صفحه نخست > دیدگاه > عملکرد هفت کارمند جوان اداره سرمایه گذاری قابل قدر است

عملکرد هفت کارمند جوان اداره سرمایه گذاری قابل قدر است

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
يكشنبه 22 جولای 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

مصاحبه مدیران ارشد اداره سر مایه گذاری افغانستان ( مخفف ایسا ) را که ازطریق نشرات تلویزیون طلوع نشر شد اکثر وطنداران حتمی تعقیب نموده اند. به تعداد هفت عضو کار آزموده اداره سرمایه گذاری بطور دستجمعی بنا بر به روش ناسالم رئیس این اداره سرمایه گذاری وموجودیت فساد اداری وخویش خوری دراداره ایسا بطور دستجمعی از وظیفه شان استعفاه نمودند .

قبل از اینکه در این مورد بحث شود بائیست تذکرداد که تلویزیون طلوع درمسایل مهم سیاسی, اجتماعی واقتصادی کشوراهل بصیرت ودانش را دعوت وبه طرز یک میز مدور تحلیل ونظریات دانشمندان کشور را درمورد یک پروبلم خاص سیا سی واجتماعی از دیدگاه های مختلف به بحث میگیرد ودر راه روشنگری ومعلومات بینندگان تلویزیون طلوع خدمات بر جسته مطبوعاتی را انجام میدهند و پروگرام تلویزیونی مانند کنکاش , به روایت دیگر وفراخبرهم در خارج از مرزهای کشوردربین افغانهای مهاجر اروپا و امریکاه علاقمندان زیاد دارد و ما افغانهای مقیم امریکاه این موفقیت رابه تلویزیون طلوع تبریک میگوئیم وموفقیت مزید این دستگاه مهم نشراتی رابه منظور اطلاعات صحیح ووسیع برای وطنداران و به منظور مصالح همه گانی کشور آرزو میکنیم .

بر گردیم به اصل موضوع بتاریخ 14 جون 2012 نشرات بیرون ودورن مرزی کشور از ستعفای هفت کارمند ارشد اداره حمایه سرمایه گزاری افغانستان خبر دادند و سه عضو مهم این اداره بشمول آقای داکتر روح اله احمد زی رئیس انکشاف سرمایه گذاری ایسا محمد عمرجویا رئیس تحقیق وپالیسی آقای بریالی رئیس جواز نامه ها در تلویزیون طلوع ظاهر شده که با خود یک تعداد اسناد را جهت ثبوت اظهارات شان به همراه داشتند از کج روی های اداری وسوء استفاده های آقای وفی اله افتخار رئیس عمومی وسرپرست پرده برداشتند وبه تفصیل از کج روی های وفی اله افتخار در این نهاد مهم اقتصادی کشور که مدت دوماه از تقررآن به این سمت نگذشته شکایت نمودند واز شخص رئیس جمهور, اعضای پارلمان و اداره مبارزه با فساد تقاضا نمودندکه اعمال وکردار این شخص را بررسی نمایند گرچه تلویزیون طلوع از آقای وفی اله افتخارنیز دعوت نمود که از اتهاماتی که توسط اعضای ارشد کارکنان این ریاست برضد وی وارد شده توضیحات دهد ولی این شخص از اشتراک در این پروگرام تلویزوینی خودرداری نمود .
آقای روح اله احمد زی اعتراض داشت که در برخی تقرریها به پست های مختلف اساس شایستگی , اهلیت وکفایت کاری در نظر گرفته نشده وصرف به اساس شناخت قومی ,لسانی ,وحزبی از جانب وفی اله افتخار این مقرری ها هدایت داده شده وکاپی اسناد را که امر تقرراین اشخاص را آقای افتخار داده است نیز باخود داشتند . وحتی در بعضی از نشرات مطبوعاتی آمده که این رئیس به اصطلاح نوبه دوران رسیده مبلغ یازده هزار دالر برای خود معاش مقرر نموده است .

حال خوانند گان عزیز شما خود قضاوت کنید در کشوری که پنجا فیصد مردم به زیر خط فقر زندگی میکنند وعاید سرانه افغانستان از نگاه احصائیوی سه صد دالر درسال است ولی این شخص که چند سالی را به حیث مدیر شعبه جواز نامه دروزرات تجارت مصروف بود توسط وزیر تجارت به اساس شناخت قومی به این سمت بر گزیده شد برای خود یازده هزار دالر معاش تثبیت نموده است .

با تاسف عمیق کدام مرجعی نیست که روش غیرملی این شخص را زیر سوال ببرد واینکه اعضای اداری اداره سرمایه گذاری افغانستان این افشاه گری را نموده قابل تقدیراند و ما به همت وزحمت این جوانان با احساس ارج میگزاریم وبائیست این روش در ادارات دیگر دولتی نیز تعقیب واشخاص ویا گروپی را که به فساد اداری دست دارند توسط اعضای همان اداره افشاه وبه محکمه کشانیده شوند .

واز جانب دیگر راجع به تحصیل , دانش وتجربه کاری آقای وفی اله افتخار معلومات موثق موجود نیست که به این چنین یک اداره مهم دولتی توظیف گردیده وآن هم با معاشی که حتی در کشور های امریکاه یا اروپاه در چنین نوع نهاد ها ی دولتی وجود ندارد و شاید یک کانگرسمن امریکاه یازده هزار دالر معاش دا شته باشد .

تعین این نوع معاشات بلند به ادارات دولتی مانند یک دستبرد وچپاول در ذخیره بیت المال است وباید سازمان اداره عالی مبارزه با فساد با نهاد های جامعه مدنی کشور به کمک دستگا ه های نشراتی وزارت خانه ها را مجبور سازد که لست معاشات مامورین را تهیه وتوسط یک مرجع بی طرف به بررسی گرفته شود که کاکنان آن لیاقت وکفایت معاش را دارد یا خیر ؟ وپست های خالی اداری توسط اخبار اعلان و کسانیکه خودرا به حیث کاکنان اداری یک وزرات خانه و یا دیگر تاسیسات دولتی کاندید میکند بائیست سوانح تعلیمی وتجربه کاری خویش را تهیه نموده و قبلابه شعبه مربوط تقدیم کندواز جانب چندین اشخاص زی صلاح کاندید های متذکره مصاحبه شود وازبین چندین داوطلب یکی شخص با در نظرداشت تعلیمی وتجربه کاری انتخاب گردد.

مسئولین نهاد های مدنی مبارزه با فساد اظهارداشتند که اگر این اتهامات مطرح شده از سوی هفت اعضای اداره سر مایه گزاری صحت داشته باشد این واقعه ناخوش آیند درامور سرمایه گزاری کشور اثرات منفی را بار خواهد آورد .این اداره که مدت نو سال قبل به منظور جلب سرمایه گزاری ملی وبین المللی تاسیس شد برای گسترش سرمایه گذاری دراین کشور اهمیت حیاتی دارد وبا ئیست کسی به این پست مهم گما شته شود که اهلیت , کفایت ودانش اقتصادی بسویه عالی راداشته ودر لسان انگلیسی مهارت کامل داشته باشد تا بتواند با سرمایه گذاران خارجی داخل مفاهمه ومذاکره وآنها را برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف کشور تشویق نماید.

بعد از اینکه استعفای دستجمعی اعضای داره سرمایه گذاری روی صفحه تلویزوین کشدیده شد اداره مبارزه به فساد اداری نیز اعلامیه ائی صادر نمود که سارنوالی ونهاد های قضائی بائیست درمورد استعفای کارمندان واتهامات وارد از سوی کارمندان علیه رئیس اداره ایسا تحقیق نماید . گرچه رئیس اداره مبارزه به فساد اداری هرروز توسط مصاحبه ها از فعالیت اداره مبارزه با فساد یاد آورشده وی ادعا دارد که دها دوسیه فساد اداری بشمول اشخاصی که کرسی های بلند پایه اداری کشور را اشغال نموده اند تحقیقات آن تکمیل و دوسیه آنها به سارونوالی جهت تعقیب قانونی این اشخاص فرستاده شد ولی آقای الکو آمر سارنوالی ادعای آقای لودین را بارها رد نموده وی به نوبه خود به دستگاه نشرات اظهار میدارد که به دفتر وی از اداره مبارزه به فساد کدام دوسیه برای وی نرسیده واز مدت شش ما است که اتهامات متقابل بین اداره مبارزه به فساد و وریاست سارونوالی در جریان است ووطنداران نمی دانند که کدام یک شخص حقیقت را میگوید . در مصاحبه های تلویزیون از رئیس مبارزه به فساد اداری به تکرار تقاضا شده که اسامی اشخاصی را که متهم به فساد اند وتوسط این ریاست تحقیق وبررسی شده افشاه کند ولی آقای لودین از افشای نام متهمین خوداری میکند صرف نام آقای اسمعیل خان وزیر آب وانرژی را در مصاحبه ها ذکر نمودکه زمین ها را درهرات غصب نموده باشد ولی بسیاری ازوطنداران در هرات به ادعای آقای لودین شک وتردید دارند ومیگویند که این عملکرد آقای لودین ناشی از خصومت های دیرینه شخصی است که بین اسمعیل خان وآقای لودین وجود دارد. اینکه که چرا از افشای نام دیگران حتی به حیث ملزم ویا متهم که اداره وی تحقیق نموده ودوسیه آنها را به سارنوالی فرستاده خودداری میشود بائیست اداره مبارزه به فساد اداری جواب گوید.

باز هم آقای لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در یک کنفرانس خبری چند روز قبل به دستگاه نشراتی اظهارداشت که 114 قضیه فساد اداری را بشمول دوتن از سارنوال های که اخیرا در هنگام اخذ رشوه بالفعل گیر آمده اند و توسط اداره امنیت ملی باز داشت شده بودند باقید ضمانت رها گردیده اند ووطنداران گرامی انتظار دارند که ریاست سارنوالی وامنیت ملی در مورد کنفرانس خبری آقای لودین چه عکس العمل نشان خوهندداد؟. بهر صورت این موضوع به سببی در اینجاه تذکرداده شد که دربین نهادهای قضایی واداره مبارزه با فساد اداری وامنیت ملی یک هم آهنگی وجود ندارد واین سه نهاد مهم کشور با یکدیگر در تضاد اند وبر ضد یکدیگر مصاحبه ها میدهند.
گرچه آقای امیل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به استعفای اعضای اداری ایسا گفت که تصمیم دولت در امر مبارزه با فساد جدی است واگر در خواستی از این نهاد هابه ریاست جمهوری مواصلت کند این موضوع به بررسی گرفته خواهد شد. بائیست تذکر داد که در موردچندین مسایل مهم کشور از جانب رئیس جمهور بارها هیئتی به منظور تحقیق وبررسی تعین گردید ولی تا امروز خبر از تکمیل تحقیق وتصیم جدی آقای کرزی به سمع وطنداران نرسید وبعد از گذشت زمان قضیه به فراموشی سپرده شد.

رئیس صاحب جمهور آقای کرزی به جامعه جهانی در نشست توکیو وعده دا د که در مورد فساد اداری بطور جدی عمل میکند واگر در مبارزه بافساد اداری توجه نشود کشور های کمک دهنده کمک های خویش را قطع خواهد نمود .

چندی قبل رئیس صاحب جمهور در پارلمان کشور حضور بهم رسانید وبه ملت بیچاره بازهم وعده های قوی داد که دیگر به مصلحت سازی رو نیاورده وبطور جدی به پاک کاری اشخاص مغرز , مفسد ورشوه ستان در دستگاه اداری کشور مجادله را شروع واین اشخاص را به محکمه میکاشند وبازهم دیده شود که آقای کرزی به وعده خود عمل میکند یا خیر ؟ واله العلم .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • وزیر تجارت احدی باید اول کنار برود و قومش را با لگد از وزارت خانه ها پس کنید.

  • جناب داکتر صاحب سخی اشرف زی
    میگویند شنیده کی بود مانند دیده از انجای که در نوشته شما دیده میشود جناب شما از وطن بیرون یعنی به گفته شما مهاجر در امریکا هستید جناب به امید که نوشته شما هم به مثل نوشته ها دیگر دوستان روی موضوعات که این وطن را به این حالت کشانیده است نباشد به هر صورت گناه شما نیست چون شما صرف از طریق تلویریون ها موضوعات را تعقیب مکنید در مورد استعفای کارمندان محترم ایسا باید گفت جناب وفی الله افتخار ریس عمومی اداره محترم ایسا است نه یک سرپرست که ازروز نه بلکه از ساعات اول که این کارمندان بعد از طرح پلان بصورت دستجمعی به خاطر بوجود اوردن سروصد ا ودشمنی که با این وطن ومردمش دارند در حضور تمام مطبوعات داخلی وخارجی حاضر شد واتهامات وارده را رد کرد که همه شاید مناظره ایشان بودندکه در مورد ثقم وصحت موضوعات فیصله رامگذاریم به مردم 2- درمورد مقرری ها کسانیکه در این اواخر مقرر شده باید گفت که ایشان قبل از امدن رییس صاحب جدید تقریبا 80 در صد کارهای شان ازطریق مراجع مربوطه تکمیل شده بود یعنی در دوره سرپرست قبلی ان اداره .در مورد اهلیت وکفایت بایدگفت که در این ملک هر کس بلای دیگران انتقاد کرده میتواند ولی بیدون توجه به خود جناب روح الله جان خود یک داکتر دندان است ایشان نه کدام ماستریا حد اقل لیسانس در اقتصاد ویا کدام تجارت پیشه است که در چنین جای باید میبود بان هم میگویند که خوک تله دانصاف په لاس درکی . خپل تتو او دبل اس به برابرکی .
    3- در مورد تعین معاش جناب داکتر صاحب :این صلاحیت ریس اداره نیست که خودش برای خود معاش تعین کند وکسانیکه قبلا در ان اداره کارمیگردند هم به همین اندازه معاش میبوردند ومن باشما موافق ام که در مملکت که عاید سرانه بسیار پاین و تعداد اکثریت مردم ان زیر خط فقر زندگی دارد معاشات به این مبالغ زیاد نه بلکه ظلم است ولی به این نکته هم باید متوجه شد که جناب وفی الله خان خو یک شخص است که تحصیلات در رشته اقتصاد به سویه ماستری دارد سابقه کاری در بست ها معاونیت ریاست عمومی عواید افغانستان بعد به صفت ریس ریاست مالیه دهندگان ، ریس عواید زون مرکز وبعد هم به صفت ریس عمومی جوازنامه های وزارت تجارت افغانستان دارد یک تعداد که اکنون سر وصدا بلند کرده این ها به چی نامی این معاشات بلند دالر را میگرفتند که به جز خودشان به کس دیگر سویه واخلاق وحتی تقررشان هم معلوم نیست .4- اکنون میگذارم فیصله رابه شما و دیگر هم وطنان عزیز که به کی ها باید تقدیر نامه داده شود وکی ها باید مجازات شود .

  • اگه شما ضد پشتون هستین ای آهنگ احمد ظاهره گوش نکنین دوسها ؟

    آنلاین : http://www.youtube.com/watch++cs_INTERRO++v...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس