در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > گودال تاریخ

گودال تاریخ

یک کارتون
عتیق شاهد
شنبه 30 جون 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • من فکر میکنم که شاید شما آخرین ګروه متعصب افغانستان باشید چون ذره ی حرف شما نه به خیر ملت کفته شده نه احساس وطندوستی دارید برای چنین جناوران همان رژیم طالبانی خوب بود چون شما هم مثل آن ها مرز واقعی زندګی و روابط اجتماعی را نه می شناسید
  ولی من در حق شما دعا می کنم که خداوند ج اول من را به راه راست هدایت نما و به تعقیب آن شما را

 • با تقدیم درود به فرهیخگان!
  عتیق جان این بار همان آخرین راه حل مشکل افغانستان را به تصویر در آورده اید.
  وآنوقتی است که مشکل به کلی حل میشود .
  ولی چه طور ممکن است که مردم ما به آن سطح شعور سیاسی وبلاغت فکری برسند که دیگر اینان نتوانند آنها را به دنبال خودشان بکشند .
  و نیاز به آن است که روشنگران قلم بدست برای رهایی در پرتو ساینس و دانش بکوشند.
  تا برای همیشه از شر ظلمت و تاریکی کشور مردم ما رها یی یابد
  زنده باد مردم افغانستان در پرتو خرد و دانش .

 • من فکرمیکنم اینهاکاردرستی کرده انددرطول تاریخ رسانه رادیو، تلویزیون ومراکزفرهنگی،پشتوتولنه آنقدرتعصب بخرج دادندکه جنابات شان روی تاریخ را سیاه نمودبازهم میخواهیدصدای کس بیرون نیاید.خوشبختانه دیگرتاریخ حماقت وتحجروتعصب به پایان رسیده تا بخودبجنبیدهزاران صفحه برعلیه شمامنتشر میشودممکن است طالبان مانندعبدالرحمان جد جنایتکارشماچهارصباحی ازمردم قربانی بگیردولی مطمئن باشیدخاکش طوری چشمان طرفداران طالبان راکورکندکه قرن هاراه راازچاه تشخیص ندهید.زمانی بیدارشویدکه دیگرخیلی دیرشده است.

 • زمانی کاربه صلاح میرسدکه گفته پیامبررامصداق قراردهیم:حضرت رسول میفرماید:دوگروه ازامت هستندکه اگرفاسدشوندامت رافاسدمیکنند،اگرصلاح یابندامت اصلاح میشود(علما وحکام) دقیقادرزباله دان این دوطبقه فاسدقراردارند.

جستجو در کابل پرس