صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > معلومات درمورد طریقه عضویت درفدراسیون بین المللی خبرنگاران

معلومات درمورد طریقه عضویت درفدراسیون بین المللی خبرنگاران

این فدراسیون به آزادی بیان، مسایل سیاسی و فرهنگی معتقد بوده و دراین زمینه مدافع اتحادیه های آزادی بیان وسازمان های حقوق بشرمیباشد
بصیر آهنگ
دوشنبه 5 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به دوستان عزیز، خبرنگاران پرتلاش همزبان ومخصوصا ژورنالیستان کشورم افغانستان که باتحمل فشارها، سانسورها، وخطرهای زیاد تاهنوزنگذاشته اند صدای حق، عدالت، آزادی خواهی ودموکراسی مردم درافغانستان خفه شود درود میفرستم. ازآنجاییکه من نیزبه عنوان یک خبرنگار همه این مشکلات را باتمام وجود لمس وتجربه نموده ام وازآنجایی که متاسفانه هرروز وضعیت خبرنگاران درکشورم بد ترگزارش میشود وژورنالیستان ازطرف گروپ های مختلف مافیایی دولتی گرفته تاگروپ ها وصنف های ناشناس واوباش تحت فشار قرار داده میشوند لازم دانستم فدراسیون بین المللی خبرنگاران را به شما معرفی نمایم چون این فدراسیون بزرگترین ارگان حمایت کننده خبرنگاران درجهان است ودراکثرمواقع میتواند به زودترین فرصت باخبرنگاران نیازمند درسراسرجهان همکاری نماید، شمامیتوانید باگرفتن عضویت وکارت مطبوعاتی این فدراسیون درهرجایی که هستید ازخدمات این ارگان بزرگ وبین المللی بهره مند شوید. کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی خبرنگاران بزرگترین ومعتبرترین کارت هویت برای خبرنگاران بوده ودربیش از 120 کشورجهان ازاعتبارخاص برخوردار است. شناسایی وارتباط با این فدراسیون برای ماوشما اهمیت خاصی دارد. خصوصا خبرنگارانی که درافغانستان کارمیکنند بیش ازدیگران به این حمایت این فدراسیون نیازمند هستند، من که دراروپا ودرمهد آزادی بیان ودموکراسی هستم نیز مجبوربودم برای ادامه دادن کارهای خبرنگاری ام عضویت وکارت مطبوعاتی این فدراسیون را به دست بیاورم. دراین نوشته من بطور خلاصه معلومات درمورد این فدراسیون را به زبان فارسی برگردانده ام ، جهت معلومات بیشتر میتوانید به سایت معلوماتی وخبری این فدراسیون مراجعه نمایید.(www.ifj.org) اگربرای به دست آوردن معلومات مشکل داشتید من نیزمیتوانم برای شما معلومات ارائه نمایم.امیل : br.ahang gmail.com شماره تماس : 00393200526839

International Federation of Journalists

معلومات درمورد فدراسیون بین المللی خبرنگاران

فدراسیون بین المللی ژورنالیستان که بزرگترین سازمان ژورنالیستان درجهان است، ابتدا درسال 1926 بنیان گذاری شده و سپس درسال 1946 بازگشایی مجدد گردیده وبالاخره ازسال 1952 تاکنون با ساختارکنونی خویش به فعالیت ادامه داده است. امروزه این سازمان از حدود ششصد هزارعضو دربیش از صد کشورجهان نمایندگی مینماید.

• این فدراسیون، ازطریق اتحادیه های قدرتمند، آزاد و مستقل ژورنالیستان دست به اقدامات جهانی درزمینه دفاع ازآزادی مطبوعات وعدالت اجتماعی میزند.

• فدراسیون بین المللی ژورنالیستان تایید گر و توجیه کننده هیچ گونه دیدگاه سیاسی نبوده بلکه ترویج گرحقوق بشر، دموکراسی و پلورالیزم میباشد.

• این سازمان مخالف سرسخت هرگونه تبعیض بوده واستفاده ازرسانه ها منحیث ابزارتبلیغات و ترویج تعصب وستیزه جویی را نیزمحکوم مینماید.
• این فدراسیون به آزادی بیان، مسایل سیاسی و فرهنگی معتقد بوده و دراین زمینه مدافع اتحادیه های آزادی بیان وسازمان های حقوق بشرمیباشد.
• فدراسیون بین المللی ژورنالیستان سازمانیست که دربین سیستم ملل متحد و سایراتحادیه های جهانی سخنگوی ژورنالیستان میباشد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، ژورنالیستان و اتحادیه های آنان را درهرشرایط حمایت مینماید، خصوصاً زمانیکه آنان درحال پیکار و مبارزه برای حقوق صنفی و تخصصی شان باشند. به این منظور جهت فراهم ساختن کمک به ژورنالیستان نیازمند، صندوقی را با نام صندوق ایمنی بین المللی ایجاد نموده است.

• پالیسی های این فدراسیون توسط کنگره آن تعیین میگردد که هرسه سال یکبارنشست دارد. کارهای اجرایی آن توسط دبیرخانه آن تحت هدایت یک کمیته اجرایی منتخب به پیش برده میشود که مقرآن درشهربروکسل کشوربلژیک است. آخرین کنگره آن از28 می الی 1 جون 2007 درمسکوتشکیل جلسه داده است.این فدراسیون درحال حاضر بیش از 600.000 عضو فعال در100 کشور جهان دارد.
The IFJ International Press Card is Recognised by Journalists in 120 Countries.

کارت مطبوعات فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، توسط ژورنالیستان بیش ازیک صد وبیست کشورجهان به رسمیت شناخته شده است

ژورنالیستانی که همواره درتحرک و درحال سفراند نیازبه مدرکی دارند که هم معتبرباشد ودرعین زمان فوراً قابل شناسایی باشد که این مدرک درقالب کارت مطبوعات بین المللی، توسط فدراسیون بین المللی ژورنالیستان تهیه گردیده است و این کارت یگانه مدرک مطبوعاتیست که توسط اتحادیه های ژورنالیستی بیش ازیک صدوبیست کشورجهان به رسمیت شناخته شده میشود.

کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان قدیمی ترین و معتبرترین مدرک شناسایی برای ژورنالیستان است که دارنده آن به زودترین فرصت ژورنالیست درحال کارشناخته میشود. این کارت فقط به ژورنالیستان واقعی ای صادرمیگردد که به معیارهای اخلاقی ژورنالیزم واتحاد بین متخصصین عرصه رسانه ها متعهد باشند.

کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان را کی حمایت مینماید؟

کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان قدامت شصت ساله دارد که توسط بزرگترین شبکه اتحادیه های ژورنالیستان صادرمیگردد. اسامی اتحادیه های عضو دراین فدراسیون را فهرست عضویت آن مشاهده میتوانید.
هرگاه دارنده گان کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان بخواهند مسافرت نمایند، آنها میتوانند به کمک هایی که توسط شبکه این فدارسیون فراهم میگردد اتکا نمایند. دربسیاری ازکشورها، حمایت های لازم و زمینه شناسایی رسمی ژورنالیستان ملی برای دارنده گان کارت مطبوعات فدراسیون بین المللی ژورنالیستان مهیا میباشد.
چه چیزی باعث اعتبارتخصصی این کارت مطبوعاتی میگردد؟
خود کارت مطبوعاتی فدراسیون جهانی ژورنالیستان اظهارتعهد دارنده آن به معیارها و ضوابط اخلاقی این فدراسیون بوده که این معیارها شناخته شده ترین معیارها و مجموعه اصول جهانی کارژورنالیزم است.
دارنده این کارت مطبوعاتی چه مزیت هایی خواهد داشت؟
ژورنالیستانی که درمناطق جنگی سفرمینمایند، برای مزیت های این کارت قابل تایید میباشند. این کارت به بسیاری از ژورنالیستان درمناطق و شرایط بغرنج و بحرانی در برخورد با نظامیان ، نیروی پولیس وسایرمقامات رسمی کمک نموده است. درضمن این کارت برای ژورنالیستان درنشست های رسمی نیز راه پا بازمینماید. دارندگان این کارت مطبوعاتی نیزمیتوانند ازطریق فدراسیون بین المللی ژورنالیستان به اتحادیه اروپا و دربین ادارات سازمان ملل رسماً معرفی گردند.
مطبوعاتی فدراسیون جهانی ژورنالیستان دربسیاری ازکشورها به ژورنالیستان کمک مینماید تا دربرنامه ها و رویداد های مطبوعاتی به آسانی راه یابند، هرچند این امر را نمیتوان صددرصدتضمین نمود، ولی این کارت مطبوعاتی نسبت به سایرکارت های معتبرجهانی حداقل برای ژورنالیستان فرصت های بهترموفقیت را فراهم مینماید.

فدراسیون بین المللی ژورنالیستان به دارندگان این کارت مطبوعاتی خدمات و حمایت های لازم را به شمول فرصت دستیابی به کار"انستیتیوت بین المللی ایمنی خبر" که کارآن کمپاین جهانی برای سلامتی ژورنالیستان درسراسرجهان میباشد فراهم مینماید. میزیت دیگراین کارت زمینه راه یابی دارنده آن به شبکه آیفیکس IFEX است که این سازمان ائتلاف گروپ های ژورنالیستی و فعالان آزادی مطبوعات است و ازچگونگی آزادی مطبوعات درسراسرجهان نظارت مینماید. بولیتن های (ابلاغیه های رسمی) فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و تازه ترین معلومات راجع به موضع گیری این فدراسیون درباره دفاع ازژورنالیستان نیز بصورت منظم دردسترس دارنده گان کارت مطبوعات قرارمیگیرد.
آیا برای بدست آوردن این کارت نیاز به پرداخت پول است؟
کارت بین المللی مطبوعاتی فدراسیون جهانی ژورنالیستان که برای مدت دو سال مداراعتباراست، برای اعضای اتحادیه های ملی ژورنالیستان دریک صدوبیست کشورجهان فراهم میگردد که نیازبه پرداخت یک فیس نیزدارد. برای دانستن درمورد قیمت فیس آن لطفاً با اتحادیه ژورنالیستی کشورتان درتماس شوید.
طریقه بدست آوردن کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی خبرنگاران:

ژورنالیستان ازطریق اتحادیه های ژورنالیستی کشورشان میتوانند تقاضا برای این کارت را مطرح نمایند.

نکته بسیارمهم اینست که، کارت مطبوعاتی فدراسیون بین المللی ژورنالیستان بدون تصدیق وضعیت متقاضی منحیث یک ژورنالیست درحال کارصادرنمیگردد.
متوجه متقلبین باشید که با اخذپول گزاف دست به تقلید و تقلب میزنند درحالیکه کارت آنان توسط هیچ شبکه جهانی ژورنالیستان رسماٌ شناسایی نمیگردد. بعضی ازسازمان هایی وجود دارند که برای کسب درآمد دست به صدورچنین کارت ها میزنند و درواقع ازهیچ سازمان رسمی ای نمایندگی نمی نمایند. بهتراست به این سازمان ها مراجعه ننمایید، زیرا درهنگام بروزخطر و مشکل برای ژورنالیستان، برای دفاع و حمایت ازژورنالیست ازآنها هیچ کاری ساخته نیست.

توجه: هرگاه خانه را ترک مینمایید، کارت تان را با خود داشته باشید

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس