در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > با خواب بودن مردم، جنرال تنی خواب رفعتی می بیند!

با خواب بودن مردم، جنرال تنی خواب رفعتی می بیند!

نويسنده: نورالحق نسیمی
چهار شنبه 23 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قبل از بحث آن لطیفه کوتاه را که با محتوی بحث همخوانی دارد می آورم :

طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی ،ردا برسر کشیدی، از سبب آن پرسیدند: گفت: " از مردگان این گورستان شرم دارم، زیرا بر هرکه میگذرم شربت من خورده است. و در هرکه مینگرم، از شربت من مرده است."

هفته قبل تلویزیون آریانا با سردسته جلادان و قاتل کشتارهای جمعی مصاحبه یی داشت بازنگاه به مردی افتاد که از سیمایش نفرت و عقده می بارید و با بی شرمی تمام و خیره سری ظاهر شد با دیدن او مرا بیاد کشتار های مردم بی گناه کشورم انداخت و آن لطیفه بالا را در ذهنم تداعی کرد. فکر میکنم که اکثریت بیننده گان محترم و وارثین شهدا ی کشتارهای جمعی همین احساس را نموده باشند.

شگفت اور است که ان طبیب ردا بر سر میکرد و از گورستانها شرم میکرد، اما این مرد چشم سفید ذره یی از حیا در سیمایش مشاهده نمیشد و با وقاحت تمام حتی پیرامون اوضاع فعلی کشور تبصره میکرد و ابلهانه نظر میداد. این جلاد وبی حیا از نوع میرغضب های تاریخ ما جنرال شهنواز تنی است که نه از گورستان هراتیان و نه از گورستان کابلیان و نه از گورستان مردمان شمال و نه از گورستان هزارستان شرم میکند. خیر است که اگر مردم ما بنابر فقر و بیچاره گی عدیده و سازمان یافته استعماری زمینگیر شده، اما دیر نه زود خون این همه بیگناهان گریبان گیر این جانیان خدا ناشناس خواهد شد که از ماورای سرحد بکمک شبکه های جاسوسی کشورهای همسایه مانند سایرمزدوران قبیله ، بالای مردم ما تحمیل میشوند.

کجاست سازمان حقوق بشر؟

کجاست آن سازمانهای حامی دموکراسی؟

کجاست عدالت انتقالی؟

جنایات شهنوار تنی وزیر دفاع حکومت کمونستی از احدی پوشیده و پنهان نیست وی به انواع جنایات و کشتارها علیه مردمان بیگناه ملکی دریغ نه ورزیده و شخص فاقد سواد که سفاکی و بیرحمی اش از آن ناشی میشود.

این جنرال خون آشام در ابتدا به حمایت شبکه استخباراتی شوروی یعنی کی جی بی در مدت کوتاه بدون استحقاق و اهلیت سیر صعودی رتب و پست های حساس را پیمود. چنانچه مدتی قوماندان فرقه 9 کنر وسپس قوماندان فرقه 8 بعدا در سمت ستاد کل ارتش ( لوی درستیز) اتومات بحیث وزیر دفاع حکومت کمونستی و عضو بیروی سیاسی حزب

شهنواز تنی
جنایات شهنوار تنی وزیر دفاع حکومت کمونستی از احدی پوشیده و پنهان نیست وی به انواع جنایات و کشتارها علیه مردمان بیگناه ملکی دریغ نه ورزیده و شخص فاقد سواد که سفاکی و بیرحمی اش از آن ناشی میشود.

دموکراتیک خلق منسوب شد. یقین حاصل میگردد که ارتقایش نظر به میزان کشتار و سفاکی اش وابسته است چون موصوف رهبری، سوق کلیه عملیاتهای نظامی را دوشادوش مستشاران نظامی ارتش اشغالگرشوروی درتمام دهکده ها و مناطق کشور بعهده داشت که طی آن هزاران هزار بیگناه به خاک و خون غلتیده و کلیه مناطق کشور ما به تله خاک تبدیل گردید. بعد از عودت و هزیمت روسها از کشور ما زمینه را مساعد می بیند به همکاری گلبدین و طراحی آی اس آی به کودتای خیلی خونین دست می یازد و در طی دوروز پیهم مزدحم ترین نقاط شهر کابل مانند جاده میوند، مقابل فروشگاه بزرگ، پل باغ عمومی، شش درک، افشار، پلچرخی، جاده میدان هوائی را با پرتاب بم های نوع بیلری پنجصد کیلویی هموار و خونین ساخت. صد ها نفر بیگناه را بکام مرگ کشانید. اما تا امروز این دوسیه به حال خودش سربسته مانده و هیچ کس به آن مجال اعتراض نه یافته است.

چون جنرال تنی از لحاظ فطرت جنایتکار بار آمده لذا تا که زنده است از یک جنایت به جنایت دیگر دست میزند چنانچه جنایت دیگر نا بخشودنی وی – سهم او در پروژه طالبان است. چهره کریه و زشت تنی و سبیل ها پر او که لب و دهانش را پوشانیده، عجیب می نمایاند. ممکن از آن رنگ غلیظ و سیاه تندی که مولوی محمد نبی به ریش خود میزد، او هم در سبیل خود استفاده کرده باشد. البته این وجه نمادین از اتحاد ( طالب و ضابط) را نشان میدهد. چنانچه ضابطان شکست خورده مثل رفیق بهلول به ملا غزنویوال و رفیق فلانی به ملا فلانی تغیر قیافه دادند و در صفوف قوای توپخانه ، زره پوش، قوای هوائی در جنب نظامیان پاکستانی همان افراد فراری کودتا بودند که با طالب همکار ساخته شدند. آی اس آی در بدل آن امتیاز مادی و معاشی چند ساله که به تنی و ضابطان فراری کودتا میداد آنها را برخلاف ایدیولوژی و عقیده چپگرایانه شان زیر دست ملا، چلی و طالب با وظیفه نظامی در خدمت ائدیولوژی تند راستگرایانه افراطی قرار داد. اینها منحیث مزدور و افزار فاقد اراده درانجام خدمت، هیچ کوتاهی نکرده اند.

جنایات نابخشودنی و فراموش ناشدنی دیگر جنرال تنی همانا عملیات نظامی علیه مردم هرات است که در سال 1979 حاکمیت تره کی براه انداخته بود. او با افتخار میگوید که در عملیات هرات سمت فرماندهی را بدوش داشتم و هر آنکس که در مقابلم قرار گرفت از بین برده شد. به شعار خودش که "برخورد انقلابی" کرده و به هیچ جاندار رحم نکرده است. این همان رویدادی را بخاطر می آورد که چنگیز هشتصدسال قبل علیه مردمان بومی هرات اعمال کرده بود.

همچنان تحت قومانده جنرال شهنوازتنی خشن ترین عملیات نظامی در منطقه سالنگ از قریه تاجکان دهنه سالنگ جنوبی تا قریه اولنگ سالنگ شمالی که شامل قریه جات قلاتک و پژه واوری وغیره بود سازماندهی گردید و چند شبانه روز قریه جات متذکره آماج آتش زمین و هوا قرار گرفت که منجر به مرگ هزاران نفراهالی ملکی و کودکان معصوم و بیگناه گردید.

بیایید از خود بپرسیم که کجاست سازمان حقوق بشر که صدای عدالت خواهی آن در سراسر جهان طنین انداخته است؟ کجاست سیما ثمر که مسئولیت حقوق بشر را در کشور ما بدوش گرفته است؟ ما در سایت حقوق بشر مطالب زیرین را میخوانیم:

" کمیسون حقوق بشر موظف به حمایت از حقوق بشر و نظارت از آن در داخل افغانستان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر وشورای حقوق بشر ملل متحد منحیث ارگانهای رسمی مراقبت کننده حقوق بشر در سطح بین المللی است. و وظیفه دارد تا موارد نقض حقوق بشر را در هر جا مورد غور قرار دهد. . . "

در باره عدالت انتقالی آمده : " عدالت انتقالی یک روند جامع است که در کشورهای بعد از جنگ مخصوص کشورهای که در گیر جنگ های داخلی میباشند برای تامین مصالحه و آشتی پایدار و جلوگیری از تکرار جنایات جنگی در آینده ، مستند سازی وقایع و جریانات جنگهای داخلی و شیوه های رسیده گی به بی عدالتی و مظالم جنگی گذشته میباشد. . . همچنان زمینه التیام دردها و آلام روحی و جسمی قربانیان را فراهم نموده و راهکارهای موثر را برای مصالحه و آشتی در آینده پی ریزی مینماید.

مایه شگفتی اینست که قوماندان زرداد حزب اسلامی گلبدین در مسیر راه سربی بجنایات ضد بشری شناسایی و محکوم به حبس گردید ودر هالند و جاهای دیگر کادرهای نظامی درجه دوم مانند جنرال حسام الدین و غیره را بنام جنایت کار جنگی به محاکمه می کشانند، در حالیکه آنها فقط در یک محدوده کاری به ارتکاب جنایات متهم است! اما جنرال تنی که مدت بیشتر از دوازده سال ستون فقرات نظامی حکومت کمونستی را با افسران شوروی یکجا گرداننده گی میکرد وبالاخره کودتای خونین را براه انداخت، اما چشمان سازمان حقوق بشر بنابر ملحوظات خاص بسته است که این خود نزد مردم بحیث یک معما در آمده است!!

همچنان سایت افغان جرمن آن لاین را مطالعه کردم در باره هفت ثور وشش جدی و پیامد های ننگین آن تنها علیه ببرک کارمل خشترین دشنامها داده شده، اما نامی از جنرال تنی سفاک برده نشده که هویت این سایت را برملا میسازد!

بهرحال! خیلی شگفت آور است که از آزادی مطبوعات استفاده سو صورت گرفته و به جنایتکاران معلوم الحال فرصت فراهم میدارند تا روی پرده تلویزیون ظاهر شوند و این پالیسی نشراتی بمثابه " نمک پاشیدن بالای زخمهای تازه مردم" است.

من حرفهای خود را در اینجا پایان داده و به این باورم که مردم ما از آگاهی و شعور سیاسی لازمی برخوردار اند و بحساب جنایاتکاران و جباران تاریخ کشورما خواهند رسید.

شمه از جنایات عریان و غیر قابل انکار سترجنرال شهنواز تنی توضیح شد به مصداق مشت نمونه خروار.

در پایان صرف یک قطعه فوتوی دلخراش از گورهای دسته جمعی یکاولنگی را در معرض دید و داوری خواننده گان عزیز و سازمان حقوق بشر و آنچه توهماتی که بنام عدالت انتقالی مسماست ، قرار میدهم.

انتظار محاکمه سترجنرال شهنواز تنی و باند نایت کار اورا مردم دارد.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • حناب محترم نورالحق نسیمی!

  اززحمت که در راه نوشتن این مقاله طولانی کشیده اید خیلی سپاسگزاریم.

  اما یکموضوع خیلی مهم این است که همچو مضامین باید به زبان شیرین پشتو نوشته شده وبه سایت های بینوا وافغان جرمن انلاین انتشار شود بهتر است.

  منظورم این است ازاینکه جناب عالی اندک سابقه قوم گرائی دارید در شرائط داغ کنونی تهیه وترتیب چنین دوسیه های جنائی علیه قوم بزرگ برادر ما مورد قبول قرارنگرفته بلکه زمینه های دشمنی بیشتر را باعث میشوید.

  بخاطریکه شما طرف هستید منظور این است که اگر شهنواز تنی هم جنایت کار نمی بود شما حتما با پشتون دیگر میخواستید که تصفیه حساب کنید لذا شما اعتبار خودرا مانند کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که فقط به یک زاویه معین نگاه میکند ازدست داده اید.

  هرنویسنده ایکه متهم به گرایش های قوم گرایانه باشد در شرایط کنونی دعوایش نمی تواند قابل قبول اشخاص بیطرف قرار بگیرد.

  من در مورد شهنواز تنی به آنچه که شما نوشته اید موافقم اما نه از زبان شماوازقلم شما.

  بخاطریکه قلم های غرض آلود اعتبار اجتماعی ندارند.

  گیریم که ما موفق شویم که شهنواز تنی را به میز محاکمه بکشانیم آیا از اقوام دیگر جنایت کار وقاتل نداریم؟

  چرا علیه آنها دست به دوسیه سازی نمیزنید؟

  من این سوال را بخاطر این کردم که جناب عالی بار اول نیست که در همچو موارد قلم فرسائی میکنید.

  باور کنید که اگر بار اول شما همچو یک مضمون را به نشر میسپردید حتی مورد قبول قبیله تنی هم قرار میگرفت. اما حالا شما اعتبار خویش را بعنوان یک نویسنده بیطرف از دست داده اید.

  خیلی متأسفم.

  • راست گفتی بهادر جان

   نباید به غیر پشتون ها اجازه داد تا به ما اعتراض کنند. آنها حق ندارند به ما یعنی برادر اعتراض کنند . ما هیچ اشتباه نکردیم تا مورد باز خواست قرار بگیریم . گواه ما هم تاریخ دوصد کشور است که سرتاسر آبادی پیشرفت ترقی استقلال کشور بوده . جزء شش هفت باری که برای استقلال کشور اسقلال آن را فروختیم. آن هم که چیزی نیست. بلکل اینها کی هستند ما آنها را برادر خورد صدا کنیم.

   بلکه ما باید بگویم ما انسانهای درجه اول و آنها انسانهای درجه دوم هستند. البته در این مورد میدانم با هم توافق داریم چون فرموده شما هم همین را میراساند که میفرمایید "قوم بزرگ برادر" !!!. حالا یک پرسش دارم آیا یک انسان درجه دوم که ما در حقش لطف میکنیم میگوییم برادر کوچک حق دارد به انسان درجه یک که همان برادر بزرگ باشد اعتراض کند .

   من بر این نظر هستم که اینها همه نوکر ایران و پاکستان هستند. اینها باید از ما یاد بگیرند هر وقت گپ از جنگسالار و جنایتکار میشود ما فورا اسم جنرال فهیم پشتون و یونس قانونی پشتون و جنرال دوستم پشتون را یاد میکنیم و برای شان مرگ میگوییم و گاهی وقتها هرچه دشنام روی زمین هست نثار زن ؛ فرزند و خانواده شان میکنیم تا فرهنگ عالی خود را ثابت کنیم . البته ما و شما خیلی شجاعت نداریم تا به این اوغان های خود مان از آن دشنام خوب خوب بدهیم بعضی از ما آدم های درجه یک چه دشنام ها که همان انتقاد است که نثار شان میکنند بحدی که گاهی وقتها پتلون خود را میکشند.

   حالا یکی از همان آدمهای درجه دوم بیغیرت مثل ما شجاعت دارد تا از خود انتقاد کند ما که ندیدیم .

  • بیبین متکبر برباد ده برادر!

   بیخی گپ را کج بردی هدف بنده صرف از ذکر اقوام بزرگ وکوچک همین نویسنده هایست که از بیکاری دیگر مضمون برای خودشان پیدا کرده نمیتوانند بجز اینکه جنایتکار یک قوم را قابل محاکمه میدانند ولی از قوم دیگر را نی.

   منظورمن اصلاح نویسنده گان مانند آقای نسیمی است که تیرش فقط یک هدف را شکار میکند.

   ملت ها باهم برادر اند چه خورد وچه بزرگ.

  • بهادر جان عزیز

   1 - ما نخست باید خود را اصلاح کنیم در پی آن خانواده و نزدیکان خود را اگر توانیستیم اصلاح کنیم. چون ما اگر مسلمان هستیم پیامبر اسلام فرموده: نخست خود را اصلاح کنید بعد خانواده و دیگران را.

   2 - بهادر جان برادری با لفاضی نمیشود بایدآدم عملا به حقوق دیگران احترام بگذارد.اگر شما حقوق باشندگی یا شهروندی دیگر اقوام کشور را تایید کردی و از آن دفاع کردی آن وقت بدان و امیدوار باش که برادری خودش بین ما خواهد آمد.این برادری خیلی هم محکم پابرجا خواهد بود.

   خداوند بزرگ نخست برای من و دوم برای شما قدرت اندیشیدن و درک متقابل را بدهد.

  • ازتمام مطالب ات که نوشتی که صرف همین دعای آخرت مرا هم گرفت من هم میگویم آمین

  • بهادر جان

   خیلی آمین بگو

   چون دو گپ به همین سادگی را درک نکردی.از نوشته شما هویدا است دو عرضی که خدمت شما کردم را قبول ندارید. یعنی منظور شما اینست میتوان قبل از اینکه خود را اصلاح کنیم به اصلاح دیگران بپردازیم. همچنان میشودبا لفاضی هم برادری را برقرار کرد.
   امیدوارم در نتیجه گیری خود از قضایا تجدید نظر کنید.
   با امید برادری بیشتر نه لفاضی و نیرنگ بلکه در کردار.

 • 23th January 2008

  The criminal General Tani must execute according to International Criminal Court as soon as possible , but he is not alone . All other Criminal Persons who killed innocent people and they are living inside Khorasan Country (Afghan-Stan) or outside country now , must bring on trial. The members of former Khalq and Percham parties must introduce the Criminal Persons because they are inform ,and they know all of Criminal Persons. The oppressed Khorasan Country people can not excuse the Khalq and Percham ,but the Khalq and Percham members with good actions ,like it ,maybe can reduce them mistakes and guilt. I know ,the leadership of parties are guilty ,but the members of a party must control the leadership,and prevent the leadership from wrong action

  In ancient and cultural Herat City died by bombadment in a few hours about 30000 innocent people .I surprise, why did the people not kill this criminal Tani till now

 • پيش بازديد
  با خواب بودن مردم، جنرال تنی خواب رفعتی می بیند!

  اقای نسيمی!

  در مورد تنی حرفهای تان کاملادرست است. ولی چند نکته را لطفا در نظر داشته باشيد:

  شما بگوييد که کاويانی - وکيل - بريالی - کارمل -مزدک - علومی و غيره نيز از تنی درس کودتا را اموخت و پلان ملل متحد را در همدستی با مسعود - برباد کرد که در نتيجه هزاران تن مردم کابل به خاک و خون کشيده شد.

  شما را به خدا قسم که شرم نيست تنها تنی را در رابطه به کی . جی . ب مورد ملامت قرار ميدهيد؟ مگر تنها تنی مربوط به ک. ج . ب بود؟ يا همه کميته مرکزی حز ب د.خ.ا؟

  افراد دوستم که در لوگر عمليات ميکرد و ميکشت چرا ياد نمی کنيد؟

  از جنايات نابخشودنی دها فرد ديگر اعم از مجاهدين چرا خاموش هستيد و فقط در جمله همه تنی در مقابل چشم تان قرار دارد.؟

  يک کمی انصاف کنيد. من به اين نتيجه رسيدم که دوکتورای شما هم با يقين که يک جانبه است. به اين معنی که خود را خود داکتر ساخته نباشيد. به هر حال - همان روسی که تنی را به من و تو فرستاده بود - بريالی و کارمل و نحيب را هم فرستاده بودند - چنانچه ايالات متحده ربانی و حکمتيار و سياف و غيره را بر من و تو تحميل کرد.لطفا يک کمی انصاف کنيد و به قضايا از ديد قومی ننگريد. من همانقدر که از تنی بد ميبرم - از علومی و عظيمی نيز نفرت دارم.

  ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

  زين ره که تو ميروی ايکاش به ترکستان ميبود

  والسلام

  kabuli

  • کابلی جان! يک پيام را چهار بار مانده بودی. يکبار ارسال کنی کفايت می کند. سپاس

  • کابلی آغا : دیگر حرفی را یاد نداری که پیش کش کنی چراکه همین مضمون را 5 یا6 بار بجواب مقالات گوناگون دوستان نوشته یی .

  • شمااقاي كابلي كه(هرگزاين نام با شما نميخواند)بيشرمانه آفتابترين جنايتكاروخاينترين ضابط اي ايس آي رابا لفاظي بي فرهنگانه،چطور داريد پرده مي پوشانيد؟ درصورتيكه جنايات اين اهريمن سفاك امين مجاز براي همگان روشن وهويداست. درودبر نسيمي گرامي كه اشاره به چيزهاي كرده است كه دماغ نا ساليم درنده خويي قبيله گرايان را ناقرار ساخته وجنايت كاران خلقي رامردانه وار براي مردم شناسانده است. ابلهانيكه مانند شما ازاين قماش بي بينش وبدكنش شيطاني، طرفداري ميكنند واعمال شوم ودرنده خويي اين هيولاهاي حيوان صفت را ناديده ميگيرند، يا خرد زده شده اند ويا ازخود بيگانگانه شده گاني اند كه،در تار خام ايديولوژي تبهكاران تا هنوزبندند. من كساني را از بدخشان وبخصوص از شغنان مي شناسم كه، احمقانه رهروي راه شيطاني تني جنايتكار هستند وازاين اقاي بيسواد جاني دستور ميگيرندودست به كشتن هموطنان خويش ميزنند واينها خودشان استاد ودانشمندان منطقه اند.اين تحميق سازي قبيله وي شمارا هم در نام كابل فرهنگساز وكابل با فرهنگ فرهي، بند ساخته واين نام زيباي تاريخي را چگونه با يك خلقي جنايتكار پيوند ميدهيد واز وجدان خويش هم خجالت نميكشيد. حيف برتو كه نه خود را شناخته اي ونه اين جنايتكاران حرفوي ومزدوران آي ايس اي را. تني كوديتا نكرد ، كرد. تني دركشتار مردم هرات نفر اول نبود، بود. تني دروزارت دفاع تمام گوشه وكنار مملكت را بمباردمان نكرد، كرد.تني از جمله مزدوران شوروي نبود، بود. تني بيشرمانه درزير چتر سياه پليت ترين سازمان جهاني كه آي ايس آي باشد،نرفت وحلقه مزدوري را بگردن بياندازد، رفت واين كارها را كرد. تني به سياه ترين شخص وخون آشامترين رهبر به اصطلاح مجاهدين كه اقاي گلبدين ظلمتيارباشد، هميار وهم طبق نشد، شد. ديگر چه فجايعي باقي مي ماند كه تني درآن شريك نشده باشد؟ آيا از اين قسم شخص بازهم دفاع ميكنيد؟......

  • درويش جان!

   توجه کنيد لطفا — من هيچگاهی از خو ن اشام هايی چون تنی - مسعود - حکمتيار - ربانی و غيره مزدوران ک. ج. ب پشتيبانی نه کرده بلکه مانند شما بر ضد انها هستم.

   شما مطمين باشيد که هر چی زود تر محاکمه خواهند شد.

   کابلی

 • آقای محترم نورالحق نسیمی سلام :
  شهنواز تنی کسی بود که بخاطر قدرت و به هدایت او به نقاط جند در کابل و چندین ولایات توسط طیارات بم افگن بم های 500 کیلوی را ریختن .نمیدانم که از عالی ترین وبا صلاحیت ترین مقام که وزارت دفاع کشور بود بالا چه میخواست . ولی شما نوشته اید که با روسها یکجا فلان فلان ولایت را بمباران کرد تنی شخصی نیست که مرد و مردانه تا دم مرگ به ایدیالوژی واندیشه خویش پابند باشد . روس ، پاکستانی ، پینجابی ، گلبدین..... برای تنی فرقی ندارد هر کسی که اورا وعده قدرت به فردا دهد به نفع آن شخص یا کشور از نفع ملت افغانستان و از همه شخصیات ..... خویش حاضر است بگذرد .من خودم یکی از زخمی شدگان کودتای تنی هستم که ازاثر پرتاب بم به هدایت تنی از ناحیه کمر زخم برداشتم و مدت یکسال فلج شده بودم که بعد یکسال به لطف ایزد پاک و تداوی های وافر دو باره سر پا شدم ولی نه آنطوری که بودم .حالا که سنم پیش رفته مشکلات صحی روز افزونی دارم که داکتر ها میگویند ناشی از همان زخم که برداشتم است. اگر دستم به تنی برسد با دندان گوشت جان این خاین جنایتکار را کنده وخونش را میمکیدم . تنی کسی نیست که رسانه ها از وی نظربگیرد یا بالای اوضاع نظامی و اجتماعی کشور با او تبصره کنند .... مگر افسوس صد افسوس

 • Tani also is the killer of thousands in Jhawara of Paktia , he must put in trial and most be excuteted along with all Khalqis and Parchamis

 • با درود .
  برای رفع ابهام مینگارم که پیامی اسمی « کابلی » مربوط اینجانب « کمال کابلی » نبوده یحتمل از شخص دیگری باشد . نگارنده حرفی زیاد مهمی ندارم ، صرف میخواستم خدمت جناب « بهادر خان » احتراماً به استحضاربرسانم که : تا یکی گفت : آی دزد . میگویند : چرا نگفتی دزد ها ؟ جناب « نسیمی » به عنوان اعتراض از مصاحبۀ یکتن از آدم کشان مشهور خلقی که بعداً با دارودسته اش در خدمت سازمان جاسوسی پاکستان قرار گرفت و تعلیم و تربیه و سوق و ادارۀ تروریستان طالبی را عهده دار شد و تا کنون نیز بر سر سفره افطار نظامیان پاکستانی نشسته است ، سخنی به میان آورده است ، نه از خیل آدمکشان حزبی و جهادی و طالبی ، که با دریغ عدۀ زیاد اینان همین اکنون در چوکی های حکومت و مغاک نفرتِ « مجلس شورا » جا خوش کرده و به کوری چشم مقامات عدلی کشور خرناسه میکشند و کسی غرضدار شان نیست هنوز . نکتۀ دیگر اینکه : چرا دوستان هر نوع نقد و اظهار نظر را جنبۀ قومی و سمتی میدهند ؟ و تا یکی از جنایتکار کبیر گلبدالدین چیزی بنویسد ، به یخه اش میچسپند که چرا از سیاف و مسعود و دوستم و ربانی و ... نگفتی ؟ اگر اون یکی نگفت ، حال تو بیا مرد شو از دیگرش بگو ! و کالای کثیف همۀ جنایتکاران را بر طناب بیرون از خانه هموار کن تا همه گان آنرا تماشا کنند .
  به امید روزیکه چوبه های دار برای جنایتکاران بر پا شود . به امید اینکه ، فردا بلند برآید آفتاب . با حرمت فراوان .
  داکتر کمال کابلی .
  www.kamalkabuli.blogfa.com

 • سلام به همه!
  صرف ميخوام به عرض برسانم كه بنده آقاي نسيمي را ميشناسم! كه در لندن سكونت دارد و تمام وقت خود را وقف تفرقه انداحتن بين افغانها ميكند, نزدش جنايتكار ترين تاجك از با ديانت ترين فرد طايفه ديكر بهتر است.
  او شديد طرفدار تجزيه افغانستان است, نفرت بي نظير از هزاره ها دارد و ايشان را اولأد مغول و سزاوار جزأ سخت ميشمرد, اوزبك ها را كله خام خطاب ميكند و بقيه اقوام را هم از اين قبيل. منطقش سيا و سفيد (قبيلوي) است.

  • sepas gozar az Dr.Nasimi sahib,
   ar farde ke az en chonen jenayat karan watan defa mekonad,jazai wai barabar ba an jenayat kar manande Tani kharkos wa Golboden koni wa hamsali watan froshan barabar ast,hamesha en watanfrosha gahi ba Pakistan gahi ba Ross,america ya ba arab ahi mordagow watan ra frokhtan, wa alla ham be sharmana khwastare okomat wa saltanat astan,man yak shakhsi be taraf astam,hateram ba hama aqwam astam che Tajik che pashton ya uzbak wa azara,hamagi hamwatan astem,hama khaen nazsi hamai ma kahein wa jenayat kar ast,agar amsali jenayatkaran watan dar en maqala nam nagerefta shoda mahnai en ra namedahat ka tarafdari az tajik ya uzbak ast,chon en Tani koni mekhwahd ke khod ra matra konad baz ba sahnai az siasat. idama darad.... ba hateram pakhtonwal

  • جمال برادر!

   خودت کاملا به موضوعات شخصی تماس گرفتی که به هیچ صورت قابل بحث درین سایت نیست.

   هرکس حق دارد بهر چیز که میخواهد عقیده داشته باشد ویا نداشته باشد.

   دوستی به زور نمیشود و سفره به تکلف.

   اگر خودت در زمینه کدام اسناد موثق راجع به ادعاهای که کرده ائی داری باید خودرا مانند خود نویسنده معرفی کنی بعد بتوانیم تا در زمینه قضاوت کنیم.

   موضوع بحث فعلا محاکمه جنایت کاران جنگی است. نه چیز دیگر.

  • آقای جمال!

   اینکه شما بصورت شخصی آقای نسیمی را میشناسید که وی از این وآن نفرت دارد چرا خودتان مانند نویسنده عکس وهویت خودرا معلوم نمی کنید که آیا واقعا شما راست میگوئید یا دروغ.

   این جا بحث سرمقاله است نه عقاید شخصی.

 • باسپاس از دوست قلم بدست ماآقای...

  من با تمام گفته های شما راجع به شهنواز تنی موافقم و شما هم اگر شجاعت دارید در باره جنایات جنرال دوستم,کارمل, کشتمند,مسعود و .... که در بیسوادی, مزدوری سازمان های بیگانه و جنایاتشان علیه بشریت دستان شهنواز تنی را از پشت بسته اند نظر داده و بیطرفی خویش را ثابت سازید,چون در نظر اول هر خواننده یی درک می کند که نوشته شما بر اساس اصل بیطرفی نبوده و زاده تعصبات شخصی ملیتی و قومی شماست.

 • مير هزار گرامی!

   با پوزش تمام از ارسال پياپی پيامم که باعث ناراحتی تان گرديده - بايد به عرض برسانم که بنا بر پرابلمی حتی بار چهارم هم من مطمين نه بودم که پيامم به شما رسيده باشد. به هر حال اميدوارم که باز تکرار نه شود.

   کمال کابلی محترم!
  شما کمال کابلی استيد و من کابلی - فقط کابلی. با يقين که فرقی هست. همچنان بايد بگويم که جاسوس - جاسوس است - چی پاکستانی باشد - چی روسی و يا امريکايی. ولي مشکل زماني بروز ميکند که يکی را جاسوس بگوييم و ديگران را براات دهيم . به هر حال موفق باشين.

  کابلی

 • amwatanan aziz salam,ta ba kai kood ra kood goul bzanim,ma ar mozoh ra ba kood mozoh barsi konim na ka flan flan choora ni

  az nazar man 1000 bar sharf dard k nookar russ bod ta k nookar pakistan

  amroz dga chi ra nist k na didit az in pakstani ha ta astukwan moorda hai mara brdnnd....

  karmal najib wa... raftan magr tani amin hali dar afghanistan ba tazmin pakstan ba hmaiat pakstan barai pakistan kar kar kar mikonad ta man wa tu az in ham badbachtar shawim.... omidwarm ta rozi mardm ma mardana mard shawand wa hma nokranisi ra ba padr shan anglis wa ba madar shan pakistan taslim knnd. arkasi k az tanai dfa mikonad iani az amin gulbidin isi pakistan anglis dfa mikonad wa ba qaum sharif pashton wa mlat afghan tauin mikonad....

 • salam mhtrm masool sait piam akri ba na nyzer karmal

  hmma fash ast ltfan pas nmaid ba hisit sait shoma bar michorad in digar azadi bian nist.... spas az shomma

 • salam mhtram kamran,shomma nawshta kardid k piam ha bad az zir nazar shomma nasher mishawad, aia nazar shoma ba sfat jornalist aman chiz ast msthar nam ...karmal nawshta[[pas chtoor sar wazir frhang... migoid k ta aknon an doshnam nama...ast dar sait shomma

 • محترم نسيمی صاحب
  خدا خير و برکت نصيب شما گرداند.در مقاله دروغ نگفتيد.

  بااحترام گل محمد ا

 • داکتر نسيمی صاحب

  اين مقاله در نحو خود بسيار عالی است.ازشجاعت و مردانگی شما متفکر تشکر ميکنم

  علی مراد از گلخانه چاردهی

 • brodar muhtaram Nasimi sahib!
  Tani jenayat kar ra hanoz dorost marefi nakarded,man shahedi bambreze oh budam,mawzo bayad ba sazmani uqoqi bashar dada shawad wa koli afghanha dar har jai ke astand bar zede Tani adamkush ba pa khezan wa ahteraz konand.

  ba ahteram,
  Malali Wafa az Haland

  • جناب مير هزار گرامی . از ميان پيام ها يک نفر فحش های رکيک ( پايين تنه ای) نثار نسيمی کرده! قرار نبود اين گونه فحش ها نشر شود.
   بعضی اشخاص ، مطلب را نخوانده بلکه دنبال سوابق قومی و سياسی نويسنده ميگردند، اين کار حماقت محض است. نسيمی ، با شجاعت و شهامت ( نه با نام مستعار ونه نامهای فرنگی مثل کاسترو) مقاله می نويسد. من و دوستان من، شهامت آقای نسيمی را تحسين ميکنيم. با احترام. فدايی هروی

  • از ميان پيامها يک نفر بی ادب که پيامش را به خط لاتين نوشته وخود را ( يازنه کارمل) خوانده ، از کلمات مستهجن استفاده کرده ، اين نوشته بايد حذف شود.من نوشته داکتر صاحب نسيمی را تاييد ميکنم. موفق باشد. مرتضی رامش

 • کاش میشد آن جناب کابلی یک پسوند یا پیشوندی علاوه بفرمایند مانند : سهراب کابلی ، مینا کابلی ، داکتر کمال کابلی . نگارنده مدت ده سال به همین نام وبلاگ نویسم و نام مکمل ووبسایتم را نیز ذکر کردم . صرف برای رفع سوء تفاهم اگر ممکن باشد ؟ در غیر آن مختارید . از حسن اخلاق شما خوشم آمد و از صرف وقت تان برای نوشتن پیام سپاس گذارم . با محبت . داکتر کمال کابلی .

 • این کمونیست ها، چه خلقی و چه پرچمی جنایتکاران نه که بانی جنایت در سه دهه اخیر تاریخ کشور ما استند. هر بلایی که امروز یا دیروز سر ما آمد، از خیانت و جنایت همین ها بود. آقای نسیمی زنده باشی با این مقاله ات.

 • TANAY in bad name tarikh keshware ma az hech jenayat dar moqabele afgan ha nedamat nakarda wa hanoz ham khawab hay bozorg mebinad az yak mawzoe shakhsi tanay kase kamtar khabar dara ke NAJIEB DAR ARG BA WAY DEST BA YAKHAN SHODA bod shahed ham JAFSAR BADY GARDE NAJIEB MEBASHAD TANAY RA LATO KOB KARDA BOD

 • bebakhshin
  ba salam
  1 soal
  shahnawaz tani ki ast
  tashakkor

جستجو در کابل پرس