در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > باز هم قصه ی کريم خرم!

باز هم قصه ی کريم خرم!

کارتونی از عتيق شاهد
دوشنبه 7 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

 • کمیسیون بررسی و رسیدگی از تخطی های رسانه ای
  تحت ریاست آقای خرم، از ارزش های قانون
  مطبوعات صریحاً تخظی نموده وآزادی های مشروع بیان
  را روزتاروزدرکشورخفه میسازند

  آقای خرم وزیرفرهنگ کشور کابل شاهان را بدون احضار، استفسار و استجواب، صرفاً به اتهام نشر یک مصاحبۀ مستند و حاکی از افشأ اختلاس (14) عراده واسطۀ نقلیۀ دولتی و ضعف مدیریت در وزارت مصلحتی زنان غرض تعقیب عدلی به لوی څا رنوالی معرفی داشته اند.

  با توجه به اهداف و لایحۀ وظایف کمیسیون مختلط رسیدگی و بررسی از تخطی های رسانه ای در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، ایجاب مینماید تا در روشنی قانون مطبوعات کشورهر نوع تخطی مطبوعاتی باید از طریق کمیسیون موظف در حضوررداشت تخطی کننده و شکایت کننده مورد بررسی و رسیدگی قرارگیرد، که چنین عملکرد یکی از وظایف اساسی، اخلاقی و مطبوعاتی کمیسیون به اصطلاح بررسی و رسیدگی از تخطی های مطبوعاتی کشورتحت ریاست آقای خرم وزیر فرهنگ میباشد.
  با تأثرات عمیق که وزیرمحترم اطلاعات و فرهنگ کشورخلاف ارزش های قانون مطبوعات و خلاف مندرجات لایحۀ وظایف کمیسیون مربوطه بدون تجزیه ، تحلیل و تحقیق حتی برداشت از حقایق موضوعه ، بدون احضار، استجواب و استفسار از مسئولین کابل شاهان، بطورغیابی و یکطرفه تجویز میفرمایند که مسئولین نشریۀ کابل شاهان به اتهام نشر مصاحبه با معین پیشین وزارت امور زنان غرض تعقیب عدلی به لوی څارنوالی معرفی گردد.

  رسانۀ آزاد، علمی، ادبی، تحقیقی، آموزشی وانتقادی کابل شاهان چرا، به چه منظور و نظر به ارتکاب کدام جنایت بدون طئ مراحل کمیسون به څارنوالی معرفی گردیده است؟ درحالیکه هرنوع تخطی احتمالی بایست توسط کمیسیون آقای خرم در حضور و قناعت مسئول رسانه و شکایت کننده رسماً، اصولاً ، قانوناً و شرعا بررسی و بعداً در صورت تثبیت تخطی و ارتکاب جرم بعد از قناعت طرفین و ارائۀ دقیق وسایل و اسباب جرمی در روشنی قانون به آن وصف جرمی داده و تعداً جهت تعقیب عدلی به څارنوالی احاله میگردید که متاسفانه بنا بر عقده مندی ها، تعصباب و عدم تحمل پذیری واقعیت های عینی جامعه توسط کمیسیون و شخصاً آقای خرم و همچنان اعمال نفوذ شکایت کننده بالای کمیسیون در رأس آقای خرم چنین نگردیده که نه تنها قناعت و شکایت کابل شاهان مرفوع نگردیده است بلکه به سوالات اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و سایر نهاد های ملی و بین المللی حمایت از حقوق ژورنالیستان افغانستان پاسخ داه نشده است.
  آیا تشخیص، تثبیت و بررسی تخطی به اصطلاح انجام شده خارج از استعداد، کفایت و صلاحیت کمیسیون بود و اگر نبود نظر به کدام دلایل مشروع، مقنغ و موجه از طریق کمیسیون نام نهاد آنوزارت به څارنوالی ارجاع گردیده است و چه نوع وصف جرمی به آن داده شده است؟
  آیا تخطی ارتکابی انقدرمشدده بوده که از احضار و استجواب مسئول رسانه صرف نظر میگردد وکابل شاهان خلاف تمامی موازین اخلاقی و مطبوعاتی و رسانه ای، صرفاً به اتهام نشر مصاحبۀ ریکارد شدۀ معین یک وزارت راساً به تعقیب عدلی کشانیده میشود؟
  کمیسیون موظف آقای خرم تخطی به اصطلاح انجام شده را چگونه وصف جرمی داده اند در حالیکه سه ماه از تعقیب عدلی و سرگردانی های ممتد کابل شاهای میگذرد هنوز هم کدام وصف جرمی و مسئولیت متوجه کابل شاهان نگردیده است بجز از ضیاع وقت و سرگردانی های ممتد کابل شاهان که مسسب اصلی آن شخصاً آقای خرم و مشاور ناعاقبت اندیش و غیر مسلکی آن در کمیسیون میباشند؟
  آیا سرگردانی های بی جهت و ازیت کنندۀ کابل شاهان به اتهام نشر یک مصاحبه و افشأ حقایق توهین و اهانت آشکارای ژورنالیستان کشور و دفن آزادی بیان توسط کمیسون تحت رهبری آقای خرم بوده نمیتواند؟
  آیا کمیسیون آقای خرم با درآید وتغقل فرهنگی و ژورنالیستیک در روشنی فلسفۀ ریالیزم و ژورنالیزم تحقیقی نمیتوانستند و چنین توانائی استنطاق و استجواب را نداشتند تا در حضور شکایت کننده و مصاحبه کننده قضیۀ اختلاس (14) عراده وسایط دولتی وضعف مدیریت را در وزارت مصلحتی امور زنان بررسی نمایند؟ و به شکایت شکایت کننده رسیدگی نمایند وپیوسته به آن قرار معقول، عادلانه ومنطقی اصدارفرمایند؟ و چرا خلاف تمامی اصول و ارزش های لایحۀ وظایف داخلی کمیسیون رسیدگی و بررسی تخطی های رسانه ای تحت ریاست آقای خرم در حضورداشت جانبین مصاحبۀ ریکاردشدۀ خانم ملیحه سهاک بشمول سایر اسناد ارتکابی اختلاس (14) عراده وسایط دولتی در آن وزارت مورد غور و بررسی دقیق و عادلانۀ مطبوعاتی قرار داده نشده است؟
  اگر کمیسیون آقای خرم نشر مصاحبۀ سازنده، تعمیری و انتقادی کابل شاهان را با ملیحه سهاک معین پیشین وزارت امورزنان بمقام وزیر امورزنان توهین میدانند پس به عنوان عدالت پسندان مصلح و وطندوستان اصیل کشور چرا از قضیۀ اختلاس (14) عراده موتر دولتی همچنان ضعف مدیریت و بی ظرفیتی های آن وزارت چشم پوشی نموده اند و هیچ نوع تذکری از آن بعمل نیامده استو و زیر اتهام بی بنیاد و افترأ آمیز کابل شاهان را متهم به توهین بمقام وزیر امورزنان نموده اند. در حالیکه نه تنها مقام وزیر زنان بلکه تمامی مقامات کشور از نظر کابل شاهان قابل احترام میباشند.

  در فرجام مهمتر از همه با وصف صدور مکاتیب مجدد و مکرر رسمی ادارۀ نشراتی کابل شاهان و اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان چرا آقای خرم و مشاور خاص شان جناب قاضی صاحب که بحیث منش در کمیسیون مربوطه ایفای وظیفه مینمایند نه تنها دلایل وعلل تجویز تعقیب عدلی کابل شاهان را پاسخ ندادند بلکه اقلاً فیصلۀ به اصطلاح کمیسیون نام نهاد رسیدگی و بررسی آنوزارت را اوصف تقاضاهای مجدد کتبی در اختیاراتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان نیز قرار نداده اند. که روی همرفته توسط منشی کمیسیون شفأً اظهار میگردید که (فیصلۀ کمیسیون محرم است و ما آن را به حارنوالی ارسال داشته ایم.)
  کابل شاهان یکبار دیگر با ارج گذاری به شخصیت های حکمی و حقیقی کشور قوانین جاری کشور خود را جداً رعایت نموده و همواره در راه اصلاحات، بازسازی و آگاهی مردم ازارزش های حقوقی و مدنی نشرات داشته و به عنوان یک رسانۀ غیروابسته و مستقل هیچ نوع ملاحظات مبتذل قومی، شخصی، لسانی حتی مذهبی را در پالیسی های نشراتی خود دخیل ندانسته وبدون داشتن هیچنوع عقده مندی و غرض شخصی در روشنی قانون مطبوعات مخصوصاً مصاحبۀ اخیر وجنجال برانگیز معین پیشین وزارت امورزنان را بدون تصرف و تزئید منتشر ساخته که در برگیرندۀ اختلاس (۱۴) عراده وسایط دولتی مستند به مکتوب شماره( ۷۱۲۳۰ / ۴۱۰۰ ) مورخ (۱۳/ ۶ /۱۳۸۶) مديريت عمومي اداري رياست محترم تحقيق مقام لوي حارنوالي جمهوری اسلامی افغانستان و اشاره های کوتاه به ضعف مدیریت در آن وزارت محترم میباشد که از قول ملیحه سهاک معین پیشین انوزارت بدست نشر سپرده شده است که به هیچوجهه نظریات کابل شاهان در مصاحبۀ فوق دخیل نبوده و نمیباشد.

  کابل شاهای یکبار دیگر از آقای خرم وزیر فرهنگ کشور و کمیسیون مختلط ومربوطۀ شان احترامانه میطبلد تا نگذارند اشخاص عقده ای و صاحب غرض با اعمال نفوذ شان در کمیسیون مستقل بررسی و رسیدگی تخطی های رسانه ای نفوذ نمایند و آزادی مشروع مطبوعات را جریحه دار و زمینه های تحقیر، توهین، اهانت و سرگردانی های بی جهت ژورنالیستان و گردانندگان رسانه ها را به اتهام نشر حقایق و مصاحبه های انتقادی و ترمیمی فراهم گردانند.

  زمانه به کج روشان را به برکشد بیدل
  آنکه راست است خار چشم افلاک است

جستجو در کابل پرس