صفحه نخست > حقوق بشر > حمله وحشیانه پولیس يونان و گروه فاشیستی نازيسکین به آوارگان افغانستان

حمله وحشیانه پولیس يونان و گروه فاشیستی نازيسکین به آوارگان افغانستان

به شفاخانه EVANGLISMOS رفتم جایی که زخمی ها درآنجا انتقال داده شده بود رفتم ولی متاسفانه درآنجا نیزازطرف پلیس برایم اجازه ورود داده نشد. حالا شکارآواره گان افغانی همچنان درهمه پس کوچه های آتن ادامه دارد وگمان میرود هرلحظه زخمی ها ویاهم کشته هایی هم به دنبال داشته باشد زیرا هیچ محلی نیست که این آواره گان خودرا مخفی سازند ازسوی دیگر پلیس نیز بادیدن وشنیدن همه ی این واقعیت ها هیچگونه واکنشی ازخود نشان نمیدهد. گرچند من باتعداد زیادی ازشهروندان یونانی، وکلای مدافع ، بعضی سازمانهای خیریه وداکتران بدون مرز دربندرپاترا میشناسم درتماس شده ام ولی تاهنوز کدام همکاری جدی ازطرف آنها صورت نگرفته است. ازهمه بیشتر من نگران زن ها وکودکان هستم زیرا آنها درحالی که هیچ راهی فرار ندارند.
بصیر آهنگ
جمعه 28 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

چند روزیست به شهرآتن کشوریونان آمده ام ومیخواهم ازوضعیت بد مهاجرین افغانی گزارشی را تهیه نمایم . ولی وضعیت طوریست که حتا نمیتوانم با احساس امنیت کامل ازخانه خارج شوم. روز اول که اینجا رسیدم یک خبرنگار آمریکایی که میخواست با آوارگان افغانی درپارکی بنام (ATHIKI) درمرکزشهرآتن مصاحبه کند، توسط پلیس لت وکوب گردیده وهمه وسایل خبرنگاری اش شکستانده شد. اودرحالی ازسروصورتش خون میبارید بادست های بسته به بازداشتگاه انتقال داده شد. ازاینرو بعدازآن حادثه هیچگاهی جرئت پیدانکرده بودم ازمحل بود و باشم خارج شوم، چون همه ی دوستانم به من توصیه میکردند مبادا درخیابانها کمره ات را بیرون بیاوری زیرا پس آن ممکن است سرت وکارت به زندان بکشد. بااین حال بازهم به خاطراداکردن مسئولیتم به عنوان یک خبرنگارتلاش کردم ازوضعیت بیشتر باخبرشوم تااگربتوانم حداقل سازمانهای حقوق بشری ورسانه ها را درجریان قرار دهم. آتن دراین روزها کاملا به یک شهرجنگی میماند ومن واقعن فکرمیکنم درمیان این آتش گیرمانده ام، آتشی که فقط افغانی میسوزاند وهیچکسی نیست بپرسد که این آوارگان چی گناهی کرده اند تا درهرکوچه وپس کوچه توسط قصابان فاشیست یونان شکارمیشوند.

پس ازتلاش زیاد امروز توانستم بامسئولین موسسه فرهنگی نور، تنها ارگان افغانی وحامی مهاجرین درشهرآتن تماس برقرار نموده وهمراه آنها کمی درشهر گردش نمایم. قبلا فقط شنیده بودم که مغازه داران افغانی ازطرف فاشیست ها همه روزه تهدید میشوند ولی پلیس اصلن به داد آنها نمیرسد. برای کشف این ادعا اول به یکی ازانترنیت کلب های افغانی رفتم که توسط سیدعباس اداره میشود. به محض رسیدن درآنجا درحالیکه مشغول مصاحبه باسید عباس بودم که گروپ(NAZISKIN) یعنی فاشیست های یونان سررسید.

این گروپ قصاب چندیست که باهمکاری پلیس شهری یونان برای اذیت وآزار آوارگان افغانی تشکیل گردیده وهمه روزه درگوشه وکنار شهر دنبال مهاجرین بی سروپناه افغانی هستند که اکثرا درپارکها وخیابانهای یونان سرگردانند. آنها با یونیفورم خاص سیاه رنگ هرکدام کلاه ضد ضرب وهرکدام باطومی هم به دست دارند. درموارد خاص ازبرچه های کوماندویی نیزاستفاده میکنند که ادعا میشود ازطرف پلیس دراختیار آنها گذاشته شده است. درمیان این گروپ حتا جوانان زیرسن 18 سال نیز به چشم میخورد. همچنان هرکدام ازاین گروپ ها توسط یک یا دومامور مخفی پلیس نیز همراهی میشوند. آنها به محض رسیدن بدون چون وچرایی وارد مغازه گردیدند تا آنجا را آتش بزنند. ما کوشش کردیم ساکت باشیم تاصاحب مغازه به پاسگاه پلیس که دربیست متری آنجا قرار داشت زنگ بزند. خوشبختانه پلیس به زودی به محل رسید ولی فقط با رویه ی خوش به آنها گفت که این مرد ازجمله ی کسانی نیست که شما دنبالش هستید زیرا صاحب این مغازه جواز کار را دارد لذا شما لطفن باوی کاری نداشته باشید. پس ازآن فاشیست های خشمگین آنجا را بادادن فحش ودشنام به افغانستان وافغانی هاترک گفتند وما نیزشانس فرار را پیدا کردیم. مانده بودم چگونه خودرا به محل بودوباشم برسانم زیرا درهمه ی خیابان مثل صحنه ی جنگ میماند وگروپهای مختلف ازفاشیست ها مشغول شکار افغانی بودند؛ آنها به محض دیدن کسی که گمان میرفت افغانی باشد وحشیانه حمله میکردند. من نیزخیلی نگران بودم زیرا باوجود داشتن همه مدارک خبرنگاری وپاسپورتم چهره ی افغانی ام را نمیتوانستم بپوشانم، خوب شد حاجی پاترا به دادم رسید، کسی مدت شش سال است دراین کشورآواره می باشد وزمانی تنها یاورمهاجرین افغانی دربندر پاترا بود وکمپ خودساخته ی افغانی ها را درآنجا باکمال متانت رهبری میکرد. ولی ماه قبل زمانی که کمپ پاترا توسط پلیس یونان تخریب وبه آتش کشیده شد به آتن فرار کرد ودراینجا به زودی توانست مسئولیت روابط عمومی تنها موسسه خیریه ومدافع مهاجرین افغانی را که هما نا موسسه فرهنگی نور می باشد به عهده بگیرد. او حالا به شکل بسیار فعال بامهاجرین دراین شهرکمک میکند.

حاجی من وهمکارم را ازپس کوچه های آتن توسط تاکسی به محل بودو باشم همراهی کرد ولی ایکاش همانجا میماندم زیرا به محض رسیدن به خانه، یکی ازمهاجرین برای حاجی پاترا تلفن کرد وگفت فاشیست ها درپارک ATHIKI جایی که صدها مهاجرافغانی درآنجا باوضعیت بسیار فجیعی شب وروزش را میگذرانند واکثریت این گروه آواره وپارک نشین را خانواده ها تشکیل میدهند، حمله کرده وچهار نفرجوان را درجلوی خانواده ها واطفال با ساتور وبرچه به شدت زخمی ساخته اند، او همچنان گفت یکی ازاین زخمی ها که نزدیک به 18 سال سن دارد درحالت کما بسرمیبرد چون بدنش توسط برچه سوراخ سوراخ گردیده است.

دیگرمن واقعن امنیت شخصی ام را فراموش کردم وبلافاصله باهمکاری حسن شکوری مسئول وحاجی پاترا مسئولین موسسه ی نور خودرا به پارک رساندم. پارک کاملا توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بود وبه هیچکسی اجازه ورود حتا به نزدیکی آنجا داده نمیشد هرچه تلاش کردم بانشان دادن همه ی مدارکم نتوانستم حداقل به پارک نزدیک شوم، پس ازآن که زخمی ها به داخل آمبولانس گذاشته شد راهی بیمارستان شدیم ولی درشهرهمچنان جستجوی کوچه به کوچه ی افغانی ها توسط گروپهای فاشیستی NAZISKIN جریان داشت.

به شفاخانه EVANGLISMOS رفتم جایی که زخمی ها درآنجا انتقال داده شده بود رفتم ولی متاسفانه درآنجا نیزازطرف پلیس برایم اجازه ورود داده نشد. حالا شکارآواره گان افغانی همچنان درهمه پس کوچه های آتن ادامه دارد وگمان میرود هرلحظه زخمی ها ویاهم کشته هایی هم به دنبال داشته باشد زیرا هیچ محلی نیست که این آواره گان خودرا مخفی سازند ازسوی دیگر پلیس نیز بادیدن وشنیدن همه ی این واقعیت ها هیچگونه واکنشی ازخود نشان نمیدهد. گرچند من باتعداد زیادی ازشهروندان یونانی، وکلای مدافع ، بعضی سازمانهای خیریه وداکتران بدون مرز دربندرپاترا میشناسم درتماس شده ام ولی تاهنوز کدام همکاری جدی ازطرف آنها صورت نگرفته است. ازهمه بیشتر من نگران زن ها وکودکان هستم زیرا آنها درحالی که هیچ راهی فرار ندارند.

تقاضای کمک :

همه این ها واقعیت هایست که من تنهادر یک روز دیدم وشنیدم، واقعات وتراژدی های که اصلن گمان نمیرود درشهرمانند آتن آنهم دراروپا اتفاق بیفتد. انسان ستیزی ونقض آشکار حقوق بشر. این یک واقعیت تلخیست که مردم افغانستان کسی را ندارند تامدافع آنها باشد، شاید هم افغانی ها تنها برای زجرکشیدن ومردن آفریده شده باشد وآنهم فرقی ندارد که زیرساتوروبرچه ی طالب درداخل خانه های شان باشندویاهم درزیربمباردمانهای نیروهای غربی یا درمرزهای ایران وترکیه، بازداشتگاه های مافیایی کردویاهم درزیربرچه وباطوم پلیس ویا فاشیست های کشوریونان. ولی بازهم ازبس حقوق بشر حقوق بشر، عدالت وآزادی شنیدم میخواهم یکبار دیگربادرخواست کمک ازهمه ی کسانی که این ساز و نی را مینوازند امتحان کنم که حقیقت این قلومبه گویی ها چیست، تبلیغات است ؟ فریب است ویاهم واقعیت دارد. لذا ازهمه ی خبرنگاران محترم، روزنامه ها، وب سایت های خبری افغانی وبویژه ازوبسایت کابل پرس? خواهشمندم بامن دوستانه همکاری نموده تاباهم بتوانیم صدای این مظلومان را انعکاس داده ومسئولیت انسانی وخبرنگاری مانرا درقبال وظیفه ی خویش ادانماییم .

دوستان وهمکاران عزیزگرچند من دراین صحنه ی داغ وحشت تنها مانده ام وهیچگونه امنیت ندارم ولی هیچگاهی خودم را تنها احساس نمیکنم زیرامطمئن هستم شما نیزبامن همگام خواهید بود. باید گفت که این اولین بارنیست که مهاجرین افغانی دریونان مورد خشونت قرار میگیرند بلکه روزانه درنقطه ازکشوریونان ، مهاجرین افغانی باوضعیت مشابه دست وپنجه نرم میکنند. برای همه آشکار است که بندر پاترا یونان درمدت هشت سال قتله گاه مهاجر افغانی بود ولی هیچکسی صدای مظلومانه ی آنها را نشنید ، درمت هشت سال فقط یک بار یک هیئت ازسازمان حقوق بشر ازپاترا دیدن کرد وآنهم بعد ازدیدن همه چیز فقط سکوت اختیار کرد.

ازوضعیت پاترا وخشونتهای پلیس یونان هزاران خبرنگارمستند تهیه کرده وبه نشر رسیده است که چشم هیچکسی آنرا ندید، اگر بازهم به این مستند ها کسی اکتفا نمیکند وآنرا تبلیغات رسانه ی میخوانند یکبار بیایید وازقبرستان افغانی ها دراین شهر دیدن کنید چون مهاجرین روی هرلوحه سنگ قبر دوستانش به زبان وفارسی ویونانی علت مرگ آنها را نوشته اند. یکبار بیایید درزیر پلچک های شهرآتن ببینید خشونتهای وشکنجه ها ی پلیس های وحشی یونان چند جوان را دیوانه ساخته است بیایید ازنزدیک ببینید. ازمعاون محترم سفارت افغانستان دربروکسل ، آقای شجن که چندین بار ازشهرهای مختلف یونان دیدن کرده است بپرسید چرا تاحال کدام اقدامی دراین زمینه نکرده اند؟ وآیا این همه افغانی ستیزی یونان را با بادارانش درکابل درمیان گذاشته است؟ من خودم شخصا یک مستند ویدیویی را درماه فبروری همین سال ازوضعیت مهاجرین افغانی درشهر پاترا تهیه کردم وگزارشهای را هم نوشتم که علاوه ازنشردروبسایت کابل پرس ازچندین رسانه خارجی وداخلی ازجمله ازوبسایت ورادیوآلمان به همکاری محترم نادیه فضل پخش گردید ولی هیچ گوشی آنرا نشنید. من بعداز آنکه دیدم ازافغانستان هیچ صدایی بالا نشد همه گزارشاتم را ضمیمه یک شکایت نامه با همکاری دوستان ایتالیایی ام مستقیمن به اتحادیه اروپا فرستادم ولی بازهم متاسفانه هیچ دردی را دوا نکرد. این وضعیت روز به روز بهای سنگین تری پیدا میکند همین چند روز پیش یک مهاجر افغانی درزیر لت وکوب پلیس یونان دربندر کمونیزیا جان داد. بیایید ازچند موسسه خیریه ی یونانی وازوکلای مدافع یونانی که با عده ازاین آوارگان فلک زده درارتباط هستند بپرسید که روزانه چند مورد خشونت قتل وزندانی شدن بی مورد افغانی را ثبت کرده اند. بازهم ازهمه درد آورد تر اینکه دراوایل ماه جون دوقایق حامل مهاجرین افغانی درحالی که به بندر میتلینی نزدیک میشد هدف تیراندازی گارد ساحلی یونان قرار گرفت وبه غیرناخدای ترک ویک کودک افغانی که درشهر کویته پاکستان بزرگ شده است همگی درآب غرق گردیده ودرشکم ماهی ها رفتند.آنهایی که درکابل مهرحکومت افغانستان را برسینه میکوبند ویاهم پارلمان سالار هستند دراین روزها همه درنبرد گرفتن پست ریاست جمهوری هستند تامبادا کاروان هروئیین وتریاک شان مورد تهدید قرار گیرند عده ی هم قانون های جیب بری ودربند کشیدن زنان را صادرمیکنند. مردم عادی هم ازاین واقعیت های تلخ خبرندارند تانگذارند فرزندان شان قربانی فرار به اروپا شوند. پس کیست که بااین فلک زده ها یاور باشد؟ دراین جا همه مسئولیت دارند، حد اقل من ازمیتوانم ازهمه هموطنانم که درکشورهای استرالیا، کانادا ودیگرکشورهای اروپایی هستند تقاضایی کمک کنم بیایید همه باهم این اعضای فامیل مشترک مانرا نجات دهیم.

یک باردیگر ازهمه سازمانهای خیرییه ووطنداران عزیزم دردیگرکشورها تقاضامندم درصورت که مایل باشند بااین آوارگان همکاری جدی نمایند میتوانند بامسئولین موسسه خیریه نور درشهرآتن ویاهم مستقیما بامن درتماس شوند.

باتقدیم احترام.

بصیرآهنگ

شماره تماس:

00306950099496

امیل :

br.ahang gmail.com

موسسه خیریه نور:

شماره تماس 00306945820797

امیل:

nayeel_j2006 yahoo.com

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • agar ba shahr van turkye az avaragan afghan didan koned v az moshkelat anan saval koned chi khob ast

 • به همه سلام،
  سلام به محترم اهنگ، اگر موسسه نور یک درخواستی به عنوانی وزرات خارجه ارسال بدارند خوب خواهد بود و راه دومی ان ایجاد دسته های دفاع خودی افغانها در اتن است از این طریق دنیاه صدا انها را خواهد شنید و دولت یونان ناگزیر خواهد شد از حقوق افغانها دفاع نمایند این چه نوع ظلم است دولت مردان ما در فکر چوکی و ثروت هستند و سازمانها حقوق بشر در دنیاه همه خاموش خدا انها را یاری کند و خود انها می توانند کاری بکنند که چند دسته جوانان را در محلات تنظیم کنند و از ایجاد دفاع خودی به دولت یونان اطلاع رسمی بدهند.
  جلال ابادی

 • گزارش دردآوری بود از وضعیت افغانهای معصوم ما در یونان.

  من به این آوارگان توصیه میکنم که بودن در همان وطن خرابه خود ما هزاران مرتبه به این نوع توهین و تحقیر شدن شرف دارد. بهتر است عمر شان را در همان کشور خود بگذرانند تا پذیرش اینگونه زندگی غیرانسانی. با تمامی پستی ها و خیانت ها در وطن ما هنوز جایی برای زندگی کردن در آنجا وجود دارد و ناگذیر نیستیم که حتما به غرب پناه بریم.

  متاسفانه بین اکثر افغانها عشق رسیدن به اروپا و غرب آنقدر قویست که تمامی این ناملایمات و حقارتها را میپذیرند اما از رسیدن به غرب گریزان نمیشوند.

 • وحید عمر آغا، اگر چه هنوز از دهنت بوی شیر می آید و تا هنوز حماقت و سادگی های نوجوانی از سرت خلاص نشده، اما با اکت و ادا های احمقانه فکر می کنی که با شیرین زبانی مردم را بازی بدهی. یادت باشد که تو تنها و تنها به صفت بچه کگ فاروق وردک و حالا هم بچه کگ دردانه کرزی و باند جنایتکارش معروف هستی. هر آنیکه با کرزی و جنایتکاران و حواریون کرزی باشد، احمق و جاهل بوده و در تاریخ به صفت نوکران درجه یک شاه شجاع دوم (کرزی خاین) یاد خواهد شد. احمق بچه عکس های بالا را ببین تا عقل یخ زده ات بجا بیاید که دولت ات و بادارت (کرزی و تمامی تیم اش) چه و چه ها بالای هموطنان ات و کشورت آورده اند. دروغ گویی و ریا هم حد دارد. من به همان اندازه که از کرزی نفرت و انزجار دارم، از عبداله هم دارم، اما تو تقلب و دست برد دولتی در انتخابات را چنان بیشرمانه رد می کنی، گویی وحی خدای نازل شده و از دنیا و مافیا با خبر هستی و برحق بودن ات را وحی خدایی می دانی. نی آغا، بادارت چنان افتضاح و گند کاری کرده است که حتی بادار بادرات (امریکا) هم نتوانست از آن چشم بپوشد. تو مگر کدام شمشیر زن هستی که با منافقت و خاک پاشیدن به چشم مردم، از عادلانه بودن انتخابات و پیروزی کرزی صحبت می کنی. یادت باشد بچه جان که دوازده ملیون رای دهنده در انتخابات نمایشی و کثافت بار تان شرکت نکرده اند. شرکت نکردن آنان سیلی محکمی است بر دهن باداران ات و دردانه ها و بچه کگ هایشان. تو آغا هنوز خشم مردم را نمی دانی. اما بیاد داشته باش، اگر مردم فراموش کنند، هستنند کسانی که چاکران و نوکران را تا آخر هیلا دادنی نیستند.

  خوب خوش بودی که از پشت پشت فاروق وردک آغا از یک کنفرانس به دیگراش و از آن به دیگراش سر بزنی و بلی آغا باشی و به گفته عوام در لنگ فاروق وردک. و همین خوش خدمتی ات بود که تو را به پای کرزی نیز انداخت و حالا با دروغ و قیافه گیری های روشنفکرانه ی تهوع آور، ماهیت نوکر مآب، ساده، بی معرفت و سراسر خاینانه ات را برای مردم و بخصوص جوانان آگاه این سرزمین نشان دادی. نشان دادی که پول و قدرت چه بلای بر سر افراد سست عنصر و جاه طلب و نوکر می آورد. پول و قدرت و معاشرت با کرزی آغا و فاروق وردک ها چنان نشه ات کرده است که به جز دروغ و حماقت و خیانت به مردم و حقیقت و صداقت چیزی دیگری در چنته ات نمانده است. شما خاینان و بچه آغا ها همچون صاحبان تان حتی وجدان انسانی و بشری تان نیز خوابیده است. حتی در مقابل وجدان خویش نیز شرم ندارید. بسیاری از مردم در کشور های دیگر، در اثر فشار و بربادی کشور و مردم خویش، حتی بعد از بزرگترین خیانت ها دچار عذاب وجدان می شوند و دست به خودکشی و یا هم کار دیگری می زنند. اما شما ها وجدان را نیز به لگد زده اید و چیزی را که خوب بلدید ریا کاری، پول اندوزی، خیانت، دروغ، بازی به مقدرات مردم، نوکری به خارجی ها، چاپلوسی در برابر باداران داخلی و هزاران عیب دیگر است. تو آغا از وزرا و خود کرزی کرده هم خاین تر هستی، چون جوان هستی و درد مردم ات را بهتر می دانی. تا هنوز به اوج قدرت نرسیده ای که دیوانه و مجنون شوی. و بخاطر همین درک ات از اوضاع و بعد اغماض در برابر تمام واقعیت های تلغ جامعه ات تو هزاران بار ملعون تری، چون واقعیت ها را می دانی اما بخاطر دالر و چوکی و خوش خدمتی نادیده می گیری. اگر چه از طالب اش نیز نفرت دارم، اما آروزی روزی را می کنم که طالبان شمایان را بخاطر فساد و خیانت تان و دروغ گویی ها و نوکرمآبی تان به چار میخ کشند. این آرزو تنها بخاطریست که در شرایط فعلی از دست ما مردم چیزی ساخته نیست، چون ما را چنان گرسته و تشنه ساخته اید که دیگر توان مقاومت هم نداریم، اما طالب چرا نی.

  او خاین بچه کله ات را تکان بده و پیش از اینکه دیر شود در برابر مردم ات توبه کن و خاین را خاین و نوکر را نوکر خطاب کن.

  در غیر آن از بند کرزی و وردک ها و هزاران بادار دیگر ات خلاصی نداری.

 • بـنده منحیـث یک شهروند افغانستان این اعمال وحشیانه پولیس یونان و گروه فاشیستی نازیسکن راعلیه آوارگان مظلوم افغانستان شدیداً تقبیح نموده و تاثرات عمیق خویش را نسبت به این اعمال ضد بشری ابراز مینمایم.

 • جنایات مدعیان دیموکراسی و حقوق بشر به شدت محکوم است!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس