صفحه نخست > خبر و گزارش > افغانستان، هرویین و مواد کيمياوی!

افغانستان، هرویین و مواد کيمياوی!

کريستينا اوگز
سه شنبه 29 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

يوناما: خانمها و آقایان، صبح شما بخير. من عليم صدیق از دفتر سخنگوی یوناما هستم. به کنفرانس
مطبوعاتی ما خوش آمدید. امروز بسيار خرسند هستيم از اینکه ميزبان رئيس دفتر ملل متحد برای مواد مخدر
و جرم خانم کریستينا اوگز، می باشيم. قبل از اینکه ميکروفون را به خانم اوگزتحویل بدهيم، می خواهم خبری
را درمورد سازمان خوراک جهانی سازمان ملل برای تان ارائه بدارم.

کاروان پروگرام خوراکه جهانی در غرب کشور مورد حمله قرار گرفت.

یوناما شدیدا حمله اخير به کاروان پروگرام خوراکه جهانی را محکوم می کند. یکبار دیگر حمله بر کاروانهای
کمکهای غذایی فقيرترین اقشار جامعه افغانستان را از مواد غذایی محروم کرده است. کسانيکه مسئول این
حملات اند ما برای شان پيامی داریم- شرمباد بر شما. چنين حملات بی احترامی به مردم افغانستان وسخاوت
جامعه بين المللی ميباشد. این حملات غيرقابل قبول اند و باید متوقف شوند. پروگرام خوراکه جهانی سابقه
طولانی در کمک به اقشار نيازمند این کشور دارد.با توجه به خشکسالی شدید و افزایش شدید قيمتهای مواد
غذایی درک چنين حملاتی بسيار دشوار است.اجازه می خواهم شما را در جریان بعضی جزئيات قرار دهم.
پنجشنبه گذشته مردان مسلح ناشناس به کاروان پروگرام خوراکه جهانی که متشکل از 45 لاری تجاری بود و
کمکهای غذایی را از قندهار به هرات منتقل می کرد، حمله کردند.این حمله در ولسوالی بالا بلوک در ولایت
فراه در غرب افغانستان اتفاق افتاد. دو لاری به آتش کشيده شدند.هشت لاری دیگر به مقصدی نامعلوم برده
شدند.

و حدود بيش از 320 متریک تن مواد غذایی که برای تغذیه یک ماهه 38400 نفر کافی بود به غارت برده
شد.علی رغم این حادثه، پروگرام خوراکه جهانی همچنان کمک های غذایی خود را از قندهار به هرات در
غرب افغانستان ارسال خواهد کرد.

اجازه می خواهم تا یادآور شوم که بين جنوری و جون امسال، 12 حمله مسلحانه عليه کاروانهای حامل کمک
های غذایی پروگرام خوراکه جهانی صورت گرفته است.مجموعا 466 تن مواد غذایی به ارزش 300000
دالر از بين رفته است.پروگرام خوراکه جهانی می توانست از این کمک ها برای تغذیه یک ماهه حدود
7767 خانواده) نفر از آسيب پذیرترین اقشار استفاده کند. ) 46600
در سال 2007 ، بيش از سی حمله عليه کاروانها و وسایط تجاری که حامل کمکهای غذایی پروگرام خوراکه
جهانی بودند گزارش شد.در مجموع، 870 تن مواد غذایی به ارزش 730000 دالر از بين رفت.

متاسفانه در حداقل چهار مورد از این حوادث دریوران و اسکورتهای پوليس افغانستان مجروح و کشته شدند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد:

در کنفرانس مطبوعاتی قبلی من در مورد کشت کوکنار صحبت
کرده بودم، همچنان در مورد ضرورت یا نياز هدف قرار دادن قاچاقچيان مهم مواد مخدر، شبکه های جنائی و
فساد، توسط نهاد های عدلی و انفاذ قانون افغان نيز صحبت نموده بودم. امروز می خواهم تا در مورد یک
زمينه مهم دیگر مشکل مواد مخدر صحبت کنم: قاچاق مواد کيمياوی به افغانستان که در لابراتوار های توليد
هيروئين غير قانونی بکار می روند. همچنان بصورت مختصر کمپاین های را که جهت متقاعد ساختن
کشاورزان در عدم کشت کوکنار آغاز شده به شما باز گو می کنم. و در اخير یک حادثه تاریخی را به شما
شرح می دهم: ایجاد انجمن وکلای مدافع افغانستان.

اکثرأ شنيده اید که افغانستان دليل اصلی تمام بلاها در مشکلات جهانی مواد مخدر است. به نظر من این
قضاوت غلط است و متهم نمودن افغانستان به مشکل جهانی هيروئين درست نيست. درست است که این کشور
مواد خام برای هيروئين را توليد می کند، اما توليد هيروئين بدون مواد خاص کيمياوی ممکن نيست و این مواد
کيمياوی در داخل افغانستان توليد نمی شوند، بلکه به این کشور قاچاق می شوند. قبلأ افغانها از کوکنار تریاک
توليد می کردند و سپس آن را به خارج از کشور انتقال می دادند، اما در سالهای اخير افزایش قابل ملاحظه ای
در پيشقدم های کيمياوی تریاک به هيروئين در داخل افغانستان دیده شده است.

همپنان ما شواهدی دال بر اینکه هيروئين با کيفيت بهتر در بعضی از مناطق با کمک کيمياگران و مشاوران
خارجی توليد ميگردد در دست داریم . ما فکر ميکنيم که سال گذشته در حدود 60 فيصد تریاک در داخل
افغانستان به هروئين تبدیل شده است و این طبعا به این معنی است که به مقدار بيشتر ازین مواد کيمياوئی برای
پروسه تصفيه ضرورت بوده است.

تخمين های فعلی ما براساس ارقام سال گذشته تریاک، حدود 13 هزار تن مواد لازم است که این بشمول
1.500 تن اسيتيک انهایدرید و یا مشهورترین و مهم ترین پيشقدم کيمياوی ميباشد. این مواد کيمياوی در کشور
های صنعتی غيرقانونی نبوده به شکل قانونی به مقاصد صنعتی توليد می شوند. این مواد در یک تعداد صنایع
چون صنایع رنگ سازی، دواسازی و غيره استعمال ميشوند. و در کشور های صنعتی توليد ميشوند . در اکثر
وقایع به صورت قانونی صادر هم ميشوند اما زمانيکه به مقصد رسيدند سپس از طریق کانال های غير قانونی
به داخل افغانستان قاچاق ميشوند.

در واقع افغانستان به این مواد های کيمياوی نياز قانونی ندارد. در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل
متحد ما یک پروژه ای داریم که هدف آن مبارزه با جریان مواد کيمياوی مورد استفاده در توليد غير قانونی
هيروئين در افغانستان می باشد. از طریق این پروژه، پوليس مبارزه با مواد مخدر، پوليس سرحدی و گمرک
آموزش ميبينند تا سرحدات افغانستان را بهتر کنترول نمایند. برعلاوه، ما در حال تنظيم و آموزش تيم های
سيار جهت مبارزه در سرحدات و مناطق داخلی توليد مواد مخدر می باشيم.

پوليس ضد مواد مخدر در حال افزایش تلاش ها جهت جلوگيری از ارسال غير قانونی مواد کيمياوی می باشد.
از سال 2006 بدینسو، بيش از 200 تن پيشقدم کيمياوی توسط مسئولين افغان ضبط شده است.

پروژه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد تلاش دارد تا همکاری های منطقوی را در عرصه
کنترول قاچاق این مواد کيمياوی ترغيب و تطبيق کند زیرا که این مواد از کشور های همسایه به افغانستان
ميآیند. ما ميتودولوژی خودرا با آنان شریک ساخته و افغان ها را برای نقشه کشی ضبط مواد و فعاليت های
تحقيقاتی یا پيگيری تعليم ميدهيم تا به درک بهتر وضعيت قاچاق منجر شود.

طبق نتيجه گيری ها مسير طولانی ایجاد شده قاچاق ، بخصوص در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب یا در
جاهائی که در آن تریاک کشت ميشود تا هنوز فعال می باشد. با اینکه اکثر ضبط ها در ننگرهار انجام می
شود، اما نشانه های زیادی دال بر عبور مقادیر زیاد مواد کيمياوی از طریق مرز ایران وجود دارد. آنان هر
دو طریق نقاط عبور قانونی و غير قانونی را استفاده نموده، اما شواهدی وجود دارد که از نقاط قانونی عبور
از مرز جهت قاچاق محموله های بزرگ توسط موتر های باربری استفاده می نمایند.

تحقيقات انجام شده توسط نمایندگی های قانون گذار ملی و بين المللی نشان داده که مواد کيمياوی از کشور های
چين، روسيه، کوریای جنوبی، اروپا و بعضی دیگر نقاط به افغانستان ميرسند. محموله های این کشور ها
اکثرأ از طریق پاکستان می گذرند. این مسئله بر اساس ضبط 14 تن اسيتيک انيدرید در بندر کراچی در ماه
فبروری امسال، که از سال 2001 بدینسو اولين بار بود، مشخص شد. واضحا نميتوان بدون تحقيقات
استخباراتی قبلی به این کشف دست رسی یافت.

در این قضيه خاص، محموله کيمياوی در کانتينر های بحری از کشور کوریای جنوبی ارسال شده بود که در
که یک ابتکار دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد و Tarcet نيتجه یک ابتکار تحت عمليات تارست
کشور های همسایه افغانستان و دیگر کشور های منطقه می باشد، کشف و ضبط گردید.

در ماه اپریل امسال، مسئولين ایرانی یک محموله بزرگ دیگر به وزن 5 تن انيدرید اسيد را که از کشور
کوریای جنوبی به مقصد افغانستان انتقال یافته بود، دستگير نمودند.

در خود کابل پوليس ضد مواد مخدر (تحت عمليات تارست) با ضبط 3 تن مواد کيمياوی که از طریق مرکز
پاکستان و احتمالأ از طریق مرز رسمی تورخم قاچاق می شد، به موفقيت مهمی دست یافت.

ما بعضی شواهدی در دست داریم که قاچاق بران در اثر این دستگيری ها در بعضی مناطق افغانستان به
کمبود مواد مواجه شده اند که سبب ازدیاد قيمت در بعضی مناطق افغانستان شده است و ما فکر ميکنيم که این
قسما از سبب کشف آنچه گفتيم و نيز به خاطر آن است که در سطح بين المللی از اثر ضبط یا توقف ارسال
یک مقدار زیاد اسيتيک انهایدرید در اثر تحقيقات فعلی نيز به کمبود آن مواجه شده اند .

ميخواهم چنين نتيجه گيری نمایم که چالش مهم این خواهد بود که تمام جامعه بين المللی باید باهم در راه تبادله
معلومات در مورد قاچاقبران مشهور که اکثر آنان در کشور های همسایه و یا در داخل افغانستان به بسيار
اسایش زندگی مينمایند همکاری نمایند.

من راجع به آخر زنجير صحبت نمودم حالا ميخواهم راجع به شروع آن چيزی بگویم.

در هریک از گفتگو های مربوط به مبارزه عليه مواد مخدر، این موضوع نباید فراموش شود که اقتصاد مبتنی
بر کشت تریاک به طور کل، از یک فرد، یک خانواده، و یا یک اجتماع شروع می شود که اقدام به کشت
خشخاش می نمایند. یکی از راه هایی که بتوان با آن به تصميم گيری های زارعين تأثير گذاشت همانا اطلاع
رسانی عمومی و تقویت آگاهی عامه است.

در سال جاری، تحت رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر، کمپاین آگاهی عامه قبل از موعد کشت خشخاش
آغاز شد. این کمپاین 18 ولایت کشور را تحت پوشش قرار می دهد. از طریق شورا ها، رسانه ها و کمپاین
های تبليغاتی و سایر فعاليت های اجتماعی، این کمپاین بر ارائه معيشت بدیل قانونی برای کشت خشخاش تأکيد
نمود. و همچنين آگاهی عامه را نسبت به عواقب منفی این کشت برای افراد، خانواده ها، و اجتماعاتی که در
صنعت توليد مواد مخدر دخيل هستند، افزایش داد.

اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد تحقيقاتی را در رابطه به موثریت کمپاین های قبلی نيز انجام داده
است. کمپاین سال جاری سعی دارد تا با استفاده از نتایج این تحقيقات پيام هایی را مطابق با ولایت و یا منطقه
خاص طرح نماید. نتایج این تحقيقات حاکی از اهميت درک درست انگيزه هایی است که در نتيجه آنها،
زارعين به کشت مواد مخدر آغشته گردیده و یا از آن دست بر ميدارند، که تنها بر مبنای همين درک می توان
برنامه های آگاهی عمومی را به شکل موثر طرح نمود. برخی از انگيزه های کليدی ایکه ما شناسایی کرده ایم
عبارت اند از: نگرانی زارعين نسبت به این که مبادا در صورت رواج یافتن کشت خشخاش در اجتماع شان،
فرزندان شان معتاد به مواد مخدر شوند؛ و نگرانی از خطر منازعات محلی ناشی از شيوع و رواج کشت
خشخاش.

در همين لحظه که ما در اینجا گردهم جمع شده ایم، جلسه تاریخی وکلای مدافع از سرتاسر افغانستان در حال
برگزاری است. این نشست عمومی انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان می باشد که در کابل ملاقات می کند.
این اولين نمونه از چنين انجمنی در تاریخ افغانستان و واقعا یک حادثه تاریخی می باشد. چنين انجمن هایی در
سرتاسر دنيا وجود دارند، چه مسلمان چه غير مسلمان و این روش پذیرفته شده حفظ استقلال حرفه وکالت می
باشد.

حق دفاع حقی است که توسط قانون اساسی به تمام شهروندان این کشور داده شده اما واقعيت این است که
خارج از کابل، بيشتر تحقيقات و جلسات محاکم بدون حضور وکيل مدافع و بسيار متفاوت از کابل برگزار می
شود.
580 وکيل مدافع در افغانستان وجود دارد که به این معناست که برای هر یک ميليون شهروند افغان 23 وکيل
مدافع موجود است. در مقایسه، در فيليپين 44000 وکيل مدافع وجود دارد (و جمعيت آن 80 ميليون می باشد)
یا به عبارت دیگر 550 وکيل برای هر یک ميليون شهروند یا نسبتی که 23 برابر بيشتر از افغانستان می
باشد. سال گذشته وقتی که قانون وکلا تصویب شد قدم مهمی به سوی عدالت برداشته شد. ایجاد چنين انجمن
مستقل وکلای مدافع قدم مهم دیگری به سوی ترویج دسترسی معنادار به نمایندگی حقوقی و عدالت برای همه
بدون توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و قومی می باشد.

انجمن وکلای مدافع نقش مهمی در ترویج عدالت، موفقيت مسلکی، و احترام برای قانون خواهد داشت. این
نهاد مسئول ثبت نام و صدور جواز برای وکلا و تعئين معيارهای اعتبار برای آغاز به کار و همچنين نظم
بخشيدن به فعاليت های وکلا بر اساس قواعد سلوکی خواهد بود.

ارتقاء آگاهی عامه نيز یک بخش از تعهد انجمن جدید وکلای مدافع ميباشد زیراکه مردم این کشور از حقوق
شان خبر ندارند و حاکميت قانون را ميخواهند و به آن نياز دارند. عدالت در این کشور یک چيز بنيادی ميباشد
و بدون موجودیت وکلای مدافع نميتواند ایجاد و حفظ گردد زیراکه آنها در هر مرحله از جریان قضایی به
منظور حصول اطمينان اینکه حقوق مظنونين، متهمين و متضررین جرایم حمایت ميگردد و قوانين بطور
مناسب تفسير و بکار برده ميشوند اشتراک مينمایند.

بسياری اوقات ما راجع به کسانی صحبت مينمایيم که در عقب ميله های زندان قرار ندارند، ولی باید در آنجا
باشد. من در بسياری مواقع در مورد آنها صحبت کرده ام و اینرا ادامه خواهم داد چونکه آنها مردمان اند که
مرتکب جرایم فساد اداری گردیده اند یا استفاده جویان اند که در عقب شبکه های قاچاق مواد مخدر حضور
دارند. آنها همچنان مردمان با قدرت اند و یا دوستان با قدرت دارند که از تيلفون های موبایل شان جهت رهایی یک مظنون از قيد بدون یک محاکمه عادلانه که من آنرا عدالت تيلفونی خوانده ام استفاده ميکنند. این را
حاکميت قانون نميگویند، این حاکميت قانون مردمان اند که در فساد آلوده اند و دارای قدرت اند.

اما افراد نيز وجود دارد که بيگناه اند و سال ها را در پشت ميله های زندان بدليل اینکه دوستان قدرتمند ندارند
سپری مينمایند. این ها کسانی اند که باید رها گردند و حق دارند که رها شوند، اما به یک وکيل مدافع نياز
ميباشد تا آن حق را تامين نماید. بيگناها و کسانيکه محکوميت خود را سپری نموده اند و باید آزاد شوند، رها
نميگردند بخاطریکه آنها به وکلای مدافع دسترسی نداشته اند و حتی این را نميدانستند که مطابق قانون اساسی
حق دارند ازحقوق خویش دفاع نمایند.

من فکر ميکنم قانون وکلای مدافع و ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع این را باید تغير دهند. من اميدوار هستم
که این یک قدم بسيارمهم در یک جهت درست ميباشد. یک مدت زمان را دربر خواهد گرفت ولی هر تغير با
یک قدم کوچک آغاز ميگردد بنا من اطمينان دارم و دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد این انکشاف را
حمایت نموده اند و به حمایت خود از حق دفاع و ضمانت انجمن وکلای مدافع از آن حق ادامه خواهد داد.

سوالات وجواب ها:

ايرنا: افغانستان تریاک و مواد خام برای هيروئين توليد می کند و بعضی کشور ها مانند روسيه، چين و
کوریای جنوبی مواد کيمياوی که برای توليد هيروئين استفاده می شود، توليد می کنند. این مواد کيمياوی به
نقاط و کشورهای خاصی بوسيله کانتينر ها انتقال داده می شود و کسی هم حق بررسی این کانتينر ها را ندارد.
اما این مواد چگونه به افغانستان می رسند؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد:
امکان منع یا جلوگيری از ارسال این مواد نيست، زیرا کاربرد
وسيع قانونی دارند. اما یک سيستم بين المللی کنترول وجود دارد. اگر یک کشور می خواهد این مواد را
صادر نماید باید مسئولين کشور دریافت کننده را در جریان بگذارند و آنها می توانند بگویند که بلی این
فابریکه به این مقدار مواد نياز دارد و یا این مقدار مواد برای این فابریکه زیاد است و یا هيچ نيازی به این
مواد در اینجا نيست که در آنصورت صادرات صورت نمی گيرد. مشکل این است، زمانيکه مواد کيمياوی به
کشور نزدیک افغانستان می رسد، ناگهان ناپدید می شود.

یک مسئول دیگر این دفتر: بلی کریستنا درست می گوید، بعضی از این مواد کيمياوی تحت کنترول اند و
بعضی از آنها نه. انيدرید اسيد تحت کنترول می باشد. مشکل انحرافات مسير های دومی است. مواد بصورت
قانونی به شرکت های شناخته شده در کشور های مختلف فروخته می شود و بعد از آن انحرافات ثانوی
صورت می گيرد و در نتيجه به افغانستان قاچاق می شود. قاچاق از طریق مرز ها بسيار مهم است.

انديپندنت: شما از کيمياگران خارجی که به افغانستان آمده اند تا کيفيت هيروئين را بالا ببرند، صحبت نمودید،
آیا گفته می توانيد که چه تعداد این افراد در اینجا وجود دارد و از کدام کشور ها اند و محل لابراتوار های آنان
در کدام نقاط افغانستان است؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: شما به این مسئله به عنوان تجارت یا معامله بنگرید، می خواهم
قبل از پاسخ به سوال شما چند کلمه در مورد آنچه که در دیگر نقاط جهان اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق است،
بگویم. بگونه مثال اگر به امریکایی جنوبی بنگرید، می بينيد که در آن کشور ها مشاورینی وجود دارد که از
ایالات متحده آمده اند. شما حتمأ ميدانيد که اروپا بزرگترین توليد کننده اکستازی است و توليد این مواد قبل از
تشکيل اتحادیه اروپا و یا قبل از عضویت کشور های اروپای شرقی در این اتحادیه وجود داشت، در این
کشور ها شمار کيمياگران بيکار زیاد بود و از این افراد به صفت مشاورین برای توليد اکستازی در بعضی از
کشور های اروپای شرقی استفاده می شد.

اما در افغانستان، مهمترین مناطق برای این لابراتوار ها مناطق مرزی است. در شرق مثلأ ننگرهار، جنوب
قندهار، هلمند و نيمروز مهمترین مناطق شمرده می شوند. مناطق دیگر نيز وجود دارد، اما این ها مناطقی اند
که به مواد خام یعنی کوکنار بسيار نزدیک اند. و کيمياگران نيز از کشور های می آیند که به این مناطق
نزدیک اند و لابراتور ها هم در مناطق مرزی قرار داشته باشند. در واقع این یک نوع تجارتی است که
بهترین تجربيات را صرفنظر از اینکه از کجا آمده بدست می آورید. پس چيزی را که نشان می دهد این است
کار از داخل افغانستان بسيار منظم شده، اما اگر شما تجربه نداشته باشيد می توانيد از خارج آن را بدست
بياورید.

تلويزيون صبا: می خواستم ميزان کشت کوکنار را بدانم و بر اساس گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر هژده
ولایت امسال از کشت کوکنار پاک می شوند. نظر تان را در این مورد بگوئيد؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: ما تا هنوز در حال دریافت ارقام هستيم و محاسبه می کنيم، تا
آخر ماه اگست قادر خواهيم بود تا به سوال شما پاسخ دهيم.

کليد: با توجه به این واقعيت که یک تعداد مسئولين بلند پایه دولت در تجارت و قاچاق مواد مخدر سهيم اند، آیا
اقدامات اتخاذ شده دولت افغانستان در این راستا برای شما قابل قبول است؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: به نظرم اگر شما به دست داشتن متهم شوید، در آنصورت
دستور عمل مناسب برای پيگيری باید باشد. و من تا هنوز ندیده ام که این دستور عمل تطبيق شود. فقط می
خواهم بگویم که برای هرجامعه ای که مردم آن باور دارد که مسئولين دولتی، یعنی کسانی که باید از منافع
این مردم دفاع کنند خود فاسد اند، بسيار خطرناک است. حتی اگر این مسئله واقعيت نداشته باشد، برای جامعه
بسيار خطردارد، زیرا نشان می دهد که هيچ اعتمادی به دولت وجود ندارد. به نظرم من بهترین چيز برای
دولت، تحقيق درست و واقعی این اتهامات است.

خبرنگار آزاد: شما در مورد موفقيت در متقاعد ساختن کشاورزان و ضبط مواد کيمياوی صحبت نمودید اما
در مورد این واقعيت که عاملين اصلی این فعاليت ها که تا هنوز مورد پيگرد قرار نگرفته اند نيز صحبت
نمودید. این خود نشان دهنده نبود اراده سياسی است که اخيرأ به خوبی از سوی یک مسئول ارشد امریکایی که
قبلأ مسئول مبارزه با مواد مخدر بوده، ثبت شده است. پس عدم اراده سياسی به مقامات بلند پایه جامعه بين
المللی و دولت افغانستان دلالت می کند. آیا شما نگرانی در این مورد را می پذیرید؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: به نظر من عدم موفقيت در دستگيری عاملين اصلی این صنعت
چيزی مرکب از فساد در داخل سيستم و آنچه که شما ميدانيد است و من این را یک مشکل بزرگ می خوانم،
اما مسئله ظرفيت و شایستگی و توانائی برای انجام کاری در این خصوص نيز مطرح است. افغانستان برای
چندین سال پوليس خوب آموزش دیده نداشت و حالا هم گامهای آن بسيار آهسته است وضبط مواد کيمياوی
درکابل، نشانه انکشاف مثبت است.

من سخنان نمایندگان دولت افغانستان را در کنفرانس پاریس شنيدم و از شندین اعلاميه قوی برای مبارزه با
فساد، خوشحال شدم. البته این ها همه حرف بودند و طبعأ چيزی را که فعلأ انتظار می کشيم، اقدمات قاطع
برای پيگيری صحبت های قبلی است، ولی شناخت این مسئله به عنوان یک مشکل حد اقل یک آغاز بود و
چيزی است که بصورت علنی در مورد آن صحبت شد و نه اینکه جامعه بين المللی دولت را متهم کند. دولت
می گوید که ما مشکل فساد داریم. ما منتظر می مانيم تا ببينيم که چه گامهای برداشته می شود.

آژانس صدای افغان: گفته شده که اکثر مواد مخدر در مناطق تحت کنترول طالبان کشت می شود، و گفته شده
که طالبان از کوکنار جهت تمویل اقتصادی خود استفاده می کنند. می خواستم نظر شما را در مورد اینکه آیا
طالبان کشاورزان را به کشت کوکنار ترغيب می کنند، بشنوم؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: مشارکت شورشيان در هر ولایت متفاوت است و بخصوص در
ولایاتی که نا أمن می باشد. اخيرأ در ننگرهار بودم و به من گفته شد که در اینجا شورشيان کوکنار را می
خرند و بجای گرفتن ماليات دوباره این مواد را می فروشند. اما در هلمند از طریق روش سنتی عشر از
کشاورزان ماليات گرفته می شود. به نظر من مهمترین اتباط در اینجا یک نوع رابطه فرصت طلبی وجود
دارد که در آن تجار مواد مخدر و شورشيان بخشی از کشور را دور از دسترس مشروع دولت قرار داده اند.
بنابرین، شرایط مختلف و مناسبی وجود دارد که موجب کشت کوکنار می گردد

يوناما: تشکر ازشما

فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!اسدالله خالد و برکناری؟

شبکه ی فساد در قندهار: برادر حامد کرزی، اسدالله خالد و محمد عارف نورزی

چهار شنبه 16 آوريل 2008


عارف نورزی، برادرش و مواد مخدر؟

يک هتل در قندهار: 15 میلیون دالر امریکایی

يكشنبه 20 آوريل 2008, نويسنده: بصیر هلمندی


پادشاه هرويين يا پادشاه لوبيا؟

آيا ولی کرزی به کشت لوبيا راضی می شود؟

شنبه 3 مه 2008


دروغ های بزرگ تیم کرزی

این راز به تازگی افشا شده است

يكشنبه 20 آوريل 2008


اخبار، مقالات و گزارش های درباره مواد مخدر در افغانستان


اخبار، مقالات و گزارش های درباره فساد، غصب زمين، سوء استفاده و اختلاس در افغانستان

واژه های کلیدی
مواد مخدر
loading...
loading...

جستجو در کابل پرس