صفحه نخست > به قلم سردبير > دوکان معارف: ان جی اوی تمام عيار

دوکان معارف: ان جی اوی تمام عيار

از اصلاحات خبری نيست، فقط پول بالا و پايين می شود!
کامران میرهزار
سه شنبه 29 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

زمانی که حنيف اتمر دوکان کلان در وزارت احيا و انکشاف دهات را با چک چک روسای ان جی او های بين المللی و رفقا رها کرد و به وزارت معارف آمد، يک پرسش بزرگ ايجاد شد. آيا ان جی او ها و طرف های قرارداد آقای اتمر و شخص آقای اتمر، ظرفيت نوشتن پروپازل (پيشنهاد) را در وزارت احيا و انکشاف دهات تکميل شده يافتند و ديگر نمی توان پول برای پروژه های انکشاف دهات از کشورهای مختلف دريافت کرد و نياز به دوکان جديد هست و پروپازل های جديد و پول به نام های مختلف و جديد که بيايد و باز هم بين ان جی او های دوست و رفيق تقسيم شود؟

اکنون پس از گذشتن مدت قابل توجهی از آمدن شاهزاده ی انتخابی ان جی او ها به وزارت معارف، عملکرد ايشان را می توان بهتر نگريست و مورد قضاوت قرار داد.

ان جی او خوب است اما نه از آن نوعی که در افغانستان است و تبديل به مراکز زد و بند های مالی کلان شده و پروژه های نيم بند را تحويل می دهند. ان جی او خوب است به شرط آنکه نظارت دقيق بر عملکرد ان جی او باشد و نه مانند افغانستان که آقای فرهنگ زمانی که بر مسند وزارت اقتصاد تکيه زده بود و گفته بود فهرست حدود 600 ان جی او ی متخلف را معرفی خواهد کرد ، پشت سرش را هم نگاه نکرد و از يک وزاتخانه به وزارتخانه ای ديگر رفت تا در آنجا نيز همان سيستم فاسد را با خود ببرد. ان جی او خوب است به شرط آنکه وزير (نه مانند رهزنی بنام انورالحق احدی) و وزارت ماليه ای هم داشته باشيم که پروژه های نيم بند را تحويل نگيرد و در پای دزدی های کلان ميليونی مهر تاييد نزند. ان جی او خوب است اما قرار نيست که همه ی ادارات ان جی او باشد و حتا وزارت معارف افغانستان نيز تبديل به يک ان جی اوی کلان شود و شاهزاده ی انتخابی ان جی او ها بر مسند وزارت تکيه زند.

محمد حنيف اتمر فرزند محمد آصف اتمر و تيم همراه که با او پای به وزارت معارف گذاشتند، در نخستين گام در وزارت معارف، يک ديوار بين خود و کارمندان سابق وزارت معارف کشيدند. در بالاترين منزل وزارت معارف، رديف سمت چپ، واقع در چهارراهی ملک اصغر شهر کابل، مقابل شهرداری، بخش مجزايی را برای خود و تيم همراهش ترتيب داده و بلافاصله دستور تعمير و مجهز کردن اين بخش را با بهترين امکانات مانند بهترين مبل و فرنيچر، و قالی دست باف افغانی برای کف اتاق ها صادر کرد. اگر به وزارت معارف افغانستان، در يکسال اول تصدی حنيف اتمر وارد می شديد، تفاوت آشکار بين بخش آقای اتمر و تيم همراهان با بخش های ديگر را بوضوح مشاهده می کرديد. در همان منزل و در رديف مقابل جايگاه وزير و همراهان، يک دالان تاريک با ديوارهای سياه و تشناب های نهايت کثيف را می ديديد که هر ناظر بيرونی را به شک و ترديد وا می داشت که چه تفاوتی بين آنطرف اين وزارتخانه و اينطرف است. وزارت معارف بعدها، شعبات مختلف خود را در نواحی مختلف شهر تقسيم کرد که فقط می توان گفت که يک مشکل کلان برای مراجعين محسوب می شود. شاگردان مکاتب و يا ساير افرادی که نياز به تاييد مدارک تحصيلی خود دارند، يک امضا بر کاغذ خود را بايد در يک طرف شهر بگيرند و امضای ديگر را در طرف ديگر شهر.

ما مکتب می خواهيم! کودکان دايکندی در يک راهپيمايی در نيلی

عکس از مظفر علی

کودکان دايکندی در يک راهپيمايی در نيلی

"موږ ښوونځي غواړو" هغه شعار دی چی د نيلی زده کوونکي يی د دايکندی په ولايت کی چيری چی د ښوونځيو کم والی محسوس دی، تر سره کوي.

وزير معارف افغانستان، در نخستين گام همچنين شروع به استخدام گسترده ی افراد به عنوان متخصص و پروپازل نويس کرد که با معاش های گزاف دالری به دوکان جديدی بنام وزارت معارف آمدند. در عين حالی که کارشناسان و پروپازل نويسان شاهزاده ی انتخابی ان جی او ها، معاش های گزاف دالری بدون هيچ تاخير دريافت می کردند و می کنند، در همان وزارتخانه و دقيقا آنطرف ديوار بلند، کارمندان عادی اين وزارتخانه حتا تا 4 ماه معاش خود را دريافت نکردند. کارشناسان و پروپازل نويسان در حلقه ی رفقا، نياز به امکانات جديد هم داشتند، مبل و فرنيچر گران قيمت و قالی دستباف افغانی زير پای. اين کارشناسان و پروپازل نويسان حاضر نبودند و نيستند ميزبان رفقای خود که روسای ان جی او های بين المللی محسوب می شوند ، در محيط های عادی با امکانات عادی وزارت باشند. بنابراين دستورهای خريد جديد با امضاهای وزير است که يکی پشت ديگری صادر می شود.

"شاهزاده ی انتخابی ان جی او ها" محمد حنيف اتمر، يک کار شاهکار ديگر هم با آمدن خود به دوکان جديد انجام داد. او علاوه بر اينکه يک ديوار جديد ميان خود و تيم همراه با کارمندان ديگر وزارت معارف کشيد، يک ديوار ديگر نيز بين وزارت معارف و رسانه ها ساخت تا دور از چشم رسانه ها و خبرنگاران کارهای خود را و خدمات خود را به ان جی او ها به بهترين وجه انجام دهد. برای اين کار يک روزنامه نگار غير حرفه ای بنام "ظهور افغان" را به عنوان سخنگوی خود برگزيد که بهترين شرايط را مانند يک ديوار بين رسانه ها و وزارت معارف دارا بود. ظهور افغان در عين حال چند برخورد زشت و زننده نيز با خبرنگاران رسانه های مختلف انجام داد که اکنون زبانزد تمام خبرنگاران شده است. ايشان در عين حال کاملا خلاف قانون رسانه های همگانی کشور، به عنوان سخنگوی وزارت معارف انتخاب شده بودند. در قانون رسانه های همگانی تصريح شده که يک شخص نمی تواند همزمان يک وظيفه ی دولتی داشته باشد و هم مدير مسوول يک رسانه ی آزاد باشد. علی رغم اين تصريح قانونی آقای افغان هم مدير مسوول رونامه ی ترقی به صاحب امتيازی خانم شکريه بارکزی بودند و هم به سمت سخنگوی دوکان جديد "وزارت معارف" انتخاب شدند. در اين قسمت هم تخلف قانونی آشکار آقای اتمر ديده می شود و هم خانم شکريه بارکزی که با پايين ترين رای ممکن از کابل به ولسی جرگه ی افغانستان راه يافته است.

عکس از ابراهيم پوپل

يک مکتب در نورستان!

حنيف اتمر ببيند!

ديوار بين وزارت معرف و رسانه ها، مانع از دسترسی آزاد خبرنگاران به معلومات شده و می شود. تيم حنيف اتمر و همراهان، در همکاری با روسای ان جی او های بين المللی، با نوشتن پروپازل های مختلف ميليون ها دالر را بدست آورده اند، اما تاکنون به دليل ديوار بين رسانه ها و وزارت معارف، جزييات اين پروژها و نحوه ی مصرف آن مشخص نيست.

حنيف اتمر يکبار بدليل همين عدم شفافيت و مانع شدن خبرنگاران از تهيه ی گزارش درباره ی وزارت معارف به ولسی جرگه فرا خوانده شد که بجای پاسخ معقول، رسانه ها را متهم به ترويج فساد اخلاقی در مکاتب کرد.

حنيف اتمر حتا به بهترين شکل ممکن از ملايان و ذهنيت آنان نيز استفاده می کند و با شعار ساختن مدارس دينی، به فعاليت های پشت پرده ی خود، رنگ و بوی اسلامی می دهد. جالب اينجاست که کشور امارات متحده ی عربی نيز،برای ساخت مدارس دينی اعلام آمادگی کرد. کشوری که دوبی نمونه ی آزاد ترين شهر در منطقه محسوب می شود و ملايان و حاکمان آنجا با شرايط غير اسلامی دوبی مشکلی ندارند و در عوض، انديشه های واپس گرايانه ی خود را در کشوری مانند افغانستان عملی می کنند.

محمد حنيف اتمر با زيرکی خاص در کميسيون دينی و فرهنگی ولسی جرگه، درست بر نقطه ای دست گذاشت که اعضای اين کميسيون به عقب نشينی آشکار روی آوردند و وزير معارف فاتحانه پس از گفتن چند نيش و کنايه به رسانه ها و خبرنگاران از محيط شورای ملی خارج شد.

عکس از اجمل آرين پور

آيا حنيف اتمر کور است؟

با همه ی پنهان کاری ها و زد و بندی که آقای حنيف اتمر تاکنون داشته است، برخی خبرها خارج از کنترول او نشر شده است. دريافت ميليون ها دالر پول از چند کشور و سازمان مختلف، در کنار بودجه ی سالانه ی اين وزارتخانه. اين ها خبرهايی نيستند که بشود به حنيف اتمر و تيم همراهشان اتهام اختلاس را وارد کرد اما می توان عمکرد ايشان را با توجه به پولی که دريافت کرده اند، بررسی کلی کرد. در سيستم وزارت معارف هيچ تغيير مثبتی روی نداده است. بسياری از معلمان در ولايات هنوز بعد از چند ماه معاش خود را دريافت نکرده اند. در کابل و ولايات هنوز کودکان در فضای باز و يا زير خيمه ها درس می خوانند، حتی ليسه ی عالی غازی همچنان نشانه ای از کم کاری وزير معارف محسوب می شود. مسوولان وزارت معارف افغانستان با ديواری که بين اين وزارت و رسانه ها کشيده اند عملا علاوه بر تخلف قانونی آشکار، در پرده هر کاری که خواسته باشند انجام می دهند. يک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود و در وزارت معارف شاغل است، به صاحب اين قلم گفته است که آقای اتمر، با ورود خود چندين تن از ملازمان اين وزارتخانه را در سطح اعضای هيات علمی ارتقای وطيفه داده است. يک منبع ديگر که نخواست نامش فاش شود گفته است که آقای اتمر با روسای ان جی او ها بخش قابل توجهی از پول را صرف مهمانی های مجلل می کند. منابع مشخص نيز، حنيف اتمر را متهم به فارسی ستيزی می کنند.

با اينحال آنچه واضح است، سيستم کاملا بسته ی وزارت معارف می باشد که به هيچ عنوان از طرف اين وزارتخانه گزارش دهی شفاف صورت نگرفته است. وزارت معارف تبديل به يک ان جی اوی کلان شده که پروپازل نويسان مختلف را استخدام کرده و با پرداخت معاشات هنگفت، پول جذب می کنند اما جزييات مالی آن در هيچ گزارشی از طرف وزارت معارف و ماليه به افکار عمومی ارايه نشده است. اگر وب سايت رسمی وزارت معارف افغانستان را باز کنيد براحتی به ماهيت ان جی اويی اين وزارتخانه پی می بريد. زبان رسمی ان جی او ها در کابل انگليسی ست و سايت وزارت معارف افغانستان نيز کاملا به زبان انگليسی می باشد و گويی فقط برای کشورهايی که کمک مالی می کنند و سازمان های "دونر" اين وبسايت ساخته شده است. حتا منابع آگاه می گويند برای ساخت همين وبسايت نيز، پروپازل نوشته شده و پول دريافت کرده اند.

در وبسايت رسمی وزارت معارف افغانستان هيچ اثری از صفحات فارسی و پشتو ديده نمی شود. روی اين سايت من يک متن فارسی يافتم که در ساختار صفحه ی انگليسی، سراپا مشکل نگارشی دارد. حتا در وبسايت اين وزارتخانه، اعلان شرکت در برنامه ها به زبان انگليسی آمده است، برنامه هايی که طبيعتا نود و نه درصد اشتراک کنندگان بايد از معلمان و متخصصان افغانستان باشند.

زمانی رمضان بشردوست، وکيل مردم از ولايت کابل، محمد حنيف اتمر که بر مسند وزارت انکشاف دهات

تکيه زده بود را متهم به سوء استفاده از ميليون ها دالر دارايی های همگانی کرد. رمضان بشردوست يک کنفرانس خبری ترتيب داده بود و اسناد سوء استفاده را نيز افشا نمود. سارنوالی يا دادستانی افغانستان وارد عمل شد. يکی از سارنوالان تحقيق در حضور نويسنده ی همين قلم، تمام اسناد رمضان بشردوست را تاييد نمود اما پس از مدتی همه چيز به نفع حنيف اتمر تغيير کرد و دوسيه ی سوء استفاده ی وزير وقت انکشاف دهات و وزير فعلی وزارت معارف کاملا بصورت غير قانونی بسته شد. سارنوالان در يک زد و بند آشکار، جريان تحقيق را به نفع حنيف اتمر پيش بردند. حتا سارنوالی از ارجاع دوسيه مطابق قانون به دادگاه خودداری کرد. برخی خبرنگاران، سارنوالان موظف اين دوسيه را مدتی بعد از بسته شدن دوسيه، در دفتر کار آقای اتمر مشاهده کردند. خبرنگارانی که برای گرفتن وقت مصاحبه می رفتند و موفق نمی شدند. رفت و آمد مشکوک سارنوالان به دفتر حنيف اتمر اين ظن را تقويت می کند که مانند بسياری از موارد خرد و کلان، آقای حنيف اتمر نيز، اين دوسيه را با پرداخت رشوه به نفع خود، تغيير جهت داده و بسته است.


بدليل اعتصاب معلمان در کابل، اين مطلب دوباره به روز شد.

تاريخ نشر نخست: دو شنبه 11 فوريه 2008

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای ميرهزار تشکر که خيانت های مقامات را افشا می کنيد. اتمر و خرم دو وزيری اند که در پست های فرهنگی بر عليه فرهنگ وارد عمل شده اند.

 • kamran-e aziz salam, man hameen chand lahza peshtar dar site BBC dedam ke 3 karmande dawlat ba khatere ba kar bordane kalemate mamno-a az kar barkenar shodand, yadam amad ke qayeda hameen ast , kase ke dar teem neest ejazaye worod ba maydane bazi ra nadarad wa agar dar teem ast haq darad ke
  fawl bezanad wa hatta ejaza darad ke ba jaye teeme hareef toop ra ba darwazaye teeme khodash bekobad, een choneen ast teeeme ma sar teeme ma. hawsela at farakh baad doost ya hooooooooooooo
  tareq

  • کامران جان میرهزار سلام!

   واقعا شما موضوع خیلی جالب را به بحث گذاشته اید که یقینا دوستان زیاد درین رابطه نظراندازی خواهندکرد.

   اما ببنید:

   من از اساس هم بانام وزارت معارف وهم با کارا بودن این هیولا بنام حنیف اتمر مخالفم.

   چرا؟

   درتمام کشورهای عربی نام این وزارت را میگویند" وزارة التربیة والتعلیم"

   که ترجمه فارسی اش میشود:

   وزارت پرورش وآموزش که در ایران بنام وزارت آموزش وپرورش یاد میشود که اندک با تقدیم وتأخیر عین مطلب را افاده میکند.

   ودر ترجمه انگلیسی آن میشود "Educationl Ministry"

   دقیق همان معنی آموزش وپرورش است که در پشتو میشود " د شوونی او وروزنی وزارت"

   هیچ تضاد منطقی دربین تمام این نامها وطریق کاربرد آن دربین جوامع بشری وجود ندارد.

   اما کلمه" معارف" جمع معرفت که اگر مرادعلم باشد ترجمه انگلیسی آن میشود "Scince Ministry"

   یعنی وزارت علوم

   وزارت علوم در اکثر کشورها بامدارس ومکاتب سروکار ندارد بلکه همیشه سرو کارش تحقیقات علمی است.

   شاعر گفته است:

   خشت اول را گرنهد معمار کج

   تاثریا میرود دیوار کج

   بناء خود نام وتشکیلات این وزارت با تشکیلات جهانی هیچ همخوانی ندارد.

   درمورد بی کفایتی وزیر وفارسی ستیزی واعمال تبعیضات زبانی وقومی وغیره که زبانزد عام وخاص است من چیز بیشتر ازآنها ندارم ولی تاکید میکنم که موجودیت این شخص بی تجربه در رأس یک وزارت مهم مانند وزارت آموزش وپرورش به هیچ صورت مناسب نیست

 • Dear Mr Kamran,
  You are a wonderful person and every day you introduce new courrpt personalities in Karzai Government. Mr. Atmar is one the notorious person we ever seen in Afghanistan. Fortunately I know Mr. Atmar very well he was a member of Khad and his one leg was injured by the bullet of Afghan freedom fighter during Soviet occupation of Afghanistan. When factional fighting between Mujahideen has started he went to Pakistan and Mr. Ehasan Zia the present minister of MRRD who was working in the NCA/NRC recruited him in NCA/ NRC ( Norwegian Committee for Afghanistan) as guard and latter on he was pick up as intelligence agent by the NCA and was sent to United Kingdom for further education. Now the question is arising how he was awarded the master degree while he never attended any universities this question to be asked from the people of ministry of higher education.

  During Taliban era 1997-2000 when Taliban was is in power he played Taliban card and showed himself a Pushtoon from Kandhar. Once when he visited Canada accompanied of Farooq Wordak both of them defended the Taliban and blamed other freedom loving people in Afghanistan

  This courrpt person show himself as defender Pushtoon and with the assistance Mr Yoon, Mr. Sediq Pattman, Qari zadeh(Advisor of ministry of Education) wants to destroy the education system in Afghanistan

  • Just to correct you Mr. Salim

   1. His leg was amputated due to injury in Tanay coupe de etat

   2. He worked for Norwegian Church Aid NCA, not Norwegein Committee for Afghanistan.

   3. He attended York University in England and did his MA in Post-war Recovery

   Thanks

 • I think this is too much now. I cannot believe that you, Mr. Kamran, would go this far. Atamr is one of the very few ministers who is really working hard for this country. He is the man, despite everyone around him, wants to bring change in this nation. A good change. You have got to be realistic and put your fingers on those who really don’t care about the country. And let me tell you this, Atmar is not one of them. I believe in him as a man who can change Afghanistan educational system. Let him do it. Let’s support him instead of adding all these lies behind him. I have met Atmar a couple of time and I found him a man after people’s heart and education for this country. Go for Sayaf, Rabani, Gulbodin, etc who destroyed the country and stool it’s wealth and they still do it. THanks - KD 

  • حنیف اتمر مانند تنی در زمان فروپاشی اتحاد شوروی و حزب دیموکراتیک به دامن آی اس آی پاکستان پناه بردند وتا زمان سقوط طالبان در پاکستان بودند. حنیف اتمر از زمان وزارت انکشاف و بعدآ آموزش و پرورش جهت سپاس از بادران پاکستانی اش بیشتر از 86000 افراد قبایلی را بنام اتباع افغانستان جهت تحصیلات عالی به امریکا فرستادند 40000 را به اتحادیه اروپا و 16000 را به کشور انگلستان. همچنان بیش از 460 مکتب را تنها در شهر کابل برای کوچی های پاکستانی اعمار نمود سوال در این جاست که آغای اتمر چرا وزیر کابینه در پاکستان نیست.

   از جامعه جهانی می طلبیم تا جنرال تنی و حنیف اتمر پاکستانی هر چه عاجل محکمه شوند. بغلانی

 • Mr. Salim, Freedom Figter? who are they? Get a life and don’t call mujaheeden freedom fighters. Not a lot of people would support you saying that Mr. Atmar is there to destroy the educational system. Let’s face the truth, we didn’t had any system at all. Do you call what Taliban or Mujaheeden called curriculum, curriculum. He is the man who stayed behind and worked hard for this people even during Taliban. Who on earth came back from Canada during Taliban to serve his country. Not many people, but he did (according of what you said) let’s not blame him. We Afghans are this way... we are quickly forgetting our past and quickly believing in what we hear. That is our weakness in all matters of life. I will defend Atmar and i hope that whit the vision he has, he could be our next president, or at least advisor to the president.

 • روزی انورالسادات رئیس جمهور طاغوتی مصر در طیاره نشسته بود و طیاره در هوای قاهره پرواز کرد. او یک بسته بانک نوت مصری «جنی» را گرفت و گفت: اینرا از هوا می اندازم در هر خانه ای که افتید خوشبخت میشود. یک وزیر او مشوره داد که این پول بسیاری هست و میتوانی دو قسمت کنی تا دو خانواده خوشبخت شوند. وزیر سومی هم مشوره داد که سه قسمت شود و بهمین ترتیب... وزیری شوخ طبعی که با او بود گفت: اگر میخواهی همهء مردم مصر خوشبخت شوند خود را پایان بانداز.
  این فکاهی عین داستان است. خود سرکار باید گم شود ورگرنه روی خوشبختی را نخواهید را نخواهید دید. آخر وزیری که همه اش گوش به فرمان یک شخص بی تجربه و بی خبر از ابتدایی ترین امور اداری است و سابقه شاروالی یک شهر را ندارد و بر همهء مقدرات یک ملت تکیه زده است چگونه بتواند کار کند؟ این آقا یعنی کرزی صاحب بخدا از نگاه علمی اصول ادارهء یک مدیریت را هم نمیداند. بشرط از او پرسان کنید که فرق میان فورمه های p2 p13 , p17 چیست؟ شاید فکر کند که فارمول بم اتم است. پس از نظر من هیچ کس ملامت نیست جز سر کار.

 • حنیف افسر امنیت دولتی بود که در جنگ جلال آباد پایش قظع شد .اوبغدا به پاکستان مهاجر شد . روزی در یک برنامۀ کمک به زنان خانمها برای گرفتن ماشین خیاطی به کمیتۀ ناروی برای انکشاف دهات امغانستان آمده بودند (در پشاور ) .یکی از کارمندان کمیته برای زنان اعلان کرد اگر از دوستان وآشنایان شان کسی باشد که انگلیسی بداند یکی از دفاتر خارجی به او ضرورت دارد واگر مغیوب باشد حق اولیت برای اوست . یکی از این خانم ها صدا کرد که برادرش این شرایط را دارد و آدرس خود را در افغان کالونی پشاور داد . در روز موعود خانم برادرش را نیاورد . یکی از کارمندان را به آدرس داده شده فرستادتد ( آقای و) او رفت وخانم را پیدا کرد با خانم یکجا برای جست وجوی آن شخش رفتند .دیدند شخصی با پای قظع شده در زیر پل اشنغری نشسته دستمالی را روبرویش هموار کرده در حال تگدی است . اورابه دفتر آوردند .برای بردن نزد آمر خارجی از بس لباس هایش کثیف بود لباس های آشپر را که در وقت کار از تن خود بیرون می کرد به جانش کردند( از شمس الدین را ) .او به دفتر خارجی مقرر شد این شخص حنیف اتمر است .اکر اتمر ذرۀ در این گفته تر دید دارد برایش سوگند می دهم که اعتراض خود را بنویسد .ه من داستان رغتنش به انگلیس را با آدرسس دکانی که در آن اسناد تحسیل خود را ساخت بنویسم برای شما می گویم در میان اراکین دولت از روز تاسیس تا کنون هیچکس به اندازۀ اتمر دزدی نکرده است وپول نیندوخته است.

  • آشنابچیم!

   ازین معلوم میشه که خودت پوست مردم را درچرمگری میشناسی

   اما جالب این است که باداشتن چنین شناخت مستند خودت تابه امروز چرا خاموش مانده بودی؟

   این سوال دلیل بر رد ادعای خودت نیست.

   ازاینکه وزارت تعلیم وتربیه یکی از وزارتهای مهم یک کشور میباشد و بانسل آیتده کشور سر وکار دارد بناء

   چه بهتر که یک مضمون جالب مکمل در شناخت این دزد برای خبرنگاران داخلی وخارجی ارائه کنی تامردم بهتر بتوانند در روشنائی شناخت کافی ازین شخص قضاوتهای خودشانرا بکنند.

   این هم ازبرکت آزادی مطبوعات است که باید اشخاص که امروز در وزارت ها و دیگر چوکی های مهم در پارلمان وغیره با نام بدل در انظار ظاهر میشوند باید افشا شوند این مسوولیت هرانسان وطندوست وباوجدان است.

 • سلام به برادر میر هزار و تمام افغانهای وطن دوست: بنده هم نظر دیگران را خواندم و چندی پیش هم نظر وزیر صاحب را در رابطه به جدا سازی صنوف پشتو غیر پشتو شنیدم فهمیدم که شخص بسیار متعصب و غیر افغان است این ملت که سه دهه جنگ و زجر را دیده دولت کوشش میکند نفاق را از بین ببرد اما چنین شخص با بی اعتنائی بین اطفال کشور ما که اینده کشور را میسازند تخم نفاق را میکارد باید این نوع وزیران محاکمه شوند و دست شان از کار گرفته شود من نمیدانم که رئیس جمهور کرزی با اینکه سوگند یاد کرده برای مردم خدمت نمائید آیا سوگند شان در مورد این مردم است که از یک وزارت به وزارت دیگر تبدیل شوند و به رنگهای جدید جیب خود را پر نمایند اگر وزیر خوب بود در همان وزارت اولی کار میکرد اگر کار کرده نمیتوانست از او پرسان میشد که چی کردی تا به وزارت دیگر معرفی گردی .

  • We shall call the company of Atmar not a shop. He is playing with millions of US $.
   In english there is an expression that goes: When U see one U see all. Almost all the ministers of Karzai cabinet members have the same sickness like atmar.
   When Atmar transfered from MRRD he recommended Hesan Zia as minister of MRRD in order to hide atmar’s corruption, because Atmar is a close friend of Hesan with the same Idialogy and common intrest. Based on allegation they are both active ISI members. During the Taliban regime they were working together in Peshawar.

   Coming Back to Atmar, he is receiving lots of money from donors and forcing partner donors to pay his consultants high salary in $ other wise he will not cooperate donors.

   The history of Afghanistan does not remember a goverment with this type of Kazay cabinet.
   Some aportunist try to hide the truths as I noticed, but the sun can not be hidden by two fingers.

   Some foreign friends are either neglegent wasting resources or taking their shares in making deal with the minister. This deal can be politiocal or other kind of JURAMAD.
   I know the deaf ears of goverment people will not hear the voice of the people. This writing is just to relief our stress. I am sure the situation will not change with this ASH and Kasa.

 • wazir saheb tahsil rasmi nadarad.
  ba khateri ke madrak shan ra aqa e tanin dar wezarat tasilat aali tayid nakarda bud eshan az kar barkenar shod ta deplom wazir saheb rasmi shawad.
  eishan qasdan moshawering zaeif entekhab mikonad ta anha ham chizi nagoyad. yak shan ra man mishnasam ke moshaweer ast wali chizi namidanad.
  dar enkeshaf dehat ham moshawer and engineer bud and hala ham moshawer talim wa tarbiah ast.

 • آيا در افغانستان آنقدر قطع الرجال است که يک انسان معيوب و دارای سابقه چرمی از يک وزارت بصورت اتوماتيک به وزارت ديگر پرتاب ميشود . می پذيريم که اين تصميم رئيس جمهور است تا کابينه اشرا انتخاب نمايد ولی بايد فکر کرد که نبايد شخص اول مملکت اجازه دهد تا يک وزير زبان ستيز اش به تعصبات قومی و لسانی در همچو يک کشوری که سخت آسيب پذير است دامن بزند.اينان در روز آخرت نزد خداوند و ملت جوابده خواهند بود.

 • Kamarane Azra!
  Bachem dokane mordagawe wa kosmadare kho shoma baz karden.
  tamame roz shom asten wa tawheen ba aqwame azize watan.
  Baben, en hama tert o perteke mekonen sabte azhane mardom mesha. waqtesh ke amad baz ba jame az setamehatan jawab khad goften.
  Inbar dar maghara hai kolab nez pot shoda nakhad tanesten.

  Haqshenas

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس