صفحه نخست > حقوق بشر > افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است

افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است

نسل کشی در افشار توسط چهره های پلیدی چون سیاف ومسعود پلان گزاری شد ولی توسط شیعیان درباری وخون فروشان مکار چون سیدحسین انوری، سیدمحمدعلی جاوید وشیخ آصف قندهاری عملی گردید
بصیر آهنگ
چهار شنبه 11 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بیست ودوم دلو فرارسیده است وبازهم ویرانه های افشار به صدا درآمده ، بازهم خونهای هزاران قربانی گمنام درکوچه های خاکی افشار جریان گرفته است.امروز میخواهم کمی نجوای این ویرانه ها را که درقلب تاریخ صف کشیده اند ترجمه کنم. امروز میخواهم ازیک حقیقت بنویسم ازیک تراژدی وازیک درد. فاجعه افشار شانزده ساله شد وعنقریب به بلوغ میرسد اما هنوزهم قلم ها ازنوشتن عمق فاجعه وجنایت اتفاق افتاده درآن بازمانده اند، شانزده سال پیش افشار به خون نشست ولی تاهنوزکسی قادر به گفتن آن نیست. گلو ها همه بسته اند وصداها همه خفه. کسانی که به دامان پاک افشاربزرگ گردیدند وباخون افشار به قدرت رسیده اند امروز برای غزه سوگنامه میسرایند ولی با تمسخر وپوزخند به این زخم ناسور نمک میریزند ومست ازشراب سکرانگیزقدرت برسفره قاتل مینشینند.

افشار این قربانی تاریخ واین کلام حقیقت درقلب تاریخ جاگرفته است وهیچ کسی نمیتواند آنرا محو کند. این افشار است که همه ادعاهای دروغین وهمه آلایش های عوام فریبانه را محو خواهد کرد. این افشار است که فتواهای خون فروشان وآدم فروشان مکار را افشا خواهد کرد. هیچ کسی ازیاد نخواهد برد درست شانزده سال پیش درشامگاه بیست ودوم دلو 1371 بزرگترین جنایت ونسل کشی انسانهای مظلوم توسط کسانی طرح ریزی واجرا شد که حال به خاطرپوشاندن اینهمه جرم وجنایت به هرکدامش لقب های کلانی داده میشود. قاتلان خونخوار وجانی وعاملین این جنایت وفاجعه غم انگیز، یکی بعد ازمردنش قهرمان ملی خوانده میشود، کسانی هم به عنوان نماینده های مردم برچوکی خانه ملت تکیه زده اند ویکی هم پیشوای مذهبی گشته است واین همه خیانتی است که برقربانیان مظلوم وگمنام افشار روا داشته شده ونمکی است که برزخم های هزاران خانواده ی داغدار که بهترین عزیزانش را دراین سرزمین ارواح ازدست داده اند، پاشیده شده است.

افشار بافتوای محسنی به خاک وخون کشیده شد. این شیخ مکار و این انگل خونخوار وسفاک حال با پولهای که ازفروش افشار ومردم هزاره بدست آورد اینبارباچهره ی دیگری ظاهر گردیده است ملای خون فروش باساختن کاخ فرعونی اش برای مردم فتوای خون صادر میکند زیرا تاهنوز تشنه ی خون هزاره هاست. کسانی که درافشار وغرب کابل زنده ماند وشیخ آصف نتوانست آنها را درجریان جنگهای کابل زنده گی وخونش را نصیب شود حال باید ازطریق دستگاه فتوا فروشی اش بدست آورد. شیخ دروغگو وخون فروش که درجریان جنگ های کابل نقش عمرعاص مثلث شیطانی مسعود، ربانی وسیاف را اجرامیکرد وهزاران انسان مظلوم وبی دفاع را به جرم هزاره بودنش قتل عام کرد تاهنوز باسخنان چرب وفتواهای دروغین اش برگرده مردم سوار است واینبار باخون مردم تجارت را ه انداخته است.

شانزده سال پیش درشامگاه دلو1371 درست نه ماه بعد ازسقوط دولت دکترنجیب وآغازکشتارهای انسانهای مظلوم درکابل، مسعود باهمکاری همه جانبه سیاف ومحسنی ازسه استقامت به افشار حمله کرد. آنشب آسمان کابل گلوله می بارید وزمینش خون، خون انسانهای مظلومی که فقط به خاطر هزاره بودن قتل عام میشدند. افشار به خاک وخون کشیده شد زیرا جمعیتی زیادی هزاره را درخود جاداده بود. محسنی مکار فتوا داد هزاره هارا قتل عام کنید چون دیگر کم کم هزاره ها میخواستند ازحقوق انسانی خود برخوردار باشند ودیگر نمیخواستند دنباله رو فتوا فروشان وشیادان تاریخ باشند.

نسل کشی درافشار توسط چهره های پلیدی چون سیاف ومسعود پلان گزاری شد ولی توسط شیعیان درباری وخون فروشان مکار چون سیدحسین انوری، سیدمحمدعلی جاوید وشیخ آصف قندهاری عملی گردید. مسعود وسیاف میدانستند بدون همکاری شیعیان درباری نمیتوانند فاتح این ژنوساید ونسل کشی باشند، چون میفهمیدند که داخل شدن به افشار کاری بسا دشوار است وهمچنان پاک سازی هزاره ها نیاز به سگ های مین فال چون سید حسین انوری داشت. چون این خون فروشان قاتل قرن ها ازاحساسات مذهبی مردم هزاره استفاده نموده بودند ، این روباه های بزدل ازخمس ومال امام این مردم بزرگ شده بودند وخانه به خانه را باهمه ی اعضای فامیلش میشناختند. کاسه لیسلان ومفت خاران بی همه چیزباکمال بی شرمی به خانه های که صدها سال نان ونمکش را خورده بودند حمله کردند وهزاران انسان بی گناه را بابرچه وساتور تکه تکه نمودند. هرانسانی اگرتصاویری را که توسط سازمان دیده بان حقوق بشرازافشار تهیه شده است را ببینند میتوانند عمق این فاجعه را درک کنند. دراین فلم مستند میتوانید ببینید که این قصابان انسان حتا به کودکان شش ماهه هم رحم نکرده اند.

فاجعه ی که درافشار رخ داد واقعن درتاریخ مثل ندارد. افشار زخم ناسور تاریخ افغانستان است. افشار زبان گویایی مظلومیت وحق تلفی است. مادران که درافشار سینه هایش بریده شد وبه پایه های برق آویخته شد هیچگاهی ازتاریخ افغانستان محو نخواهد. جوانان که درافشار سرش بریده شد ودرپیشانی اش یادگاری سید جان آغا نوشته شد هیچ گاهی فراموش شدنی نیست، کودکان شش ماهه ی که درافشار روی برچه ی تفنگ کباب شدند همیشه درقلب انسانهای آزاده زنده اند ودختران که درافشار مورد تجاوز قرار گرفتند تریبیون عدالت انتقالی سرزمین سوخته کابل خواهند بود. ژنوساید افشار 16 ساله شد ونزدیک است به بلوغ برسد، صدای حق وعدالت خواهی ومظلومیت هنوز ازکوچه های افشار زمزمه میشود وافشاریان مظلوم منتظر روزی هستند که قصابان انسان را درهمین کوچه خونین به دار بیاویزند. شیخ آصف قندهاری نمیتواند باکاخ فرعونی اش مانع عدالت انتقالی باشد. فتواهای دروغین وخون فروشی اش برای خودش معنی دارند، افشاری ها دیگراین مارهای آستین را شناخته اند واجازه نمیدهند یکبار دیگر دردام حیله ونیرنگ آنان بند باشند. باید گفت آنچه درجریان تهاجم به افشاراتفاق افتاده بسیارگسترده وپهناورترازخود جنگ وقلمرو آن است، دراینجا سران وفرماندهــان جنگ با استفادۀ ابزاری ازدین ومذهب وبرانگیختن عصبیت های مذهبی وقومی بخاطر حفظ جلال وجبروت شان، دست به قتل عــام زده اند. با خدعه وعوام فریبی تسنن را دربرابر تشیع، پشتون وتاجیک را دربرابر هزاره به انتقام هـــای خونین واداشته اند. دامنۀ کشتارجمعی، تجاوزبرزنان، چوروچپاول، گروگانگیری، اسارت وعملکردهای وحشیانۀ بسیارفراتر ازشکنجه هـای قرون وسطایی کشیده شده است.

قصابان انسانهای مظلوم درافشار، کسانی که عاملین اصلی این ژنوساید ونسل کشی بودند از این قراراند:

1: احمدشاه مسعود سازمان دهنده وفرمانده عمومی جنگ.

ملامحمد قسیم فهیم، رئیس ادارۀ استخبارات حکومت اسلامی، مسئول کشف که دربرنامه ریزی عملیات وجریان آن نقش عمده را بعهده داشت.

انور دنگر فرمانده جهادی فرقۀ شکردره

ملاعزت فرمانده فرقۀ جهادی پغمان

محمد اسحاق پنجشیری فرمانده لوای جهادی

حاجی بهلول پنجشیری فرمانده لوا

بابه جلندرپیجشیری فرمانده لوا

خنجراحمد پنجشیری فرمانده غند

مشتاق لعلی فرمانده کندک

بازمحمد احمدی بدخشانی فرمانده فرقۀ قرغه

همچنان دراین عملیات محمدیونس قانونی، بسم الله خان، بابه جان، حاجی الماس وگل حیدرنیزسهم ویژه را ایفا نموده اند.

2: فرماندهــــان تنظیم اتحاد اسلامی که درعملیات تهاجمی برافشارنقش عمده ایفا نموده انداینها اند:

عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسلامی، سوق و ادارۀ قطعات عملیاتی خود را به عهده داشت.

حاجی شیرعلم فرمانده فرقۀ پغمان

زلمی توفان فرمانده لوای ۵۹۷ که درکمپنی پغمان موقعیت داشت

داکترعبدالله فرمانده غند مربوط لوای ۵۹۷

جگرن نعیم فرمانده غند مربو ط لوای ۵۹۷

فرمانده ملا تاج محمدکه دربرنامه ریزی واجرای عملیات سهم داشت

فرمانده عبدالله شاه با قطعه مربوطه اش

فرمانده خنجربا قطعۀ مربوطه اش، که روزدوم به جبهۀ جنگ درافشارسوق گردید

عبدالمنان دیوانه فرمانده غند، با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید

امان الله کوچی فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید

شيرین فرمانده غند با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید

ملاکچکول با قطعه اش روزدوم به عملیات سوق گردید

این اشخاص بزرگترین جنایت را درتاریخ افغانستان مرتکب شده اند ولی جالب اینجا است که این فاجعه هول انگیز ازطرف بعضی ها همیشه به عنوان جنگ گروهی بین حزب وحدت مزاری، شورای نظار،اتحاد سیاف وحرکت محسنی خوانده شده است درحالیکه اگردرست به آن نگرسته شود، مناطقی که درآن نیروهای حزب وحدت قرار داشتند کمترین صدمه را دیده اند. قرارگاه مرکزی حزب وحدت ساختمان دانشکده علوم اجتماعی واکادمی پلیس بود که کمترین ضربه به آن وارد شده بود درحالیکه هیچ خانه ی درمنطقه افشار نبود که زیرضربات توپخانه ی متجاوزین به خاک وخون کشیده نشده باشد. به این اساس میتوان گفت که جنگ باحزب وحدت بزرگترین بهانه ی بود؛ اما درحقیقت این یک طرح پاکسازی وقتل عام هزاره ها بود. آماردقیق تلفات درافشار معلوم نیست ولی تحقیقات ابتدایی که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر وعدالت انتقالی صورت گرفته است نشان میدهد که هزاران انسان مظلوم وبی دفاع دراین فاجعه کشته شده اند، نزدیک به 700 زن ودخترجوان تجاوزصورت گرفته وصدها تن گروگان گرفته شده اند. اما ازمنظر نظامی باتوجه به حجم تبهکارانه ی آتش های اجرا شده درسه روز وازسه استقامت توسط این لشکر انتقامجو وچپاولگرنگاه کنیم تعداد قربانیان بیشتر ازاین میتواندباشد که خود مطالعه دقیق وکاملتری میخواهد. ما همیشه یاد قربانیان مظلوم وگمنام افشار را گرامی میداریم ومنتظر روزی هستیم که همه جنایت کاران وخوانخواران پای میزمحاکمه عدالت انتقالی کشانده شوند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با ابراز همدردی و غمشریکی با تمام بازمندگان شهدای افشار وهزاران لعنت بر طراحان و مجریان این کشتار وحشیانه، توجه محققین را به مطلب دیگر نیز جلب مینماییم تا باشد همزمان بابرسی و تحقیق نسل کشی به ان نیز توجه شود و آن اینست که تمام شخصیت های منسوب به ملیت هزاره که قبل و بعد از سال 1371ترور شده اند توسط سید حسین انوری و گروپ تروریستی وی صورت گرفته است.( ازجمله شهید جنرال فتح محمد فرقه مشر که حتی در سایت پیام آفتاب صریحاً به آن اشاره شده اما شریک جرمی حسین انوری عوض نبی زاده که عضو ارتباطی وی با خاد بود و یکی دیگر را حمایه مینمودند در سایت مشعل خواسته آنرا پرده پوشی نماید جز همین شهدا است.)

  • سلام به همه خوانندگان این بخش! بصیر جان آهنگ! ابتدا برو تعلیمات ابتدائیه را فراگیر و سپس اقدام به نوشتن مقالات این چنینی کن زیرا مقاله نویسی یقیناً از توان خودت خیلی بالا است زیرا هنوز نمیدانی که واژه واقعاً چگونی نوشته میشود. وقتی که ادعا میکنی که شیخ آصف محسنی فتوای قتل هزاره ها را داد، آیا میتوانی با اسناد و مدرک آنرا ثابت سازی یعنی چی وقت، در کجا، از طریق چی، از طریق کی ... و اگر ثابت ساخته میتوانی، لطف نموده اسناد و مدارکت را در سایت کابل پرس? ارائه نما، در غیر صورت بهتر است دیگر به چرندیات متوسل نشوی و تلاش مکن تا تفرقه را بیشتر کنی و اتحاد ملیت ها و گروه های مذهبی ساکن این سرزمین را بیشتر سازی. میدانم در هر جا که هزاره ها توان مقاومت را نداشتند، خواستند خود را به گونه ای برائت دهند. اگر افشار را شیخ آصف محسنی، ... معامله کرد، غرب کابل، بامیان، غزنی، ... را کی معامله کرد. بابه مزاری را کی به طالبان مثل گوسفند فروخت و بوتل فانتا را کی روانه مقعدش کرد؟ سادات افغانستان همواره در مقابل هزارها گذشت نموده اند و همواره کوشش کرده اند تا با آنها کمک کنند. سید حسین انوری کسی است که حق مسکن را به هزاره ها در هرات تأمین کرد و کسی است که به هزاره این جرئت را داد تا با هویت خود، خود را در هرات معرفی کنند اما محقق این رهبر بزرگ هزاره ها کسی است که خون شهدای افشار را در پارلمان با سیاف خائن معامله کرد. آیا این را نمیدانی؟ از طرف دیگر آیا نمیدانی که قاتل سید ابراهیم شاه، ... هزاره ها استند و آیا نمیدانی که اکبری خائن صدها فامیل سادات مربوط به آقای بهشتی را به اسارت برد، ولی سادات افغانستان هرگز به یاد نیاورد و گذشت نموده اند و هنوز هم می نمایند. آیا به یاد نداری که شفیع دیوانه، نصیر دیوانه، ... با سادات ساکن ولایت بامیان چی ها کردند؟ سادات افغانستان همواره گذشت نموده اند و می نمایند تا نفاق از این سرزمین برچیده شود.

 • من این زهر در جام دین خورده ام --- ز فتوا فروشان کمین خورده ام.
  این جنایات ضد انسانی بیش از هزار سال پیش سرچشمه گرفته و هنوز ادامه دارد. باز هم مشتری فتواها مایم. میگویند تا احمق زنده باشد مفلس در نمیماند.

 • افشار زخم ناثور است بر پیکر تاریخ خونین هزاره که تا ایام باقی است از ان محو نخواهدشد فاجعه افشارداغ است بر قلب مادران داغداری که فرزندانش بخاطر هزاره بودن به مسلخ برده میشودتا در پای تحکیم قدرت استبداد نوین و تامین منافع تشیع مفتخوار و شکم پرست قربانی گردد. افشار از یک طرف بیان گر مصیبت و مظلومیت انسانهای است که به خواطر ادعای بودنش قربانی میشود و از جنبه دگر قصاوت و ددمنشی و ماهیت خونخواری جلادانی را بنمایش میگذارد که برای رسیدن به ارمانهای ضد انسانی شان از هیج جنایت هولناک دریغ نمیورزند . جنایتها و خیانتهای که در افشار رخداد از فچایع دردناکی پرده بر میدارد که افکار پلیدی برتری خواهی وقدرت طلبی و قومگرای انسانهابر جامعه انسانی تحمیل میکندویرانیهاافشار بیانگری این واقعیت تلخ است که سیاه ترین صفحه تاریخ کشور ما توسط کسانی نوشته می شود که جنون قدرت طلبی وبرتری خواهی هوش و عقل انسانی را از انان ربوده چنانکه تشنگی قدرت طلبی شان را باسر کشیدن خون هم نوعانشان سراب میکند

  اما دردناکتر ازان اینکه عاملان جنایت افشار به چای اینکه دردادگاه جنایت جنکی و جنایت علیه بشریت به جزای اعمال نینگین شان برسد ومحاکمه شود یکی پس از دگری ارج نهاده میشود طراح وایدئولوک این خوانخواری قهرمان ملی می شود قهرمانی که بر ویرانهای افشار بنا و اباد گردید چه قهرمانی؟؟ دستیار این جنایت عضو مجلس و قانون گزار این مملکت میشود تا ادامکشی و خوانخواری را وجه قانونی بخشد. مفتی و شیخ که این جنایت را توجیه شرعی نمودند امروز از عدالت و انصاف سخن میگوید بار دگر بر منارهای مسچدوحسنیه ها برامده تا اواز تزویر وفریب سردهدو با چهره دگری وارد صحنه شود تا به زندگی زالو وار شان که با مکیدن خون هزاره ها با چنک و د ندان مذهب دورغین و رایا کارانه تامین میشود ادامه دهد.

  اری خواهر و برادر هزاره دین و مذهب به خواطری رهای و نجات تو امده نه بخواطردر بند کشیدن و فریب تو بنا اگاه باشید تا تاریخ تکرار نشود شما نه بکبار که چندین باردرتاریخ شاهد بودید که انان که با خمس وزکات شما بزرک شدند عزت و عظمت پیدا کردن چگونه خون شما را به معاملمه گرفتند انانکه با دست رنح شماعلم شرع اموختن نه تنها بر شما ادعای سیادت کردن که انرا در توجیه ریختن خونتان و مباح بودن قتل و عام شما مردم صادق و متدین استفاده کردند نفرین خدا و پیامبرش بر کسانی که بر بنا دیانت بام" معیشت" وتزویر ریا وسیادت بنا کردند

 • سلام به همه!
  قضیه افشار مانند صدها قضیه دیگر درافغانستان قلب هر انسان رامیازارد ولی ای کاش دوستان ما که پشت قضیه افشار راگرفته اند بالای سایر قضایا هم تمرکز میکردند نه یک سره جنایات قومندان پشتون وتاجک رابازگو میکردند بلکه بهتر است تا ازجنایات برادران حزب وحدت اسلامی افغانستان وفرقه 80 اسماعیلیه ها که بعضآ خود رافرشته میدانند نیز یادآورمیشدند(بخصوص نویسنده مطلب افشار)و ازرقص مرد،سوازنیدن درکانتینرها،خوارنیدن ... وغیره وغیره وهمچنان ازجنایات طالبان درشمال کشور وجنایات دردشت لیلی،پلیگون وسایر نقاط یادآوری میکردند نه تمام تمرکز بالای افشار.
  بااحترام
  امید است که نظربنده نشرشود

  • اربابان سیاست وقدرت عادت دارند ناکامی های خود را شکست های خود را بز دلی های خود را تجاوزات خود را چورچپاول خود را به هر ترتیبی که شده بر گردن دیگران بار نمایند .

   سوال از جناب مزاری وباند اش این است.

   مسول شکست وتجاوزات وبدبختی های واقعه چنداول کی هست ؟

   از پل ارتن تا سینما بریکوت واز قصر دارالامان تانیمی از چادرهی که بدست شما ها بود توسط کدام ناموس فروش ومردم فروش معامله شدوبه دیگران گذاشته شد مناطق از غرب کابل را هفته وار وماه وار کی به صیاف رها میکرد ؟

   مسول شکست وتخریب وبدبختی کارته سخی کی ها اند ؟

   بلاخره مسول تمام این شهادت اسر شدن از دست دادن ناموس و مال ومنوالخانه وکاشانه هست بود جامعه تشعیوع کابل کی ها اند بینی بلند ها سادات قزباش وبیات ترکمن ......یا نسل چنگیز خان ؟

   باز مسوول تخریب وکشتار تسلمی های بامیان مزار سمنگان قسمت های از ارزگان وغزنی وبغلان کندوز واذیت وازار هزاره ها وحتی شیعه ها در مسیر سفر های داخلیتوسط اوغان ودیگران کی ها اند ؟ در هر مسایل پای شما جانیان هزاره واوغان نا مسلمان دخیل است.

   مزاری حلقه غلامی ایران را به گردن کرده بود چنانچه صیاف غلام وهابیت وعرب ها بود هردو به تحریکخارجی ها مردم خود را گوسفند واری بقتل میرساندند. حالا که خارجی ها در عقب شان نیست چطور برادر وار پهلو به پهلو مینشیند فقدقمار بر سر کشتار مردم بی گناه بوده وبس .....

   مزاری بار ها در حلقه هزاره ها تاسف خورده بود که خدا چرا انان را هزاره پیدا کرده باز که هزاره پیدا کرده چرا شیعه افریده ؟

   قطعه اسکاد را شما در یک تهاجم مشترک با گلبدین از افراد محسنی وانوری گرفتید تمام سادات انجا را شما هزاره ها تیر باران کردید نه گلبدینها . سید سرور قوماندان مشهور مدافعه یک خط مهم در بامیان در مقابل طالبان را شماخلیلی ها مثل دشت کربلا با همرزمانش به شهادت رسانیدیدوفامیلش را به اسرارت بردید .

   مزاری قمار باز بچه چنگیز خان فکر میکرد هرکه شیعه است باید از او پیروی کند وتحت فرمانش باشد اگر که از حزب وتنظیم دیگری هم باشد نتیجه بی خردی چه شد شما فکر میکنید کدام دست اورد والا برای شما ها دارد ؟

   فقد از هر خانه چند شهید وزخمی وهزارن مشکلات دیگر سر دوچار هزاره هاشده این خدمت است یا خیانت وخودرا سردچار چه مصیبت نمود که قبر اش هم نا معلوم است همین سزا سادات وشیعه کشی ست وبس ...

   بعد از واقعه افشار چندین تن سادت را در مله عام اعدام کردزیرا انان در پوسته های حرکت محسنی در بالای کوه را دار در جوار پوسته های وحدتی ها قرار داشت وبار مسولیت وشکست خود را در جمع از مریدانشبرگردن انان گویا بار نمود افراد بی خرد که بر ضد دیگران قلم فرساینی میکنند یکبار به همین اتهام نامه بالا نظر اندازی کنند که چقدر باند های مسلح غلام صعودی ها وپاکستانی ها در حمله اشتراک کرده اند ایا چند پوسته سر کوهی توان مقامت را در برابر انان داشت یا خیر اگر داشت وجنگ نکرد پس خودی مزاری چرا مقاومت نکرد وقرار گاه خود را به انان گذاشت وفرار کرد .اگر این افراد با متجاوزین معامله داشتند چرا نزد انان نرفته بودند که نزدبابه مزاری پاین شده بودند .

   اگر کوه رادار اینقدر مهم بود چرا این بی خرد از قبل بدان توجه نکرده بود وچرا انرا اکمال ومستحکم کاری نکرده بودچرا سلاح ثقیله را انجا جابجا نکرده بود درحالیکه این کوه راه موتر رو نیز داشت.

   گپ بیسار مهم چرا این بی خرد مهمات وذخایر خود را در خط اول در افشار تاثیر پذیر از چند جانب پغمان صیاف کارته پروان وعقب کو ه یعنی خیرخانه جابجا کرده بود ودر وقت عقب نشنی خود فرار وتمام سلاح ومهمات را به قواه متجاوز گذاشت چرا مقاومت نکردومثل سید سرور ومردانه کشته نشد درحالیکه مهمات هم داشت میدانم که هنگام تعرض متجاوزین نمی تواند مهمات زیاد را با خود حمل کنند این رهبری یکه تاز وحدت بود که تفنگ خالی دشمن متجاوز را پر کردبه طرف مردمش نشانه رفت ....اگر قتل او را بدست طالبان افتخاروقهرمانی میدانند اشتباه بیش نیست زیرا تحت تاثیر دستور ایران گویا تظمین اینده شیعیان نزد وهابی هاواوغانی که در طول تاریخ به پیمان استوار نبوده خصوصا که هزاره ها تجربه فراوانی در زمینه داردند رفته بود.

   حمله اضافه تر از 24ساعت طول کشید چرا این بی خرد های که خود را در عقب مردم پنهان کرده وسپر انسانی برای خود درست میکردند اطفال وزنان را را از ساحه خارج نساختن خود بازنان شان فرار کردند ولی مردم را که داد از حقوق انان میزدند در شرایط دشوار تنها گذاشتن.

   باز هزاه ها باید بدانند که افشار قسمی که از نامش پیداست زیادتر افشاری قزلباشها سادات ترکمن ها و.....ساکن انجاست که انان عین خساره مالی وجانی .....را متقبل شده اند نه تنها هزاره ها در چنداول نیز همین قسم بوده

   همین شیعه های غیر هزاره در طول چند سال جنگ کابل از جانب وحدتی ها هر گونه اذیت وازار وخساره مالی وجانی رامتقبل شده اند حتی چور وچپاول وتجاوزات جنسی حتی نکاع بزور.......

  • به همه سلام ! افشار و مردم افشار قربانی سیاستهای کور مسعود و سیاف شده است و ان هم به شکل ناجوان مردانه و بزدلانه .
   دوستان جنایت مرز و سمت ندارد و نباید به ان جنبه قومی و مذهبی داد.
   این دزدان و جاهلان باند شورای نظار و سیاف به مردم خود چی داده اند؟ به جز از بدنامی و رسوایی .
   این باندهای دزدی، قتل و قتال و جاهلات بوده .
   وقتی شوروی وقت به کشور ما تجاوز نموده بودند دو استراتژی داشت
   1- در صورت پیروزی تجزیه پاکستان
   2- در صورت شکست تجزیه افغانستان
   وقتی که زمامداران شوروی وقت احساس کردند که در کشور ما به ناکامی مواجه بوده در فکر تجزیه کشور بر امده و در این راستا از اشخاص ضعیف و بی اراده استفاده نمودند که به احمدشاه مسعود در این مورد در ابتدا اتش بس و عقد قرار داد نمودند که این قرار داد تا اکنون به قوت خود باقی مانده است.
   در این راستا در این اواخر بنام ظریف ایرانی عضو روابط ایران با قانونی و دیگر اعضای شورای نظار سود کافی برده است.
   وقتی مسعود در این پلان های ناکام ماند به امراض روانی دچار شد و تا اخر به مریضی روانی و عصابی دچار بود در این حالات بود که قتل عام مردم شریف افشار را سازماندهی نمود و روزی رسیدنی است که از قبر کشیده و محاکمه شود.
   جلال ابادی

   آنلاین : مسعود و سیاف نماینده کدام قوم خاص نبوده اند

  • هموطنان عزیز دیروز هم به امر وقومانده بیگانه ها جهاد کردین وامروز هم به امر وقومانده دیگران به
   جهاد ادامه می دهید .
   در افغانستان فقط یک کلمه بسیار چسپ داشت وتاحال هم چسپ دارد ( اسلام در خطر است )
   اگر بگویی که زندگی وطندارانم ، زندگی همسایه گانم ، زندگی فقرا وغربای افغانستان در خطر است یک گپ بیهوده وواهی است وچسپ ندارد !
   ازشما سوال دارم تازمانیکه اسلام در افغانستان صادر نشده بود وبه زور سرمردم قبولانده نشده
   بود پدران ونیاکان ماوشما زردشت بودن وانها به حساب شما کافر بودن وما وشما نسل همان کافر ران هستیم اگر فرض مثال الحال افغانها بودایی مذهب می بودن ایا این نوع اختلافات ومظاهر
   وحشت وبر بریت در اطراف واکناف قرا وقصبات ما وشما ظهور می کرد واضیح است که نمی کرد .
   چرا اسلام درهر کاری خراب وهرکاری بد پیش وبدنام می کنید چرا اسلام را به حیث منبع تروریزم
   وادم کشی ، وحشت ، بیسیوادی ، تفرقه افگنی وخودخواهی ، چرکی چتلی ، شپش وحرام خوری معرفی نمودید ، درحالیکه اصطلاح اسلام و مزایای ان در اخلاق حمیده در انسانیت در کمک به همسایه ها وبل اخره صلح واشتی بکار برده می شد .
   تنظیم های سونی افغانستان ساخت پنجابیهای پاکستان تحت امر وفرمان ISI درتمام اعمال تخریبی وانسان کشی در وطن ما عمل کردن وچیزی واضیح است که برای شان در کشتن هزاره
   ازبک تاجک درس های مخصوص داده شده واین را دروطن ما سر مردم بیچاره کشور عملی ساخته است .
   برعکس سر تنظیم های هشتگانه شعیه که تحت فرمان ایران به قومانده خمینی درقم سازماندهی ورهبری شد درافغانستان به کشتار پشتونها انچه تانستن استفاده کردن وسر کله ها میخکوبیدن وفلمهای زاییدن زنان پشتونها فلم پوری کردن ، هزاره انچی در مقابل پشتونها توانستن انجام دادن وبه همین ترتیب تاجکها در مقابل پشتونها وهزاره ها کارهای شرم و ننگ
   انجام دادن .
   علت اساسی که چطور مردمان ساده وطن ما دران سوختن وبه چی سادگی دران شامل شدن
   فقط بی سیوادی مطلق ووضع بسیار فاجعه اور فقر ومفلسی شان بود .
   امروز هم مردمان ساده که برای خود واولادهای خود لقمه نان ندارند باید فهمیده ویا نا فهمیده
   گویا اگاهانه ونا اگاهانه باید به فرمان ملا وروحانی که پول دارد به مجلس شان به نمازشان به وعظ ونصیحت شان اگر می دانند ویا نمی دانند ، اما چون لقمه شعله شیرین ویا حلوا درانجا برای
   شان ترتیب داده برای سیر شدن شکم خود باید بروند که همه مجبوریت است .
   وطندار گلم افشار سوخت ، کارته چهارسوخت، جنگلک سوخت وچپاول شد ، کابل جان همه سوخت تمام دارایی منقول وغیر منقول کشور ، موزیمها ، ارشیفها ، گالری ها ، بانک ها درمجموع
   ازطرف ( مسعود - گلبدین - دوستم - محقق - خلیلی - محسنی - مزاری - اکبری ) سوخت وبه
   ویرانه بدل شد درد دل تمام وطن را باید در خاطره ها زنده داشت .امروز در پهلوی بلاک های قرغه در پهلوی مکروریانها در کنج وکنار شهر کابل صدها خانواده در سرمای شدید زندگی می کند وکرزی به قصه شان نیست این را می گوید وطن فروشی .شما از کی گیله می کنید شما می بینیدکه دزدان ادمکشان رهبران تنظیم ها چون اهداف مشترک ومشابه داشتن ودارند برای یک
   دیگر تیر می شوند مگر ترا وامثال مانند شما را طعمه اتش می سازد .
   به هیچ وجه فریب این قاتلین دزدان وملحدین اصلی این رهبران تنظیمها را رانخورید .

 • آهنگ عزیز درود برتو
  جمیل شیرزاد هستم جانم هیچ احوال از تو ندارم، اگر می توانستی آدرس ایمیل وپیامی برام بفرست تادر تماس باشیم من با تو همنوا هستم این اراذل کارهای بی حد وحصر کردند امید وارم که زبان تارخ در این راستا رسایی خویشتن را حفظ کند
  پدرود دوستت دارم

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس