صفحه نخست > دیدگاه > ادامه کشتار هزاره ها و دامن زدن دولت پاکستان به تقابل قومی

ادامه کشتار هزاره ها و دامن زدن دولت پاکستان به تقابل قومی

هزاره ها در پاکستان
kawa gharji
شنبه 14 آپریل 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

با راه اندازی این جنگ ها، دولت پاکستان باجدیت تمام شهرک سازی های را برای پشتون ها درمناطق بلوچستان شروع نمود تا مهاجرین و بی جا شده های پشتون که اکثریت شان به خاطرمسایل نژادی ازطالبان حمایت می کنند به این مناطق نقل مکان نمایند. تمام حملاتی را که دولت پاکستان بر مواضع طالبان دراین سالهای گذشته انجام داده همه دراطراف شهر پشاور و مناطق قبایلی بوده درحالیکه شورای رهبری طالبان درکویته موقعیت دارد.رهبران طالبان درکویته وبلوچستان به راحتی گشت وگذار می کنندومناطقی چون ژوب، لور لوي، قلعه سيف الله، قلعه عبدالله، زيارت، جنگل، گلستان وغیره عملا دردست طالبان می باشد اما تاکنون دولت دراین زمینه هیچ اقدامی نکرده است ودلیل آن را می توان درهمین سیاست تقابل قومی و آزادی خواهی مردم بلوچ دراین کشور دانست.

نسل کشی
در این ده سال گذشته بیش از 800 نفر از مردم هزاره در کویته به قتل رسیده است.

دریک هفته گذشته سومین باراست که برمردم هزاره درکویته پاکستان حمله می شودو روزگذشته نیز سه نفرکشته وچندین تن دیگر زخمی شدند. درطول این یک هفته گذشته بیش ازبیست نفرکشته شده و ازاغازخشونت ها دراین شهربیش از800 نفرازمردم هزاره درمسیر راه ها، محل کارو مساجد به قتل رسیده و چندین تن دیگرزخمی شده اند.

کویته پاکستان هم مرزبا افغانستان است وجمعیت آن بیش از759894 هزارنفرکه اکثریت آن را بلوچ ها، هزاره ها وپشتون ها تشکیل می دهند وتوسط نظام فدرال که قدرت بیشتربه دست بلوچ ها است اداره می شود.

دولت پاکستان تقریبا ازهمان اوایل تشکیل شاهدخشونت های فرقه ای ، حزبی، وقومی بوده است. اما کویته پاکستان تا سال 1990 منطقه امنی برای هزاره ها به شمار می رفت وازخشونت های قومی و مذهبی کمترخبری به رسانه ها راه می یافت. درسالهای گذشته اگرگاهی درگیری های دراین منطقه به وقوع می پیوست به خاطراستقلال طلبی بلوچ هاازدولت پاکستان بودکه خواب رااز-دال خوران پنجابی این کشورربوده است.

بعدازاعلان استقلال پاکستان درسال 1947 ازبریتانیا وجداشدن ازهند، بلوچ ها نیزاستقلال خود را به تاریخ 13 اگست 1947 با اجرای رسم گذشت نظامی ومردمی جشن گرفت وبا تابعیت ازبریتانیا مجلس دواتاقه ای را به نام دارالعوام ودارالخواص تشکیل داد. امادرمارچ سال 1948به اشغال پاکستان درامد. بلوچ ها روزاشغال سرزمین شان را به نام روزسیاه نامگذاری کردند وهرساله دراین روزبابرافراشتن بیرق های سیاه وبازوبندسیاه ازان یاد آوری می کنند.

اززمان اشغال این سرزمین تاکنون بارها بین دولت پاکستان وبلوچستان درگیری های خونین رخ داده است که مهمترین آن ازسال 1973 تا 1977 بود که 88 هزارتن ازنیروهای ارتش پاکستان با 55 هزارپارتیزان های بلوچ با هم مقابله کردندو دولت پاکستان شکست خورد اما با حمایت تسلیحاتی و نظامی ایران بلاخره بلوچ ها را شکست داد.

قرارگزارش ایشین لیگل ریسورس سنتر (Asia Legal Resource Center ازسال 2001 تا 2005 بیش ازچهارده هزاربلوچ صرف درجریان حملات نظامی به قتل رسیده است. مدافعان حقوق بشربلوچ نیزلیست چهارده هزارشهروند بلوچ را که درجریان این ده سال گذشته مفقود شده است به دولت وکمیسیون حقوق بشرپاکستان ارایه کرده است وهرساله جسد مثله شده صدهاتن ازفعالین ومردم عادی بلوچ درگوشه و کناراین کشور پیدا می شود.

بلوچستان بیش از44 درصدخاک پاکستان راتشکیل می دهد ودارای معادن طلا، سنگ ذغال و اورانیم است اما مردم این منطقه ازنظراقتصادی دربدترین شرایط به سرمی برند.

دولت پاکستان بعدازسال 1990 سیاست جدیدی رادرقبال بلوچ ها درپیش گرفت. قبل ازاین سال پشتون ها دربلوچستان ازقدرت اندکی برخوردارولی درصلح و آرامش به سرمی بردند، تا بلاخره در این سال حزب پشتونخواه ملی عوامی پارتی به رهبری محمود خان اچکزی با حمایت مالی و فکری دولت و ای اس ای پاکستان تشکیل شد.

دولت پاکستان با تشکیل این گونه احزاب پشتونی – قومی ومذهبی خواهان مهارکردن اندیشه آزادی خواهی دربین مردم بلوچ با استفاده از پشتون ها است و تا اندازه موفق هم بوده است. سال گذشته تعدادی ازسران پشتون درمنطقه پنج گوربلوچستان کشته شد ودولت کشتن شدن این افراد را به بلوچ ها نسبت داد تا بدین وسیله بلوچ ها را مصروف یک درگیری قومی سازد.

بعدازدرخواست های مکررامریکا ازپاکستان برای مقابله صادقانه با تروریسم وطالبان دولت پاکستان جنگ های رادرمناطق قبیله ای و اطراف پشاور به راه انداخت. با راه اندازی این جنگ ها، دولت پاکستان باجدیت تمام شهرک سازی های را برای پشتون ها درمناطق بلوچستان شروع نمود تا مهاجرین و بی جا شده های پشتون که اکثریت شان به خاطرمسایل نژادی ازطالبان حمایت می کنند به این مناطق نقل مکان نمایند. تمام حملاتی را که دولت پاکستان بر مواضع طالبان دراین سالهای گذشته انجام داده همه دراطراف شهر پشاور و مناطق قبایلی بوده درحالیکه شورای رهبری طالبان درکویته موقعیت دارد.رهبران طالبان درکویته وبلوچستان به راحتی گشت وگذار می کنندومناطقی چون ژوب، لور لوي، قلعه سيف الله، قلعه عبدالله، زيارت، جنگل، گلستان وغیره عملا دردست طالبان می باشد اما تاکنون دولت دراین زمینه هیچ اقدامی نکرده است ودلیل آن را می توان درهمین سیاست تقابل قومی و آزادی خواهی مردم بلوچ دراین کشور دانست. دولت پاکستان با حمله برمواضع طالبان درمناطق قبیله ای ازیک طرف کمک های بیشتری ازامریکا دریافت می کند وازجانب دیگر با نا امن شدن این مناطق و امن جلوه دادن بلوچستان برای پشتون های طالب آنها را به آنجا می کوچاند ودرآنجا نیزبا تشدید اختلافات قومی بین بلوچ ها، هزاره ها وپشتون ها زمینه تضعیف بلوچ ها را می سازد و دراین میان مردم هزاره قتل عام می شود.

احزاب هزاره و بلوچ درکویته باید متوجه باشند که آنها درده ها سال گذشته درکنارهمدیگر به صلح وصمیمت زندگی کرده اند واین تفرقه اندازی های دولت پاکستان واحزاب وفرقه های مذهبی فاشیستی دیگران دررابطه آنها خللی وارد ننماید.

اکثریت احزابی پشتونی چی درپاکستان و چی درافغانستان سال های سال است که توسط پاکستان به عنوان چوب سوخت دراتش جنگ برعلیه خواسته های برحق مردم و اقوام دیگراستفاده شده اند. سر برداشتن این احزاب ازدامن ای اس ای و دولت پاکستان هم موجب آرامش در افغانستان خواهد شد و هم خود این مردم تجربه زندگی وتلاش، درس و تحصیل را هم درافغانستان وهم درپاکستان خواهند کرد.

دولت پاکستان باوجودبرگزارشدن چندین تظاهرات مردمی درداخل پاکستان وده ها کشوراروپایی واسترالیا وامریکا تاهنوزهیچ اقدام عملی برای دستگیری عاملین این حادثات انجام نداده است وسهل انگاری دولت دراین زمینه می تواند جنگ های شدید قومی را درداخل پاکستان برانگیزد.

بعضی ازملا های شکم پرست هزاره و سادات وابسته به رژيم ایران نیز به خاطر زر اندوزی به مسایلی دامن می زند که برای بسیاری ازفرقه های مذهبی و احزاب اسلامی درپاکستان حساسیت برانگیز است درحالیکه آن مسایل هیچ ربطی به اسلام و شیعه گرایی ندارد. این ملا ها باید بدانند که چنین مسایلی باعث عواقب خطرناکی برای اقلیت هزاره ها درکویته پاکستان خواهد بود.

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاین :

http://www.kawagharji.wordpress.com

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • مرده باد پاکستان و دوستانش

 • من نمیدانم که این کسانی که بنام دین باعث ایجاد نفاق دربین جوامع انسانی میشوند آیا بدین خدمت میکنند یا خیانت
  تا جاییکه سیر تاریخ نشان میدهد رفتار وعملکرد دین باوران جزنفرت وانزجار بیشتر مردم ازدین هیچ نتیجه مثبت
  نداشته است این کلمات نامسلمان نامسیحی ناشیعی ونا سنی و...آنقدر نفرت آور ومنزجر کننده است که شنیدن آنها
  روان هر انسان آزاده ومنطقی را آزار میدهند آیا وقت آن نرسیده است ما آدمها سر به جیب تفکر فروببریم وازدگم اندیشی وجزمی نگری دوری کنیم وهمان طور که خودمان معتقدیم که خود مان فکر کنیم واندیشه واعتقاد خود را داشته
  ودیگران نباید اندیشه وبا ور مارا موجب بدی ومستحق زجرو منع ما بدانند اگر واقعا انسان هستیم برای دگران نیز اینحق را بدهیم که خود بیندیشند وباور خود را داشته باشند نه اینکه ما این حق را داشته با شیم واز دگران سلب کنیم
  بلی هرکس حق بیان واستدلال برای حقانیت عقیده خودرا دارد ولی نه حق کشتن وبستن و زدن دیگران بخواطر اینکه
  چرا آنها مثل ما فکر نمی کنند!!!!

 • جناب کاوه درود:
  به نظر من مشکل است که آدم تحلیل بکند این کشتار هدفمند به کجا منشاه میگیره ، اگر فکر کنیم که منشاه این همه جنایت به دین و مذهب وابسته است به نظر من درست نیست ، این مسله پیچیده تر از آن است که آدم یک تحلیل دقیق تر ارایه بکند ، در شرایط کنونی انچه مهم است اوضاع کل منطقه است وبخصوص ایران ! از اینکه هزاره ها شیعه اند و پیروان خط امام در پاکستان محسوب میشوند ممکن است عقب همه این جنایت یک کشور خوابیده باشد و آن هم امپریالیزم امریکا، زیرا آمریکا میخواهد که هزاره ها را بجرم ارتباط به ایران جزا بدهند واینجا است که از مذهب سو استفاده کرده از طریق پول های خود شان که به مکه سرازیر میشود به این شیوه قتل عام بکند. عربستان سعودی حامی اصلی تندروان سنی مذهب اند که مستقیم با سیاست های امریکا درارتباط است پول تحویل داده شده خود مردم را از مکه برداشته به قتل عام خود شان به مصرف میرساند از طرف دیگر شورشیان بلوچ اوضاع را در بلوچستان وخیم ساخته است اینجا است که دولت نیز در چنین جنایات نقش میگیرد یعنی آب را گل آلود کرده ماهی میگرد ، دولت شرایط را طوری رقم میزند که شورشیان بلوچ و قوم بلوچ در این جنایات شریک ساخته شوند
  از دید من درعقب همه جنایت کنونی فقط یک کشور نقش آفرینی میکند و آنهم سیا آمریکا است. زیرا تجارب گذشته نشان میدهد که بازیگر اصلی در همه مناطق جهان استخبارات سیا و دولت امریکا است زیرا این کشور حتا سعی میکند به بزرگترین رقیب خویش که چین باشد بنحو دردی سر ایجاد کند مسله پاکستان و مشکلات های داخلی نیز این کشور مسله برجسته وحاییز اهمیت است برای امریکا وامریکا نقش اساسی را در چنین مسایل بازی میکند، از طرف دیگرسروصدا های خروج از افغانستان مسله مهم و اساسی است امپریالیزم امریکا سعی میکند مشکلات فرقه ای و مذهبی را در پاکستان دامن بزند و از این طریق توجه تندروان مذهبی را به پاکستان جلب کرده شرایط خروج آبرومندانه را از افغانستان محیا سازد.
  تحلیل شما در اکثر موضوعات عالی بود اما نقش آفرینی آمریکاه و اداره استخبارات سیا را در این جنایات مورد ارزیابی قرار نداده اید ، فکر نمی کنید که همه ای جنایت به امریکا ارتباط داشته باشد ؟
  از طرف دیگربعضی مسایل را تاحدی خوب ارزیابی کرده اید آما به هیچ راه حلی اشاره نکرده اید حداقل در بیرون رفت از بحران کنونی کمی اشاره میداشتید بهتر بود !

  • اقای حفیظ بشارت من با حرف شما که امریکا می خواهد هزاره ها را به جرم ارتباط با ایران جزا بدهد موافق نیستم. کمک های نظامی وو مالی و فرهنگی ایران به اقوام دیگر می رسد اما برچسپ ارتباط هزاره ها با ایران صرف به خاطر شیعه بودن به هزاره ها می خورد . من هم به همین نظر استم که مشکل هزاره ها درپاکستان مسایل فرقه ای و مذهبی نیست .
   در جهان خواری امپریالیسم شکی نیست اما تجربه برای امریکا ها ثابت ساخته که فرضا رابطه با یک کشور دمکرات و ازاد تر مثل ترکیه با دوام تر و بیشتر به نفع امریکا است تا رابطه با یک کشوری که در ان بنیاد گرایی و استبداد بی داد می کنه به همان خاطر دست داشتن امریکا در این مساله تا ان حد نمی تواند پر رنگ باشد که نقش خود دولت پاکستان .من حالا جایی روانم و بعدا در این مورد می حرفیم .

  • لیس در استان بلوچستان پاکستان می‌گوید افراد مسلح سوار بر موتور، هشت نفر را در شهر کویته به ضرب گلوله کشته‌اند.

   گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که هدف قرار گرفتند، از اقلیت شیعیان هزاره هستند.

   بخش بزرگی از شهر در اعتراض به این واقعه تعطیل شده است.

   خبرنگار بی بی سی در شهر کویته می‌گوید خشونت علیه شیعیان هزاره به شدت افزایش یافته و در دو هفته گذشته، حداقل ۲۵ نفر کشته شده‌اند.
   bbc

  • کل این مسئله را به آمریکا ربط دادن درست نیست.کمی هم به رژیم نژاد پرست وآپارتاید گونه جت نژاد های فاشیست ایرانی نیز توجه کنید.ببینید در رسانه های این رژیم پلید ومزدوران استخباراتی اش مانند به اصطلاح خبر گزاری صدای افغان وروزنامه یا هفته نامه انصاف که مستقیم زیر نظر استخبارات ایرانی ها اداره میشود کوچکترین خبری از کشتار هزاره ها درج نمیشود.آیا این مشکوکنیست؟؟؟هزاره ها باید همه جانبه فکر کنند ودر صدد شناسایی دشمنان پشت پرده خویش باشند.

  • این مسئله به الله یاری بی منطق ومزدور ارتباط میگیرد.ما نباید هیچ کسی دیگر را مسئول بدانیم.وقتی یک آدمی که از نگاه سیاسی وتاریخ بی سواد است واین چنین به باقی مسلمانان توهین می کند،پس شما چی انتظار دارید؟
   کسانی که این بی سواد حرام خور مفلوک را می شناسند باید از این حوادث درس عبرت بگیرند.وهر طور میشودجلوی این بی سواد بی منطق را بگیرند.وگرنه روز ما از این هم بد تر خواهد شد.

 • شمو را چی بلا زده شمو هم دست دارید پای دارید یک دو نفر شمو از سر خو تیر شوید فقط غولجه غولجه شی را بزنید بخدا اگر دیکه شمو را پسکو بگویه سوست استید سوست استید . بالی بسته شار شی روشنی ور کنید که اقتصاد شی خراب شنه کی شمو را پیدا مونه بسته شار را کباب کنید ده وا ئی نه موشه ده زاری نه موشه .
  چیز کنم که غدر دوریم . فقط بسته شار را یک نفر بسه .

  • ولا راست موگی. قومای کویته جمع شوه چوه د پس از ای حرامیا تله کنه که دیگایشی پس سره کوی سلیمان دوتا کنه.

 • چند هفته پیش امریکا برای زیر فشار اوردن پاکستان، سخن از خودمختاری بلوچها میزد.
  دو قوم بلوچ و هزاره باید هوشیار باشند و با یکدیگر در ارتباط باشند.

 • گذارشات از ولایت خوست می رساند که یک فروند هلیکوپتر نوع چینوک عساکر اشغالگر خارجی در ولسوالی جاجی میدان آن ولایت سقوط نموده است.

  خبرمی افزاید، هلیکوپتردشمن ساعت ۱۰ بجه شب گذشته درمنطقه تنگی ولی آن ولسوالی سقوط نموده و تمامی سرنشینان آن که به ۲۳ تن می رسیدند کشته وزخمی شدند.

  خبراضافه می نماید که تاکنون علت سقوط طیاره دشمن برملا نگردیده است.

  شاهدان عینی درمنطقه میگویند که منطقه تا شام امروز تحت پوشش عساکر اشغالگر قرار دارد ودشمن مصروف انتقال اجساد کشته وزخمی وتوته وپارچه طیاره میباشند.

 • زنده باد امریکا . من در امریکا زندگی میکنم مثل پشتونا و ری تبغیض ندارد سیا سفید همه مساوی است . اما پشتونها تا هنوز در قرن حجر زندگی میکند و خیلی بیعقل مردم است و تبغیض قومی از سر و کله انها میبارد . خصو صا پشتونای جنوب افغانستان . مثل ادمهای جنگل امازون وری است ...

 • بنده تاهنوذ بصورت کامل گفته نمیتوانم که دراین کشتارهادست مردم پشتون دخیل باشندزیرا زمانیکه ازشهرکویته به طرف افغانستان می آیم درمسیراین راه تماماًمردم پشتون زنده گی میکنند که هیچ گپ هم نیست وهمچنین درشهر پیشاور که مرکز پشتونهااست خیلی امنیت است وهرگز مسائیل تنیش های مذهبی قرارندارد اماًزمانیکه به طرف کراچی وتفتان میرویم درمسیراین راه بردم بلوچ زنده گی میکنند که اکثراین قتل عامهانیزدرمناطق بلوچهاصورت گرفته است.

  • این یک کشتار مذهبی و دینی است و بس. انها به روشنی می گویند که شیعه کافر و واجب القتل است. در پاکستان این کشتار سالهای سال ادامه دارد و حتی به جنگ های مسلحانه میان شیعه و سنی منجر شده است. اما این مساله در کویط تازگی دارد چون در کویط قبلا گروههای تندرو وهابی کمتر حضور داشتند.

   اگر امریکا بخواهد هزاره ها را بکشد خیلی به سادگی طالبان را به رسمیت می شناخت.

   حفیظ بشارت

   مشکل شما این است که حتی ادبیات شما همان ادبیات ملاهای ایران است. استکبار جهانی. بزرگترین استکبار در منطقه ای خاورمیانه و اسیای غربی ایران است. کشوری که فعلا به طالبان کمک می کند و به القاعده در عراق رسما کمک می کرد و فعلا هم از رژیم خونخوار بشار اسد که یک نسل کشی را به راه انداخته است حمایت می کند.

 • در پشتونستان پشتونهای مذهبی یعنی طالبان پاکستانی هر پشتون با سواد و هر کسی را که خواهان حقوق برابر با پنجابی است به شکل وحشتناک به قتل میرسانند.

  پشتونستان از سالها صحنۀ جنگ طالبان و گروه های دیگر است که همه را خود پنجابی ها ایجاد کرده اند.

  در بلوچستان جنگ سنی و شیعه ، جنگ بر ضد بلوچها و جنگ مذهبی

  در سند جنگ بین پشتون ، سندی و مهاجر هزاران هزار را تا کنون قربانی گرفته

  یگانه مردم که از موجودیت پاکستان لذت میبرند و چنین وانمود میکنند که در پاکستان خیر خیرت است ، پنجابی ها میباشند چون آنها مبتکر تمام جنگهای فوق الذکر بوده و مانند پدران انگلیسی شان با استفاده از تفرقه انداز حکومت کن ، زندگی کشور مصنوعی چتلستان را تمدید میکنند

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس