صفحه نخست > خبر و گزارش > پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت سومین سالروز فاجعۀ خونین (…)

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت سومین سالروز فاجعۀ خونین وفراموش نا شدنی جوزجان

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
دوشنبه 8 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هیچ وجدان بیداری که ادعای تعلق به مجمع انسانیت راداشته ودر قلب اونشانی از احساس پیوند انسانی با دیگر انسانهای روی زمین منجمله کشورما افغانستان موجود باشد آن روز سیاهی راکه مردم بیگناه جوزجان به پاس حق طلبی واعتراض بر علیه اعمال وجنایات والی توظیف شده از جانب دولت مرکزی یعنی جمعه خان همدرد بخاک وخون کشیده شدند ازیاد برده نمیتواند .

چگونه میتوان فریاد های دلخراش آن انسانهای بیگناه غنوده بخون خویشتن را که از بالای بام ها بصورت ناگهانی مورد تیر اندازی دژخیمان قرار گرفتند به فراموشی سپرد ؛ وبا کدام وجدانی مدعیان مبارزه برعلیه بیداد گری میتوانند آن روز سیاه درد ناک را با عکس العمل های وحشیانۀ مقامات بلند رتبۀ دولتی چون لوی سارنوال،رئیس ستره محکمه ، وزیر داخله، رئیس جمهور حامد کرزی وغیره که به جای ابراز تاسف وپشیمانی دیوانه وار در پی انداختن گناه به دوش مردم مظلوم وداد خواه شهر شبرغان بودند، کنار گذاشته وباز هم دعوای همسوئی وهمسنگری با مظلومین را بر علیه ستمگران داشته باشند .

چگونه ما میتوانیم فراموش نماییم که جلاد به جای کیفر, مکافات وبه حیث وزیر مقرر گردید وحتی یکبار هم کسی از او نپرسید که این همه قتل عام وجنایت برای چی وچرا ؟

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درحالیکه تأثیرات جانکاه این زخم ناسورتاریخی را درروح وروان باشندگان غیور شهرشبرغان ودیگر مردم کشور،خصوصاً اقوام وملیت های محکوم بخوبی احساس ولحظه لحظۀ این رنج ودرد مردم را از آن خود بحساب میآورد، با تأکید به کیفرخواست،خون مردم بیگناه ، برعلیه این جانیان بی رحم ضد انسان وانسانیت در دادگاه های با اعتبار قانونی در سطوح ملی وبین المللی، از مردم با شهامت جوزجان وسراسر کشورمجدانه میطلبد که این روز سیاه را به فراموشی نسپرده وهمانند یکشنبۀ سیاه آیرلندیها که در آن هم مظاهره کنندگان حق طلب با آتش باری سربازان انگلیسی به خاک وخون کشانیده شده بودند و تا امروز از آن روز به عنوان روز وحشت وبربریت در تاریخ یاد میشود ، این روز وحشتناک وخونین را هم برای همیش بخاطر داشته واز آن تجلیل به عمل آورند.

تا باشد که بدینترتیب این روز پرابهت جانبازی در راه حق را، به یک روز سمبولیک وحقیقی مبارزات حق طلبانۀ خلق ما مبدل ساخته وجاودانگی بخشند .

تا نسل های امروز وفردای کشور با الهام از پیام خون آن شهدا ، درس های پایداری بر علیه بی عدالتی وظلم را نیک تر فراگرفته و خروش مبارزه در راه خاتمه دهی ابدی به بیعدالتی ها در کشور را همیشه بر پا نگهدارند .
ما اعتقاد راسخ داریم بدین که عمر ستمگری ،هراندازه ای هم که طولانی باشد روزی به پایان میرسد وجاری نگهداشتن مبارزات آگاهانۀ مردم ما تا سرحد رسیدن به این آرمان برحق انسانی یعنی برابری و آزادی وحاکم شدن به سرنوشت خویش از طریق حاکمیت قانون ویک دیموکراسی حقیقی، دین و رسالت واقعی برای همه خصوصاً مدعیان روشنگری وروشن بینی جامعۀ ماست .

پس بیایید ای مدعیان مبارزه برعلیه بیدادگری واستبداد، با کنار گذاشتن هرنوع تمایلات خود برتربینی قومی وقبیلوی، حزبی، گروهی، منطقوی، لسانی، مذهبی وغیره در راستای تأمین حق وعدالت واقعی بر پایۀ برادری وبرابری همۀ اقوام ملیت های کشور باهم متحد شده و راه را در جهت خاتمه بخشیدن به کلیه اشکال بیعدالتی هموارسازیم . و زمینه های عملی محو بیراهۀ گمراه کنندۀ را که در تاریخ این سرزمین با بذر تخم نفاق بر پایۀ خود برتر بینی های قبیلوی وتحریف تاریخ ومسخ ارزشها بوجود آمده در جهت ایجاد زمینه های واقعی اتحاد و وحدت جاویدان مردم خود فراهم نموده وبمبارزۀ مشترک متوسل شده بتوانیم.

با امید رسیدن به این آرزوی بزرگ انسانی
شاد باد ارواح شهدای مظلوم شهر شبرغان

افراشته باد علم مبارزه برعلیه کلیه اشکال بیعدالتی ها

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

اروپا هفتم ماه جوزای سال 1387

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بافتخارهمين رويدادتاريخی بودکه سترجنرال عبدالرشيد دوستم رهبرجنبش ملی اسلامی وسمبول وپيشوای ترکتباران ازکرزی حمايت خودرابارديگراعلان کردندتادوره ولايت جنرال جمعه جهان همدردراتمديدکندچون اگرکرزی ارگ اخراج ميشدجای جمعه خانهازندان بودولی پيشوای ازبيکهادربدل رويدادجوزجان وجنرال محقق دربدل رويدادبهسودبرشانه کرزی مدال أويزان کردندواين فتخاریست که برترکتباران وهزاره هابرميگردداکرفدراسيون نامنهادتورکان حضورواقعی درجامعه ميداشت موقف خودرادرموردائتلاف کرزی -دوستم - محقق بيان ميکردواگرکرزی قابل حمايت باشدکاروالی اوجمعه خان درجوزجان وبهسودوکاپيساو--- نيزدرست وقانونی بودچراکه دوستم بنابرگفته همدردعليه دولت قانونی کرزی - جمعه خان بغاوت نموده وافرادش فيرکردنداوناگزيربدفاع ازخودشدپس مجرم همدردنه بلکه دوستم بودهمين دوستمی که امروزبنام قوم خودبارديگرباکرزی - جمعه خان ائتلاف کرده است اگراين ائتلاف نامشروع وبرخلاف منافع وکرامت وحقوق ترکتباران وهزاره هاست چرا اين مليتهانيزسکوت اختيارکردندواگرنيست پس چرامدافعه ی نماينده منتخب مردم افغانستان درجوزجان دربرابربغاوتگران سوال انگيزباشد؟
  دوستم يک فاحشه سياسی بوده که يک روزباکارمل روزديگربانجيب چندی باربانی ومدتی با استخبارات پاکستان وگلبدين وبازبامسعودوبالاخره باکرزی ازدواج کردوباگلابزوی وربانی و— واينک بارديگرباکرزی - خرم - وردک - احدی - ارسلا- گيلانی - شينواری - ملاوکيل - ملاضعيف وخوانين قبيله ازدواج کرده است وديده شودکه چی وقت اوراطلاق خواهندکردهمين کرزی اکبربای رادربرابردوستم خيزانده وبرايش يک پست سمبوليک رادرارگ ميدهدکه حيثيت قفس طلائی رابرای رهبرمليشه هاداشت وبعدهم دريک مصاحبه بااشپگل ألمانی گفت من کوشيدم بزرگترين جنايتکارجنگی (دوستم) رابه محاکمه کشانم ولی ازطرف برخی کشورهاحمايت شداوعين کارراعليه فهيم وديگران نيزکردولی توفيق نيافت اگراوبه هدف خودميرسيدامروزباکيهاديگرائتلاف ميکردوحکومت ميساخت؟ بلی کرزی باکسانیکه درمحافل خارجی ازأنهابنام جنايتکاران جنگی وخطرناکترازطالبان ومافيای موادمخدريادميکردحکومت تشکيل ميدهدولی ديده شودکه تاچی وقت اين ازدواج نيزادامه خواهديافت ؟

  • برادر محترم تورپی قل جوزجانی شاید فرموده شما در مورد معامله دوستم با کرزی درست باشد، بزرگان گفته اند گوسفند سفید از پای خود آویزان میشود و گوسفند سیاه از پای خود فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان به خاطر دیگران جوابده نیست، شما درباره این حرکت دادخواهانه فرهنگی جامعه استبداد زده تورک افغانستان نادرست قضاوت کرده اید. از عمر این نهاد تازه تشکیل یکسال میگذرد، بسیار خوب میبود که حداقل کار یک ساله ففتا را یک بار به دقت مرور کرده و بعدآ قضاوت میکردید.
   موفق باشید

 • Ba ebraz taasuf az inki , hala balay hamin khun rikhta shuday mazluman baz ham, Stur Genral Abdurrashid Khan Dostum , tejarat seyasy namuda wa az haman karzay jany wa numayunday khas way Juma khan hamdard jalad wa Amil hadisay taasuf bar shuburghan wa numayunday hizb eslami dar dawlat karzay, hemayat namuda wa Uzbik hay mazlum ra murid muamilay siyasy khud qarar dada wa may firushad

  Dostum dar fikr milat mazlum wa baydefay Uzbik nast , surf ba manafi khud may binad wa dar ertebat ba manafi ash muamila may kunad, har naw ebraz taasuf way az hadisay Juzjan surf shakli zahiri dashta,wa baray estefaday shakhsi ash maybashad

  Hal deeda shawad ki mardum agah Uzbik, baz ham frib in khain ba millat khud ra dark karda wa sarnawisht khud ra khud taain may darand ,ya baz ham khud ra dast basta taslim Dostum ( Dushman mardum khud ) basta may kunand ta muamilay siyasy way ra bashtar rawnaq dehand

  Muafaq bad mardum mazlum , bay defay Uzbik wa sair millat hay mazlum in kishwar

  Ahmad

 • در آنروز خود آنها ملامت بودند که بالای پولیس ملی سنگ انداختند و پولیس حق دارد که ازخود دفاع کند وتاوقتی حوصله کردند که بالای پولیس فیر صورت گرفت بعد ازآن ماجرای بوجود آمد که حال از کشته شدگان آن رویداد به نام شهدا یادمیشود.
  وهم بخاطر یادبود از آنهایک تصویر کلانی ازعکس های مختلف آنروز درمحل رویداد نصب شده است.
  مه خودم باشنده شبرغان ام و شاهد ماجرا

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس