صفحه نخست > دیدگاه > متن فارسی پیام محمد امین بسمل به غیر پشتونهای افغانستان

متن فارسی پیام محمد امین بسمل به غیر پشتونهای افغانستان

پرویز "بهمن"
چهار شنبه 26 دسامبر 2012

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

های وطنفروشان! بی شرم وبی آزرم!
شما وپدران تان از آب وخاک ما خورده اید؛ چشیده اید واز هوای پاک خاک ما تنفس نموده اید. شما نه انگلیس استید ونه هم امریکایی ونه هم روس ونه هم اولاد سکندر مقدونی ویا ازکس دیگری، شما برادران گمراه ومغرور ما استید که با لمس نمودن یک چند دالر فضای مغز شما را پرده های سیاهی وتاریکی ا پوشانده است و حالا فقط خود را ومنافع شخصی خویش را می نگرید وبس! بنگ بیگانه ها شما اینقدر مسست ساخته که ازفرط مستی وبیهوشی ازجان خود خبرندارید، درخانه وناموس ما درروز روشن تجاوز صورت میگیرد، بلی! تجاوز نه چیز دیگر! که وسیلهء تطبیق آن شما وطنفروشان می باشید.
آن مقاومت مسلح که دربرابر رژیم مزدور کابل درجریان است آنرا یکطرف میگذاریم! (!!!!!!؟) امید میرود که آنها هم روزی فعالیتهای نظامی وسیاسی شان را درمحور اهداف ملی متمرکز سازند.
سخن را زیاد کشال نمی سازم میایم به اصل مطلب واین سوال را مطرح میکنم که چرا و روی چه انگیزه ایی اولادهای حرامی گورگین اینقدر دلاور شده اند که حالا داخل سینهء ابدالی ها می شوند؟ همین لحظه ایکه چند نفر مهمانهای گرانقدر نزدم موجود است ونان را هم تاکنون آماده ننموده ایم که ازطریق اینترنت وسایت (تاند) این خبر جدید را با عبارات زیر خواندم:

ایران نشانها وعلایم خط مرزی اش را با افغانستان ازبین برده است

تاند/ قوماندان سرحدی یکی قطعات نظامی سرحدی گفته ست که قوای سرحدی ایران تمام نشانه ها وعلایم سرحدی را با افغانستان ازبین برده است وتاکنون یک سلسله علایم را بکلی نابود کرده است.
یکی ازقوماندانهای قطعات سرحدی در استان هلمند پاسدار محمود محمود امروز دوشنبه / درشهرلشکرگاه به خبرگذاریها گفت که علایم مشخصی که قبلا با ایران درزمینهء شناسایی خط مرزی ترسیم گردیده بود درحال حاضر ازطرف پولیس وقوای سرحدی ایران بکلی ازبین رفته است. به گفتهء وی ایران از دیر زمانی بدینسو درطرف خط ایرانی به شکل یکجانبه به ازبین بردن علایم شناسایی مرزی اقدام نموده بودند.ازین پیش قوای سرحدی پاکستان از استان خوست شروع تا کنر ونورستان قوایش را وارد خاک افغانستان نموده که تمام علایم ونشانه های سرحدی را ازبین برده است.
یکی ازافسران ارتش افغانستان درقوای سرحدی که حالا وظیفه اش را ترک داده به خبرگذاری تاند گفته است درمناطق ننگرهار وگوشته قوای پاکستانی خیلی نزدیک آمده اند ودرآن مناطق پوسته های جدید سرحدی را افراز نموده اند. این پوسته ها به خانهای عشایر وبزرگان قومی معاشات ماهوار تعین نموده اند، برای آنها شناسنامه های پاکستانی توزیع نموده اند، برای شان سرک ها را اعمار ولین های برق را به آنجا وصل نموده اند..
محمود قوماندان یکی ازقطعات سرحدی درشهرلشکرگاه به خبرگذاریها گفت که ایران دربین استان نیمروز و ایالت سیستان وبلوچستان آنکشور تمام آثار وعلایم سرحدی را ازبین برده و ایرانیها وارد خاک افغانستان گردیده اند.
وی راجع به اهداف دراز مدت ایران درین مناطق گفت: ایران بخاطری این آثار وعلایم سرحدی را ازبین برده است که ازیکطرف خودش را به قسمت زیادی ازآبهای هیرمند مسلط ساخته وازآن استفاده نماید وازطرف دیگر نوار مرزی را ازجای تعین شدهء قبلی آن کاملا داخل خاک افغانستان پیش آورد ومناطق زیادی را زیرقیضهء خویش درآورد.
به نظر اکثرکارشناسان مسایل سیاسی ایران بخاطری این اقدام را نموده است تا درآینده درمعاملات سیاسی برسرتقسیم آب رود هیرمند دولت افغانستان را زیرفشار قرار دهد.
تاوقتیکه جنگهای داخلی درافغانستان ادامه داشته باشد تا آن هنگام همسایه های افغانستان ازین نقطهء خالی دولت استفاده نموده وازین وضعیت به نفع خویش بهره برداری می نمایند.
خواننده گان گرامی!
شما خوب میدانید که من با دستگاه اداری بیگانه پرور کابل و رهبران جنایتکار (شمالی تلوالی) مخالفت دارم ولی این مخالفت روی کدام منافع شخصی استوار نیست بلکه بخاطر منافع عامهء کشورماست که ازغم آن درکشور آرام وآسوده ایی چون آلمان شب وروزما یکی شده است، به اندازه ایکه مهمان نزدم نشسته است ومن بدون توجه به آنها به نوشتن مصروف شده ام، درین مطلب کدام موضوع انتقامجویی ویا بزرگنمایی نهفته نیست بلکه دیدن وشنیدن این نوع اخبار وساکت ماندن دربرابرآن ازقدرت وتحمل بنده بیرون است، شما خود بگوئید که شنیدن این خبر دردناک بالای یک افغان واقعی (؟؟؟؟) اثرنمی کند؟
من که بخون ملت مظلوم افغان در داخل وخارج بزرگ وتربیه شده ام، این برایم نمک حرامی معلوم میشود که دربرابر چنین تجاوزات عریان خاموشی اختیار نمایم. ازهمین خاطر درابتدا بالای وطنفروشان امروزی آواز بلند نمودم تا کمی سربه گریبان خویش بیندازند وکمی حیا پیش چشم شان را بگیرد که باوجود دوستی ما با قدرتمندترین کشورها بازهم خاک مقدس ما آماج چنین تجاوزات آشکار قرار میگیرد ولی اینها بازهم خودشان را حاکمان ملک و وطن میدانند ویا اینکه به شکل تصنعی خودشان را درموقف اپوزیسیون قرار داده اند.
حال اگر کسی دعوای حاکمیت و استقلال وتمامیت ارضی دارد باید جواب این تجاوزات آشکاررا بدهد وهم کسی که لاف اپوزیسون بودن را می زند باید صدایش را درمقابل این تجاوزات بلند نماید.
ما بدین باوریم که درشرایط کنونی ادارهء تحمیل شدهء کابل همراه با اپوزییسون ساختگی آن درمارکیتهای عیاشی و وطنفروشی از فروختن هیچ چیزی دریغ نمی ورزند.
به امید آزادی و محاکمهء تمام وطنفروشان

سخنان مترجم!

آقای بسمل!
نخست ازهمه اینکه جناب عالی افغان تشریف دارید بدین مناسبت راقم این سطور این هویت افغانی ویا افغان بودن را برایتان تبریک میگویم. ولی دیگر ملیتهای بومی این سرزمین افغان نیستند ونه هم شما این خاک را به آنها خیرات داده اید. اقوام گشن بیخ غیر افغان درین ملک سابقهء چندین هزار ساله دارند، برعکس برداشت شما ازتاریخ، این غیر افغانها بودند که سرزمینهای شان توسط شما ودیگر ناقلین بی وطن وکوچی ازپشت کوه های سلیمان اشغال گردیده و توسط شاهان قوم پرست وفاشیست هم تبار تان جبرا اسکان گردیدید ولی با آنهم مردمان غیر افغان در شمال کشور شما را درآغوش خویش جا دادند. به شما انسانیت وعلم وآموختند، شما را اززنده گی درطویله ها و معاشرت با حیوانات به طرف مدرسه ومکتب رهنمون شدند وشخصیتهای مانند : سلیمان لایق وحفیظ الله امین وگلبدین ازمیان تان قدبرافراشت که نمک خوردند ولی درنمکدان شاشیدند. جنابعالی با خارج نمودن چنین بادها وبخارها ازشکم گندیدهء تان هرگز نمیتوانید خودتان را بحیث وطنپرست ودیگران وطنفروش جا بزنید.
وطن ازآن کسانی است که هم دربرابر قوای شوروی سابق وهم دربرابر نوکران هم تبار پاکستانی تان سینه سپر نمودند وخونهای پاک آن راد مرد مبارز سبب شد تا بساط ظلم وجهالت هم تبار طالب تان ازسر مردم بیدفاع کابل برچیده شود.
جناب عالی خوب بود که برای استقبال ازهمان مهمانان گرانقدریکه درخانهء تان تشریف آورده بود به تکریم وتجلیل آنها مصروف می بودید واینچنین لاطائلات بی سندرا تحویل خواننده ها نمی نمودید. جنابعالی این درد دل تان را بزبانی نوشته اید که نه درکشور ایران متجاوز کاربرد عملی دارد ونه هم بخش بزرگی ازساکنان بومی خراسان زمین (افغانستان فعلی) که جناب عالی آنها را اپوزیسیون تصنعی می نامید به آن آشنایی دارند.
با تمام نفرتی که ازافکار وعقاید شما دارم بازهم من این درد دل تان را بزبان انسانی ترجمه نمودم وازین طریق هم ایرانیهیا وهم بقول خودتان (شمالی تلوالی) دانستند که شما لا اقل چه نوشته اید درغیر آن هیچ انسان عاقلی پیدا نمیشود که به سایتهای اوغانی چون : دعوت سربزند و لاطائلات شما را بصورت فوری وعاجل برگردان وبدست نشر بسپارد. زیرا زبان شما زبان جدید است که تازه اختراع شده وبا این زبان نه دربرابر ایران میتوان مقابله کرد ونه هم دربرابر پاکستان. این زبان مبارک اکنون بنا بقول دوست عزیزم وسیم سجاد زبان شفری(رمز) درمیان عناصر القاعده درزندان گوانتامو می باشد.

زبانی که جنابعالی به آن درد دل نموده اید با تمام احترام به دیگر متکلمان آن شوربختانه باید عرض شود که زبانی است که از عمر تاریخ مکتوب آن پنجاه سال میگذرد وتازه ازطرف تعدادی ازفاشیستان بنام پشتو تولنه بنام پشتو اختراع گردیده وجنابعالی آنرا حالا وسیله ایی برای نفی دیگران واثبات هویت قومی خویش بکار می برید ودیگران را خیرات خور وخود را وارث حقیقی وطن معرفی کرده و اصیل میدانید. آیا برایتان جای شرم وخجالتی نیست؟
خودتان سالها ازپول خیرات وسوسیال آلمان تغذیه گردیده ولی حالادیگران را وطنفروش خطاب می کنید ودرعین حال توقع دارید که آنها ازکیان وطن دفاع نمایند؟ ازکدام وطن؟ ازهمان وطنی که آنرا حاکمان هم تبار تان مانند عبدالرحمن به روس وانگلیس وفارس فروخت؟ ازوطنی که تره کی وامین درمسابقهء وطنفروشی بایکدیگر بخاطر قبضه نمودن تمام قدرت قومی وقبیلوی هریک شان آنرا با بریژنف درمعامله گذاشتند؟ ازوطنی که هم تبار های اخوانی مشرب تان مانند گلبدین حکمتیار وحقانی وملاعمر آنرا به جنرالان پاکستان فروخته وقباله اش را همین اکنون بدست دارند وحالا خواهان برقراری یک نظام مشترک کنفدراسیون اسلامی با پاکستان وایران می باشند؟
شما که حالا بخاطر گل روی هم تباران جانی وجنایت کار و وطنفروش طالب تان (آنها را درین دشنامنامه یکطرف گذاشته اید) وتنها لبهء تیز دشنامهای تان متوجه شمالی تلوالی بخاطر پشتون نبودن شان گردیده است، میتوانید تشریح بفرمائید که تعبیر جناب عالی ازکلمهء ( افغان) و(افغانیت) چیست؟
آیا کسیکه افغان نبود او باید ازین وطن خارج گردد؟ آیا کسیکه تسلیم قوانین ، رسم و عرف وعادات غیر اسلامی وغیر انسانی قرون وسطایی افغانی شما نشد او را ازدایرهء انسانیت خارج می سازید؟
میشود لطف بفرمائید که ازچه زمانی به اینطرف این نام مبارک شامل اقوام غیر افغان شده است؟

حالا که به زور وجبر این نام را بالای دیگران تحمیل نموده اید مگر میخواهید دیگران ازشما ممنون باشند که شما یک بخش یک نام کثیف تان را یعنی افغان را به آنها بخشیده اید ودیگران ازشما سپاسگزاری نمایند که شما آنها را افغان ساخته اید؟
آیا جنابعالی به قاموس لغات انگلیسی مراجعه فرموده اید ومعنای اصلی افغان را میدانید؟ خیر اگر نمیدانید من آن را به شما ترجمه میکنم. افغان : یعنی سگ
میخواهید همهء مردم بعدازین مانند شما سگ تشریف داشته باشند؟
مگر کفایت نمیکند که پدران جانی وعیاش وبی دین تان با هزاران حیله ونیرنگ باشنده گان این سرزمین غیر افغان را بی هویت ساخت ونام سگ را بالای آنها اطلاق نمود؟
میتوانید بگوئید که فرق میان این احساس وطنخوهی شما با یک اسرائیلی صهیونیست درنوارغزه چیست؟
صهیونیستها هم عرب ها را پسران کاکای خویش می شمارند ومیخواهند بادلایل توراتی خودشان را وطنپرست وعربها را وطنفروش بنامند آیا شما با آنها درین مورد کدام فرقی دارید؟
جناب عالی که دیگران را مغرور خوانده اید میتوانید بگوئید دلیل شما مبنی برتواضع تان درچی است؟
شما که زبان آنهارا وهویت قومی آنها را توهین میکنید وهمه را یکه راست اولادهای حرامی گرگین خوانده اید چگونه توقع دارید که آنها شما را به آغوش بگیرند؟ ازکدام کار خوب شما؟ کدام تاریخ انسانی حاکمان ونیاکان خدا نیامرز تان پیش چشم آنها را بگیرد وشما را بحیث یک هموطن متساوی الحقوق درنظرآنها جلوه دهد؟ قتل عامهای عبدالرحمن ونادر وهاشم ومحمد گل مهمند بداخلاق ومفعول را شما کار نیک درقبال ملیتهای دیگر میدانید؟ راکت پرانی های گلبدین مفعول وبداخلاق را دراولین روز سقوط جنرال نجیب الله احمدزی وسبوتاژ دولت مجاهدین را نیکی میدانید؟ قتل عام ملا عمر درشمالی ویکاولنگ ومزار وتخریب بتهای بامیان را شما نیکی درحق هموطنان تان میدانید؟ یا قتل عام مردم درهء صوف وچنداول را درزمان حفیظ الله امین شما نیکی درحق ملیتهای بومی این کشور میدانید ؟
کدام تواضع انسانی را شما درمقابل آنها نمایش داده اید که آنها درمقابل شما مغروریت نشان داده اند. حالا که باوصف مزدور بودن طالبان با آنهمه جنایات بشری که درمقابل تاجیکها وازبیکها وهزاره ها مرتکب گردیدند ولی جناب عالی توقع دارید که روزی، طالبان خودشان را ازکانال های استخباراتی پاکستانی خطا داده ونیروی نظامی خویش را علیه تاجیک وازبیک وهزاره بار دیگر بکار ببنندند وشما ازآلمان برای شان اتن نمائید. مگر نمیدانید که دیگر ملیتهای غیر افغان نیز حالا هوشیار وبیدار شده اند. تا چه وقت یک تاجیک وازبیک وهزاره خودش را دربرابر ایرانی وپاکستانی بکشد تاشما مشغول مهمان نوازی وپلوخوری بامهمانان تان بوده ازفرط بیکاری خمیازه بکشید.
بفرمائید وطن تشریف بیاورید تا مانند دیگر دیوانه های همتبارتان چون آصف وردک وغیره ازنزدیک لا اقل وطنپرست بودن تانرا عملا به اثبات برسانید.
ستاسو دمنطقی حواب په هیله
متن اصلی مقالهء آقای بسمل را اینجا بخوانید

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام به همه هموطنان عزیز
  من این نوشته ای با ارزش و مستند را از سایت دعوت اینجا کپی می کنم تا خوانندگان عزیز کابل پرس? قضاوت کنند که قوم گرایی و قبیله گرایی را چه کسانی و کدام قوم در افغانستان به پیش می برد.
  این هم نوشته ای سایت وزین دعوت:
  استبداد قومی در کمیته ملی المپیک افغانستان
  حقیقت
  خانه ورزشکاران و پیام آوران صلح
  به خانه فساد اخلاقی، تعصبات قومی... مبدل گشته است
  شخص با بگروند بد اخلاقی که هیچ گونه معلومات و دانش در مسلک تربیت بدنی ندارد و یک شخص نظامی میباشد در کمیته ملی المپیک که یک ارگان کاملاً مسلکی و علمی است ، دیکتاتوری و حکومت قوم گرائی میکند.
  پشتون را خر خطاب میکند و هزاره را کافر و رافضی و با سلب تمام صلاحیت ها از کمیته ملی المپیک خانه شخصی ساخته است.
  رئیس کمیته ملی المپیک با بگروند بد اخلاقی خود توانسته که در مدت حاکمیت غیر منطقی و غیر اخلاقی خود در المپیک کاملاً با تعصبات قومی ، زبانی، سمتی، سیاسی در المپیک که باید جای امن و خانه ورزشکاران باشد با تمام بی شرمی و دیکتاتوری خدائی میکند و هیچ کس نه در ارگ ریاست جمهوری و نه در خانه ورزشکاران جرات آنرا ندارد که در مقابل اش بایستد. کرزی صاحب دلش خوش است که حکومت و نظام دموکراسی دارد و رئیس جمهور کشور است. وا، بر حال این ملت بیچاره که چی کسانی ... در سرنوشت شان تصمیم میگیرند و بیچاره ورزشکاران و مسئولین ورزشی که چی کسی ... بالای شان حکومت و خدائی میکند.
  جای تعجب نیست که این نظام به اصطلاح دموکراسی در مدت یازده سال ناکام و بدنام است چون که در راس ادارات افراد لچک، غیر مسلکی، متعصب و مضر به وحدت ملی قراردارند و تا زمانیکه این افراد سبک دوش و مجازات نشوند هر گز نه ملت، ملت خواهد شد و نه حکومت، حکومت خوب خواهد بود و نه ترقی و پیشرفت در کشور به وجود خواهد آمد و کرزی صاحب و معانینشان در ارگ فقط چند نفر دزد ، لچک، متعصب ، بیسواد و ناکارا را میشناسند و هیچ آدم اهل کار در کشور از دید اینان پیدا نمیشود و با چند مهره بد نام و دزد و جا بجائی آنها بهترین دوران بازسازی و سازندگی کشور را از دست داد و ملت را بیچاره و بدبخت ساخت کار به اهل کار سپرده نشد.
  نفرین خدا بر رئیس جمهوریکه از اطرافیان خود میترسد و امور کشور را با ترس و لرز و محافظه کاری و سهل انگاری سپری میکند و از مشکلات ملت بی خبر است و جرات اصلاح امور را ندارد.
  لست فدراسیون و روأسا آن در کمیته ملی المپیک افغانستان
  شماره
  اسم فدراسیون
  رئیس فدراسیون
  ملیت
  سکونت اصلی
  1
  اتلتیک خفیفه
  عبدالکریم عزیز
  پنجشیر
  2
  باسکتبال
  شیخانی
  پنجشیر
  3
  پینگ پانک
  تابش
  پنجشیر
  4
  پهلوانی
  بابه جلندر
  پنجشیر
  5
  تکواندو
  ضیأالحق بخشی
  پنجشیر
  6
  فوتبال
  کرام الدین کریم
  پنجشیر
  7
  زورخانه ئی
  میاگل نظری
  پنجشیر
  8
  آببازی
  انجنیر تواب
  پنجشیر
  9
  بزکشی
  حاجی رشید
  پنجشیر
  10
  کیک بوکسینگ
  فدامحمد صدیقی
  پنجشیر
  11
  کونگ فو
  عبدالرحیم
  پنجشیر
  12
  ورشهای رزمی
  شاهرخی
  پنجشیر
  13
  معلولین و معیوبین
  دره ای
  پنجشیر
  14
  بلیارد و سنوکر
  عزیز اعظمی
  پنجشیر
  15
  گلف
  مستور
  پنجشیر
  16
  نابینایان
  جمشید
  پنجشیر
  17
  بایسکل رانی
  حاجی صادق
  تاجک
  18
  بوکسنگ
  داد محمد
  تاجک
  19
  بدمنتون
  مسجدی
  تاجک
  20
  تینس
  نیازی
  تاجک
  21
  وزن برداری
  ملیار
  تاجک
  22
  جدو
  ذکریا رشیدی
  تاجک
  23
  هندبال
  یوسف نیازی
  تاجک
  24
  شمشیر بازی
  طارق روشنگر
  تاجک
  25
  کاراته
  جیلانی غروب
  تاجک
  26
  ووشو
  سیدالرحمن
  تاجک
  27
  آی تی ایف
  شعیب رحمانی
  تاجک
  28
  پانکریشن
  عجیب نور سیار
  تاجک
  29
  فولرزم
  عاقبت الله ادیبار
  تاجک
  30
  شطرنج
  محمود حنیف
  تاجک
  31
  جوجیتسو
  فهیم فدائی
  تاجک
  32
  کبدی
  همایون حمید
  تاجک
  33
  پاورلیفتیگ
  صدیقی
  تاجک
  34
  رکبی
  تاجک
  35
  آی تی تی ایف
  گلاجان
  تاجک
  36
  والیبال
  داکتر یونس
  پشتون
  37
  باتوران دود
  همایون عالمیان
  پشتون
  38
  پرورش اندام
  باور هوتک
  پشتون
  39
  هاکی
  عبدالله
  نورستانی
  40
  جمناستیک
  جنرال شاه ملنگ
  نورستانی
  41
  طبما
  رسول رضائی
  هزاره
  42
  موی تای
  امیرحسین حسینی
  هزاره
  43
  نیوفول
  حیدری
  هزاره
  44
  ورزشهای قایقرانی
  ملا عزت هاتف
  عرب
  45
  کورش
  فوزی
  ازبک
  لست رهبری و مسئولین کمیته ملی المپیک
  شماره
  موقف
  نام شخص
  ملیت
  مسلکی/ غیر مسلکی
  1
  رئیس المپیک
  آقای ظاهر اغبر
  تاجک
  غیر مسلکی
  2
  رئیس پلان و پالیسی
  آقای شمس
  تاجک
  غیر مسلکی
  3
  رئیس اداری و مالی
  آقای همایون حمید
  تاجک
  غیر مسلکی
  4
  رئیس فنی و مسلکی
  سخیزاده
  هزاره
  غیر مسلکی
  5
  معاون اول المپیک
  خانم فرشته
  تاجک
  غیر مسلکی
  6
  معاون دوم المپیک
  آقای حنیف
  تاجک
  غیر مسلکی
  7
  آمر ارتباط ولایات
  عزیزی
  تاجک
  غیر مسلکی
  8
  آمر فدراسیون ها
  آقای کریمی
  هزاره
  غیر مسلکی
  9
  آمر ارتباط خارجه
  کوهی
  تاجک
  غیر مسلکی
  10
  آمر زنان
  ملالی
  تاجک
  غیر مسلکی
  11
  آمر استخدام
  تاجک
  غیر مسلکی
  12
  آمر بورد مسلکی
  فضلیار
  تاجک
  مسلکی
  13
  مشاور اداری
  روشنگر
  تاجک
  غیر مسلکی
  14
  مشاور ورزشی
  آقای غروب
  تاجک
  غیر مسلکی
  15
  آمر بورد انجنیری
  تاجک
  غیر مسلکی
  16
  آمر مارکیتینگ المپیک
  تاجک
  غیر مسلکی
  17
  آمر دفتر
  نادر ودید
  تاجک
  غیر مسلکی
  18
  آمر نشرات
  پیمان
  تاجک
  غیر مسلکی
  19
  آمر خدمات
  تاجک
  غیر مسلکی
  20
  آمر محاسبه
  عزیز جان
  تاجک
  غیر مسلکی
  21
  آمر مالی
  مختار
  تاجک
  غیر مسلکی
  22
  آمر تهیه و تدارکات
  سیار
  تاجک
  غیر مسلکی
  23
  مدیر عمومی املاک
  صلاح الدین
  تاجک
  غیر مسلکی
  24
  مدیر سپورت های انفرادی
  قاری نثار
  تاجک
  غیر مسلکی
  25
  مدیر عمومی تدویر مسابقات
  نجیب خان
  تاجک
  مسلکی
  26
  مدیر سپورت های اجتماعی
  کارمند
  پشتون
  غیر مسلکی
  27
  سکرتر جنرال
  جان علم
  پشتون
  مسلکی
  99/100 دیگر کارمندان و مامورین کمیته ملی المپیک از یک قوم (تاجک) میباشند.
  آیا این واقعاً عدالت است که تمام مسؤولین، رهبری در المپیک و فدراسیون ها از یک قوم و از یک تبار باشند؟
  پس چه انتظار بخاطر صلح و ثبات، پیشرفت و ترقی در افغانستان داشته باشیم.
  در یک اداره ایکه کاملاً مسلکی و علمی میباشد و تمام افراد آن غیر مسلکی و قوم گرا باشد چه توقع از وحدت ملی انکشاف متوازن و ... داریم.

  • پیامگذار محترم افغان جان!
   چرا پشتونها اولمپیک شان را درماورای کوه های سلیمان ایجاد نمیکنند؟

  • او غان خر عقب سبورتمين ها را رها كو انها بين خود انتخابات ميكنند و بهترين خودرا ميكمارند.يك لست از وزارت ماليه,دفاع و قو ماندان و واليان و روسا تر تيب بده بعد خودت بيش وجدان خودت قضاوت كو.با خبر كه قو مت انقدر عزت خود را از دست داده كه با كستانى در كونش بم ميكزارد و به كشور ما ميفرستد و در مساجد حمام خون بر با ميكند.
   امروز شما ابرو و عزت زن را برديد, ترس وجود دارد كه اين بار بشتون زن با كستانى بم را در اله تناسلى زن خود مياورد.نزد شما هيج جيزى مقدس نيست. تو جه با ما تعصب دارى سالها شما خارجى را اور ديد و خود تان زير بايش خوابيديد و ما از شرف و عزت خود و كشور دفاع كرديم ,شهيد داديم و خارجى را كشيديم.هالا خارجى با كستانى بالاى شما ريشخند ميزند و بم را در ك و ن تان جابجا ميكند.
   ازين به بعد بلاى شما هيج كس اعتماد ندارد و در تلاشى غار هاى بايين و بالاى شما بايد هم تلاشى شود.
   لباس زن و عفت و صدر عورت اين كلمات امروز تحت سوال است.
   تا جند وقت جهان از جادر سر زن ميترسيد و ميكفت كه زنها بايد روى خود را نبيجند زيرا ميتواند تروريست زير لباس زنانه كارى كند.
   ولى امروز زن بيجاره از شرم بايد بميرد كه نيكرش هم تحت سوال قرار كرفته است بخاطر شما قوم اجوج و ماجوج,خر جاهل .
   تو جه عقده دارى شما هزاره را بار بار قتل عام كرديد ,به كومك انكليس و هزاره عقده ندارد و در صدد انتقام هم نيست و شما ملعونها زن فروش كا فر بيديد,بينا موس, وطنفروش,قران خور,بيفرهنك,كتاب سوز, قاجاقبر و حرامخور, زنستيز,قو غدار كه بيدون خارجى هيج نيستيد و با تفنك ميخوابيد و در روز مبادا هم از ان كار نكر فتيد,جرا عقده داريد؟
   كى شما را جه كرده؟ از ين به بعد شما كه عزت و نا موس خودرا نكاه كرده نميتوانيد,احترام هم تقا ضا نداشته باشيد.هر روز يكه ميكزرد شما شرم تاريخ ميكرديد.شما ضربه كه به اسلام زده ايد از هر مشرك ديكر كارى بوده است . شما عفت و عزت اسلام را غارت كرديد و از دين محبت دين وحشى مملو از جنايت و خون و خونريزى و عزاب به جهانيان معرفى كرديد. اين تو و اين نيم ان اعمال تو و قو مت كه تو از محبت به ان حرف ميزنى.اكر تو واقعا عزت ميداشتى و قوم خود را دوست ميداشتى تو او ل بايد ديكران را هم حق ميدادى و دوست ميداشتى و و عزت ديكران را هم نكاه ميكردى. ولى تو انجه كه خودت ندارى جطور به ديكران ان را روا بدارى.

  • افغان ( اوغان ) خر غول : تو اگر به اندازهء یک کاه عقل داری مقایسه کن پوست ها وصلاحیت ها را .
   این لست را یک دوست گرامی بنام تاجک دریک صفحهء همین سایت نشر نموده است.
   مردم عزیز ! آیا آگاهی دارید
   تمام قدرت و امکانات بدست پشتونهاست و از دیگر ملیت ها ضعیف ترین، ناکار آمدترین و معامله گرترین شان به نمایندگی از ملیت های بیچاره در حکومت امده اند.
   1- ریس جمهور پشتون
   2- قاضی القضات پشتون
   3- لوی سارنوال پشتون
   4- ریس مجلس سنا پشتون
   5- وزیر داخله پشتون
   6- وزیر خارجه پشتون
   7- وزیر مالیه پشتون
   8- وزیر معارف پشتون
   9 ریس عمومی امنیت ملی پشتون
   10- وزیر مخابرات پشتون
   11- وزیر اقوام و قبایل پشتون
   12- وزیر اقتصاد پشتون
   13- وزیر تجارت و صنایع پشتون
   14- وزیر زراعت پشتون
   15- وزیر حج و اوقاف پشتون
   16- وزیر دولت در امور پارلمانی پشتون
   17- لوی درستیز پشتون
   18- معاون ارشد امنیتی وزارت داخله پشتون
   19- ریس دافغانستان بانک پشتون
   20- ریس سره میاشت پشتون
   21- ریس شورای علما پشتون
   22- ریس ارگانهای محلی پشتون
   23- ریس مبارزه با ارتشا و فساد اداری پشتون
   24- ریس آیسا پشتون
   25- بیشتر از 90 وزیر مشاوران پشتون
   26- بیشتر از 75 فیصد سفرا پشتون
   27- بیشتر از 75 فیصد والی ها پشتون
   28- بیشتر از 80 فیصد قوماندانان امنیه پشتون
   29- بیشتر از 80 فیصد معیینان وزارت خانه ها پشتون
   30- بیشتر از 90 فیصد قوماندانان زون ها پشتون
   31- ریس اکادمی علوم و 90 فیصد روسای دانشگاه ها پشتون
   آیا این عدالت است که تمام پوست های کلیدی کشور بدست یک قوم خاص باشد و تعدادی از پوست های نمایشی برای اشخاص که نمایندگی از قوم خود کرده نمی تواند و تنها به فکر تجارت و منافع شخصی خود است قرار گیرد

  • پُست را اشتباه نوشته ام پوست , تصحیح نمودم تا خرده گیری نه نما یند

 • خوب شد که بهمن بزرگ چهرهء این کثیف را بما افشا ساخت وی تا همین چند وقت قبل پولهای مردم غیر پشتون را دربایرن آلمان بخاطر ایجاد یک انجمن خورد تا وحدت ملی را تامین کند ولی حالا پرده ازروی کثیفش برداشته شد

 • طارق بچیم
  چرا بچه های سقاو المپیک خودها را به ان طرف امو و کوکچه ایجاد نمی کنند؟ مگرم که فاحشه ستان به نام تاجیکستان به ان طرف امو و کوکچه نمی باشد؟

  • افغان بچیم جوابت را دوست دیگری بنام :ن.ب خبردار پشتون که........ داده است من چیزی برآن اضافه کرده نمیتوانم زیرا همهء مطالب من درآن گنجانیده شده است

 • قبیله اهمیت این را ندارد که اینقدر مورد بحث قرار داده شود! تاریخشان به پایان رسیده وزمان دیگر این وحشیان را نمی پذیرد، مگر اینکه باز از جای که آمده بودند ، دوباره در آنجا رفته به زندگی عشایری ووحشیگری ادامه دهند! اینها درهیچ قالب جور نمی آیند وبا هیچ انسانهای روی این گیتی مشابهت انسانی ندارند؛ اینها از بجا مانده های ضحاک ماردوش هستند که ، بعد از قیام کاوه وفریدون به دامنه های کوه های پیشاور فرار کردند ودر آنجا نام منطقه واجدادشان گذاشتند که کوه سلیمان وقبیله سلیمان خیل باشد بوجود آوردند واین اقای که چنین ادعا دارد که خراسان سرزمین این ضحاک زاده ها است ، لطف نموده چند نام به زبان خودشان از قریه های که صد درصد زندگی دارند برای ما معرفی کنند که براستی این سرزمین متعلق به پشتونها است ، زیراکه تمام نامهای تاریخی مناطق به زبان این قوم مسمس شده ودیگران حق ندارند که ادعا نمایند. به فکر من بجز نام شیندند که تغیر نام تارخی سبزوار است وچند نام دیگر ی که با نیرنگ تغییر داده اند دیگر هیچ نام دیده نخواهد شد که با زبان این تیره ریشه درتاریخ هزار ساله داشته باشد. از اینجا معلوم میشود که صاحبان راستین این سرزمین کیها بودند وکیها هستند!

 • بهمن: "من شخصا به هیچ قومی نمیخواهم دشنام بزنم ونه هم ازکدام قوم خاصی نفرت قلبی دارم . من بهترین دوستان پشتون تبار، ازبیک ، هزاره وتاجیک دارم، خودم هشت سال دورهء ابتدایی مکتب را بزبان پشتو درقندهار خوانده ام، علاوه برآن ازنظرقرابت ورگ ورشته درخانوادهء ما با پشتونها ازچندین طرف پیوند خونی برقراربوده وبالفعل درخانهء ما زبان پشتوحاکم است و بیشتر اززبان فارسی کاربرد عملی دارد و بعبارت واضحتر میتوانم بگویم که زبان رسمی خانوادهء ما پشتو است . مطالعاتم نیز اکثرا اگرچیزهای خوبی برای خواندن پیدا شود درپهلوی دیگرزبانها بزبان پشتوهم می باشد."
  این نقل قول را با متن مقاله بالا مقایسه کنین.
  آیا دروغگوی حافظه نداره، یا این مکار به صد زبان حرف میزنه؟

  • الف بچیم! نقل قول بهمن بزرگ را بصورت ناقص اینجا آورده ایی، وی درهمانجا نوشته است که باوجودهمهء آن نقاط مثبت بازهم از افشای حقایق وقلمزنی درراه روشنگری برای یک لحظه هم خود داری نمیکند. یعنی دوستی با اشخاص مانع آن نمیشود که ازنوشتن حقایق کسی ابار ورزد. حافظهء بهمن درجایش سالم است ولی حافظهء خودت نم کشیده است

  • جناب الف:
   شما یک بحث سیاسی را شخصی می سازید. اینکه خودت و اعضای خانواده ات چنین و چنان است به بحث سیاسی در مورد افغانستان چه ربط دارد؟ سیاست در افغانستان قومی و مذهبی است. اگر زحمت نشود در این مورد بحث کن. از من من گفتن منصرف شو. هیچ کس علاقه ندارد که در مورد موضوعات شخصی و خانگی شما چیزی بداند. مشکل افغانستان مشکل سیاسیست، نه مشکل شخصی. شما چطور می توانید مشکل سیاسی افغانستان را که بر اساس تعصبات قومی و قبیلوی شکل می گیرد، رفع سازید؟

 • من شخصا کمتر هزاره ای را دیده ام که تا این حد به زبان پشتو مسلط باشد و تا این اندازه به اسناد های دولتی دسترسی داشته باشد. طوری که از نوشته های بهمن پیدا است اینها یک وقتی چپی بوده اند و به همین دلیل هم به اسناد خلقی ها و پرچمی های سابق دسترسی دارند.
  خو باز هم مهم نیست که یک نفر هزاره است و یا نه. هر شخص مسوول کار خود است. اما به نظر می رسد که تعدادی از هموطنان اگر در تشناب در تخلیه کردن روده های شان هم مشکل پیدا کردند ، هزاره را مقصر می دانند که عاقلانه نیست.
  در کابل پرس? اکثریت مطلق نویسندگان هزاره نیستند اما چون میرهزار یک هزاره پس تعداد ابله هی تلاش دارند که مسولیت تمام دیدگاهها را به گردن هزاره ها بیاندازند. در حالیکه اگر یک کسی مقاله ای می نویسد مسوولیت به دوش خودش است. کابل پرس فقط یک فضای ازاد را به وجود اورده است که هر کس می تواند در ان ابراز عقیده کند. اما وقتی در میان روشنفکران و نویسندگان هموطن به جز نفاق و جنگ و دعوای قومی و سمتی و زبانی و نژادی چیزی دیگری مطرح نباشد معلوم است که کابل پرس نمی تواند به مردم دیکته کند که چه بنویسند.
  هزاره ستیزی تعدادی احمق و ابله هم نه چیزی از موقعیت و داشته های هزاره کم می کند و نه هم چیزی به موقعیت و داشته های کدام قوم دیگر می افزاید. ابلهی و حماقت است که اگر یک شخص که نمی تواند با الفبای هیچ کدام از زبانهای افغانستان بنویسد فکر کند که می تواند مثلا به هزاره ها ضربه بزند. کسی نیست به این احمق از خود بیگانه بگوید که برو پشت روزگار و زندگی ات که امثال تو احمق نمی تواند هیچ بلای هزاره را غم کند چون اگر هزاره از دست تو واری ایلاگرد ها ضربه می خورد تا هنوز نمی توانست یکی از بزرگترین اقوام این سرزمین باشد و نقش تعیین کننده در سرنوشت وطن در کنارش هموطنان دیگرش می داشت.

 • حیف وقت گرانبهای یک مسلمان، یک انسان و یک اهل افغانستان که با چرندیات یک دایم الخمر و کوچه گردی مثل امین بسمل مصرف شود. من از نزدیک این زنباره و شرابی را در المان میشناسم. کاش همین نوشته مزخرف اش را خودش مینوشت. یقین دارم که این احمق بعد از خوردن ودکا و یا دیگر شراب خلق و خوی یک سگ را پیدا میکند و اینها را برایش دوستان فایشست اش نوشته اند. سایت بی محتوا و رسوای چون دعوت میخواهد که گفتار این چوچه سگ بیدین و فایشست را نشر کند. دوستان مردم افغانستان در هر کجای که باشند دور ازین شیطان های لعین برادر هم اند. مرگ بر تفرقه افکنان....

 • باز هم صدای پای خر ها و بزچران های پنچیری در منطقه های آریا زیست مردمان خر آسان و برخی بزچرانه های دیگر کشور به گوش می رسد . باز هم پنچرمین های پکولیست و تجاوزگر پنچیری به زمین و خانه و سبزه زارهای مردمان غرب کابل و اگر واضح تر گفته شود مردمان افشار یورش بردند و به کشتار و خونریزی و چپاولگری پرداختند

  • حیدری گو خوردی تو خر فکر کردی حالا برادران هزاره دشنام نامه میفرستند به برادران تاجک و آنها یکدیگر را توهین میکنند و اصل موضوع که شرح خر گری اوغان است فراموش میشود ای بچی پاکستان , به چال های پاکستانی کسی فریب نمیخورد , مردم پوست شما خر ها را در چرمگری میشناسد .

 • برادر های عزیز بعضی از کلیمات شایسته یک نوسنده نیست که شما مطرح کرده اید دوم این که دشنام به کسانی بدهید که مردم مارا به جان هم دیگر می اندازد شما فراموش کرده اید زمانی دز وطن این مسایل اصلا مطرح نبود و همه مانند برادر و خواهر زندگی می کردند زمانکه این وطن فروشان دزدان امده این خاینان بیگانه از الف تا ی چپاول گر این مواد زهر اگین به پوست و خون افغان ها تزریق شد این طفرقه بنداز حکومت کن به وجود امد ما افغان حال به خون هم دیگر تشنه هستم حال انکه ریشه یابی کنم که کی مارا به جان هم دیگر می ادازد باید یقه انها را گرفت.برادان ما بیک سر زمین تعلق داریم فرقی نباید باشد بین من و تو من یک ادمی هستم که به هیچ جیزی وابسته نستم صرف به کرامت انسانی ,فرقی ندارد بمن که کی چه است به کدام مذهب باور دارد , صرف انسان و انسانیت.

  • جناب جیران:
   قرار فرموده شما "شما فراموش کرده اید زمانی دز وطن این مسایل اصلا مطرح نبود و همه مانند برادر و خواهر زندگی می کردند"، لطف نموده بگوئید که آن زمان کدام زمان بود؟ حرامزادگی قوم ستیزی در دوران خاندان غدار یحی که از نادر کوسفروش شروع و با داود وطنفروش ختم گردید، در افغانستان نهادینه شد. آیا از نظر شما صرف و صرف امروز این گپ در افغانستان است؟ زخم افغانستان زیر اشغال ناتو زمانی ناسور گشت که زلمی خلیلزاد خائن از موضع سفیر امریکا در بن اعلام کرد که سیاست خارجی امریکا ایجاب می کند که بجای ستار سیرت یک پشتون درانی در راس حکومت افغانستان باشد. اگر قوم پشتون براستی هم به وحدت ملی در افغانستان اعتقاد می داشت، در برابر این توطئه باید اعتراض می کردند و نمی گذاشت کرزی خائن باین سمت خجالت آور باین شکل دست یابد.

 • بهمن صاحب محترم ! درمورد ترجمه مطلب امین بسمل زحمت را بخرچ داده ایدزحمت تان را ببخشید به فکر بنده نه تنها شمادریک حالت غیرنارمل روانی وسلامتی قراردارید بلکی یک چند تن ازتبصره کننده گان محترم دیگر نیز بی مورد خودرا زحمت داده وبی فایده به تکلیف روانی خود افزوده اند.
  من به سایت دعوت رفتم ونبشته اقای بسمل را بدقت مطالعه نمودم اقای بسمل درهیچ جمله به ضدبرادران تاجک، ازبک ویا هزاره ها چزی نه نبشته صرف جنایتکاران جنگی شمال واداره تحمل شده کابل رااشاره دا ده است بدین معنی که انها درقدرت هستند چرا عکس العمل رادرمقابل ایران نشان نمی دهندویا اپوزسیون چرا خاموش اند.من به این نتیجه رسیدم که ممکین شما کدام مشکل دیگر با اقای بسمل داشته باشیداگر اقای بسمل با اقوام غیر پشتون حساسیت می داشت پس چرابرزبان دری شعر می نویسند و علایق نزدیک با اقوام گوناگون بلخاصه تاجک وهزاره دارد؟ اگر معلومات تان کم است بهتر است قبل ازجوی موزه را نکشید ونه وقت دیگران را ضایع سازید.
  هرکس می تواند مسخره گری یاد بگرند ولی ترجمانی کار هر کلی خام نیست عزیزم! بی مورد مردم راتوهین نکون نه زن بر انگشت تازده نشی برموشت.

  • او اوغان خری که نامت را ازترس ننوشته ایی!
   تو بی ناموس دشنام چرا میگویی؟ کسیکه یک بخشی ازمردم را مخاطب می سازد ومی نویسد که پدران ونیاکان تان ازآب وخاک ماخوردند وچشیدند وازآب وهوای خاک مااستفاده کردند، مگر این پدران ونیاکان تنها ازائتلاف شمال است؟ باز پدران ونیاکان کی ازکرهء مریخ آمده که آنها را اوغان خر درخاک و وطن خودشان اجازهء اقامت داده باشد کسیکه قبل ازمشخص نمودن ائتلاف شمال به لفظ عام پدران ونیاکان بخشی ازمردم را آنهم همه را بدون استثنا وطنفروش وبی حیا میگوید مگر این دشنام نیست ...... زن تو است؟
   آیا این ائتلاف شمال ازپدران ومادران جدا از اقوام مربوط شان بدنیا آمده اند؟
   پس خودت لطف کن آن ترجمهء رساتر ازآقای بهمن را اینجا بنویس که دیگران هم قضاوت کنند، این زبان خر چه مشکلی دارد که آنرا کسی ترجمه کرده نتواند؟ واقعا .... اوغان ... بودی که تاحال معنی دشنام را هم نمیدانی

 • این شعر انتخابی فرید مزدک و پسر سلیمان لایق است که شعر از سلیمان لایق دی
  من پشتو نمی پامی
  اگر داکتر صایب پرویز بهمن مقاله بنویسد و تشریح نمای که لایق که گفته است
  زه یو آواره، یو سرګردان او یو پښتون یمه
  زه د ژوندانه د ویر شپیلی د غمو یون یمه
  یو ځلی سکندر زما هیواد تر پښو لاندی که
  بل واری عربو بی کلتوره بی وطنه کړم
  وروسته بیا چنګیز په ما د ظلم لمبی بلی کړی
  بل ځلی تیمور بی هدیری او بی کفنه کړم
  زه هر جهانګیر او هر وحشی یو ځل ځپلی یم

 • زه یو آواره، یو سرګردان او یو پښتون یمه
  زه د ژوندانه د ویر شپیلی د غمو یون یمه
  یو ځلی سکندر زما هیواد تر پښو لاندی که
  بل واری عربو بی کلتوره بی وطنه کړم
  وروسته بیا چنګیز په ما د ظلم لمبی بلی کړی
  بل ځلی تیمور بی هدیری او بی کفنه کړم
  زه هر جهانګیر او هر وحشی یو ځل ځپلی یم
  زه هر بی وطنه خپل وطن کی ځورولی یم
  څو ځلی نیولی باچهانو هندوستان په ما
  زه د هر جابر د هوس لار کی وژل شوی یم
  څو واره له ډال او له خنجر او کمربند سره
  یا رانیول شوی یا په نورو پلورل شوی یم
  ما چی چاته تاج او سلطنت او واک ورکړی دی
  زه بیا د هغه په لاس بندی یا شړل شوی یم
  زما په ځیګر یشی زمانی لک پرهارونه دی
  زما له خولی وتلی میلیونونه فریادونه دی
  زما په مټ عربو ملتونه لاندی کړیدی
  زما په زور بابر پراخ ملکونه رانیولی دی
  زما په یون محمود د سومنات بتکده ماته کړه
  زما په تیغ څوک مړه، څوک سلطنت ته رسیدلی دی
  ما ته مګر توری لوږه، تنده، بدبختی راوړه
  ډیر ځله می یوی ګولی ډوډی پسی ژړلی دی
  څوک چی فاتح شوی زه یی وره کی درولی یم
  دا زما تقدیر دی زه تل وږی ګرزیدلی یم
  نه نه زه غلط شومه ما څوک لاندی کوی نشی
  ما د چا قوت بربادوی او څملوی نشی
  ما په غلامی کی له دی وروسته څوک ساتی نشی
  ما له خپلی لاری اړوی او ګرزوی نشی
  ما څوک په ګولیو او اورونو ماتوی نشی
  اوس ستر ملتونه څوک خوړی او هضموی نشی
  ما څوک خښوی، محوکوی او ورکوی نشی
  زه اوس د پیړیو له خوبونو را ویښږمه
  لږه دمه راکړه آزادی چی در رسیږمه
  نور د چا لپاره ستر ښارونه ورانومه نه
  وینی بهومه نه او چا ته څه ګټمه نه
  یوه کونډه کومه نه او بل یتیمومه نه
  دوست خپه کومه نه، دښمن خوشحالومه نه
  بیا د چا لپاره خپل بچی حلالومه نه
  بی له خلکو تر چا سر قربانومه نه
  ماته غوږ کی نوی حوادثو څه ویلی دی
  ما ددی استاد درسونه ټول په زړه منلی دی
  زړه خو هغه زړه وی چی جذبه د آزادی لری
  سر خو هغه سر وی چی هوا د سربازی لری
  مټی هغه مټی چی توفیق د آبادی لری
  زه هغه ملت یم چی ننګونه او مردی لری
  تندر او توفان لری، بریښنا او ترږمی لری
  لاره د نجات لری، ماڼو لری بیړی لری
  زه د توفانونو په زانګو کی روزل شوی یم
  زه د زمانی سختو څپیړو ازمویلی یم
  یو شی سره یو شی ای غریبو پښتنو وروڼو
  ای زما پښو لوڅو او ښبنو او غوبنو وروڼو
  ای زما بدمرغو، دربدرو، لیونو وروڼو
  ای زما د پرون د بی وسیو د اسرو وروڼو
  ای زما د هیواد د سباوون د عظمتو وروڼو
  ای د انقلاب د غورځنګونو د څپو وروڼو
  پاتی مو لا مخی ته دارنه درانه مزلونه دی
  غرونه دی، کوهی دی، بی حسابه ګړنګونه دی
  سلیمان لایق

 • درجنگ های تنظیمی دوران کوسه ریش سالاری احمق شاه مسعود دهه هفتاد خر آسانی کابل و ویرانگری پنچیری ها ، در رسانه های بزچرانی بازتاب یافته است .گفته می شود که پنچیری ها تا شاخ مسلح بوده و انواع گوناگون جنگ ابزار از قبیل پکول ، دستمال چارخانه سر شانه ، توت و تلخان با خود دارند که به وسیله ی آن مردم بی دفاع و بی سلاح افشار مورد تجاوز قرار داده و به قتل رساندند و یا فراری ساختند .
  از زمانی که پنچیری ها بدستور احمق شاه مسعود از کوه تلویزیون به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پنچیری از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که سی و دو سال پیش به کمک آی اس آی و نصیر الله بابر قبایل پنچرمین نژاد پنچیری موفق به ایجاد شورای نظار غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خر آسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس پنچیری ها ندیده است

 • دوستان:
  ده کجا و درخت ها کجا؟ بحث از کجا شروع شد و بکدام طرف در حرکت است؟ خجالت بکشید. سئوال این است که ایران علایم سرحدی را از بین برده و به خاک افغانستان وارد شده است و آقای بسمل بحیث یک افغان وطنپرست در این مورد عکس العمل نشان داده است! شما چرا در این مورد نظر داده نمی توانید؟
  بیائید سر اصل موضوع بحث کنیم. در صورتیکه افغان های "وطنپرست" در مورد برسمیت نشناختن سرحد توسط ایران حساس است، چرا خط دیورند را برسمیت نمی شناسند؟ اگر دلیل این است که این خط منحوس پشتون های "لر و بر" را از هم جدا می سازند، پس چرا ما بر جدائی های فارس بانان افغانستان و ایران حساس نباشیم؟ آیا فارسی بانان ایران حق ندارند با برادران افغانستانی خویش یکی گردند؟
  از شما دوستان از هر قوم و نژادی هستید، در این مورد یک دلیل قانع کننده ارائه بفرمائید.

  • اگر ایران مرز هایش را در خاک اوغانستان امتداد میدهد یا پاکستان , این تجاوز صریح به قلمرو کشور ما بوده که مردم اوغانستان کاملا" با آن مخالف اند و همیشه آماده دفاع میباشند چنانکه قرن ها دفاع نموده اند اما در قدم اول این وظیفهء تیکه داران حکومت است که به کشور های متجاوز اجازه نداده و واکنش سریع نشان بدهد , چون سردمداران حکومتی اجیران و گماشته گان بیگانه ها بوده و خود شان نیز اصلا" از این وطن نیستند و حالاهم خانه ها دارائی و فامیل شان در غرب بوده و پاسپورت های غربی در جیب شان , که بعد از ختم میعاد اجاره داری شان , با دارایی های غارت نموده بخانه های شان برمیگردند بنا" آنها نه صلاحیت اعتراض و مخالفت را دارند نه جرئت و نه هم علاقه و وطن دوستی .
   در طول مدت حکمرانی اوغان , کشورهای همسایه بارها بخاک ما تجاوز نموده و قسمتهای از خاک مارا بکمک کشور های استعماری به قلمرو شان مدغم نموده اند چون اوغان این وطن را به غنیمت گرفته و همیشه بخاطر باقی ماندن به کرسی حکومت آنرا معامله میکند که این پروسه وعمل تا حا ل جریان دارد .
   درین جا یک موضوع مهم را متوجه شوید , هر زمانیکه بالای خاک ما تجاوز صورت گرفته , اقوام اصلی و بومی وطندوست شجاعانه به دفاع برخاسته و به دهن دشمن کوبیده از کشور رانده اند که این باعث کینه توزی ودشمنی شان گردیده که همیشه تلاش درهم کوبیدن و بکنار زدن اقوام غیر اوغان را نموده اند و با تجربه و شناخت از خصلت مزدوری و فروشنده گی اوغان , آنها را به تیکه داری گماشته اند .

  • صورتگر نادان.
   کجا بهمن گفته که هزاره است , مثل همیش دارید هویت سازی میکنید! اگر در این کابل پرس? این چار تا تاجک و ازبک نباشد سایت کاملا هزارگی خواهد شد در انصورت تبر شما کافر ها دسته خواهد شد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس