در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > کاندید رئیس جمهور آینده افغانستان وهمگرائی سیاسی با جامعه جهانی

کاندید رئیس جمهور آینده افغانستان وهمگرائی سیاسی با جامعه جهانی

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ
دوشنبه 17 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کا ندید های فعلی , احزاب نوتاسیس ائتلافی و گروپ افراطی گرایان قومی به تنهائی برنده انتخابات نخواهند شد
چندی قبل مضمونی از قلم اینجانب راجع به تعدد احزاب در کشور به نشر رسید و تعداد احزابی که در دستگاه قضائی کشور راجستر شده اند زیاده از صد حزب است و همه سعی دارند درانتخابات آینده به نوعی شرکت کنند ,اکثر این احزاب که نام های فریبنده را انتخاب کرده اند و اعضای این احزاب که تعداد آن شاید از چند نفر محدود تجاوز نکندبه حیث یک حزب را جستر شده اند وبنیان گزاران این تشکیلات حزبی که خود مالک این احزاب اند بخوبی میدانند که چانس انتخاب شدن آنها در انتخابات آینده امکان پذیر نیست ولی این تشکیلات را صرف برای استفاده جوی وفرصت طلبی شخصی راجستر نموده اند و تشویش اینست که این احزاب برای جریان انتخابات آینده کشور یک اخلال است وجریان انتخابات را پیچیده ترساخته کمک به یک پیآمد صلح آمیزروش انتخاباتی نخواهد کرد , معلوم نیست که در مسوده قانون انتخابات که توسط آقای کرزی وتیم اداری آن طرح وبه ولسی جرگه برا ی بحث وفیصله نهائی روانه شده است در مورد تعدد احزاب ویا بهتر بگویم شرایط ثبت یک حزب دردستگاه قضائی کشور بحث شده یا خیر؟ چون کاپی این مسوده در دسترس مطبوعات ونهاد های حقوقی کشورقرارداده نشده است ونمی توان دراین مورد اظهار نظر نمود.

از ظرف یکسال به این طرف است که یک تعداد اشخاص وهمچنان تشکیلات احزاب مختلف مصروف زد وبند ها وائتلاف های سیاسی با یک دیگراند تادرانتخابات ریاست جمهوری که ماه حمل 1392 بر گزار خواهد شد بطور منسجم داخل فعالیت های انتخاباتی شوند یک تعداد اشخاصی که میخواهند درانتخابات ریاست جمهوری به حیث کاندید سهم بگیرند فعالیت خویش را مدتی قبل شروع نموده و پلان انتخاباتی خویش را ازحالا توسط رسانه های مطبوعاتی بشکل مصاحبه ها ابرازداشته اند و تعداد دیگری اند که انتظارمیرود درآینده نزدیک توسط احزاب خویش کاندیدهای شان بطوررسمی اعلان نمایند .

اشخاصی که در دور اول ویا دوم ریاست جمهوری آقای کرزی بنا به مصلحت های گروهی وقومی به مقام های بلند پایه اداری به حیث تیم کاری آقای کرزی همکاری نزدیک دارند چانس انتخاب شدن را ندارند این گروپ امتحان خویش را نزد ملت داده اند همه میدانیم که حکومت آقای کرزی وتیم کاری آن به فساد گسترده , ضعف اداری ونا رسائی های سیاسی ,کج اندیشی وپشخارگری قومی وتعصبات نژادی مشهوراند واشخاصی که بااین رژیم فاسد همکاری دارند دیگر قابل قبول ملت نبوده واگربا حمایه وپشتیبانی آقای کرزی کاندید درانتخابات آینده شوند چانس برنده شدن درانتخابات را بطور قطع ندارند وآگاهان سیاسی کشور حتی به این نظر که این همکاران نزدیک آقای کرزی به مجردی که نتایج انتخابات1392 اعلان شود فرار را بر قرار ترجیع داده وکشوررا با ثروت هنگفتی که ازطریق غیرقانونی اندوخته اند ترک خواهند گفت واین گروپ نابکارهراس ازاین دارند که شاید در انتخابات آینده یک حکومتی که به مراتب بهترو پاسخ گو درافغانستان پایه گزاری گردد وملت ما امید واراند که روزی همکاران اداری آقای کرزی توسط یک شورای واقعاٌ ملی وپرسشگر فعالیت های گذشته شان را تحت سوال برده واز جانب حکومت نو تاسیس ومردمی مورد باز پرسی و تعقیب قانونی قرارگیرند .

یک عده قلیل دیگری که تعداد شان از سه الی چهار نفر تجاوز نمی کند و در سابق به حیث ارکان اداری در حکومت آقای کرزی همکاری داشتند واکنون درسطح اوپوزیسیون قراردارند فعالیت های اداری و خدمات گذشته این کاندید ها نیز مورد بازنگری قرارخواهند گرفت وبازهم دیده شود که این کاندید ها تاچه اندازه ازاعتماد مردمی برخورداراند و شاید امکان آن میرود که فعالیت های خدماتی گذشته شان توسط مطبوعات ونهاد های اجتماعی وحقوقی جهت آگاهی ذهنیت مردم در جریان رقابت انتخاباتی به بررسی گرفته خواهد شد .

تجربه نشان داده که در گذشته ها زد وبند های ائتلافی زیاد ی صورت گفته ولی نظربه اختلافات قومی مذهبی ولسانی زود ازهم پاشیده وامید است که درده سال گذشته که کشوربسوی یک دیموکراسی نسبی روان است این احزاب , و گروهای تنظیمی و جهادی ازاشتباهات گذشته خویش آموخته وبه یک ائتلاف سیاسی واقعی وپایدار دست یابند.

قوای نظامی امریکا که بسال 2014 افغانستان را ترک خواهند گفت به اساس راپورهای داده شده دربخش سیاسی ونظامی در جهان غرب که به نشر رسیده است قوای نظامی امریکاه وجامعه جهانی بطور کامل نتوانستند که یک آرامش وثبات سیاسی را درافغانستان بیاورند و قوای نظامی جامعه جهانی با خاطر پریشان این مملکت را ترک خواهند نمود وسیاست مداران امریکاه بخصوص خوب درک کرده اند که باترک قوای ایساف افغانستان دوباره محل جولانگاه فعالیت های تروریستی القاعده وطالبان خواهند شد که آمدن چنین یک حالت تمام منطقه وبخصوص کشورهای همسایه را به بی ثباتی سوق خواهد داد و وبرای امریکاه وجامعه جهانی دردسر زیادی تولید خواهد نمود وبناٌ تصمیم گرفته شد که به تعداد 10 الی 12 هزار قوای نظامی وبخصوص قوای هوائی را در بگرام , قندهار وچند محل دیگر تا سال 2024 فعال نگهداشته ودرموقع ضرورت از آن به مقابل گروپ های تروریستی القاعده وطالبان استفاده کند و مزید برآن حکومت جدیدی که توسط انتخابات آینده تشکیل میشود بازهم توسط جامعه بین المللی سالانه به مبلغ شش بلیون دالر کمک میشودوجامعه بین المللی تشویش از این دارد که حکومت آینده افغانستان بازهم توسط زد وبند های سیاسی تنیظمی ومصلحت گرائی گروه های مختلف بوجود آمده وبرای بدست آوردن قدرت سیاسی واداری به مجادله بر خیزند ویک حکومت ضعیف وناتوان دیگر مانند حکومت آقای کرزی تشکیل خواهد شد و جامعه بین المللی به شمول امریکاه سعی دارند که در انتخابات آینده افغانستان از یک شخصیت سیاسی به حیث کاندید ریاست جمهوری پشتیبانی و حمایه کند که این کاندیداد بائیستی در مرحله اول با سیاست جامعه جهانی همگرائی کامل داشته باشدوبا دستگاه اداری امریکاه وسازمان موسسه جهانی ملل متحد وسایر کشور های اروپائی به وجه احسن از نگاه سیاسی, ذهنی وزبانی ارتباط قوی داشته وازپا لیسی کشورامریکاه درمنطقه پشتیبانی کند ودر داخل کشور روش متزلزل دیموکراسی را تقویه بخشیده و رقابت های قومی , قبیلوی , زبانی را تاحدی محدود سازد ولی صاحب نظران سیاسی به این عقیده اند که این طور یک شخصیت سیاسی رادرافغانستان کسی تا حال سراغ ندارد ولی یک شخصیت سیاسی که امریکاه وجامعه جهانی را میتواند به مرام های سیاسی شان به منطقه برساند آقای خلیل زاد است, افواهات است که آقای خلیل زاد درکابل یک سلسله تماس ها ومذاکرات را بطور مستقیم و همچنان محرمانه با احزاب , نهاد های اجتماعی , گروهای مختلف سیاسی وبزرگان قومی براه انداخته ودر مورد کاندید خویش روش های مقدماتی و وضع سیاسی را به تحلیل وبررسی گرفته است .کدرسیاسی وگروهای تنظیمی از وارد شدن آقای خلیل زاد در صحنه سیاسی افغانستان خوشبین نیستند وازهمین حالا در مقابل کاندید احتمالی آقای خلیل زاد راپورهای منفی منتشر میسازند ولی فراموش نباید کرد که آقای خلیل زاد یک سیاست مدار فعال ودارای تجربه کافی درافغانستان وکشورهای آسیای میانه است و طوری که برای همه معلوم است در تدوین قانون اساسی افغانستان رول مهم داشت وبرای چهارسال در کابل به حیث سفیرموفق امریکاه اجرای وظیفه نموده است وبه فرهنگ وایدیالوژی و زبان افغان ها بکلی آشناه است وهمچنان یک وزن سیاسی درروابط بین الملل دارد سیاست مداران نام آشناه در داخل وخارج از کشوربه این نظر اند که اگر خلیل زاد در رقابت انتخابات آینده شرکت کند وبرنده شود شاید او بتواند که با انتخاب یک تیم قوی اداری که دارای تخصص ,دانش علمی و سیاسی و عاری از زیر تاثیر سلطه واستمرارگروهی وتنظیمی باشند این کشوررااز بحران کنونی و ناامنی فراگیر نجات بخشیده وسیاست نادرست پاکستان را به مقابل افغانستان مهارنماید وافغانستان را تا حدی از شئونیزم قومی وقبیله پرستی نجات بخشد وفساد اداری فرا گیر را که دامنگیر این کشور بدبخت شده تاحدی محدود سازد واردشدن آقای خلیل زاد در صحنه سیاسی افغانستان صرف یک احتمال است و بائیستی جهات مثبت ومنفی آن توسط اهل قلم واندیشه واگاهان سیاسی توسط مصاحبه ها ومباحثات بشکل میز مدوردر کشور به بحث کشیده شود.

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان

پيام‌ها

 • آغای قاغذ , خوشباوری تان در مورد خلیل زاد تعجب آور و بسیار دور از واقعیت میباشد خلیلزاد کسی است که امریکا مشترکا" با او , اشرف غنی و انوراحدی ودیگر اوغانذلتی ها سیاست های سی سالهء خودرا در قبال اوغانستان پی ریزی وعملی نموده است از آوان جنگ های آزادی خواهی وجهاد بمقابل روسها , نظر به شناخت وتجربهء انگلیسها از اوغان , سرمایه گذاری امریکا وغرب بالای حزب غلبیدین حکمتغار و جنگاندن او ودیگر تنظیم ها در مقابل حکومت اسلامی وبعد ازان بوجود آوردن طالب های وحشی تمام کشتار و جنایت توسط اوغان در تبانی با پاکستان همه جهت ساختن حکومت مطلق اوغانی و حاکمیت اوغان بالای تمام اقوام کشور ما بود و همین حالا انتحار انفجار و طالب بازی ودیگر همه صحنه سازی ها ادامه سیاست امریکا توسط پاکستان در وطن ما است زمانیکه شرایط مساعد شود حکومت خالص اوغانی به شیوهء عربستان سعودی ایجاد نموده که در سیاست خارجی اش دموکرات نوکرغرب و امریکا اما در سیاست داخلی , اسلامی طالبی که اگر کسی از حق و حقوق حرفی به زبان آورد به حکم شریعت یاغی و با تلوار گردنش قطع گردد .
  شما جناب در قیافه و حرف های خلیلزاد و خدمات موفقیت آمیزش به امریکا فریفته نشوید او یکی از اشخاص ارگ نشین امروزی و طالب های نکتایی دار است که هدف مشترک شان به اسارت کشیدن اقوام غیر اوغان اوغانستان است . به آرزوی حق نگری تان

 • داكتر عزيز اشرف زوى جه وقت خود را عقب جرنديات ضايع ميسازى.اينجا اين سه رهبر اين سه قوم بزرك كه اكثريت قاطع را تشكيل ميدهد ما نند سه توس ميدان را بورده و تو خاكى جال نرو فايده ندارد. احمد ضيا مسعود كه هم تجربه و علميت اهليت محقق قهرمان و دوستم شير مرد و دلير.
  در مقابل اين سه رهبر ديكران مانند موش در برابر فيل كه بايستد.
  بر حق كه من هم در عقب اين سه بزركمرد تاريخ خونين و درخشان كشورم ايستاده ميشوم و حاضر به مبارزه ام.
  اقوام اوزبيك هزاره و تا جيك سه برادر و برابر يكجا ميخواهند كه جهل و جعل و استبداد را ريشه كن كنند و دست با كستان و عمال انرا كو تا كنند و دموكراسى واقعى را بر قرار كنند.
  امروز ان زمان نيست كه با كستان شيطنت ميكرد و اشوب بر با ميكرد و تفرقه ميافكند.
  من باور به اين سه قوم بزرك و رهبران انها دارم.
  ديكران با يد به اين محور بزرك ببيوندند.
  بخود خزيده و محكم جو كوهساران زى
  جو خس مزى كه هوا تند و شعله بيباك است

 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ شما بسیار چاپلوسانه از خلیل زاد تعریف نموده اید، خلیل زاد در افغانستان از حمایت مردمی برخور دار نیست و صرف از هیچ خود چال میرود و میخواهد بدینوسیله خود را مطرح سازد وبس و چاپلوسها مثل شما از او تعریف مینمایند.

 • تاجایی که من معلومات دارم کاندیدای جدی این دوره آقایان عبدالرب رسول سیاف. قیوم کرزی واحمدضیا مسعود استند و این سه تن هسته های سیاسی شان را ساخته و تبلیغات را آغاز نموده اند

 • بازگشت زلمی خلیل زاد
  درین جای شک نیست که شخصیت ها درمقاطع معین زمانی درتاریخ سیاسی کشور ها ،درپروسه ملت سازی ودولت سازی ، بحران آفرینی و بحران زدایی ، باطرح برنامه های اقتصادی وانکشافی برای رهایی مردم ازفقر وعقب ماندگی به زندگی بهترنقش سازنده داشته اند که درجهان شخصیت هایی بسیاری درکشورهایی مختلف وجود داشته است وهمین اکنون نیز وجود دارد که نقش شان برای ایجادتفاهم ونظم درجامعه وآرامش ورفع بحران به حیث رهبران خوش نام و بادرد برای مردم شان قابل درک است . درکشور ما آقای خلیل زاد بعد از فروپاشی اداره قرون وسطایی طالبان درسال 2001 و حمله نظامی امریکا سر وکله اش بصورت علنی به حیث شخصیت محوری برنامه ریزی وتصمیگیرنده درکنفرانس بن پیدا شد که متاسفانه از همان آغاز پروسه با بازی کردن نقش بسیار منفی درجابه جایی مهره ها دموکراسی را فدای برداشت هایی ناقص خود از جامعه کنونی این کشور کرد که درنتیجه حامد کرزی به پیشنهاد او وتایید دولت امریکا به حیث ریس اداره موقت انتصاب شد وآقای خلیلزاد درنقش مکناتن امریکایی ادارهء سیاسی کشور را در دست داشت ، متاسفانه زمینهء که برای حداقل تنفس راحت تر برای مردم آماده شده بود بنابر عملکرد غیر واقعبینانه وبرخورد با تعصب قومی وقبیلوی خویش این پروسه را از حالت عادی که داشت مردم راه شان را درمسیر ایجاد نظم وثبات می پیمودند ، منحرف نموده وبا برنامه های نادرست باعث آغاز یک بحران جدی تر وعمیقتردر اوضاع سیاسی وامنیتی شد .
  خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج
  آقای خلیلزاد به نسبت برداشت ناقص از اوضاع وتناسب وتوازن نیروهایی سیاسی ونظامی درکشور اشتباهاتی را مرتکب شد که تبعات منفی آن امروز کشور ما را به فاسد ترین وناامن ترین کشور هایی دنیا مبدل نموده است واین افتخاری است که درکسب آن آقای خلیلزاد نقش بسیار اساسی را بازی کرد .
  اگر سوال شود که کدام عملکردهایی آقای خلیل زاد عامل بوجود آمدن وضع موجود شده است ؟
  نقش بسیار منفی او درقربانی کردن دموکراسی در به کرسی نشاندن حامد کرزی درکنفرانس بن.
  نقش بسیار منفی تر مداخله مستقیم درپروسه انتخابات دور اول ریاست جمهوری تا درسرحد هوشدار به مردم این کشور که در انتخاب تان متوجه باشید که تنها رای تانرا در صندوق را حامد کرزی بریزید.
  نقش بسیار خطرناک که یکی از عوامل اساسی بحران وفاجعه کنونی درکشور است دست اندازی درکار تدوین قانون اساسی بود که مخالف تمام نورم هایی حقوقی بعد ازبحث هایی جدی نمایندگان در مجلس بزرگ مواد طرح شده توسط کرزی و خلیلزاد جعل شد یعنی قانون اساسی مردم توسط این آقا دست خورد وما امروز شاهد فاجعه همان پس لرزه هایی بعدی آن عملکرد های ناشیانه می باشیم.
  نقش فاجعه باردیگر خلیل زاد دراز بین بردن روحیه مقاومت علیه طالبان و حضور دوباره طالبان و حزب اسلامی است که با تحت فشار دادن نیروهایی مقاومت ضد طالبانی وپاکستانی با ایجاد دسیسه وتوطه علیه جان فرماندهان مقاومت ونیروهایی آماده برای دفاع از امنیت وسرزمین ازجمله تحت فشار قرار دادن حوزه غرب با ایجاد شورش در شیندند و باکشتن فرزند امیر اسماعیل خان ، با ترور حاجی قدیر با به پرواز درآوردن طیارات بی 52 بر فراز نیروهایی ضد طالبانی در شمال کشور عرصه برفعالیت هایی نیروهایی ضد طالبانی تنگ نموده وزمینه ساز رشد وحضور دوباره طالبان درکشور گردید.
  زیانبارترین پروسه ، آغاز خلع سلاح سازی وبیکار سازی نیروهایی مستعد به دفاع ازکشور بود که می توانست با یک تدبیر دقیق عاقلانه از این نیروها که تجربه هایی فرواونی داشتند درحفظ امنیت استفاده می شد که بسیار بصورت عجولانه بدون اینکه این خلاح امنیتی توسط نیروهایی مسلح پر گردد وقطعات منظم ایجاد گردد به خلح سلاح نیروهای موجود آغاز کردند . که نتایج منفی این عملکردهایی ناشیانه وضعیت موجود امنیتی است که از طالب یک تهدید جدی امنیتی نه تنها در داخل کشور بلکه برای منطقه بوجود آورده است .
  بادرنظرداشت آنچه گفته آمدیم بازگشت خلیلزاد به حیث یک استاد دانشگاه ودیپلومات سابقه دار درصورتی که بتواند با وجود تمام اشتباهات گذشته وی درزمانی که نقش مکناتن امریکایی را ایفا می نمود،اگر با برنامه واقعن ملی وانسانی که راه را برای بازگشت صلح و یک کشور باثبات باز کند ، باید از آن استقبال کرد واز هر امکان که ما را برای رسیدن به صلح وثبات کمک کند باید استفاده برد.
  واما تا جایکه به کارکرد هایی آقای خلیل زاد در کشور ما وعراق دقت شود درهردوکشور نقش بسیار منفی در به وخامت کشیدن اوضاع داشته ومردم هردو کشور خاطرات خوشی از کارکردهایی او نداشته اند ودرنتیجه دو ماموریت بسیار پرمسولیت وسنگین درشرایط بحران وجنگ داشته که درنتیجه به نظر مردم ما وعراق هردو ماموریت ناکام در دونقطه ودر شرایط بسیار حساس تاریخی نام گذاشت .
  حال که برای بوجود آوردن اجماع ملی و ایجاد یک گروه کاری وارد کشور شده به گفته خودش ماموریت رسمی نیست می خواهد دین خود را دربرابر این مردم ادا کند فکر می کنم برای ادای این دین درآن زمانیکه به حیث مکناتن امریکایی وارد کشور شده بود بهترین موقعیت وزمان بود که درمحور همه تصمیگیری هایی کلان قرار داشت واز آن موقعیت می توانست به نفع مردم وکشور ما مصدر خدمت شود که عکس آن عمل کرد و کشور را به لب پرتگاه نیستی قرار داد .
  امروز اگر برای به وجود آوردن گروه کاری واجماع ملی آمده اند ، برای این اجماع باید برنامه وطرح هایی داشته باشند که گروه هایی مختلف و شخصیت هایی مطرح در سیاست کشور با آن برنامه وطرح موافقت ویا مخالفت کنند وازطرف دیگر اگر منظور از به وجود آوردن اجماع ملی ویا سیاسی است باید برنامه وطرح را بدسترس رسانه ها قرار میداد که مردم از طرح ها وبرنامه هایی این آقا آگاهی حاصل کنند ، زیرا این چند نفر که در راس گروه هایی سیاسی وحلقات سیاسی قرار دارند ازمردم کشور نمایندگی کرده نمی توانند ، اکثریت مردم و آگاهان شاید به هیچ یکی از این گروه ها وابستگی نداشته باشند یعنی سخنگوی اکثریت مردم شخصی و سازمان سیاسی نیست ویگانه راه که بتواند مردم آگاهی حاصل کند رسانه های نوشتاری وتصویری وصوتی است که این طرح وبرنامه از این طریق باید بدسترس مردم گذاشته شود تا مورد قضاوت آنها قرار گیرد درغیر آن مردم از بازی هایی اپراتیفی زیر سقف ها مخفی وپنهانی با تبادل دالر وکلدار خرید فروش سازمان ها وشخصیت ها دیگر خسته شده اند واین بازی ها برای مردم ما دیگر کار ساز نیست .

 • دوستان حرف های جالب نوشته اید واقعا بجا , در مورد اقای خلیل زاد او یک نماینده خاص است که از طرف امریکا در مسله افغانستان تعین شد , امریکا باید در مورد افغانستان می خواست که جه کسی از افغان معلومات همه جانبه داردو این کشور قبیلوی دارای چه روسوم و عادات و عنعنات هستند و از مهره های پنهان خود استفاده کرد و اقای خلیل زاد را به حث سفیر نقرر کردو حال شما منتظر عمل دیگری باشد که در سال های بعدی 2013 که همه داد فریاد می زنند چه و چه من فکر میکنم که او اقای خلیل زاد در باره در کابل پوست فوق اعاده خواهد کرفت و ریس جمهور اینده افغانستان خواهد شد.

 • والی بلخ حاضر به ایتلاف با حزب حکمتیار است
  افغان پیپر
  تاریخ انتشار: ۲۱:۱۱ ۱۳۹۱/۹/۲۸ کد خبر: 45585 منبع: نسخه چاپی
  حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با استقبال از گفته های عطا محمد نور والی بلخ در مورد ایتلاف با این حزب می گوید: این حزب تا کنون تصمیم نهایی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و ایتلاف به حزب سیاسی خاصی نگرفته است.
  به گزارش طلوع، پیش از این والی بلخ گفته بود، حاضر است با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و یا حزب دیگر ایتلاف کند.
  از سویی هم حزب حق و عدالت می گوید: حاضر است برای حل معضل های افغانستان با حزب گلبدین حکمتیار، گروه طالبان و یا حزب و گروه دیگری ایتلاف نمایند.
  اما غیرت بهیر سحنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید: با وجود نیروهای خارجی در افغانستان برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه ممکن نخواهد بود.
  وی گفت: حزب حکمت یار حضور دو خارجی را در کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نمی پذیرد اما بر وجود این کمیسیون تاکید می ورزد.
  مبارک تان باد!

  • بنظر حكمتيار با كستانى خارجى نيست,عربى ,جيجنى خارجى نيستند.حكمتيار و طالب همه يكى و اى اس اى هستند انها تنها بر بادى و الحاق اين خاك را به باكستان و نا بودى اقوام غير بشتون را ميخواهند.
   نور هم كفته بود كه بخاطر صلح او حاضر است كه باهركه كه سلاح به زمين بكزارد...
   حكمتيار همان حرفهاى اى اس اى كه 30 سال است كه يك قدم عقب نميرود.مانند خر جاهل

  • نادر دو رگه , بازهم توپ اترا سر بالا گرفته فیر های هوایی میکنی , ده در کجا و درختها در کجا ؟
   غل بیدین حکمتغار را برای چی در میدان انداختی اینجا نظریات در مورد خلیلزاد ارایه گردیده است , تو مرغ باز بی وقت آذان دادی , فکر میکنی از همه هوشیار تر استی ؟ میخواهی مردم را گول بزنی و همه را متوجه عطامحمد نور بسازی که همه گان او را نفرین کنند و با زنچه گری به کنایه , تبریکی داده یی .
   فرض کنیم اگر عطا نور از روی مصلحت و سیاست چنین حرفی زده باشد این معنای آنرا ندارد که گلو آمد وبا عطانور حکومت ائتلافی ساخته و کار تمام شد که تو با طمطراق چتیات نوشتی .
   مردم غیر اوغان از اوغان ذلتی ها شناخت کامل دارند و فریب نیرنگ غارتگران هستی شانرا نمی خورند .

  • یکی از تیوری های فاشیستی هتلر اصیل بودن نژاد آلمانی بود، که آلمانها باید با دیگر نژاد ها همخون نشوند. از همین لحاظ کلمه (دورگه) به یک نوع توهین و جرم تبدیل شد، که جناب بهزاد از همین تیوری فاشیستی پیروی میکند.
   خلیلزاد را همه میشناسد، که مانند کرزی دستپرورده امریکاست و در قدم اول منافع امریکا را در نظر دارد. چنانچه کرزی درهمین 11 سال ثابت ساخت. خلیلزاد هم بهتر از او نیست.
   مقصد از نشر این خبر در رابطه به عطا نور مثال ایست، که چطور حنگسالاران برای منافع شخصی خود، آرمان های این ملت و حتی آرمان های پیروان شانرا با جانی ترین و کثیف ترین عناصر، به معامله میگیرند. اما بعضی ها مانند بهزاد هیچگاه از خواب خوشباوری بیدارنمیشوند و با دشنام دادن به طرف مقابل، ماهیت و شخصیت عالی خود شانرا افشأ میکنند.

  • نادر جان , من دورگه بودن بیولوژیکی اترا نه گفته ام بلکه طرزدید و نوشته های ترا دورگه می خوانم مفکوره و نظریهء تو همیشه هم به نعل وهم به میخ کوبیدن است .
   با جنگسالار خواندن مجاهدان و پاسداران کشور , حافظان آبرو و شرف تو و خانواده ات , تفالهء استعمار گران غربی را کورکورانه نشخوارمیکنی , من در گذشته در مورد این اصطلاح برایت شرح داده بودم اما معلوم میشود در کله ات کار گر نیافتاد

  • آقای بهزاد، آفتاب را به دو انگشت نمیتوان پنهان کرد. این " پاسداران کشور, حافظان آبرو و شرف " را مردم این کشور در سگجنگی های کابل با پوست و استخوان خود آزمایش کردند. عوض اینکه از کشور پاسداری کنند، آنرا به خرابه ای تبدیل کردند. عوض اینکه آبرو وشرف مردم خود را حفظ کنند، کشتند، غارت کردند و تجاوز به ناموس هموطن خود کردند. جهاد بر حق مردم قهرمان این کشور را دزدیدند و مجاهدین سربه کف این کشور را بدنام ساختند. اگر اینها جنگسالار نیستند، پس چه نام باید بالای شان گذاشت؟
   تفاله (دیموکراتی) غربی ها را همین جنگسالاران که خودت از آنها دفاع میکنی، نشخار میکنند. همه یک شبه دیموکرات شدند و از خیرات پول های بادآورده غربی ها برای خود آرگاه و بارگاه ساختند. و در عوض وجب وجب این خاک را به غربی ها فروختند.
   نظر من همیشه مشخض بوده است. من جانبدار مردم ستمدیده کشورم هستم و علیه هر چه جنگسالار. و لوء که پدر یا برادر خودم باشد.

  • نادر آغا , پس بنا به ادعای خودت باید قبول کنی که تمام تیکه داران قدرت در اوغانستان بشمول کرزی دزد و کابینهء قبیله یی اش مشاوران و دستیاران خاین و جنایتکارش جنگسالاران اند نه مجاهدین غیر اوغان که خلع سلاح گردیده و به حاشیه رانده شده اند .
   به امید بیداری منطق ات

  • جناب بهزاد، اگر سطر اخیر پیام قبلی ام را به دقت میخواندی، این پیام مزخرف را برایم نمی نوشتی. این توئی که بین جنایاتکاران و جنگسالاران، به گفته خودت اوغان و غیر اوغان، تفاوت قایل هستی. نه من!
   به امید بیداری وجدان خوابیده ات!

  • نادرک نادان : تو که اصلا" وجدان نداری چگونه وجدان را شناختی

 • گمان نکنم که آقای نور دست به چنین اشتباه نا بخردانه ی بزنند . آمریکایی ها مثلی دارند به این معنی که "یکبار مرا فریب دادی، شرم بر تو باد ..دو بار مرا فریب دادی، شرم برمن " گلبدین و حزبش تاریخ ننگینی از اتلاف و خیانت در چانته دارند. از ائتلاف با حفیظ الله امین گرفته تا شهنواز تنی تا دوستم و مزاری و ربانی و ملا عمر و قاضی حسین احمد و هر ملا و چلی پاکستانی تا ارباب همیشگی اش، ای س ای . البته سلسله ی روابطش با سی . آی .ای و حزب پرچم که بماند.
  حالا مثل همان امیر های گذشته "پادشاهی گلبدین خان بار دوم" در قرن ٢١..... همین یکی را در تاریخ نه چندان پر غرور خود کم داشتیم که اینرا هم با کمک عطا محمد خان نور کمایی کنیم. چه ملت بدبخت و فلک زده ای هستیم ما !! انگار که قرار است که تمام دنیا آدم شوند ولی ما باغ وحش این کره ی خاکی بمانیم که بمانیم...هرکه ناموخت از گذشت روزگار ...هیچ نامزد ز هیچ آموزگار

 • به گفته جناب « دای فولادی » در ( قلمرو استبداد ) :
  در خراب آباد ما ، سه طایفه حاکمان اند .
  سردار نامدار ، خان با اعتبار ، ملای بیرقدار .
  انگلیس و آمریکا با همین سه ورق داخل بازی اند .
  همه حرف ها ، باد هوا .
  در فیلم « فارنهایت یازده سپتمبر » در واشنگتن ، خلیل زاد و حامد کرزی در کنار جورج بوش ، ادوایزر های کمپانی یونیکال اند و مهماندار سران طالبان .
  اگر بوعلی سینا را زنده کنی ، کاندید دلخواه چشم آبی ها نیست . آنان ما را از طریق پاکستان به گروگان گرفته اند .
  اگر خواهند که کاری کنند / سری سوزنی را مناری کنند .
  یک سیر نان فطیر بخور ، آرام بخواب .

  آنلاين بنگريد : http://kamalkabuli.blogsky.com

جستجو در کابل پرس