صفحه نخست > حقوق بشر > کمپ مهاجرین پاترا در آتش سوخت اما خاطراتش تا ابد زنده خواهد ماند

کمپ مهاجرین پاترا در آتش سوخت اما خاطراتش تا ابد زنده خواهد ماند

محمد ظاهر نوجوان 19 ساله افغانی که یک چشمش را درزیرلت وکوب پلیس ازدست داده است میگوید: واقعن دراین شهرهیچ قانون وجودندارد پلیس ها اصلن برخورد انسانی ندارند، آنها شبیه سگ های "هار" درخیابانها مهاجرین را دنبال نموده وبرای تفریح هم که شده آنها اذیت وآزار میدهند
بصیر آهنگ
سه شنبه 14 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

روزیکشنبه 12 ژوئیه ده ها پلیس وکوماندی ارتش یونان به کمپ مهاجرین افغانی درشهرپاترا حمله نموده وآنرا به آتش کشیدند. این کمپ توسط مهاجرین درسال 2002 ساخته شده بود وسالانه هزاران مهاجرافغانستانی برای رفتن به دیگر کشورهای اروپایی ازآن استفاده میکردند. تااواخرماه آوریل دراین کمپ حدود دوهزار پناهجوی افغان زندگی میکرد، ولی دراواخر ماه مه پس ازسفر وزیر داخله یونان به این شهر، دولت یونان یکباره تصمیم گرفت این کمپ را ببندد. این تصمیم دولت یونان باآنکه بامخالفت شدید سازمانهای مدافع حقوق بشرهمراه بود درحالی اجرا شد که قرار بود عده ا ی ازپناهجویان این کمپ ازطرف اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گرفته بود وقرار بود به زودترین فرصت جا ومکانی برای آنها توسط این اتحادیه درنظرگرفته شده وبانظارت بخش پناهندگی سازمان ملل متحد به جای دیگرانتقال داده شوند. سید مصطفی یکی ازپناهجویانی که دراین کمپ زندگی میکرد روزدوشنبه درتماس تلفنی گفت ساعت پنج صبح وقتی همه درخواب بودند، پلیس با چندین بلدوزر وارد کمپ شده وبه همه دستور داد ازخیمه ها خارج شوند، اما هیچکسی نمیخواست ازآنجا خارج شود زیرا دیگرمکانی برای ما وجود نداشت. پس ازچند دقیقه درحالی که تخریب خیمه آغازگردیده بود، یکی ازفرماندهای پلیس بابلندگو اعلام کرد اگر کسی درنظرداشته باشد درمقابل ما مقاومت کند سرنوشت بدی خواهد داشت زیرا به ما حق تیراندازی نیز داده شده است. دراین حال هرکسی ازخیمه خارج میشد توسط پلیس دست بند زده شده ودرموترهای پلیس حبس میگردیدند.

آتش سوزی:

به گفته شاهدان عینی وقتی درخواست پلیس برای خروج ازخیمه ها ازطرف پناهجویان پذیرفته نشد، پلیس خیمه ها را آتش زده وکسانی را که میخواستند ازآتش سوزی جلوگیری نمایند بااستفاده ازگازاشک آور متفرق ساخته اند. علی داد کودک 14 ساله افغانی میگوید من خواب بودم که یک دفعه خیمه آتش گرفت. من به زودی خودم را بیرون پرتاپ کردم وحال فقط یک شورت "جـنگی" باخود دارم ودیگرلباسهایم همه سوخته اند. همه غافلگیرشده بودند ونمیتوانستند حتا لباسهای شانرا بردارند چون خیمه ها همه ازپلاستیک وکارتون ساخته شده بود وبه زودی حریق میگردیدند واگریک ثانیه دیر میجنبیدم دیگر باید زنده زنده کباب میشدم. دراین کمپ نزدیک به بیست مغازه ورستورانت نیز وجود داشت که توسط افغانهای که سالهای قبل به یونان پناهنده شده بودند اداره میشد وپناهجویان، احتیاجات روزمره خویش را باخرید ازآنها حل مینمودند. مالکان این مغازه ها ورستورانت ها میگویند همه ی اموال آنها نیزحریق گردیده زیرا پلیس حتا فرصت خارج کردن اموال را به آنها نداده اند.اما فرمانده پلیس شهرپاترا به خبرنگاران گفته است که خیمه ها توسط خود مهاجرین به آتش کشیده شده است وما فقط خیمه ها را بنابه فرمانی که داشتیم توسط بلدوزر خراب نموده ایم.

نقض حقوق بشر:

درتمام موارد برخورد پلیس پاترا باپناهجویان به شدت خشن ودورازاساسات بین المللی وحقوق بشری بوده است، وبسیاری ازمهاجرینی پاترا تجربه چندین بار ضرب وشتم پلیس وکوماندوهای فنس (بندر) پاترا را درذهن خود دارند. محمد ظاهر نوجوان 19 ساله افغانی که یک چشمش را درزیرلت وکوب پلیس ازدست داده است میگوید: واقعن دراین شهرهیچ قانون وجودندارد پلیس ها اصلن برخورد انسانی ندارند، آنها شبیه سگ های "هار" درخیابانها مهاجرین را دنبال نموده وبرای تفریح هم که شده آنها اذیت وآزار میدهند، اومیگوید خدا نکند که کسی درداخل فنس با کماندوها دچار شود وگرنه سرنوشتش مثل من خواهد بود. اودرحالیکه گلویش را بغض گرفته است ادامه میدهد من درزیریک کامیون خودرا جاسازی نموده بودم تا به ایتالیا بروم ولی وقتی کامیون میخواست وارد کشتی شود کاماندوها با بررسی کامیون من را پیدا نمودند ودرحالیکه من در روی تیرکامیون خودرا بسته بودم ونمیتوانستم به زودی فرارنمایم آنها با آهنهای نوک تیزی که در دست داشتند به من میزدند وخنده میکردند تااینکه من خودرا ازبند خلاص کردم وقتی اززیرکامیون برآمدم تمام بدنم را خون گرفته بود کوشش کردم فرار کنم ولی یکی ازکوماندوها به من نزدیک شد وبادنده برقی که دردست داشت درست روی چشمم کوبید دیگر من نفهمیدم وقتی چشمم را بازنمودم خودرا درداخل کانتینیر دیدم. نام کانتینیرهای فنس را قبلا شنیده بودم ولی نمیدانستم واقعن این کانتینیر ها برای چه درآنجا گذاشته شده اند. این کانتینیر ها فقط برای ضرب وشتم گذاشته شده اند ووقتی پلیس هرکسی را درآنجا انتقال دهد دیگر سالم بیرون نخواهد شد زیرا درداخل آن پلیس ها به نوبت آمده وازهرنوع شکنجه ی که بلد هستند کارمیگیرند. او می افزاید؛ من درحالیکه به شدت زخمی بودم وچشمم کبود شده بود سه روز درهمانجا ماندم بدون اینکه کدام داکتری ودوایی را ببینم. بعد ازسه روز وقتی ازآنجا خارج شدم دیگرکار ازدوا وداکتر گذشته بود، چشمم کاملا کبود شده بود ودیگرباید برای ابد کور میبودم. شاید این درقسمتم نوشته شده بود. ازافغانستان اززیرجنگ، خمپاره وراکت فرار کردم به امید اینکه درآرامش زندگی کنم وشاید آینده خوبتری داشته باشم ولی سرنوشتم به اینجا کشیده شد.

سرنوشت نامعلوم:

پس ازتخریب کمپ پاترا پلیس همه پناهجویان این کمپ را بازداشت نموده وبه زندان انتقال دادند، حدود شصت نفرازاین پناهجویان که درزندان (Komotini) درنقطه مرزی بلغاریا وترکیه انتقال داده شده اند واکثرا نوجوانان بین 12تا18 سال هستند دروضعیت بسیار بدی به سرمیبرند، درتماس تلفنی که با نجیب حیدری نوجوان 14 ساله افغانی دراین زندان داشتم گفت که وضعیت دراین زندان بسیار خراب است، وما به شدت ازاین وضعیت میترسیم. اوگفت تاحال خوشبختانه تلفن همراه خودرا حفظ نموده ام چون پلیس تاهنوز فرصت نیافته است همگی را بطورکامل بازرسی نماید، دراین زندان فقط برای هرنفر فقط یک وعده غذا داده میشود آنهم نان خشک وآب است که ازدروازه های مثل اینکه جلوی سگی نان میاندازند به داخل پرتاب میشود. گرچند تاهنوز معلوم نیست سرنوشت این پناهجویان چه خواهد شد ولی نجیب حیدری میگوید درماه اخیرنزدیک به دوصد پناهجوی افغانی که ازیونان اخراج گردیده اند مدتی یک هفته را دراین زندان گذشتانده اند وبعدازآن به استانبول ترکیه وبالاخره به افغانستان انتقال داده شده اند. نجیب حیدری ازجمله کسانی است که درخواست پناهندگی اش ازطرف اتحادیه اروپا قبول گردیده وقرار بود درآینده نزدیک قرار تصمیم اتحادیه اروپابرایش جا ومکانی برای زیستن مهیا گردد. او همچنان اسنادی را ازاتحادیه اروپا باخود دارد که درآنها به طورواضح به دولت یونان دستور داده شده است که به هیچ عنوان نمیتوانند این افراد را بازداشت نمایند زیرا درمورد آنها این اتحادیه تصمیم میگیرد وتاامرثانی باید دریونان باامنیت روانی کامل زندگی نمایند.

ازنجیب حیدری پرسیدم آیا شما این اسناد را به پولیس نشان داده اید؟ او درجواب میگوید که ما چندین باراین اسناد را به افسران پولیس یونان نشان داده ایم ولی آنها میگویند این به زبان فرانسوی نوشته است وباید درفرانسه لازم الاجرا باشد.

دراین باره درتماس تلفنی که باخانم Alessandra Ballerini وکیل مدافع این پناهجویان دراتحادیه اروپا داشتم گفت: دولت یونان به هیچ عنوان حق ندارد این افراد را بازجویی ویا بازداشت کند زیرا ازطرف اتحادیه اروپا به این دولت دستور داده شده است. او همچنان گفت بعضی افراد را دراتحادیه اروپا درجریان این کار قرار داده است وبا مسئولین دفتر UNHCR درشهر آتن یونان نیز درمورد این مسئله درتماس شده اند. گفته میشود دوهفته پیش دونوجوان افغانی بنامهای مضمل وفیروز احمدی درحالیکه اسناد اتحادیه اروپا را باخود داشتند توسط پلیس یونان بازداشت وپس ازیک هفته به افغانستان اخراج گردیده اند. این درحالیست که دفتربخش پناهندگی سازمان ملل متحد دریونان دراین مورد هیچ واکنشی ازخود نشان نداده اند ومیگویند ما مجبوریم طبق سیاست دولت عمل کنیم وهیچگونه قوه اجرائیه درمورد نداریم آنها میگویند ما گزارشهای زیادی درمورد خشونت وبازداشت های غیرقانونی پلیس یونان تهیه ودراختیار عموم قرار داده ایم.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اگر این دولتمردان نامرد یک ذره احساس ملی میداشتند میبایست شدیترین عکس العمل مقابل دولت فاشیست یونان نشان میدادند . میبایست تمام روابط سیاسی اقتصادی با یونان قطع گردیده و مسببین این گونه اعمال غیر انسانی به محاکم بین المللی کشانیده شوند . لعنت خدا و نفرین آسمان و زمین بر حاکمان بی تفاوت و بی وجدان و بی احساس باد . اگر یک تبعه اروپایی ، آمریکایی یا کانادایی چنین بی حرمت شود مردم و دولت های آنان آسمان را بر زمین میزنند چون آنرا بی حرمتی به انسان و به خودشان می پندارند . لیکن حاکمان ما با دیو و دد برابر اند . دل کس به کس نمسوزد به حریم گوسفندان . لعنة الله علی القوم الظالمین .

  • aghai azen shoma dolati kabul ra hadaf gharar daded dolati ma khili khili zaif ast ghader ba javab goftan der har moshkilati nist baba ya moshak ba khodi dolati unan shi lik kon ta sultan mohamad do bare ba yadash biyad

  • اگر واقعآ انسانت باشد وجدان انسان چنین عمل خلاف انسانیت میداند . اقای کرزی و ریسی حقوق بشر در کدام گوری هست. سلیم از استرالیا

  • ای آنهایکه دولت داری راتمثیل میکنی شرم است این اولاد این سر زمین است اگر غیرت یک مثقالی هم داشته باشی اشکی در چشمانت برای این مظلومان تاریخ پیدا میشود ای ذلیلان تشنه به قدرت امروز اولاد تو ناموس تو در ملک های بیگانه بی آبرو میشود بر خیز از بالای گنج قارونییت ای بی همت

  • سلام به هم دوستان عزیز!

   با توجه به همه نابسامانی های که ملت افغان و افغانستان عزیز ما با آن روبرو است بعید نیست که تعدادی از هموطنان ما دست به مهاجرت های غیر قانونی میزنند که باعث ایجاد مشکلات عظمی برای فامیل های شان و دولت افغانستان میگردد. در صورت که راه حل برای جلوگیری از چنین برخورد ها نزد شما یان موجود باشد لطفأ برای دیگران تذکر دهید. سه دهه جنگ و ویرانی استفاده سؤ از نام افغانها، نبود یک دولت مدبر و کارآ غیره عوامل دیگر باعث کم اعتبار شدن دولت و مردم افغانستان در تمام دنیا گردیده و از سوی دیگر به نظر بنده اقامت افغانها در یونان بدون اسناد ، غیر قانونی بوده انها تمام اختیارات مملکت خویش را دارند میتوانند هرکاری که بخواهند انجام دهند نمی گذارن مردمان غیر را در خانه خویش این که کدام گناه نیست اگر تو بجای انها باشی همین عمل را خواهی انجام داد ، چه بهتر اگر هموطنان ما بجای اینکه خود را در معرض تحقیر و توهین پولیس و یا مردم غیرقرار دهند در وطن خویش اقامت نموده و دست از چنین مهاجرت های بی جاه بردارند. ما با کشور های همسایه خویش چون ایران و پاکستان مشکلاتی زیادی در قسمت مهاجرین داریم که هم زبان هم دین و تا جای هم نژاد مان هستند انها با ما هیچ گونه همدردی ندارند از دیگران چه گله.

   درویش بودن بهتر بود در مسکن خویش ز پادشاهی در ملک مردم. 

 • به همه سلام، از محترم بصیر اهنگ ما تشکر می کنیم که از حقوق روا مهاجهرین در یونان دفاع می کنند،
  کرزی و دسته نامرد ان از احوال افغانها خبر ندارند انها تنها در جمع کردن ثروت مهارت دارند و بس!
  در ایران ،پاکستان، روسیه و دیگر کشورها مهاجرین اافغان حتی با مرگ روبرو شده اند لیکن کسی و مرجعی از انها دفاع نکرده اند.
  جلال ابادی

 • لعنت خدا بر خائنین کشورمان باد که لباس خدمتگزار بر تن کرده اند .
  اینان خود را روشن فکر و سیاست مدار می پندارند در حالی که همه را از کشور فراری داده اند .
  اینان چطور اسم انسان را روی خود می گزارند در حالی که از حیوان هم پست ترند .
  من از همینجا به آنهای که خود را مسئول کشور می دانند عرض می کنم که کله ی خر را بالا بگیر و ببین چه ظلم های بر سر این ملت میکنند
  لعنت خدا بر دروغگویان کشور باد

 • ده سال میشود که به امید گرفتن تابعیت کشور اروپایی هستم اما امروز دانستم که به چه قیمت؟ نه نمی ارزد... باز که خوب فکر کردم دیدم راه بازگشت هم برای من میسر نمیباشد
  نفرین بر هر آنکس که دل برای وطن نمیسوزاند
  نفرین بر دولتمردانی که سکه ی دولتشان بازی اطفال کوچه را شایسته است درود بر هر آنکسی که به عنوان یک افغان در مقابل نفاق و تبعیض قد می افرازد
  من هزاره تو ازبک او تاجیک و ایشان پشتون و... اما باید که یک هدف داشته باشیم و اگر چنین باشیم کسی نمیتواند به نابودی ما حتی خیال کند
  به خدا قسم که تنها راه همه گی ما و شما همین راه است
  ننگ باد بر کسی که خاین به ملت و مردم باشد ننگ باد
  زنده باد هر کسی که میخواهد دل برای ما مردم مظلوم بسوزاند زنده باد آن وطن پرست هر کس که باشد

 • سر برادر غرقه به خون را در بغل میگیرم که ناگهان رادیوی رفیقم که در دستش است نمیدانم فارسی بی بی سی یا آزادی یا امریکا یا فرداست شاید هیچکدام اما از افسانه های مضحک بافته کاندیدا ها و دولت آینده صحبت میکند با یک چشمی که برایش باقی مانده هم میگریم هم میخندم..... آری اینچنین است برادر حدیث عشق به برادرم

  • واقعا رقت بار است اما بچه بگویم که میشنود وکه صدای مردم رنجدیده را میشنود دریغا صد دریغ؟! هرچه آوردیم خودمان سرخود آوردیم نه کسی دیگر, رهبران مان فریب ملاهای قمی ودال خوران پاکستان وبدویهای عربستان خوردند وغلام غلامان شدند وهنوز هم هستند .این بکولکیها جهادی از نام جهاد اسلام ومسلمانیت چه کاری بود که مر تکب نشدند واز او گذشتند وچه ثمره نیک ازایشان نصیب ماشد جز بدبختی جهل نادانی وتعصبات کورکورانه دیگر چیزی به ارمغان نیاوردند .وبعداز چند سال حکومت وتنظیم بازی مجاهدین صاحبان گورهای ددمنش بنام طلبه کرام ازطریق پاکستان داخل خاک پاک ماشد که از اصلا بوی آمیت از ایشان حس نمیکردی . این اهریمها چنان فرهنگ ستیز بودند که اصلا نمیشه حتی با استبداد جنگیز برابر کرد . این طلبه کرام خشن ترین مردمانی بودند که ارزش وکرامت انسانی را به شرق وغرب خدشه دارکرند ازبرکت وقدوم مبارک ایشان تمام دنیا از ما متنفر است بنابرن هرکس وهرکشور هرچه دلش میخواست برسر مابکند در شرایط کنونی ماوشما بی صاحب ترین مردمان هستیم دردنیا. زنده باد صلح نابود باد جنگ .ظهوری از کویت

 • لعنت برنوکران خارجی ها هیچ کاری برای افغانستان نکردن آقای خرزی چسپیده به چوکیش هیچ کاری برای مردم نمی کند خارجی ها درافغانستان ده ها افغان را میکشد خرزی هیچ اعتراضی نمیکند آنوقت ما انتظار دارم درکشورهای که مهاجر هستیم ازما دفاع کند . اصلا برایشان مهم نیست کشورها چه بلای سری مهاجرین افغانستان میارن ! تنها چیزی که برای دولتمردان افغانستان مهم است جمع کردن سروت . موترهای لوکس وخانه های آنچنانی متا سفانه ازحال ملت خبر ندارن لعنت برمسئولینی بی مسئولیت خرزی توکز محنت دیگران بیغمی درحقیقت توبهترین آدمی

 • afghanistan dar en asr yak tasweer bisyar bade dar jahan darad agar afghani haa ba tawre qanooni ba yake az kishwar haai jahan safar kunad hama mardum aan kishwar fiker mekonad ke en afghani talib ast .hama nefrat mekonad.chara mardom afghani haa ra dost nadarand?ba khatere ke talib haa ke ba nam terrorists mashoor hastand az afghanistan hastand.pas agar afghani haa ba tawre ghaire qanooni safar kunand chee balai saresh shan khuahad aamad?karzai hamesha daad mezanad ke" taliban are the children of afghanistan"karzai khudash afghani haa ra terrorist marafee mekunad az degaran chee gella?

 • All these fellow afghans flee afghanistan just coz they hv a black future there The government does nothing abt it. Even Mr. Karzai nd his fellow politicians cant be fucked to announce the usage of dat years budget. if they can’t do dat necessity ,then ofcourse they won’t give a shit about afghan migrants, and the cruel situations which they have to go through.

  • با سلام و احترام خدمت تمام هم وطنان عزیزم و با عرض تئسف از این حادثه غم
   انگیز. همین چند دقیقه پیش وبسایت فارسی بی بی سی را نگاه کردم و در انجا خبر
   زیر را خواندم که خواستم انرا کپی کرده اینجا بگذارم که همه بخواند>>>>>

   وزارت فرهنگ: چهار سایت اینترنتی بسته شود

   وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این سایت ها به شخصیت آقای کرزی آسیب می رساند

   وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دستور داده است چهار سایت اینترنتی که به نام حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور ایجاد شده اند بسته شود.

   محتوای صفحات این سایت ها شامل مطالب و تصویرهایی است که به نظر مقامات به شخصیت آقای کرزی آسیب می رساند.

   همچنین نرم افزارهای کامپیوتری و آهنگ هایی نیز در این سایت ها وجود دارد که در دسترس خریداران آنلاین گذاشته شده است. برخی از این نرم افزارها و آهنگ ها رایگان است.

   دستور مسدود شدن یک سایت دیگر اینترنتی که به نام عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده، نیز صادر شده است.

   بشنوید
   گفتگو با علی سلیمی، خبرنگار تلویزیون فارسی بی بی سی در کابل
   عبدالشکور داد رس، عضو کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد این سایت ها را تجاوز به حقوق فردی و حریم شخصی افراد خواند.

   او گفت: "وقتی که مطالب این سایت ها را دیدیم، نه تنها به آدرس آنها (آقای کرزی و آقای خرم) که حقوق حقه معنوی آنها است، تجاوز صورت گرفته بود، بلکه از این آدرسها نشراتی شده که در حقیقت به حیثیت کلی این اشخاص و افراد آسیب می رساند."

   مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند دستور بستن این سایت ها را بر اساس شکایت ستاد انتخاباتی آقای کرزی صادر کرده اند.

   اما وحید عمر، سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کرزی شکایت این ستاد علیه این سایت ها تکذیب کرد، ولی او اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بستن این سایت ها را برای اعاده حقوق شخصی آقای کرزی کاری درست دانست.

   آقای عمر گفت: "اگر رئیس جمهوری به عنوان یک فرد عادی هم باشد، این حق را دارد که (علیه این سایت ها) شکایت کند. این موضوع به کمیسیون سمع شکایات مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ رفته بود، اما از جزئیات آن آگاهی دیگر نداریم."

   سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای کرزی افزود: "این قدر گفته می توانم در حالی این (شکایت علیه این سایت ها) حق ما است، اما این کار از دفتر ما انجام نشده است."

   مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند دستور بستن این سایت ها را به وسیله نامه رسمی به وزارت مخابرات اطلاع داده است.

   ولی وزارت مخابرات افغانستان از به دست آوردن چنین دستوری اظهار بی اطلاعی کرده است.

   با این همه، هنوز این سایت ها کاملاً بسته نشده اند.


   متصیفانه ریسهای مان فقت حق و حوقوق خودشان را میشناسد ای کاش که

   اینها در مورد حوقوق عزیزان که در پاترای لعنتی با چنین مشکلاتی دست و

   پنچه نرم میکند هم تصممی مگرفت.. دوستان و هم وطنان عزیز هیچ کاری

   از دست ما بر نمی اید بجز اینکه در انتخاباتی که در پیش رو هست دروست

   اینتخاب کنیم و دو باره از خائنان گول نخوریم/// به امیدی سرنگونی خائنان

   وطن و سر بلندی و موفقیت وطن وطن دوستانی کشور مان/// میهدی از سوئدن....

 • ba salam man khodam 2sal ast ke dar patra hastam amma belatakleef . na enja ba ma madrak medehand na megzarand ke ba deegar keshwar hayi orupayi beraweem. ke emrooz dar bbc persian khandam ke keshwar haye orupayi panahenda mepazerand. pas chera dowlate yonan namegzarad ke beraweem magar ma che hezome tar ba greece frookhteem.ba khoda qasam zolme ke dowlat wa police greece fashist bar ma mohajreen afghani mekonad taleban namekonad . ma ba omid zendegi behter wa amneyat jane khod ba orupa gharaye ba estelayi khodeshan bashar doost wa ensan doost amadeem . amma enja faghat sag doostee mebenem na ensan doostee ba ehtram-jamil hussaini patra greece

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس