صفحه نخست > دیدگاه > بُن بست قضیۀ افغانستان و "جرگه مشورتی صلح " کرزی

بُن بست قضیۀ افغانستان و "جرگه مشورتی صلح " کرزی

محتویات اصلی طرح مذکور قبلاً و بدون مشوره با ملت افغانستان، ازطرف انگلیسها، کرزی و تیم کاری اش بصورت پنهانی مشخص شده و اکنون، تدویر این جرگه روکشی بر همان فیصله های پنهانی است.
پیکار پامیر
جمعه 4 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

به روز دوم ماه جون سال روان، به اصطلاح جرگه مشورتی صلح آقای کرزی در کابل دایرشد. جرگه یی که وی و تیم همکاراش از مدتها بدین سو با به براه اندازی تبلیغات دامنه دارمقبوعاتی، تماسگیریها و سازشها پنهانی و جابجایی های مصلحت آمیز و . . . ، روی آن کار و عرق ریزی کردند. این " جرگه " که گفته شده دران به تعداد یکهزار و ششصد نفر اشتراک کردند، در میان اقدامات شدید امنیتی و در زیرسقف همان خیمه ی "یادگاری" سال 2002میلادی آقای کرزی و پهلوان پنبه های جهادی اش دایرشد. کرزی و همکارانش اعلام کردند که منظور آنها از تدویر این جرگه اینست تا از نماینده گان ملت پرسیده شود که "چگونه" میتوان صلح را در افغانستان تأمین نمود؟ و همین جرگه گویا راه را برای مذاکره و ادغام گروه طالبان درحاکمیت دولتی هموار میسازد.

حال که جرگه ی جشن و پایکوبی مورد نظر کرزی دایر شده ، این سوأل مطرح است که آیا این اقدام پرمصرف، پُرسر وصدا و پُر طمطراق قادرخواهد بود واقعاً صلح از دست رفته را به کشور باز گرداند؟

به اعتقاد ما و اکثریت تحلیلگران ، این جرگه هرگز نمیتواند به چنین یک هدف بزرگ ملی نایل آید، به این دلایل :

1-سنگ اول این بنا را، معماران پشت پرده، با دستان نا پاک شان کج گذاشته اند.

2-اکثریت مطلق اشتراک کننده گان، نمانیده گان حقیقی مردم محروم و مظلوم افغانستان نبوده و نیستند، بلکه بلی گویان و محافظه کاران و ( برگزیده گان) دولتی اند.

3- بار دگرافراد و عناصر قاتل، جنایتکار و مرتجع درصف اول این جرگه نشستند و قیافه های مشمئز کننده ی آنها دربرابر کمره های فلم و عکاسی قرار داده شد و ملت داغدار ما هم دانستند که " بار"ِ پشت مرکب را کج گذارده اند و این بار هرگز به منزل مقصود نخواهد رسید.

4-طرح مذاکره و آشتی با تروریسم، در حقیقت یک طرح خارجی و انگلیسی است که لندن بعنوان شعبده باز ماهراستعماری، میخواهد گروه تروریستی طالبان را که زاده ی دست و دماغ خودش هستند ، هم نوازش کند وهم بمثابه ی نیروی مسلح " خودی" و آماده ی هرنوع استفاده ی ابزاری در آینده، آنها را در ساختار حاکمیت دولتی افغانستان محفوظ داشته باشد.

5- گروه طالبان " جرگه ی مشورتی صلح" ، ماهیت و نتایج آنرا از قبل رد کرده اند. چنانکه در روز اول تدویر این " جرگه "، عکس العمل شان را با شلیک چندین موشک در اطراف محل برگزاری جرگه به نمایش گذاشتند.

6- محتویات اصلی طرح مذکور قبلاً و بدون مشوره با ملت افغانستان، ازطرف انگلیسها، کرزی و تیم کاری اش بصورت پنهانی مشخص شده و اکنون، تدویر این جرگه روکشی بر همان فیصله های پنهانی است.

7- تدویر جرگه ، تاکتیک دیگری است غرض فریب افکار عامه وانحراف اذهان مردم از اوج فساد اداری و نا بسامانی های سیاسی - اقتصادی در چهارچوب دولت .

8- عناصر اشتراک کننده در جرگه ، ازیکطرف باساس ملاحظات امنیتی و برگشت شان به محلات مربوطه واز سوی دیگر، ضعف و ناتوانی دولت کرزی در جهت حمایت ازان ها؛ هرگز نمیتوانند بر ضد گروه تروریستی طالبان، آنطور که باید ، ابرازنظر نمایند. یا بعباره ی دیگر، اشتراک کننده ها نظر به ملاحظات متذکره نمیتوانند مخالفت شان در برابراعمال نا روای طالبان وعدم موافقت شان مبنی بر مذاکره یا مصالحه با این گروه را بگونه ی علنی ابرازنمایند.

9-درشرایط کنون که از یکطرف بلای فقر و بیکاری و نا امنی دامن جان مردم افغانستان را گرفته و از سوی دیگر، دولت کرزی بخاطر عدم لیاقت، درایت و صداقت ، دیگر اعتباری نزد ملت ندارد، چنین جرگه هایی هرگز نمیتواند درد ی از درد های جانگداز ملت افغانستان را دوا کند.

10- مردم افغانستان هنوز، تدویر " جرگه امن منطقه یی " را بیاد دارند که در کابل و به اشتراک سرکرده گان قبایل، نماینده گان منفعت جوی جانب پاکستان ولفاظان دیگر از هردو طرف دایرشد ، ولی به جزمصارف پول گزاف و پُر شدن کیسه های گشاد هر دو طرف، کوچکترین ارزش و اثر مفید ازان به چشم نخورد. بنابران، " جرگه مشورتی صلح " آقای کرزی نیز حتما چنین سرنوشتی در پی خواهد داشت.

رخ دیگر این مسئله اینست که مردم افغانستان باصراحت میگویند در صورتیکه در یک کشور؛ ارگان هایی بنام دولت ، پارلمان، قضا، نیروی امنیتی و اردوی مسلح وجود داشته باشد، هیچ جرگه و مشوره ونمایشات مسخره ی دیگر بخاطر سرکوب تروریسم و یاغیگری و اخلال امنیت عامه ضرورت نخواهد بود. این مطلقاً وظیفه ی اولی واساسی یک دولت است تا در برابرهچو نا گواریها و نا امنی ها ی داخلی و خارجی بدون تردید و بدون فوت وقت، اقدامات مقتضی و لازمی را انجام دهد. اگرچنین است ، پس دولت کرزی و نیروهای تا به دندان مسلح خارجی تا حال چه تردیدی درسرکوب گروه تروریستی طالبان داشته اند؟ چرا اعمال تروریستی ، انفجاری و انتحاری آنان باصراحت بعنوان اعمال جنایتکارانه و ضد انسانی محکوم نمیشود؟ چرا واژه ی " دشمنان مردم " که قبلاً در برابر این جنایتکاران بکار میرفت، از زبان مطبوعات افغانستان حذف شد ؟ چرا کرزی و همکاران نزدیک او درقبال دستگیری رهبران گروه تروریستی طالبان که گاهگاهی توسط مقامات پاکستانی ( روی هر دلیلی که هست ) صورت میگیرد، ناراحت میشوند؟ چرا " شورای عالی " طالبان در شهر کویته ی پاکستان تا کنون ازدستگیری و سرکوب و محاکمه و . . . مصوون مانده است ؟ چرا برای تروریستان قدم به قدم و به گونه های مختلف امتیاز داده میشود؟ و ده ها چرا ی دیگر.

آیا در سایر کشور های جهان هم غرض مقابله با تروریسم و آدم کُشی و انفجارات و نا امنی و سرکشی و جنایت که برضد هستی شهروندان صورت میگیرد، دولت ها چنین جرگه های پُرخرج و غیر معمول و اضافی را دایر میکنند ؟ باز اگر به تدویر چنین جرگه ها ضرورت احساس شود، آنهم تنها درصورت نبود مکانیسم دولت، نهاد های مدنی و مراجع مسوول (و رسمی ) در یک محل خواهد بود.

با این شرح مختصر، با جرأت میتوان گفت که " جرگه ی مشورتی صلح " آقای کرزی چیزی نیست جز ضیاع وقت ، فریب افکار عامه، دغلکاری، معامله گری ، سؤاستفاده ی مالی ، اعتبار بخشیدن بیشتر به تروریسم طالبی و دامن زدن به فقر و نا امنی و محرومیت های مردم افغانستان.

دیگر برای مردم کشورما ثابت شده که رییس جمهور کرزی در قوم بازی و سؤ استفاده از قدرت دولتی، در تلون مزاج، درتلاش برای بقا درحاکمیت، حمایت بیدریغ ازاعضای خانواده اش و درتبانی با گروه تروریستی طالبان باساس گرایشات قومی و زبانی و منطقه یی و دلایل خاص دیگر، دست درازی دارد.
این جرگه ی مشورتی کرزی، سرنوشت بهتری نسبت به سایر جرگه ها و گرد همآیی های میان خالی، بی پایه و دور از منافع ملی در گذشته نخواهد داشت .

بگذار ده ها و صدها " جرگه " از این قماش درتحت حاکمیت استعمار و ارتجاع درافغانستان دایرشود، ولی تا جاییکه به ملت نجیب و شهیر افغانستان تعلق میگیرد، ملت، با درک و درایت کافی و داشتن تجارت غنی، بر چنین " جرگه " ها مینگرند و به ریش بازیگران آن می خندند. ( پایان )

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بیادر!
  تمام نوشته های تو اینرا میرساند که این جلسه به فکرشما بی فایده یا بی معنی وحتی شاید ساختگی هم بوده است.
  اگربا برداشتی که ازشما داشتم موافقی پس باید اینرهم بپذیری که حال مهره طالبانی دیگر انچنان کارامد نیست برای بریتانیا و همفکران اشغالگروظالم او زیرا فکرمینمایند این که زود راه ازبکستان به روی اشغالگران بازخواهد شد و دیگرهیچ دلیلی باقی نخواهد ماند برای ادامه حضورطالبان درعرصه جنگ افغانستان یا حضور اشغالگران به بهانه مبارزه با طالبان تا بتوانند برای مقصد اصلی خود که همانا رسیدن یا حضوریافتن درکشورازبکستان وتغییر نظام اقتصادی... ان است، برسند.
  دراین جا ازشما میخواهم که ازچندین بعد به مساله نگاه نمایید.
  بااحترام.

 • salam bari ama hamawatane aziz waqahn ke pahstona watan forsha ast pahston yane mezdor pahston yane duzatani wsha

  ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند

 • خطاب به عبدالله نویسنده نظریه فوق :
  یهودها پیامبر زاده گان هستند اکنون که ظالم شدند و قرآن مارا از آن هشدار میدهد حرف بجاست.
  اولا که با این مقاله نمی دانم چه را میخواهید ثابت کنید یهود بودن برادران خود را یا متعصب بودن خود را در حالی که حضرت رسول الله (ص) می فرماید که کسیکه تعصب کند ازما نیست و کسیکه در بمیرد جنازه او از ما نیست ببینید کسیکه جنازه او از حضرت صدر بدر کائنات نباشد از کیست؟ اینرا باید شما بگویید.
  اما بیاید ببینیم که ماو شما کی هستیم آتش پرستان اوستایی یا بت پرستان هندوکش کدام یک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  بیا ای برادر بسیار نام زیبا دارید عبد_____الله یعنی بنده خدا پس بندگی خدا را کنید و در پروژه تفرقه افگنی دشمنان خدا همکار نباشید نه در دنیاکدام فایده دارد و آخرت را که جز رو سیاهی چیزی حاصل نمیشود.

 • salam bari ama hamawatane aziz
  hazara baradare ma tajika ast dega az mazhabe ma estefada nametavanend chon hazara va uzbek tajik yak parcha ast in shom ast ke az name islam astifada mikone famidan pahston
  هزاره‌ها در سه مرحله، «زمان نادرشاه افشار، ناصرالدین شاه قاجار بعد از کشتار

  هزاره‌ها توسط عبدالرحمان» به ایران مهاجرت کرده‌اند. رضاشاه نام این قوم مهاجر به ایران را از «هزاره» و «بربری» به خاوری تغییر داد

  پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران سیل مهاجرت به ایران بیشتر شد. در افغانستان از گذشته به آنها ظلم بسیاری وارد شده و تاکنون ادامه دارد یکی از بدترین ظلم‌ها به آن‌ها کشتار و اخراج ان‌ها از مناطق سکونتشان در زمان

  عبدالرحمان یکی از شاهان افغانستان می‌باشد در آن دوره تقریبا 62 درصد مردم هزاره قتل و عام شدند

  درگذشته‌های دور هزاره‌جات کنونی بنام‌های زیر یاد شده‌است: به گفته (بلیو) غر مارث که این نام در کتاب مقدس نیز آمده‌است –به قول مرحوم غبار نویسنده افغانستان در مسیر تاریخ، نزدیک ۵۰۰ سال پیش از هزاره‌جات به نام «ستا گید یا» نام برده شده‌است شاهان هزاره‌جات قبل از اسلام به نام‌های شیران بامیان از اولاده کوشانی ویفتلی و بعدآ به نام‌های هزار بنده – شار و ریو شاران یاد می‌شدند که عمدتآ در دو نقطه تاریخی این سرزمین به نام‌های (پشین) یا افشین یکاو لنگ کنونی و (سورمین) سر پل فعلی که پایتخت تابستانی و زمستانی ایشان بودند حکومت میرا ندند.

  کنت کورت و بطلیموس مورخین عهد سکندر کبیر، فریبه جهانگرد فرانسوی، هنری فیلد کریستیاتس محقق دنمارکی و جورج راورتی، از مورخان غربی. مقدسی، مولف گمنام حدودالعالم در ۹۵۹ میلادی، ابی بکر مشهور به ابن فقیه، ابن خرداد در ۹۲۰ میلادی، ناصر خسرو بلخی از مورخین اسلامی و همچنان هیوان تسنگ راهب چینی از موجودیت غرج الشار، غرجه، غرجستان، شاران غرجستان و موجودیت هزاره‌ها در غرجستان به کرات یاد نموده‌اند.

  حکمرانی شیران بامیان توسط غزنویان ساقط و بعد از آن غوری‌ها شنسبی‌ها – خوارزمی‌ها در هزاره‌جات حکومت کردند با شکست خوارزم‌شاه شهر غلغله توسط لشکر چنگیزخان تخریب و به بامیان آسیب زیادی وارد گشت

 • از زبان خود پشتون ها بشنویند که میگویند

  ما از اقوام یهود هستیم با معلومات بیشتر

  لطفآ این ویدیو ها را نگاه کنیند
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.youtube.com/watch?v...
  http://www.bbc.co.uk/persian/a...
  ta chiwaqt washagar mikone shoma pahston vali kame merdomi saharif hama daran merdomi saharif pahston barader ma ast

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس