صفحه نخست > دیدگاه > شاهد افریدی: ما پشتونها نه آگاهی ازدین داریم ونه هم از دنیا

شاهد افریدی: ما پشتونها نه آگاهی ازدین داریم ونه هم از دنیا

پرویز "بهمن"
شنبه 10 نوامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شاهد افریدی را پاکستانی ها ستارهء درخشان ورزش کریکت خویش می دانند. اودراصل ازپشتونهای افریدی پاکستان بوده وبر پاکستانی بودن خویش می بالد.
افریدی ها ازجملهء عشایر باغی پشتون هندبریتانوی بشمار میروند که بنیانگذار افغانستان معاصر امیر عبدالرحمن آنها را به سبب جهالت وسرکشی شان ازاوامر سلطان عاق نموده است. اما آقای وحید مژده نویسنده وتحلیل گر مسایل سیاسی تاجیک تبار که قبلا مربوط حزب اسلامی شاخهء حکمتیار بود به این عقیده است که افریدیها برخلاف برداشت آن امیرجبار ومستبد؛ مانند دیگر عشایر اوغانی چون وزیر؛ مسید؛ مهمند وغیره ازجملهء مردمان استعمار ستیزبوده اند وعلی رغم عاق شدن شان توسط امیرعبدالرحمن به شکل پراگنده و به اندازهء وسع وطاقت بشری شان دربرابر نظامیان بریتانوی مزاحمتهای ایجاد نموده اند.
امروز ازآن قبیلهء عاق شده پشتونی، جوانی قدعلم نموده است که تمام ملت پاکستان به او می بالد واورا یکی ازمفاخر وسمبولهای وحدت ملی شان بحساب می آورند. اوشاهد نام دارد وافریدی تخلص می نماید.
شاهد افریدی شخصیت چند بعدی دارد؛ اوضمن اینکه یک ورزشکار ماهرومحبوب درنیم قارهء هند ودیگرکشورهای کریکت باز است به تصوف وعرفان اسلامی نیزگرایش دارد. اوزمانی یکی ازافراد جماعت تبلیغی پاکستان بود وتا کنون نیز روابطش را بااین تنظیم غیرسیاسی قطع نکرده است. جماعت تبلیغی پاکستان یکی ازاحزاب غیرسیاسی وبی رهبرمی باشد که هیچ تشکیلات منظم حزبی وسازمانی ندارد؛ ایجاد این سازمان به سالهای حاکمیت استعمار بریتانیا درشبه قارهء هند برمیگردد که یکتعداد علمای دینی مسلمان عمدتا سنی مذهب به تقلید ازمیسونرهای مسیحی این جماعت را بینانگذاری نمودند تا افرادی ازمیان مسلمانها وظیفهء دعوت مردم بکارهای خیررا بعهده بگیرند. عضویت درین جماعت مستلزم هیچ شرط وشرایط علمی ویا مدارک تحصیلی نیست. تنها شرطی که از آن میتوان یاد کرد؛داشتن اخلاص وارادهء محکم برای تحمل وصبر وشکیبایی دربرابر مشکلات سفر و دوری ازخانه وخانواده درمدت کارهای تبلیغی می باشد. درمیان تبلیغی ها افراد زیادی ازجنرالهای متقاعد ارتش پاکستان وکارمندان حرفوی دستگاه جاسوسی پاکستان وحتی تاکسی رانها ودوکانداران ودست فروشان وافرادبیکار را میتوان یافت. معلوم نیست که تاچه حد آنها فعالیتهای اسختباراتی شان را ازکانال این سازمان پیش می برند ولی چیزیکه نمیتوان ازآن انکار ورزید این است که تبلیغی های پاکستانی وغیر پاکستانی درمسایل سیاسی هیچ دخالتی ندارند. اکنون این سازمان ازمحدودهء کشورپاکستان پا فراتر نهاده است وتقریبا اکثریت کشورهای مسلمان وغیر مسلمان را دربرمیگیرد ودرآن میتوان ازگروه های قومی وملی مختلف دنیا اشخاصی را دید. مهم ترین وظیفهء یک تبلیغی دعوت مردم به کارهای خیر ونشان دادن راه صواب ازخطا تشکیل میدهد. تبلیغی ها بیشتر به مسایل فلسفی وتاریخی واختلافات فرقه ایی پیروان مذاهب مختلف اسلامی کاری ندارند، ولی درمیان آنها شخصیتهای که بتواند به یک سلسله مسایل عمیق دینی پاسخ بگوید یافت میشود؛ تبلیغی های کلاسیک وکهن سال عالمان دین نیستند وخود به این امر اعتراف دارند ولی نسل جدید تبلیغی که مانند میسونرهای مسیحی به کشورهای اروپایی سفر می نمایند؛ اکثریت شان خیلی علاقه مند اند که به دانشگاه های غربی راه بیابند وعلم بیاموزند. باری صاحب این قلم درلندن چند جوان تبلیغی پاکستانی وهندوستانی را ازنزدیک ملاقات نموده بودم که حالا وارد دانشگاه کامبریچ گردیده اند؛ آنها سخت پایبند برنامه های روزمرهء خویش می باشند. انسانهای سخت کوشا وهدفمند وازنظر اخلاق وکرکتر اجتماعی نیز دردرجهء خیلی بلند قراردارند.
تبلیغی ها درپاکستان سال یک مرتبه درمنطقه ای بنام (ریوند) باهم جمع می شوند. خودشانرا مکلف میدانند تا مدتی خانه وکاشانه را درراه خدا ترک داده وبا مصارف شخصی خود تا دورترین نقاط جهان سفرنمایند. تعدادی هم ازین افراد خیلی افراطی اند؛ شایدماه ها به خانه های شان برنگردند؛ واین انتقادی است که معترضان این گروه؛ بالای این ها وارد می نمایند ولی آنها مدعی اند که همهء هستی وزنده گی شان را میخواهند درراه تبلیغ اسلام وقف نمایند.پیام شان به تمام زبانهای دنیا خیلی خلص است: (شه کوه بد مکوه) نیکی کن واز بدی پرهیزنما
بهرترتیب سخن بالای شاهد افریدی بود که وی نیز عضویت این جماعت را دارد.

ابتد ا بدنیست که چند سخنی پیرامون خود ورزش کریکت درافغانستان نمایم :
ورزش کریکت یکی ازورزشهای است که درکشورانگلیس ویا کشورهایکه قبلا زیرتسلط استعمار انگلیس مدتی را گذشتانده اند محبوبیت فراوان دارد.
بدون شک کشورهای مانند هندوستان؛ سریلانکا؛ پاکستان وافریقای جنوبی واسترالیا وغیره ازجمله کشورهای اند که درآنها ورزش کریکت درمیان مردم محبوبیت زیادی دارد.

افغانستان درطول تاریخ ورزشی خود ازجمله کشورهای بشمار میرود که ورزش کریکت درآن سابقه ندارد ولی ازبرکت بازگشت اوغانهای آنطرف مرز بعداز سقوط رژیم طالبان؛ امروز ورزش کریکت نیز در ادارهء المپیک افغانستان راه بازنموده است ولی بازهم درمیان اکثریت اهالی شهری غیرافغان افغانستان ورزش کریکت چندان هواه خواهانی به اندازهء فوتبال ودیگرورزشهای رزمی ندارد.
امروز این بازی درارگ ریاست جمهوری نیز به یک مسألهء داغ سیاسی وقومی تبدیل شده است. ورزشکاران رشتهء کریکت که عمدتا فرزندان قبایل اوغان می باشند ازبزرگترین امتیازات مادی ومعنوی برخوردار بوده و بودجهء اضافی را یکی از افغانهای جنوب بنام شهزاده مسعود بحیث رئیس این فدراسیون ازجیب دولت می قاپد. شهزاده مسعود هیچ قرابت خونی با خاندان شاهی گذشتهء افغانستان ندارد ولی شاه سابق اورا فرزند خوانده است وبه وی لقب شهزادهء اعزازی را اعطا نموده است، بناء او نیز مانند دیگرشهزاده ها چون شهزاده مصطفی ظاهر ومیرویس ظاهر وغیره خودش را درقطار شهزاده ها حساب میکند.

ورزشکاران این رشته ، مدعی اند که آنها درچند مسابقهء جهانی جام قهرمانی را ازآن خود کرده اند ولی آنانیکه از چند وچون گذشتهء این ورزش دردیگرکشورهای استعمارزده آگاهی دارند میدانند که استعمار انگلیس بخاطر رشد وترویج این ورزش گاه گاهی به یک سلسله قهرمانسازی های عمدی وتصنعی درمیان بعضی از کشورها نیز مبادرت ورزیده است وبه مشکل میتوان تصور کرد که درشرایط امروزی ورزشکاران کریکت اوغان درافغانستان ازین بازیهای سیاسی جهانی انگلیسی درامان باشند وتوانسته باشند به شکل حقیقی وبدون کدام توطئه ویا سازشهای پنهانی جام قهرمانی را دررشتهء کریکت از آن خود نمایند. زیرا افغانستان هیچگاهی کشور کریکت باز نبوده وهیچ یک از ورزشکاران رشتهء کریکت ازپدران ویا مادران کریکت باز بدنیا نیامده اند بلکه بیشتر جوانان بیکار وبی روزگار عمدتا مهاجرین پشتون تبار بودند که ازفرط بیکاری درکوچه ها وپس کوچه های گندیده وبویناک پشاور پاکستان درسالهای هشتاد ونود میلادی باهم به شکل غیر حرفوی بازی کریکت را براه می انداختند. ولی بحث من روی این مطلب نیست بلکه جان سخن درمورد اظهارات محترم شاهد افریدی ورزشکار معروف پاکستانی اوغان تبار است که دریک گفتگوی ویژهء تلویزیونی بایکی ازکمیدین های مشهور پاکستانی بنام اسمعیل شاهد اظهار نموده است که پشتونها تنها ملتی درجهان اند که نمیخواهند بصورت انفرادی دروجود خویش تغیرات آوردند وخودشان را با گذشت زمان برابر سازند. شاهد افریدی میگوید:
ما پشتونها تنها ملتی استیم که استعداد بوجود آوردن تغیررا دروجود خود ودراجتماع خویش نداریم ، نه ازاحکام وشریعت اسلام باخبراستیم ونه هم درامور دنیوی چیزی میدانیم؛ روی همین علت است که من میگویم تا وقتیکه خودما خودرا اصلاح نکنیم جامعه را هرگز اصلاح کرده نمیتوانیم.
کمیدن مشهور پاکستانی محترم اسمعیل شاهد ازآقای افریدی می پرسد که چرا کشورهای اروپایی نظیف تر وپاک ترازکشورخودشان است؟ چنانچه که گاه گاهی آرزو میکنم که همین انگلیسها به کشورما بروند وآنجا را نیزبرای ما آباد سازند.
شاهدافریدی میگوید : انگلیسها درابتدا درکشورما بودند آنجا برما حکومت کردند؛ همین قدر سرک ویا آبادی که درپاکستان می بنیم همه اش ازبرکت انگلیسها است ولی تا وقتیکه خودما تغیرات اساسی درمغز وروان خویش بوجود نیاوریم هرگز جامعه را نمیتوانیم اصلاح نمائیم و این بستگی به میزان تعلیم وتربیهء افراد هراجتماع دارد؛ چنانچه ضرب المثل مشهور است که اگر میخواهید پای بندی یک ملت را دربرابر پیروی ازقوانین جاری کشورش به چشم سر درک کنید درقدم اول به نظام ترافیکی وقوانین رفت وآمد ترانسپورت وعابرین آن نگاه کنید که چقدر میزان قانون پذیری درآن اجتماع وجود دارد.
متاسفانه ما پاکستانی ها که حد اقل دربرابر چند ثانیهء اشارهء توقف وعلامهء سرخ ترافیکی نمیتوانیم انتظار بمانیم، چگونه میتوانیم به پای خویش بایستیم و دربرابر قوانین بزرگترتحمل پذیر باشیم روی همین علت است که کشورهای مثل کشور ما باوجودیکه ازنظر طبیعی شبیه جنت می باشد ولی ازنظر فرهنگی ومستوای معیشتی زنده گی مردم ما درآخرین وقهقرایی ترین درجه قرار داریم.
آقای افریدی میگوید:
درین کشورها مثل اسکاتلند من پاکستانی های زیادی را می بینم که شب وروز زحمت می کشند نه شب آرام دارند ونه هم روز؛ تمام روز درکار وفعالیت اند هیچ ساعتی برای تفریح وغذا خوردن وعیادت دوستان شان ندارند، آنها باید مثل ماشین کارنمایند بحدیکه زنده گی برای شان طاقت فرسا می باشد ولی اگر همین قدر زحمت وتلاش را در داخل وطن ما پاکستان انجام دهند، دنیا گل وگلزار میگردد. این ویدیو با سرودن یک شعری ازرحمت شاه سایل به آواز کمیدین اسعمیل شاهد به پایان می رسد که میگوید:
من سایل یکبار دیگر کچکول شکستهء گدای ام را پینه می زنم
وبرای گدایی از پشتونها بخاطرزبان پشتو گدایی میکنم

شاهد افریدی: واه بس من هم میگویم که وظیفهء تو گذاشتن کلاشنکوف به شانهء من ووظیفهء من هم شلیک کردن خنده وختم

لطفا این ویدیوکلیپ را اینجا مشاهده نمائید!

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • کینه و تنفر علیه دیگران مانند شمشیر دو دَمه ست. یک دَم آن طرف دیگران و دَم دیگر آن جانب خود انسان کینه توز است.
  کینه و تنفر مانند موریانه درون انسان های کینه توز را به مرور زمان میخورد.

 • بهمن صاحب، باز نفهمیدم که با ګذاشتن این ویدو چه راد بالاخره میخواهی به اثبات برسانی. حرفهای شاهد افریدی کجایش نادرست است؟ آیا نکات را که شاهد جان افریدی به آن اشاره میکند تنها و تنها شامل حال پشتونها است و یا این مشکل، مشکل اکثریت کشور های و ملتهای شامل این حوزه جغرافیایی میباشد؟ شاهد افریدی الحق که راست و حقیقت را میګوید و باز اصلاح را همیش از خود باید آغاز نمود، اګر او با پیغامش پشتونها را میخواهد مخاطب قرار بدهد کار نیکو و بجا میکند و خداوند در این راه یار و مددګار او باد. اما یک نکته: فاجعه جاری در اجتماعات لر و بر پشتون ها قصه خیلی کلان است بهمن صاحب اما به منظور خاطر جمعی جناب عالی به عرض میرسانم که پشتونها کفایت کامل بیرون رفت از این بحران را دارند صرف زمان در کار است انشاالله همه چیز جور خواهد شد، اما یاد ها و خاطرات باقی خواهند ماند و به اصطلاح وطنی زمستان خواهد رفت اما رو سیاهی به ذغال خواهد ماند. موفق باشید،
  لمر

  • لمرجان!
   نمیدانم که چرا خودت را به کوچهء حسن چپ میزنی؟
   هدف ازنگاشتن وترجمهء این ویدیو کلیپ اثبات تعهد ودلبستگی قلبی مردم عوام پشتون نسبت به کشورخود ساختهء شان یعنی پاکستان واثبات غلط بودن شعارهای عوامفریبانهء فاشیستان پشتونی درینطرف مرز بخاطر استفاده جویی وانحراف اذهان عامهء شهروندان اینطرف مرز از اصل مشکلات داخلی وحل مسایل ملی می باشد که شما خود آنرا میدانید.
   دوم اثبات این موضوع که حتی اکثریت پشتونها هنوزهم دل ازمحبت استعمارانگلیس نبریده اند، و بهترین دست آورد دلبستگی شان یکی هم ورزش کریکت است که درمیان ملیتهای غیر افغان این کشور هیچ هواه خواه ندارد این ویدیو کلیپ وسایر ویدیوکلیپهای آینده این لافزنی های خودت را نیز غلط ثابت میکند که گویا این کشور صرف ازبرکت شمشرزنی های پشتونها بوجود آمده است. درحالیکه برعکس این کشور ازبرکت گوسفندی بودن ملیتهای غیر افغان و خوشباوری نیاکان این سرزمین ونبود تعصب زبانی وقومی وملی دروجود آنها نشۀت میگیرد که بخاطر دین واخوت اسلامی وغیره پشتونها را ازخودشان میدانستند. درحالیکه آنها خود قربانی این خوشباوری های شان گردیده وبا مار وگژدم دست دوستی داده بودند. حقیقت مسلم نظر به این اسناد ارائه شده این است که کشورکنونی افغانستان نه به برکت شمشیر زنی های نیاکان تان بلکه ازبرکت شمشیرزنی ملیتهای غیر افغان اینطرف مرز درمقابل استعمار انگلیس تاکنون دوام آورده است. وازبرکت مجاهدتهای سربازان تاجیک وازبیک هزاره بود که افغانستان کنونی زیر تسلط استعمار باقی نماند ولی تمام افتخارات بصورت خیلی ماهرانه وجعل پردازانه به پای یک پادشاه پشتون بنام امان الله ختم شد که برای یک ثانیه هم نه جهاد کرده ونه هم روی دشمن را دیده است. نادرخان وصالح محمدخان تان هم قلعه تل را داوطلبانه به انگلیس ها سپردند دیگر خودت ازکدام افتخار شمشیرزنی پشتونها به نفع این کشور وبه ضرر استعمار انگلیس یاد میکنی؟ دیگر آنکه بادرنظر داشت این حقایق آشکار وعینی عدم پذیرش خط مرزی توسط فاشیستان پشتونی این طرف به چه معنی است؟ چرا سیاست مداران پشتون به عوض این بازیهای شیطانی برای دشمنی شان با ملیتهای غیر افغانی حتی حاضراند که خاک و وطن وزادگاه شان درینطرف مرز را به نفع آنها درقمار زنده گی ببازند.
   آیا شما چیزیرا بنام شرم وحیا می شناسید؟ بیرون رفتن پشتونها ازبحران یعنی چه؟ مگر تنها پشتونها دربحران قرار دارند؟یگر ملیتهای این منطقه دربحران بسرنمی برند؟
   نکتهء اخیر هم اینکه با تمام این اعترافات شخصیتهای پشتونی درآنطرف مرز دربارهء نداشتن تعلیم وعدم استعداد تغیرات کیفی وبنیادی شما ایجاد یک کشور پشتونستان بزرگ را ازنظر عقلی در ذهن تان مجسم کنید.
   با احترام
   پرویز بهمن

  • بهمن صاحب، شما جناب عالی متاسفانه از درک واقعیت های جامعه فرسنګ ها فاصله دارید، برا ی درک آنها باید والد صاحب محترم از نو کسی را به عقد نکاح در آورد و فرزند بنام پرویز بدنیا بیاورد که از همان کودکی نه در دبستان پستی، بی حیایی و وطنفروشی کارملیان بل در مکتب آزادګی، وطندوستی و غیرت افغانی بزرګ شود تا با ارزش های از قبیل شرم و حیا آشنا و پابند به اصول و روش مردان و زنان آزدیخواه ما بزرګ شود، اما سوال بزرګ این است که چرا اینقدر نمک حرام باید بود، چرا واقعیت شرین ایجاد کشوری به نام مبارک افغانستان را به اثر تدبیر و زور شمشیر بزرګان ابګان انکار نمود وخود را با پیش نمودن موضوعات جانبی به کوچه حسن چپ زد. واقعیت این است بهمن عزیز که افغانستان کشوری است در روی نقشه دنیا که به اثر درایت، مجاهدت و شمشیر زنی ابګانها ایجاد ګردیده و اما در حفظ ونګهداشت آن تمامی اقوام ساکن در آن با دادن خون سهیم بوده اند. از استقلال و آزادی آن هر قوم و قبیله در طول تاریخ از هیچ نوع فداکاری و ایثار دریغ ننموده اند، استثنا در هر مورد وجود دارد و نمیشود به طور مثال تمام خیانت ها و وطنفروشی های دوستم را به نام همه ازبکان قلمداد کرد، به آنچه که بزدلان نظیر بهمن ها در مورد هموطنان بی پناه ابګان خود هر زمانی متوصل میشوند.
   حرفها دیګری هم است اما باشد به سباوون،
   موفق باشید،
   لمر سرخرود

  • آقای لمر سرخرود،
   دام تزویرِ را که بهمن اینجا پهن میکند، برای اینست، که انسانهای ساده یا راسیست های مانند خودش درین دام گیر بیافتند.
   همینکه او نه یک فرد را، بلکه تمام قوم این فرد را هدف قرار میدهد، منتظر عکس العمل بالمثل از جانب دیگران است، که مانند خودش بسته تمام اقوام غیر پشتون را محکوم کنند.
   آنجاست که بهمن به هدف نهائی خود میرسد، که جزء خون ریزی و برادرکُشی چیزی دیگری آرزو ندارد.
   فلهذا همهء ما باید خیلی هوشیار باشیم، تا درین دام تزویر او گیر نیافتیم، بلکه توطیه های این انسان بدبخت را که ضد مردم ستمدیده افغانستان است، افشأ کنیم.

  • نادر عزیز، فرموده شما کاملآ درست و بجا است، اما .... خیر باشد انشا الله متوجه مشوره شما خواهم بود، ممنون شما. کامیاب باشید،
   لمر

  • آقای پرویز بهمن ، شخص وطن پرست ا ست ، حقیقت را مینویسد ، د یگران حقیقت پسند نیستند اگرآدم ها به حقیقت
   و به راه خدا قدم بگذارند وطن گلستان میگرد د د ر مقابل حقیقت دیده و دانسته کج روشی و کج نویسی میکنند با این
   روش اصلاحات و اتحاد نمیآید . حضرت خواجه حافظ میفرماید سخن گوش کن جانا که ازجان دوستردارم
   جوا نان سعاد ت مند تو پند پیردا نا را

 • از این سایت خبری که شما دارید به نظر من داشتن یک مورده گاو خانه ایرانی خوب است. اقلا برای مردم خو خدمت میکردید

 • بهمن همیشه خون استفراق میکنه. چوکره پرچمی کثیف!
  گاهی خوده زیر سایه مسعود پنهان میکنه گاهی زیر سایه ببرک وطن فروش نوکر روس. دلش می خواد که باز جوی های خون ده وطن ما جاری شود.
  انشالا ده استفراق خود خفه میشوی.

 • این فاشیستک نژادپرست سپورت را نیز دسته بندی میکند.
  اگر کریکت سپورت انگلسهاست و افغانها نباید بازی کنند، پس فوتبال ، کراته، جودو و غیره از کجای دنیا به افغانستان آمده؟

 • why kabul press? is deleting my comment, while they are allowing all the racist comment by flat nose hazara,
  unless they don,t like me calling them flatnose,
  well, they are flatnose , arn,t thet?

 • flat nose,flatnose, flatnose,flatnnose,flatnose, flattnose flatnose hazara pussy with no hair

 • rtyuiokjjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس