صفحه نخست > دیدگاه > سفارت يا حقارت؟

سفارت يا حقارت؟

مطلبي تحقيقي در مورد تشكيلات و زدوبندهاي سفارت افغانستان در امريكا و . . . !
نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در پارلمان
شنبه 7 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگرنگاه نيمه ي به عوامل جنگ هاي حداقل سه دهه ي اخيرنماييم ، بخوبي درك ميكنيم كه مسايل قومي بارزترين وحادترين عامل رويدادهابوده است .

دشمنان افغانستان ازتنوع قومي دركشوركه دراصل زيبايي ودارايي افغانستان عزيزاست به نفع شان سودبردند . به جاي برادري وبرابري ، مردم را به گروپ حاكم ومحكوم تقسيم نمودند .

ومردمان كه درمحكوميت ميماندند ، آغازگرقيام ها وانقلاب هاي مردمي بودند .
اوج تنش هاي قومي درسه دهه ي اخير ، ضربه ي سختي رابرپيكر ملت سازي ، وحدت ملي وافغانستان واحد ويكپارچه وارد نمود .
تاجاييكه عده ي ، ازنام افغانستان وافغان كه نشان دهنده ي هويت ما به جهانيان است ، سخت نفرت بردند وآنرابرنامه هاي سياسي حاكمان وقت خواندند .
بعدازروي كارآمدن حكومت رييس جمهوركرزي ، همه ي اقوام خودرا باشنده گان اين سرزمين دانسته وبه آرزوي برچيده شدن نزاكت هاي قومي ، راه دموكراسي وعدالت اجتماعي راپيش گرفتند .
ازنظرمسلك داكتري ، هرگاه كسي ازباعث خوراكي ، آب وهوايي ويا مراعات نكردن حفظ الصحه مريض شود ، داكتربرايش توصيه مينمايد كه منبعد بخاطردوباره مريض نشدن ، بايد اين وآن موارد را مراعات بكند .
وقتيكه ميپذيريم ، مسايل قومي باعث عقب گرايي ، عدم پيشرفت ، جنگ ، بدبختي وويراني كشورما گرديده است ، بايد درحكومت داري نزاكت هاي قومي رامراعات نماييم زيرا عدم مراعات ، باعث تكرارمريضي قبلي ميشود كه اينبار براي تداوي آن تاوان بيشترپرداخت .
مابه صفت نماينده هاي مردم ، ازحقوق شهروندي همه ي مردم كشوروهمه ي اقوام بارباردفاع نموديم ودفاع خواهيم نمود زيرا تقاضا وتامين عدالت اجتماعي ازوظايف ماست . براي ما مهم نيست كه حتماً ازقوم خاصي حمايت نماييم ، بلكه ازآناني حمايت مينماييم كه به جرم فلان قوم بودن ، به حقوق شهروندي نرسيدند ، صاحب كارو وظيفه نشدند وقصداً درحاشيه رانده شده وازنظرحكومت فعلي به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب ميگردند . وضعيت حضورومشاركت اين قوم ( اوزبيك ها ) درهمه ي نهادهاي مركزي ومحلي وسفارت خانه هاچنان غم انگيز ، تكاندهنده ورقتباراست كه حتي بدترازاحوال فلسطيني ها درمناطق اشغالي اسراييل است .
ازعدم حضور اين قوم با افتخار تورك ( اوزبيك - تركمن ) درارگ ، رياست عمومي امنيت ملي ، اداره اصلاحات اداري ، ارگان هاي محل ، وزارت هاي ماليه ، تجارت ، داخله ، زراعت ، معارف و ... سفارت خانه ها ولايات و ... ميگذريم ، فقط ميخواهم درمورد سفارت افغانستان درواشنگتن راكه ازنزديك ديدم ، ازاوضاع واحوال آنجا شمارادرجريان بگذارم .
به آرزوي واشتياق ديدن دپلومات هاي هموطنم ، با تعدادي ازوكلا راهي سفارت در واشنگتن شديم ، واقعاً باديدن جوانان تازه دپلومات خوشحال شدم ، خانم هانيزبودند ، سفيربه كشوربرگشته بود ، بخاطرآشنايي همديگر ، به معرفي پرداختيم ، ازشنيدن نام ها وچهره هاي اكثريت جوان ، خيلي خوشحال شدم ، برايم جالب بودكه چگونه جوانان دراين سفارت راه يافتند ، شيوه گزينش شان چگونه بوده است ، حس كنجكاوي ام بيشترشد ، ازنفرپهلويم تقاضانمودم تابامن درمحوطه ي تعميرقدم بزند ودرمورد اين دپلومات ها معلومات بدهد ، موصوف گفت ، بچه خليلي صاحب معاون رييس جمهور مستشارسفارت اند وهمزمان محصل بوده وازپول سفارت يك خانه ي كلان هم برايشان گرفتيم ، بچه لوي سارنوال صاحب هم هستند ، اتشه ي تجارتي ما برادرزاده احدي وزيرتجارت هستند . نزديكان فاميلي معاون صاحب اول ، وردك صاحب ، لودين صاحب ، وزيرخارجه ، خرم صاحب و ... نيزهستند وهمه ي اينها اشراف زاده ها هستندوكسي بغيرازنزديكان بزرگان ، در اينجا آمده نميتواند . براي هركدام شان ماهانه (٣٠٠٠ ) دالرتنها كرايه خانه پرداخت ميشود . تعدادي ازاين دپلومات هامحصل بوده ويگان وقت به سفارت ميآيند .
ازاين آدم پرسيدم كه ازهمه ي اقوام دراينجا هستند گفت ؛ ازبرادران پشتون وتاجيك هستند ، يكي دونفرهزاره ها هم هستندو از اوزبيك هاكسي نيست ، گفتم دراين چندسال اينجا ازقوم اوزبيك كسي وظيفه نگرفته ، وي باالهام ازآمرينش گفت ، اينجا سفارت بسيارمهم است و ... اوزبيك چي ميكند اينجا . . .
آرامش خودراحفظ كردم وسفارت را كه براي من به عوض سفارت ، حقارت بود ترك كردم .
سفارت افغانستان ، درواشنگتن "٣٥" نفرتشكيلات دارد كه حتي آشپزوياخدمه راهم ازاين بخش مردم افغانستان درطول اين سال ها وظيفه دارنساختند .
افغانستان در٦٤ كشوردنيا ، نمايندگي دارد ، وضعيت درهمه جا تقريباً يكسان است .
ازجانب ديگرافراد كه متعلق به خانواده خاينين ملي نيستند ، ازهرقوم ومنطقه ي هم كه باشند فرصت اجراي وظيفه رابدست نميآورند .
هركدام ما درپهلوي هويت افغاني ، داراي هويت قومي نيزهستيم وهيچ كسي مستثنا ازاين امرنيست ، بناً يادآوري همچوبي عدالتي ها وتوجه به آن ، ازجانب هرشخصي كه صورت ميگيرد ، دشمني ومخالفت باتعصب و برتري گرايي بوده ، نه دامن زدن به مسايل قومي ، اميدوارم كه دوستان ماهم عين درك راازاين نوشته داشته باشند .
انشاالله با آغازكارپارلمان ، وزيرخارجه ي كمرخميده ، فاشيست ، متعصب وجنايتكارملي رابه يكي ازكميسيون هاي پارلمان احضارنموده ، صداي دادخواهانه ي مردم رابه فريادخواهم گرفت واسنادمكمل راازطريق ميديا به سمع ملت افغانستان خواهم رساند ، تا مردم بدانند كه عده ي ازافرادبا اعمال شخصي وقصدي شان درپي خيال حزف اقوام گام برداشته اند كه همچوحركات ، به دموكراسي نيم بند ده ساله ، ملت سازي ووحدت ملي سخت آسيب ميرساند .
سفارت خانه ها ازدولت ومردم افغانستان نمايندگي ميكند ، مردم كه با فرهنگ وزبان متفاوت ، باهم برادرانه دراين آب وخاك زندگي مينمايند ، مابايد با فرستادن افراد متفاوت ، نمايندگي درست وسالم رادرسفارت خانه ها ، ازمردم خود داشته باشيم .
ازديدما ، هرسفارت خانه ي كه پرسونل آن به اساس شايستگي واقعي ، بدون تعلقات خانوادگي با بزرگان ، كه به نحوي حضور وآيينه ي اقوام مختلف كشوررا تمثيل ننمايد ، خلاف منافع ملي تلقي ميشود .
وزيرخارجه ي فعلي ازنظرعلوم دپلوماسي ، فاقدهرنوع توانايي كاري ميباشد .
موجوديت زلمي رسول با ظاهرفرسوده ، به صفت وزيرخارجه افغانستان ، كاملاً شرم آور است ، به صفت يك افغان ازگرفتن نام زلمي به عنوان وزيرخارجه ، خجالت ميكشم ، آيا افغانستان داراي دپلومات هاي فعال ورزيده كه حركات دپلوماتيك وسخنان اوجلب توجه جهان گردد ، نداريم ، البته كه داريم .
من به امريكاييان واضح گفتم كه وزيرخارجه ما ازبركت ميراث شاه سابق به اين پست آمده ، نه ازجانب مردم افغانستان وسفارت اينجا نيزبه هيچ وجه ، سفارت افغانستان نبوده بلكه محصول حلقه ي مافياي قدرت ميباشد .
مابه رييس جمهوركرزي پس ازآغازكارپارلمان ، رسماً ازخانه ي ملت هوشدارخواهيم دادكه عدالت اجتماعي رادردم ودستگاه دولتي اش مراعات نمايد ، منابع قدرت بايدبگونه ي عادلانه ميان شهروندان كشور ، به اساس لياقت ، طوريكه حضورهمه ي مردم درآن مجسم باشد صورت گيرد . درحال حاضرفقط كمترازدوفيصد تورك ها ( اوزبيك - تركمن ) دردولت فعلي ماموريت دارند .
من خودم ازجانب موكلينم كه برايم راي دادند ، ازاين بابت سخت زيرفشارهستم ، آنها مسوول اصلي ماراميدانند كه نتوانستيم ازحق وحقوق انساني وشهروندي شان دفاع نماييم ، مارابدترازكرزي وزلمي ميشناسند ، هرچند باداران كرزي رادرامريكا ، ازاين موضوع كاملاً آگاه ساختم .
اگرحكومت ، دست به اصلاحات سياسي وتامين عدالت اجتماعي نزند ، مامجبوريم كه صداي اين مردم را هرروز وباربار ، ازپارلمان ، مطبوعات وگردهمآيي هاي مردمي به گوش آناني كه به حقوق انساني ، دموكراسي وعدالت باوردارند برسانيم .
من باوردارم كه همه ي مردم به چنين مشكلات دامنگيربوده ، فقط چند نفرتكه دار كه گويا نماينده ي فلان قوم اند كرسي هارا اشغال نموده ، اعضاي خانواده ، اطرافيان نزديك ودرمواردي ، هم قريه وهم ولايتي خودراصاحب وظيفه ساختند ، دورترازآن ، نه درغم قوم خود اند ونه هم درغم مردم . اين است شيوه تقسيم قدرت درافغانستان .
درفرجام من به همه ي مردم كشورم ، مربوط هرقوم ، مذهب ومنطقه باشند ، به صفت يك افغان سخت احترام دارم ودوست شان دارم ، ولي درپهلوي آن به برادري ، برابري ، مساوات ، عدالت ، وحدت ملي ، مشاركت وتوازن نيزخيلي علاقمند هستيم .

تشكرازحوصله مندي تان
داکتر نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در پارلمان

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • اوغان چیست آقای فایق؟ ما افتخار میکنیم که اوغان نبوده و اوزبیک، تورکمن، هزاره و تاجک هستیم.

  repondre message

 • سلام به همه !
  واقعآ حقارت نتنها در سفارت بل در وزارت خانه های رژیم ، خصوصآ در وزارت دفاع .
  آرزو مندام بعد از ختم رخصتی های تابستانی موضوع را پیگیری نمایند .

  repondre message

 • As far as the Afghan embassy or consulate is concerned, it is amazingly shocking to witness corruption boils no matter who the office bearers are. Afghani officials = Corruption

  repondre message

 • امید که چند وکیل دیگر در پارلمان نیزدر صف افرادی مانند آقای فایق و آقای بشردوست بپیوندند و با همآهنگی یا یکدیگر بنیاد این حکومت فاسد را از بیخ و بنیه برچینند.

  repondre message

  • تحليل أقاى فائق كاملا دقيق وعينى است كه تعصب قومى ومذهبى با تعفن ورسوائى خود در وزارت خارجه خود نمائى مى كند وجز از بستكان مافياى قدرت ديكر أشخاص توان ملاقات وزير خارجه را ندارد كه در طول سى سال كذشته سابقه هم ندارد كه با اين مقياس يك وزير را از ملت فاصله داشته باشد واكنون مردمان سياسى كشور طرفدار جدى مخالفت خلقى ها عليه محمد زائى هاى قوم يرست شده اند كه اين زلمى رسول را نماينده بلا فصل اين قوم كستاخ ومتكبر درقرون ماضيشدوا شناسند كه از بى كفائتى ويا هم تعصب ان دروازه دفتر خودرا جنان برخ نمايندكان وروشنفكران اقوام ومذاهب ديكر مسدود كرده است كه با فرصت مناسب خواهيم ديد كفته مدت سه سال است كه عده از بى واسطه هارا بى سر نوشت كرده است وأميد وارم كه أقاى فائق را خداوند توانائى بدهد تا اين بئ عدالتى وخاك انداختن به جشم بيدفاعان را به كوش ملت رسانيده وكوش هاى كر حامد كر زى را از طريق تريبيون خانه ملت باز نمايند يكى از دبلوماتهاى بى سر نوشت وزارت خارجه ،مرك بر غاصبين حق مردم .حق داده نمى شود وبلكه حق كرفته مى شود

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس