صفحه نخست > دیدگاه > تذکرۀ نفوس الکترونیکی با قید ملیت افغان برای همه یا شمشیر تفرقه و نفاق در (…)

تذکرۀ نفوس الکترونیکی با قید ملیت افغان برای همه یا شمشیر تفرقه و نفاق در بین اقوام و ملیت های ساکن افغانستان

توردیقل میمنگی
دوشنبه 9 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

هموطنان شرافتمند!

اگرعلاقمند وحدت ویکپارچگی این سرزمین هستید، به امروزو آیندۀ مشترک همۀ باشندگان کشورخود منحیث هموطنان متساوی الحقوق اعتقاد دارید، ونمیخواهید که بذردانه های سرطانی تفوق طلبی که بخودی خود زایندۀ نفاق وبی اعتمادی است، درزادگاه مابیشترازین به رشد وبقای خود ادامه دهد، وراهی برای برون رفت ازاین گرداب وحشتناک بدبختیها، برای همه وهمیشه میسرگردد، لطفاً ازگرفتن این طومار شیطنت ومنافقت یعنی تذکرۀ الکترونیکی خودداری وپروسۀ توزیع آنرا با عدم حضوریابی خود تحریم نمایید.

همۀ باشندگان این کشور افغانستانی اند نه افغان یعنی پشتون، وهریکی از اقوام وملیت هایی هم که درین کشورامرارحیات دارند، بخود حق میدهند که همانند برادران افغان خود نام وهویت ملیتی خودرا، که همانا تاجیک، تورکمن، ازبیک، هزاره، نورستانی، بلوچ، تاتار، ایماق، قرغیز، قزاق، قزلباش، عرب، پشه ای، واخی وغیره باشد با خود حمل وبه نسل های آیندۀ خود منتقل سازند.

داشتن تابعیت وشهروندی برای افراد وگروه های ساکن درهرکشوری، مطلقاً جدا از هویت قومی وتعلق ملیتی آنها بوده، وهرآن مرجعی که تلاش درجهت اختلاط وبهم زدن این دونوع هویت جدا گانه با همدیگر مینماید، بصورت حتم دارای اهداف واغراض برتری جویانۀ محو هویت یک بخش به نفع بخش دیگر جامعه بوده، واین خودهمان کاریست که درتاریخ آسیای میانه وتورکستان استعمار گران روسی، با پیاده نمودن سیاست های روسی سازی ودر بسا کشورهای دیگر جهان سوم هم قدرت های بزرگ استعماری با اغراض استعماری مرتکب آن گردیده اند.

در افغانستان نیزاین سیاست یعنی پشتونیزه نمودن کشور، با ابداع وتعمیل سیاست «هر آنکسی که درافغانستان زندگی مینماید افغان است» از زمان شاه امان الله خان بصورت سیستماتیک وپلان شدۀ آن، تحت رهبری محمود طرزی آغاز ودر دورۀ حکومت آل یحیا، خصوصاً در دوران سلطنت نادر وصدارت هاشم خان، شاه محمود خان وداؤد خان به اوج اعتلای خود رسید.

ولی تاریخ گواه برآن است که باوجود بکار گیری انواع نیرنگ ها اعم اززروزور، تطمیع وتخویف از جانب قبیله سالاران، تعمیل این سیاست همانگونه که درتورکستان روسی محکوم به ناکامی گردید، در افغانستان هم به نتایج معکوس آن نایل، وهمزمان با پیدایش یک روحیۀ پرورش یافتۀ خود برتر بینی دربین خلق پشتون، بصورت طبیعی ملیتهای محکوم کشورراهم قدم بقدم بسوی خودآگاهی وهویت طلبی بیشتراز بیش سوق نمود.

هر چندی که نتایج منفی ومغایربا منافع ملی این سیاست یعنی پشتونیزه سازی، کشور را به بحران عمیقی فرو برد، ودر چندین مرحله منجربه تاخت وتازهای وحشتناکی برعلیه اقوام وملیتهای تحت استبداد کشور گردیده، وزهرکشندۀ تبعیض وتعصب را با انگیزه های من برتردرروح وروان پشتونهای تحصیل یافته وبیروکرات بذرنمود، ولی خلق پشتون در مجموع هیچ نوع تمایلی به پشتون سازی دیگران نشان نداده، دایما در یک فضای هم پذیری با دیگران قرارداشته ودرمحیط های مختلف زندگی همانند گذشته ها با ایجاد فضا های وسیع داد وستد فرهنگی بحیات خود ادامه دادند.

مگر درپارۀ موارد ودرمقاطع معینی سیاستهای پشتونیزه سازی دولت مداران، خلق پشتون را درناآگاهی مطلق، وتلقین تصاحب زمین وعلفچر، به زادگاه های غیر پشتونها سوق ودر مقام پامال سازی جان ومال غیر پشتونها قرارداده وپدیده های منحوس کوچی و ناقل را، در کنارترویج اجباری زبان پشتودر موسسات دولتی وفرهنگی کشور بوجود آورد که ، عواقب تلخ وزهر آگین آنرا تا همین اکنون هم مردم ها متحمل گردیده، هجوم کوچی ها را، با تهاجم ناقلین بمناطق شمال هندوکش وساحات هزاره نشین کشورعملاً وهمه روزه تجربه مینمایند.

این عملکرد فاشیستی وبرتری جویانه درمیان باشندگان کثیرالملیۀ این سرزمین که، قبیله سالاران مزدور بخاطرتحمیق خلق پشتون ونابود سازی هویت وموجودیت انسانی دیگر اقوام وملیتهای کشورما، درجهت دستیابی به اهداف وآرمانهای خائینانۀ خود واربابان خارجی خویش مورد کاربرد قرارمیدهند، آن سلاح کهنه وزنگ زده با طرح ودیزاین جدید است که، در مجموع کلیه قبیله سالاران از گذشته های دور تا امروز بدان متوسل گردیده وهیچ هدفی هم بجزازاستخدام تحمیقی خلق پشتون بصفت سپاهی ولشکر بیچون وچرای خود، وقرار دادن ایشان برعلیه دیگر باشندگان این حدود جغرافیاوی نداشته وندارد.

این عملکرد ابلیسانه بدترین نیرنگ تفرقه وتزویردرسرزمین ماست که ازکارگاه قبیله سالاری نشآت، واز طروق متنوع وبصورت دوامدارآن اعمال میگردد.

اگر تآثیرات مخرب وخانمانسوزاینگونه سیاستهای بر تری طلبی را در گذشته های جامعۀ خود که منجر به شکل گیری بدترین وخونین ترین انواع کشمکش ها وبد باوری های میان خودی اقوام وملیتهای مسکون درین خطه گردیده است از یک طرف، ونتایج حتمی اعمال این پروژه را، درین روزگارتیره وتاری که، کشورما بیشترازهرزمان دیگری نیازمند وحدت ویک پارچگی کلیه باشندگان خودبوده، دشمنان داخلی وخارجی میهن ما، با ایجاد یک شبکۀ وسیع حلقات مافیایی، بابکار گیری انواع دسایس وتوطئه هامصروف نابود سازی وغارت آخرین داشته های مادی ومعنوی مردم ما میباشند، در نظر گیریم، بخودی متوجه خواهیم شد که، رویکار نمودن این بازی شوم درستیژخون وآتش این کشور خود کاریست بس خائینانه وشرم آورکه، دود وآتش آن با خلق نفاق وبی اعتمادیهای بازهم فزونتر، جسم وتن، روح وروان مردم مارا باخود خواهد سوخت .

درکشوری که هنوزاحصائیۀ تخمینی نفوس آن نامعلوم است، تا چه رسد بیک احصائیۀ دقیق ومعیاری، وموضوع اقلیت واکثریت اقوام وملیت های مختلف، یکی از موضوعات لاینحل و فوق العاده حساس اجتماعی وسیاسی در گذشته وحال آن بحساب میرود، رویکار آوردن توزیع تذکرۀ الکترونیکی با ملیت جبری افغان برای همه، کاری جزدامن زدن آگاهانه به حساسیت های اتنیکی، واز طریق آن انکشاف دادن نفاق ومنازعات قومی نبوده ، وعمل خائینانۀ است بر حسب خواست، وارادۀ دشمنان سوگند خوردۀ مردم ما !!!!

این راهم باید است متوجه بودکه:

تهیه وتوزیع کارت تابعیت یا تذکرۀ الکترونیکی با تکمیل پروسۀاحصائیه گیری نفوس کشوربذات خود کاریست ضروری ویک گام به پیش درراه مدرنیزه ساختن حیات جامعه، ولی اقدام مدرنیزه سازی تذکرۀ تابعیت، درنبود یک احصائیۀ دقیق ازکمیت وکیفیت نفوس کشور، با ثبت جبری ملیت افغان برای همه، قبل ازآنکه هدف خیرخواهانه وتحول پسندانه در جامعۀ ما بحساب آید، بصورت آشکارا، یک توطئۀ خائینانه است، که هدف اساسی آن بالا بردن کمیت جعلی نفوس قبایل حاکم، از طریق درج جبری کلمۀ افغان درستون ملیت بوده وبجز از نفاق وبی اعتمادی هیچ نتیجۀ دیگری را برای مردم ببار نمیآورد!!! این همان ترفند گستاخانۀ است که از سالیان سال بدینسوبا استفاده از بیسوادی مردم با جبر واکراه درین کشور جاری بوده، ودر ستون ملیت مردم ازبیک، هزاره، تاجیک، بلوچ، پشه ای ، تورکمن ، عرب، قزلباش، نورستانی، قرغیز، قزاق، ایماق وغیره بدون درنظرداشت خواست وارادۀ شخص تذکره گیرنده نام افغان تحریر، ودر نهایت هم ازهمین کارشرم آور، ودزدی هویت دیگران به نفع اکثریت سازی قبایل حاکم دربرخورد بامراجع جهانی منجمله موسسۀ ملل متحد، یونسکو وغیره استفادۀ نا مشروع ودور از معیار های انسانی واخلاقی صورت گرفته است.

زیرا قبیله سالاران برای ادامۀ حاکمیت نا مشروع خود درین کشور، به برگ برندۀ پشتون با اکثریت بودن آن نیازمند اند، وآنرامعادل میدانند با حاکم بودن ودرمالکیت داشتن این مملکت برای همیش!

برای رسیدن به این خواست خویشتن نیز، باید است کمیت نفوس قوم وقبیلۀ متعلق بخود را بالا ببرند، تا بتوانند با استفاده ازداعیۀ اکثریت قبایلی بجای اکثریت دموکراتیک حق حکومت کردن را از آن خود نموده ومیراثدار ابدی قدرت سیاسی کشور باشند.

پشتونیزه سازی یک سیاست رسمی واز قبل تجربه شدۀ شئونیستی درافغانستان است که، محافل حاکمۀ قبایلی درهرمرحلۀ از تاریخ بدان متوسل، وبا استفاده از شیوه های مختلف کوشیده اند که، باشندگان غیر پشتون را از ترکیب نفوس این کشور حذف ویا حد اقل بیک اقلیت غیر قابل محاسبه مبدل سازند.

رایج سازی مفاهیم غلط ودروغین «هر آنکسی که از افغانستان باشد افغان است» درسیاست گزاری ها و قانون سازی های غیر ملی سردمداران قبایلی، یکی از همین تلاشهای گمراه کننده وشدیداً اسارت آوری است که از طریق آن هویت های پابر جا وتاریخی چندین قوم وملیت موجود درین سرزمین مورد تجاوزونابود سازی قرار گرفته ومنجر به پیدایش زخم ناسوری بنام ستم ملی در جامعۀ ما گردیده است.

تجارب ثابت نموده است که با این گونه بازی های کوته بینانه وخلاف واقعیت های عینی جامعه، هیچ تاجیک، ازبیک، هزاره، تورکمن، پشه ای وغیره صرفاً با گرفتن نام افغان در روی کاغذ به افغان یعنی پشتون تبدیل نمیشود وپشتونها نیز، این نام را بجزاز قوم وقبیلۀ خود بدیگری واگزار نمیگردند، ولی نفاق وبی اعتمادی بدانگونه که آرزوی قبیله پرستان است دربین مردم تولید وفضای زندگی را با زهر بیداد گری ملی آلوده میسازد.

پس اینگونه بازیگری ها آنهم در چنین یک مرحلۀ حساس تاریخ که آتش فتنه وافتراق ازهرطرفی زبانه میکشد بجز از فکر خائینانۀ گل آلود ساختن آب وماهی گیری به نفع بیگانگان چه مفهومی میتواند داشته باشد؟؟؟

پس هر آنکسی که این سرزمین را گهواره وگور مشترک کلیه باشندگان آن میداند وبا میکروب خود بر تر بینی وخود بیشتر بینی آلوده نیست از پذیرش این سند نفاق وتفرقۀ الکترونیکی خودداری وتوزیع آنرا تحریم نماید تا باشد که درین مهد مقدس همه باهم ودر کنار هم با داشتن هویت وارزش های انسانی مشترک زندگی نموده واز توطئۀ نفاق کشور را در امان سازیم.

برادر هموطن!

درچمنستان هستی هر پرندۀ با آواز ورنگ خود وهرگلی هم با رنگ وبوی خود تعریف میشود، وهیچ پرندۀ هم آرزو ندارد که رنگ وآواز فطری خودرا بارنگ وآوازهیچ پرندۀ دیگری معاوضه نماید ولو اینکه از نظر دیگران آن رنگ وآوازدر مقایسه با داشته های خود ایشان خیلی هاهم نامطلوب جلوه کند.

تا چه رسد به انسان که هویت انسانی را برای خود، با تکامل پروسۀ معرفتی خویشتن به سوال من کیستم وچیستم تدارک، واز عمق رویارویی های بس بزرگ تاریخی اش با خود وپدیده های پیرامونی پاسخ های شکوهمند ایجاد اقوام وملیتهارا با تمامی داشته های مادی ومعنوی موجوددرآن ها، در جهت تبیین موقف اجتماعی وانسانی هر واحد اجتماعی در جامعۀ بشری به پیش میکشد.

پس من انسان با داشتن هویت ومشخصه های تعریف شدۀ تاریخی واجتماعی خوددرکنارتو ودرزادگاهم چرا از داشتن نام وهویت خود محروم باشم؟ وجبراً نام وهویت عاریتی تویعنی افغان مساوی به پشتون راکه تعلق آن به یک واحد مشخص اتنیکی در افغانستان، یک حقیقت عریان ودور از هر نوع بحث واستدلال از جانب اهل خرد، و صاحب شناخت علمی وتاریخی از چگونگی احوال باشندگان این سرزمین میباشد، برای خود وفرزندان خویشتن پذیرا شوم!

خوب دقت کن !

درین عالم همانگونه که تو حق داری عاشقانه با هویت وداشته های تاریخی وهویت آفرین مردمت علاقمند باشی وبا افتخار فریاد زنی که دا دپشتانه وطن!!!! این تورک، آن تاجیک، خلق زحمتکش هزاره، آزادگان نورستان، برادران پشه ای، بلوچ های باهمت، قرغیزها، قزاق ها، بیاتها، ایماقها، عربها وغیره هم حق دارند که خود باشند وبا نام خود یاد شوند وبا داشتن همه اعتبارات مردمی خود در کنارتو و دیگران قرار گیرند و زندگی کنند.

اندکی تآمل کن تا دریابی که من به اندازۀ تو وحتی بیشتر از تو داشته های انسانی وطبیعی خودرا پاس میدارم وبه آنها عشق میورزم ونیاکانم سرتاسر صفحات تاریخ راباخون خود رنگین ساختند تا من یعنی فرزند ایشان در امروز وفردا محروم از داشتن مشخصه های انسانی وهویت تاریخی خویشتن نباشم.

من نه هویت ستیزم که خواهان زدودن نام وهویت دیگران باشم ونه هم هویت گریزکه با خجلت از داشته انسانی خودم به هویت های جعلی وتقلبی اهدایی دیگران رجوع نمایم.
من فقط میخواهم خود باشم وبس! همانگونه توخواهان خود بودن خویشتن هستی وبه آن افتخار مینمایی!

پس بگذار که من هم خود باشم وبا نام خود یاد شوم ودرامروز و فردا فرزندانم را مفتخر به داشتن یک هویت انسانی با تاریخ وگذشتۀ افتخار آمیز در کنار دیگران سازم!

این حق من است وهیچ کسی به هیچ عنوانی نمیتواند آنرا از من وملیتی که من بدان تعلق دارم سلب نماید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای میمنگی، نه تنها افغان بلکه افغانستان و افغانستانی نیز نام های جعلی برای سرزمین ما و باشندگان آن است. امید است که دانشمندان غیر افغان و غیر افغانستانی به این نکته توجه فرمایند.
  جنبش تجزیه ا ف غ ا ن س ت ا ن
  www.facebook.com/PartitionAfghanistan

  آنلاین : نه تنها افغان بلکه افغانستان و افغانستانی نیز نام های جعلی برای سرزمین ما و باشندگان آن است

 • بعد از عرض حرمت به این نویسنده محترم
  ما که اهل این سرزمین استیم از سالیان دراز در ستم قرار داشتیم و زجر این ستم را به گونه های مختلف کشیدم که تاثیرات فراوان را بالای ما گذاشته است من از رهبران خود که در رده های بالا نشسته اند و سخن از سیاست و حکومت داری میزنند خواهشمندم که حد اقل به فکر این ملت باشند و نگذارند که هر روزه ستم نو و جبر نو بالای این ملت رنج کشیده دوباره بالا بگیرد اما من نمیدانم که چرا هیچ سرو صدای از رهبران ما شنیده نمیشود در حالیکه همین مردم است که همواره از رهبران خود در هر مقطعه زمانی حمایت کردند من هم تعصب در افغان بودن ندارم اما بگذار افغان برای پشتونها باشد خیلی خوبست ، اما من هم میخواهم که به عنوان تاجیک هزاره ازبیک ترکمن و یکی از دیگر اقوام اگر باشم در تذکره ذکر شود تا من هم به ملیت خود ببالم و امید من هم همین است که برادران پشتون تعصب را کنار بگذارند چون دیگران هم حق زندگی را دارند

  • از دوستان که نمی خواهند هویت شان را فدای اوغانی کنند خواهش دارم بروند در سایت بی بی سی و نظر خود را بدهند آنجا اوغانها با یک وحدت خلقی ،سمسوری،طالبی، اوغان ملتی و لروبرو خواه به اوغان شدن همه ی اقوام این سرزمین رای داده اند باید جلو این برتری خوهان قومی قبیله گیرفته شود . ما نیستیم اوغان ما هویت خود را داریم اوغان برای همه هویدا است که پشتونها هستند ما نه اوغانیم نی اوغانستانی باید اصلاحات شرو شود .

  • در آدرس زیرین دوستان میتوانند مستقیم بدون پالیدن صفحه بی بی سی ، نظریات خویش را بنویسند .

   http://newsforums.bbc.co.uk/ws...

 • من شناسنامه میخواهم :
  اسم: محمد حسین
  تخلص: فدافدائی
  ولد: شیر حسین
  قریه: باتوریان
  ولسوالی ناهور
  ولایت: غزنین
  ملیت: هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاره
  کلمه افغان : بالای ما تحمیل گردد ننگ است به تمام ملیت های تاجیک ، ازبک ، قزلباش ، پشه ئی ، ترکمنی ، نورستانی وغیره ملیت ها .

 • اقاى ميمنكى يك كمى كله ات را در كامره خوب نزديك كو!

 • بادرود به تمام افغانان فرهیخته
  البته باید بگویم که فرصت تاریخی پیش آمده تا بتواند افغانستان منحیث یک ملیت واحد در صحنه بین المللی ظهور کنند.و دیگر ملیت هزاره های ما و شمادر ایران و بقیه جا مورد اذیت قرار ندهند .
  و امروز تا جای که من برداشت دارم. افغانستان به سوی هویت تاریخی اش به پیش می رود.

  بدون اینکه ما بگوئیم که قوم ما چیست همه از دور مشخص اند. ولی هر کسی که از افغانستان است افغان است که بتواند از همان حقوق بین الملی که دارد استفاده کند .

  البته مثل معروف است که میگوید خانه دار را یک خانه و بی خانه را صد خانه .

  کسانیکه احساس مسئولیت نمی کنند.خود را از دیگران جدا می کنند. و در طول تاریخ نابود می شوند.
  و امروز اگر اسرائیل به 8 ملیون آقای جهان است افتخار به تمام اقوام یهود است و این نتیجه هوشیاری آن هااست.
  البته من خودم که قزلباش هستم به آن افتخار می کنم اما ملیت من افغان است وفرهنگ من انسانی و هیچ ذره از تفرقه کشتار و دروغ ریا و کلاهبرداری اسلام در من نیست .

  بنا افغانستان خانه تمام افغانهاست . چه پشتون چه اهل هنود چه کلیمی چه هزاره چه قزاق چه بلوچ چه نورستانی چ.....
  پس این تذکره یا شناسنامه هویت هر باشنده افغانستان در کشور های دیگر است .

  من نمیدانم که این گروه که میخواهند قوم شریف هزاره را اغفال کنند. در کشور های خارج به چه کشوری و به چه ملیتی تعلق دارند.

  و قالو جاهلون سلاما
  این جاهلان بی نام و نشان است که سرنوشت افغانستان را به روز سیاه انداخته اند و گر نه زمانی ما امپراتور جهان بودیم و حالا 90 در صد بی سواد .پس به چه شاخصه قومی خود می نازید که از یک آمریکایی و یا جاپانی بالا تر باشد .

  من تبعیض را دوست ندارم و جامعه ما از خرافات و جهالت مسلمانان سنتی و پیرو رنج می برد .

  درود بر دولت سیکولار افغانستان و نفرین بر تفرقه انداز های قومی

  1/ انسان در عرصه بشریت
  2/ افغان در عرصه بین المللی
  3/قزلباش در داخل افغانستان

  شما هم بگوئید که چه هستید دراین جهان ؟؟؟ ؟

  پدرود

  در سايت ببينيد : tunder

  آنلاین : تندر

 • تاسو چه افغان نه غواړي نوومهربانې وکړي خپلو اصلي هيوادوته موتشريف ويسي اوداوطن خپلواصلي وارثانوته [افغانانو] ته پرېږدي اودخپلواوسيدوترې مننه وکړي په درنښت سادات

 • البته به نظر هر کس احترام دارم. اما از حقیقت نگذریم که تحلیل جناب آقای توردیقل از اینکه ما افغانستانی هستیم نه افغان بجا نیست. به دلیل اینکه پسوند(ستان) پسون مکان است یعنی جاییکه افغان ها در آن زندگی میکنند. اگر گفته ایشان را بپذیریم، که افغان یعنی پشتون یا به گفته مردم عام (اوغان) باشد. پس اقوام دیگر حق ندارند که درین کشور زندگی کنند. اما چنین نیست. کلمه افغان همه اقوام را دربر میگیرد. چون زمانیکه عربها به این سرزمین رسیدند همه ساکنین این مرز و بوم را افغان خطاب کردند. خوب است تا از نوشته های تبعیض آمیز اجتناب نماییم. اینکار هیچ دردی را دوا نکرده بلکه مشکلات ما را زیاد مینماید. در جای دیگر ایشان امان الله خان، نادرخان، ظاهرشاه و بلاخر داوود خان را به پشتونیزه ساختن متهم کرده اند که هیچ یک از ایشان در بیانیه های رسمی خود زبان پشتو را بکار نبرده اند. ما زمانی قدر افغان بودن خود را خواهیم دانست که این سرزمین تجزیه شود و ما همه منحیث شهروندان درجه دو و سه کشور های اشغالگر در ذلت و بد بختگی زندگی کنیم.
  با احترام
  احمد جان عزیزی

 • سلام بخواننده گان کابل پرس? وسلام به آقای احمد جان عزیزی!
  عزیزی صاحب! تاکنون تاریخ های دیگران را خوانده بودم ولی ازتاریخ شما بنام تاریخ عزیزی تاکنون هیچ اطلاعی نداشتم . زیرا این کشف علمی را صرف درکلام مبارک شما خواندم که فرموده اید:" زمانیکه عرب ها به این سرزمین وارد گردیدند همهء باشنده گان آنرا بلا استثناء ( افغان) خطاب کردند"
  آری!این کشف عالمانه را تنها ازقلم جناب عالی امروز خواندم، بازهم تاسف میکنم که تاکنون هیچ تاریخی ازشما را نخوانده ام، ولی تاجاییکه دیگر کتابهای تاریخ را مطالعه کرده ایم، بعداز ورود عرب ها به سرزمین های کنونی افغانستان وبخشی از سرزمین فارس دیروزی وایران امروزی، این مناطق را عربها بنام خراسان مسمی کرده اند، نام افغانستان، یعنی کشور افغانها، درهیچ تاریخ عرب وعجم ذکر نگردیده تنها دربعضی ازیاد داشتهای انگلیس ها که تا سرزمین های پشاور وبعضی از مناطق خیبرپشتخواه وقبایل امروزی بنام قبایل آزاد یا یاغیستان قبایل درپاکستان، محل بود وباش افغانها جاجای کلمهء خاک افغانها را خوانده ایم .
  مطلب دوم شما دربارهء امان الله وسردار داوود است که چرا به زبان اوغانی صحبت نمیکردند؟ بزعم شما این کار شان نماد بی تعصبی شان دربرابر زبان فارسی بوده است. درحالیکه جواب این است که آنها بخاطری بزبان پشتو صحبت نمیکردند که آنرا یاد نداشتند وازصحبت کردن به همچو یک زبان قبیلوی می شرمیدیدند ، وعلت دیگجر اینکه امیر عبدالرحمن مادرش، ازمیرهای بدخشان بود. ازآن هم گذشته، زبان فارسی، بخاطر گنجینه های علمی اش، تا امروز نیز یکی اززبانهای جهان بحساب میرود. آن پادشاه بخت برگشتهء پشتون از دیوان خوشحال خان جز شکایت ازقبیلهء یوسفزی وجنگهای قبیلوی دیگر چه چیزی را می آموزد؟
  زبان پشتو، بخشی اززبانهای قبایل هندی است، که گرامر وقواعد زبان خودش را دارد. این زبان هرگز بحیث یک زبان دفتر ودیوانی در دربارها قابل استفاده نبوده است واگر می بود، حتما شاهان پشتون مانند مصطفی کمال اتاترک، آنرا بحیث زبان همهء باشنده گان این کشور بزور تحمیل میکردند
  چنانچه، محمود طرزی، خسر شاه امان الله، چنین آرزویی را باخودش بگور برد.
  با احترام
  پرویز بهمن

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس