املاک قابل زراعت و مالداري مورد نياز را در محلات مختلف و ولايتهاي کشور تثبيت نمايد.

2- وزارتهاي اقتصاد و ماليه جهت تمويل پروژه‌هاي انکشافي، منابع مالي مورد نياز را از طريق جلب مساعدت و همکاري مالي نهادهاي داخلي، کشورها، مؤسسات و سازمانهاي بين‌المللي به منظور اسکان و قابل زرع ساختن اراضي بکر و باير تنظيم نمايد.

3- کميسيوني به اشتراک نمايندگان با صلاحيت وزارتهاي ماليه، عدليه، اقتصاد، امور داخله، احيأ وانکشاف دهات، اداره مستقل ارگانهاي محل و رياست انسجام امور کوچيان تحت رياست وزارت زراعت و آبياري با در نظرداشت حکم شماره 541 مورخ 31/1/1387 رياست جمهوري اسلامي افغانستان ميکانيزم توزيع زمين و اسکان کوچيان را ترتيب و بعد از طي مراحل تطبيق نمايد».

اين فرمان با صراحت تمام حكايت از انديشه رييس جمهور در راستاي امتيازات ويژه« جدا سازي قومي» به يك قوم خاص« كوچي ها» ، دارد . مطابق به پروتكل الحاقي (1) كنوانسيون هاي ژنيو ، آپارتايد يا جداسازي به هر شكل آن به عنوان جنايت جنگي درمنازعات بين المللي ، شناخته شده است .آخرين تلاشي كه بخاطر جنايت پنداشتن "آپارتايد" صورت گرفت ، اساسنامه روم محكمه جناي بين المللي بود كه آپارتايد را در زمره جنايت ضد بشري قرار داده وآنرا ذاتا به عنوان يك عمل غير انساني "به شكل نهادينه ومنظم از استلاي قومي وگروهاي نژادي به منظور اسثمار صورت ميگيرد"، قرار مي دهد.

درحاليكه افغانستان يكي از امضاء كنندگان پروتكل الحاقي منع تبعيض نژادي" آپارتايد" است ، اما زمامداران اين كشور هرگاه به ارگ رياست جمهوري تكيه زده اند، به هيچ يك از كنوانسيون هاي بين المللي پاي بند نبوده به صورت عريان وآشكار ، سياست تبعيض نژادي را اعمال كرده است ؛ هم اينك وزارت خانه هاي دولت رييس جمهور كرزي به باشگاه هاي قومي به منظور احياء خاطرات ظلمت تاريخي براي مردم افغانستان ، مبدل گشته است.

با آنكه در اجلاس «بن» فيصله جهاني صورت گرفت مبني بر اينكه قدرت در كشور به تناسب نفوس اقوام افغانستان ميان اقوام مختلف اين كشور ، تقسيم گردد اما هرچه از زمان تصويب اين قرار داد سپري ميشود تنازعات قومي وتفاضلات نژادي هر روز گسترده تر ودامنه آن وسيع تر شده است . مثلا ، دروزارت ماليه آنگونه كه آمار نشان مي دهد ، فقط چهار در صد آن را اقوام غير پشتون تشكيل مي دهد . اين وزارت خانه نمودار عيني از حاكميت" آپارتايد" وجدا سازي قومي در افغانستان تحت فرمان رييس جمهور كرزي است .

اين وضعيت در فرمان هاي رييس جمهور نيز به وفور ديده مي شود. در عرصه باز سازي نيز اينگونه است ، مليارد ها دلار طي چند سال اخير صرف بازسازي اين كشور شده است اما سهم مناطق غير پشتون واقعا چند در صد است؟

آخر كلام اينكه افغانستان امروز شباهت نزديك به آفريقاي جنوبي قرن بيست ودهه 80 پيدا كرده كه در آن يك گروه قومي از امتيازات ويژه اي بهره مند بود درحاليكه نژاد هاي ديگر همچنان در تبعيض قرار داشت . وفرمان اخير رييس جمهور كرزي دقيقا در همين راستا يعني تبعيض نژادي" آپارتايد" استوار است.

حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود

حامد کرزی بجای معذرت خواهی از جنایات اسلافش، تکرار و ادامه جنایات آنها را زمینه سازی می کند/ تجاوز کوچی ها ادامه "پاکسازی" سیاست امیر عبدالرحمن خان ،محمد نادرشاه و طالبان است که حالا توسط کرزی عملی میگردد

شنبه 28 ژوئن 2008, نويسنده: ثنا متین نیکپی


حمايت فاروق وردک از کوچ اجباری!

وردک نقش هماهنگ کننده را بين رهبری افراد مسلح، نعيمی والی ميدان وردک و عناصر طالبان برای يکپارچه سازی ولايت ميدان وردک بر عهده دارد

شنبه 21 ژوئن 2008


باز هم آدمکشان با بيرق سفید امارت، باز هم کوچ اجباری

کوچ اجباری يکی از جنايات حاد عليه بشريت است و اين جنايت در افغانستان بدون آنکه دولت و جامعه ی جهانی به آن توجهی داشته باشد، همچنان بوقوع می پيوندد

سه شنبه 17 ژوئن 2008


مردم نمی خواهند کوچ اجباری ديگری را شاهد باشند!

تکليف کوچی ها را روشن کنيد!

يكشنبه 30 مارس 2008


يکی از جرايم حاد عليه بشريت:

کوچ اجباری به روايت عکس

عکاس: نجيب الله مسافر

پنج شنبه 28 ژوئن 2007,


کوچی ها در ولايت ميدان فاجعه آفريد!

نويسنده: فريد اميد

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

نويسنده: ثنا نیکپی

چهار شنبه 8 اوت 2007


کوچیها و هزاره جات

زمزمه ی رفتن کوچیها به هزاره جات ، موج وحشتی فراتر از تندباد گونو

شنبه 12 آوريل 2008, نويسنده: عبدالحمید اعتمادی


دولت ملی و معضل کوچی ها

نويسنده: نوراحمد شادمان

پنج شنبه 14 ژوئن 2007


کوچی ها کجا بروند؟!

نويسنده: ميرويس جلالزی

چهار شنبه 25 ژوئيه 2007


9 مکتب تعطيل شد

کوچی ها بيرق سفيد طالبان را به اهتزار درآوردند

يكشنبه 24 ژوئن 2007


آواره شدن ساکنین محل توسط طالبان کوچی

گزارشگر: تام کوگلان، خبرنگاردایلی تلگراف- ولسوالی بهسود ولایت وردک / ترجمه: مهدی مهرآئین

چهار شنبه 11 ژوئيه 2007

روزنامه نگاروتحليلگر

آنلاین :

فرياد

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام بیگزاد عزیز من مقاله شما را خواندم
  بسیار برایم جالب بود .
  من با شما هم عقیده هستم.
  هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ
  شخصی برخوردار باشد .اعلامیه جهانی حقوق
  بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی
  تأکید دارد. حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر
  انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان
  اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها
  تولد می شود و رشد می کند.امنیت ِ شخصی، در
  واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در
  اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی،
  حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها
  باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در
  جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ
  ناامنی اجتماعی شهروند می گردد.متاسفانه
  ما در افغانستان این گونه حق حقوق را رعایت
  نمیکینم.شهر وندکیه؟حق چیه؟همین مسئله
  کوچیها را شما در نظر داشته باشید.با انكه
  دولت افغانستان تمام معاهدات بين المللي
  منع تبعيض نژادي را امضاء كرده است ، ولي
  درعمل
  اين كشور اسير رفتارهاي نژاد پرستانه
  بوده
  و هركه ميخواهد
  با رفتارهاي نژاد پرستانه اش ، اين عمل
  شوم را نهادينه سازد
  وزارت خانه ها ، ولايات ، ادارات وتمام
  ارگانهاي دولتي به باشگا هاي قومي وقبيله
  اي تبديل شده اند
  با آنكه اكثر مردم افغانستان ، نه جا و نه
  خانه وزمين دارند، ولي رييس جمهور فقط
  فرمان اسكان كوچي ها را صادر ميكند
  مگر كوچي ها جزء مردم افغانستان نستند؟
  كه براي آنها ، هم نماينده ويژه در شوراي
  ملي، كرسي هاي فوق العاده وحالا فرمان
  ويژه براي اسكان آنها
  اينها همه اش عمل نژاد پرستان ه است
  البته اين اقدام يك زماني توسط اسماعل خان
  در هرات نيز مشاهیده ميشد

  زيرا در فرهنگ اسماعل خان نيز غير تاجك حق
  زندگي در هرات را نداشتند
  اين فرهنگ فرهنگ تبعيض نژادي" آپارتايد "
  است

  • Mr. Bigzad !
   Did you study the history of Afghanistan or you just thing every one is without information like you.
   1- Kochi ha was the first residence of this land and Hazara ha came at the time Chagaz invade Afghanistan. At that time which was around mid 6 century, Bamyan was full of Pashtoons and Tajics and the population of Bamyan at that time was 25000 people with majority from Pashtoons, as well as Kuchi ha.
   2- At the first time Changaiz soldiers were defatted by Bamyan Hukumran (governor) and Tamujan’s son and friend of Changaiz killed by Bamyan Hukmran. On the second attack Chagaiz-e Khunkhwar came and surround Bamyan and made Qatle Aam(killed Humans and animal and burned them in the fire by cutting threes and bushes) from 25000 people no one got free all killed by Changaiz then he established Hazara. If you don’t trust me go and read world history.
   3- For more than half century his generation killed Kuchi ha and took their land from them and make a new city form their self , but when Changaiz soldiers got weaker and left the area, because of that phenomenon which he made Qatle Aam no one wanted to deal with Hazara ha. That is why Hazara Ha was bushed behind because they know the land is belonging to Kuchi ha. This is a good key to use and show Pushtoon very bad in the eyes of other people in the world but it doesn’t work.
   4- After that phenomenon no one wanted to deal with Hazara Ha. But slowly at the length of history people for got about it and got milder to ward Hazara ha, because they change to Islam and that was Abulrahamn Khan which married his son with a Hazara girl and give them more land although he played politics with Hazara ha, but still he offered them, to move in Kabul for better live and business. At the time of President Daoud this issue was completely solved but Hazara ha was bad in their hearth still wanted the Kingdome and it is not possible.
   5- Now you tell me who is he land owners Hazara Or Kuchi ha? Mr BigzadYou always talking bad about Kuchi ha but have think about ralityies.
   6- Remember if Pashtoons don’t want to respod for you all about this issue it is not that they are mean or they can’t defate Hazara it is because they know Hazara ha are minolrity and keeping quit for respect. It doesn’t mean tah you have do jump, and yelling around (Hey this is Hazara land and Kuchi Ha have to get out from Afghanistan. I believe if Kuchi Ha run off from Afghanistan Still you all not satisfy. It is very shame to create such as chose in state of unity.
   7- Afghanistan is place of Pashtoons and Kuchi Ha and that is it.

 • سلام آقای بیگزاد
  آیا ممکن نیست با اقدامات ذیل نیز دست زد؟
  1. چمع آوری همه مقالات در باره کوچی ها و سیاست دولت کرزی در این باره و نشر آنها در یک مجموعه و در صورت امکان ترچمه به زبان انگیسی و قرار دادن آن به دسترس نهاد های ملی و بین المللی در سراسر جهان

  2. جمع آوری امضای اعتراضیه و نشر آن از طریق کابل پرس? .

  3. ایجاد همکاری و روابط میان نویسنده ها و پژوهشگرانی که در این موضوع دلچسپی دارند

  4. این موضوع را باید به یک مساله حاد ملی و بین المللی تبدیل کرد.

  5. اقدامات دیگر

  نیکپی

  آنلاین : http://www.andisha-e-nau.com/p...

 • حامد کرزی نیز به ادامۀ سایر رهبران نژاد پرست ِ حاکم، فکر میکند با این عملش میتواند بر علیه حق و حقیقت بجنگد در حالیکه بار کج هیچگاهی به منزل نخواهد رسید و آرزو های کرزی ها و همدستانش نیز هیچگاهی جامۀ عمل را نخواهد پوشید چرا که بر طبق قانون طبیعت، قدرت های بزرگ جهانی و منطقوی با مهره های دست نشاندۀ چون کرزی همیشه بازی نموده و در آینده نیز بازی خواهند کرد همانطوریکه شاهد فروپاشئ آبرو و عزت ساختگئ صدام حسین توسط باداران خودش بودیم، صدام های افغانستان نیز سرنوشتی بهتر از وی نخواهند داشت.

  خطاب من (از زبان واعظ کاشفی) به رئیس جمهور ساختگی و مزدور کشورم (کرزی) اینست که:

  بدی مکن که در این کشتزار زود زوال

  به داس دهر همان بدروی که می‏کاری

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس