صفحه نخست > حقوق بشر > قلب های مقدس قدرت درد کشیدن را ندارند

قلب های مقدس قدرت درد کشیدن را ندارند

درحال حاضر حدود 60 خانواده افغانستانی درشهرآتن درخیابانها می خوابند که بیشترین آنها؛ پارک athiki وحفره های نزدیک استیشن قطار را برای خویش انتخاب کرده اند. کودکان این خانواده ها واقعن نیازبه مراقبت جدی دارند، این کودکان بی سرپناه روزها درخیابانها میگردند وبازیروروکردن زباله ها، میوه ها وسبزیجات خراب شده را جمع آوری نموده وازآن به عنوان غذا استفاده میکنند.
بصیر آهنگ
پنج شنبه 10 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

همرسانی

حالا زمستان است وهوا بس ناجوانمردانه سرد!

اینجا درکشوریونان بسیاری ازکودکان بی سرپناه که ازصحنه داغ و وحشتناک جنگ فرار کرده اند، درخیابانها وپارک ها میخوابند. هرروزکه هوا بیشترسرد میشود زندگی آنها با خطر جدی تری مواجه میگردد. شب ها وقتی ازخیابانهای نزدیک پارک آتیکی درمرکزشهرآتن پایتخت یونان بگذری شیون های دردناکی را میشنوی؛ اینها صدای کودکان آواره افغانیست صدای انسانهای که نمیتواند صحبت کنند واگرصحبت کنند، بازهم هیچ کسی قادر به ترجمه ی آن نیست.

این ها ازکشوری می آیند که تضاد، درگیری و بی نظمی درآن سابقه ی طولانی دارد، تضادهای که بیش ازدوملیون کودک دراثرآن جان باخته ، نزدیک به پنج ملیون دیگربرای همیشه معیوب شده، ده ملیون کودک ازنگاه روانی آسیب جدی دیده، یک ملیون کودک یتیم شده وبیش از 12 ملیون بی خانمان گردیده اند.

به راستی این قشرازجامعه انسانی که چقدر مظلوم وبی صدایند. همه میدانیم که درسومالیا، افغانستان، اریتره، عراق ودیگرکشورهای درگیرجنگ چی میگذرد. متاسفانه درهمه جا کودکان بیشترین قربانیان صحنه های جنگ را تشکیل میدهند. این گل های مقدس که انتظار وامید جامعه انسانی نیزهست بسیار به بی رحمی زیرلگدها پرپرمیشوند. ولی اینجا اروپااست، جایی که درآن حقوق کودکان تاسنین 18 سالگی تضمین گردیده است وهرقسم بی توجهی درمورد اطفال نظربه قوانین این سرزمین جرم محسوب می شود، قواعد وقوانین که صریحا برای حفظ حقوق بشر تصویب گردیده ولازم الاجرا خوانده شده است.

درحال حاضر حدود 60 خانواده افغانستانی درشهرآتن درخیابانها می خوابند که بیشترین آنها؛ پارک athiki وحفره های نزدیک استیشن قطار را برای خویش انتخاب کرده اند. کودکان این خانواده ها واقعن نیازبه مراقبت جدی دارند، این کودکان بی سرپناه روزها درخیابانها میگردند وبازیروروکردن زباله ها، میوه ها وسبزیجات خراب شده را جمع آوری نموده وازآن به عنوان غذا استفاده میکنند. علی کودک نه ساله افغانی یکی از کودکان پارک نشین درآتن است. او میگوید من وبرادرکوچکم که فقط هفت سال دارد، پدرومادرم ؛ مدت ده ماه است که درپارکها وخیابانها میخوابیم. وقتی به اینجا رسیدیم فکرمیکردم تمام بدبختی هایی را که درافغانستان داشتیم تمام خواهد شد ولی حالامیبینم که مشکلات تازه شروع شده، علی وبرادرش بوتلهای شیشه ای بیر را جمع آوری نموده وآنها میفروشند تا نان بخرند. روزهای خوب برای این کودک آواره سه شنبه ها است؛ زیرا دراین روزوقتی بازار روز جمع میشود؛ او مثل ده ها کودک دیگرمیوه های خراب شده وسبزیجات را ازلای زباله ها جمع آوری نموده وبا کوله بار پر به پارک میگردد.

ملالی خانم 36 ساله افغانی که باسه فرزندش مدت یک سال است درخیابانهای آتن زندگی میکند میگوید دیگردوست نداریم باخبرنگاران صحبت کنیم زیرا همه روزه ده ها خبرنگار ازکشورهای مختلف اروپایی به اینجا می آیند خبرتهیه میکنند ومیروند ولی این خبرها هیچ دردی را دوا نکرده است. او میگوید تنها درخیابان خوابیدن همه ی مشکلات نیست بلکه حملات مکرر گروپ های فاشیستی وضد مهاجروضرب وشتم مهاجرین درپارکها وسرکها بیشتربرای ما درد آوراست . ازسوی دیگر پلیس درحالی که این صحنه ها را میبیند هیچ توجهی به آن نمیکند. این وضعیت تنها مربوط به مهاجرین افغانستانی نیست. درکشوریونان مهاجرین درکل وضعیت مشابه دارند. وقتی به قصه های این آواره گان گوش دهی درحقیقت کشور یونان جهنمی است برای انسانهای که ازکشورهای سومالیایی، اریتره، عراق، ایران وافغانستان می آیند. این آواره گان حتا برای تداوی خویش به بیمارستانها مراجعه نمیتوانند زیرا هرمهاجری که ازطرف پلیس انگشت نگاری نشده باشد به مراکزصحی پذیرفته نمیشود. ازسوی دیگر اگرآنها خودرا برای انگشت نگاری به پلیس معرفی نمایند؛ به آنها ترک خاک داده میشود وآن وقت باید حد اکثرظرف یکماه خاک یونان را ترک نمایند ودرغیرآنصورت، شش ماه زندان ومبلغ 3 هزار یورو جریمه درانتظارشان خواهد بود. این ها همه واقعیت هایست که بطورصریح حقوق بشر وحقوق مهاجرین را نظربه کنوانسیون هاومعاهدات بین المللی نقض میکند. برای خروج هم راهی نیست زیرا مرزها به شدت کنترل میشود. درتابستان سال جاری وقتی برای تهیه گزارش ازوضعیت مهاجرین به یونان رفته بودم ده ها زن همراه باکودکان شان دربازداشت گاه ها وزندان های یونان بسرمیبردند که جرم همه ی آنها داشتن مدارک جعلی وتلاش برای خارج شدن ازیونان ذکرشده بود.

خانم ماریانی سخنگوی موسسه KINISI که درشهرپاترا به آواره گان کمک میکند، میگوید که هرروز این وضعیت دراماتیک ترمیشود زیرا همه کشورهای اروپایی، سازمان ملل، UNHCR همه وهمه چشم ها وگوشهای شانرا بسته اند. بیایید به اطفال خویش نگاه کنید وآنگاه حدس بزنید کودکانی که دراین شب های سرد درخیابانها میخوابند چی وضعی خواهند داشت؟ ما امید وارهستیم اینبار سازمانهای مدافع حقوق بشربراین مسئله توجه نموده ونگذارند حداقل این کودکان که هرکدام امید فردای جامعه انسانی هستند چنین بی رحمانه پرپرشوند. گزارش ها ومقالات زیادی دراین باره نشرشده است اما خیلی توجه کمی به آن صورت گرفته است. این واقعن برای آنانی که خودرا مدافع حقوق بشرمیدانند، شرم آوراست . ما باورداریم که امکانات زیادی وجود دارد تانیروهای انسان دوست وعدالت خواه باهم یکی شوند ونگذارند این همه جلوی چشم های مان صورت گیرد. اگرچنین وضعیت را قبول کنیم مانیزشریک جرم هستیم. بیایید باهم این سکوت انسان خوار را بشکنیم.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • ايا مســــــــولين متحجر . عقب انديش . نابينای کابل از درد و رنج فراريان زه دست نفنگ سلاران . مافيای ترياک . منسوبين و متجاوز دولت نام نهاد امريکای مشرب کابل اگاه ميباشند .
    وزير خارجه اين دلقک ماويست که از 30 روز يک ماه را 25 روز انرا در مسافرت های بدون نتيجه و ثمر در حاليکه سايت خارجی و داخلی افغانستان را قصر ســـــفيد در مشوره با لندن . پاريس . برلين تعين ميکند اندک در اين گونه موارد با ارباب خود خانم کلنتون وزير خارجه امريکا تماس گرفته تا بر اين غلامان ناتوی خود دستور دهند که ديگر ظالمانه است . کشور انهارا اشغال نموديم . آزادی داخلی وخارجی انها را با تجاوز از ميان برديم . اينک 150 هزار سرباز متجاوزين 42 کشور با تانگ . توپ . طياره بدون مجوز سياسی . بين المللی و بدون خواست مردم اين کشور بدون ويزا داخل کشور انها گرديده و هر روز صد ها افغان را تحت نام طالب . تصادفی . اشتبای به قتل رسانيده ديگربس است و بگذاريد اقلأ زنان و کودکان انها از ماو شـما تقاضای پناهنه گی نموده بپذيريم .
    وزير مهاجرين اصلأ از سواد بهره ندارد او نه ميداند يونان در کدام قاره قراردارد شايد دايمأ خمار بته فقيری باشد و با مطالعه کتاب های ماهو بنام مارش بزرگ مشغول باشد .
    و مردم افغانستان جز صبر از برگاه الله پاک ديگر راه وچاره ندارند .
    و ای مردم تا چه وقت تا کدام زمان نظاره گر بی تفاوت بوده با بلا انداختن شانه ها برمن چه !!! از کنار هر ظلم هر تجاوز و هر غفلت گذشت اقلأ به اين وزير ماويست وزارت خارجه که ديگر به دلقک وزيران خارجه جهان شناخته شده و از اندک سواد سياست . دپلوماسی و زبان های خارجی اگاهی نداشته و به فوتو های موصوف که غرض اشتراک در جلسه وزيران خارجه عضوز پيمان متجاوز (Nato) شرکت نموده توجه کنيد برايش بنويسيد صدا زنيد که زمان در ترکيه عضو سازمان های افراطی ماويستی « اخگر» بودی بخاطر شناسای مبارزين واقعی تو اولين نفر ميبودی که بيرق امريکا . انگليس را به اتش کشيده و امروز هر لحظه بر استان امريکا بوسه زده و به پاهای انها خم شده تا « ارش جان» از دالر ها بی نصيب نگردد . و اقلأ بخاطر اندک تفکرچپی که داری به اين وزير خارجه کشور عضو ناتو تيلفون نموده که صرف بخاطر انسانيت که اين متجاوزين ناتو ندارند بر اين کودکان زنان رحم نمايند انها از دست جنايات . بربريت . وحشت دهشت [ مجاهد . طالب . القايده ] که تحفه های شما و حاصل جنايات ما غربی ها در راس امريکا بوده وطن . کاشانه خود را رها نموده در سرک ها . کوچه اتن که شب ها سردی هوا ۲ زير صفر است با اطفال خود خوابيده و صبح ها با چکمه های خونين پوليس يونان و با تحقير دشنام از خواب بيدار و رد مرز گرديده . اخر برادر انها در وطن مامور . معلم . افسر . داکتر انجنير . دوکاندار بودند زنده گی داشتن و از وحشت انتحاری پاکستانی .عرب . طالب . مجاهد و يا انکه طفل انها اختطاف نگردد يا دختر (9) ساله اش مورد تجاوز وحشی های جهادی قرار نگيرد از وطن فرار نموده و برای اين زمامداران کور وکر دست نشانده بايد گفت هر گاه از متجاوزين طلب حق شخصی خود که مزد دالری است می نموديد در اين مورد که هر روز افغانها انسانها در پاکستان . ايران . عربستان . امارات . روســــــــيه فدراتيف . اکثر کشور های اروپا بخصوص .يونان . ايتاليا . هاليند . دنمارک سويدن . ا ســـترليا . اندونزی مورد تحقير . لت کوب وحشيانه پوليس . تجاوز . اخراچ . حق تلفی . قرار ميگيرند و تا اکنون صدها کشته داده و هزار ها ديگر زندانی ميباشند تقاضای ترحم و انسانيت نموده .

  • در سال 2006 تا سال 2008 در ایران اوازه شده بود که ملل متحد در ترکیه شرایط خوبی برای جذب پناهنده های افغانی و عراقی دارد . قاچاقچیان افغانهای را که از حکومت و مردم ایران به تنگ امده بودند با دادن فامیلی 4 و یا 5 نفر 5 هزار دالر و یا کم بیش از از سرحد ایران و ترکیه با پاسپورت ایرانی میگذشتاندند و در ارز روم و بعضی در انقره و بعضی ها در استانبول مستقیم به UNHCR مراجعه نموده ورقه های بود باش چهار ماهه را با کمی معاش بخور نمیر میگرفتند , و از شر مردم و حکومت حقیر و فقیر و نا انسان ایرانی نجات پیدا میکردند , ولی بعد ها در ترکیه شرایط برای پناهنده ها بد شد و پناهنده ها دانستند که از ترکیه به هیچ جای دیگر رفته نمیتوانند قانونی . فلهذا اکثر رو به یونان اوردند و در اتن به کمپ " حاجی پاتراه " رفتند و از قطه مقوا ها و کارتن های چوبی شروع به ساختن خانه های بسیار فقیرانه نمودند و فکر میکردند که از راه پاتراه به ایتالیا میروند و داستان سفر کشی ختم میشود . ولی پولیس و حکومت یونان متوجه شد که ناگهان افغان های غیر قانونی یک منطقه به بزرگی خیرخانه را از دست حکومت مرکری خارج ساخته و بدون جنگ و فیر گلوله بدست افغانهای که از جنگ فرار کرده اند افتاده است . در ان کمپ افغانها شخصی را به نام ( حاجی پاترا ) رهبر خود تعین نموده بودند و در هر معامله حاجی پاترا که اسم خود را به اسم همان قصبه اتن گذاشته بود , رای میداد و افغانها را کمک مینمود , تا این لحظه افغانها از سالهای شروع کودتای داود خان نیز در پاتر و اتن و شهر های دیگر یونان یافت میشوند , این افغانها برای مهاجرت به اروپا رفته بودند , ولی بخاطر مشکلات راه در یونان مانده اند و اصلاء از افغان زیاد تر یونانی هستند . کسانی که این همه شور و واویلا میکنند خانواده های هستند که از ایران به یونان رفته اند , شاید قاچاقچی از ایشان پول را گرفته فرار نموده است ویا شاید پول شان تمام شده است و یا شاید چندین بار رفتن به ایتالیا را در زیر شکم تریلیر 20 تایره امتحان کرده اند ولی موفق نشده اند , چندی قبل شهریان همسایه شهر پاترا در ایتالیا دست به مظاهرات به نسبت پشتی بانی از پناهنده های افغانی زده بودند و از دولت ایتالیا خواسته بودند که شرایط جذب پناهنده های افغانی را اسان تر بسازد . جناب بصیر اهنگ متواتر از صحنه ها و حوادث که روزانه اتفاق میافتد خبر میدهند . ولی مشکل حکومت یونان نیز باید در نظر گرفته شود . کم از کم پنجصد هزار پناهنده افغان هویدا و یا پنهانی در یونان زنده گی میکنند . در عین زمان پاکستانی ها و هندی ها نیم اتن را با زبان های هندی و اردو اشنا ساخته اند . این پناهنده های غیر قانونی چندی قبل از حکومت یونان خواسته بودند که باید وکیلی از ایشان در پارلمان اتن حضور داشته باشد تا از مشکلات ایشان همه را خبر نمایند . حتماء پناهنده ها در قدم بعدی میخواستند از خود صدر اعظم و ریس جمهور نیز داشته باشند , شابد به همین لحاظ حکومت یونان دچار وحشت شده میخواهد پناهنده ها را از کشور خود بیرون کند تا دیر نشده است .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس