صفحه نخست > دیدگاه > رسوای دیگر یک دکتر اوغان بنام خلیل ساپی درسویدن

رسوای دیگر یک دکتر اوغان بنام خلیل ساپی درسویدن

رسوای اخلاقی که تبر احزاب وگروههای مهاجر ستیز را دسته کرده است
پرویز "بهمن"
يكشنبه 5 می 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبرگزاری اینترنتی (اکسپونرات ) درسویدن که عمدتا به گرایشهای خارجی ستیزانه تمایل شدید معروف بوده وبیشتر مورد استقبال گروه ها وسازمانهای افراطی ضد پناهجویان قرار دارد وازطرف آنها نیز تمویل میگردد به تاریخ 3 ماه می 2013 درگزارش خبری اش خبرتکان دهندهء باز داشت یک پزشک افغانی الاصل سویدی را نشرکرده است.
این پزشک که قصدا خودش را ازنظر قومی پاکستانی معرفی کرده است وازچندسال به اینطرف به شکل غیر قانونی باهک نمودن سیستم کامپیوتری اداره صحت عامهء استان (اسکونه) سویدن مشغول کنجکاوی وپی بردن به رازهای جنسی محرم یکتعداد دختران جوان از وطن اولی اش (افغانستان) که درلست مراجعین وی به شکل رسمی ثبت نبودند بوده است. همچنان این گزارش درروزنامهء معتبر (میترو) نیزچاپ شده که ازافشای نام وهویت مجرم بدلایل قانونی سرباز زده است. صاحب ای قلم خلاصهء مطالب نشرشده در هردو ویب سایت سویدنی را اینجا تقدیم خواننده گان کابل پرس? می نماید.
گزارشگر تحت عنوان طویل: دکتوران دارای ریشه های قومی غیرسویدنی در دستگاه صحی سویدن به قوانین ومقررات مروج سویدن احترام نگذاشته وبه آن می شاشند ودرعوض تابع قوانین ومقررات فرهنگهای بومی کشورهای اولی شان می باشند خواسته است ازین خبر تکان دهنده بهره برداری تبلیغاتی ایدیالوژیک وخارجی ستیزانهء خودش را بکند..
متن گزارش چنین است:
یک داکتر درشهرمالمو بنام داکتر خلیل الله سافی بخاطر بدست آوردن اطلاعات محرم وحساس درمورد رازهای جنسی دختران جوان کشور اولی اش با هک نمودن سیستم عمومی کامپیوتری بیمارستانها توانسته بود که اطلاعات مهمی درمورد دختران جوان کشور اولی اش بدست آرد و بدین ترتیب پرونده های محرم پزشکی دختران جوان ونتایج ملاقاتهای آنها را با پزشکان امراض روانی وهمچنان پزشکان امور نسایی وآلات تناسلی را کشف نماید ازطرف دادگاه شهر مالمو به حبس تعلیقی واخراج از وظیفه به اضافهء پرداخت جریمهء نقدی به قربانیان پرونده محکوم گردید.
خانم لیندا رسموسن دادستان موظف درین مورد به خبرنگاران میگوید:
ــــ این یک مسألهء خیلی جدی است، یک دکتر با این شیوهء وقیح از باور واعتماد نظام صحی کشورما وهمچنان ازصلاحیتهای کاری اش بحیث یک پزشک برحال سوء استفاده کرده است. " سخنان دادستان موظف خانم لیندا رسموسن که به خبرگزاریها گفته است.

درمیان دخترانی که دکتور پرونده های محرم آنها را باز کرده است یک تعداد دختران جوانی وجود دارند که ازجملهء نزدیکان وبستگان دکتور بوده ویاهم دخترانی اند که پدران شان با دکتور آشنایی قبلی داشته اند ولی خوددختران، درلست مراجعین یابیماران دکتور نبوده اند.
اما دکتور خلیل الله سافی و وکیل مدافع اش در دادگاه اصرار می ورزیدند که این تقصیر نظام کامپیوتری ادارهءصحی استان اسکونه است که با دوبار فشار دادن دکمهء کامپیوتر به حساس ترین رازهای پنهانی یک بیمار، هر پزشک وپرستار وحتی معاون پرستار دسترسی پیدا میکند و او از روی سهو واشتباه به آن پرونده ها برخورده است ، دلیلی که ازطرف هیئت قضایی دادگاه رد گردید.
در فیصلهء نامهء دادگاه آمده است که از آنجایکه این اشتباه در پرونده های صحی برادران ویا یکی دیگر از اعضای مردانهء خانواده های دختران جوان را شامل نشده است نمیتواند اشتباه تلقی گردد بلکه یک عمل عمدی می باشد.
دادگاه همچنان انگیزهء فرهنگ ناموسداری وغیرت ملی را درپشت این عمل جرمی دکتور می بیند که دکتور با بدست آوردن اطلاعات محرم خواسته کشف کند که چه تعداد از دختران هموطن اش ازنظر سکسی فعال بوده وبه چه تعداد آنها گرایشهای همجنسگرایانه ویا برعکس آنرا دارا می باشند وهمچنان دکتر خواسته بداند که بالای چه تعداد از دختران مجرد هموطن اش اقارب وبستگان خانواده اش چون پدر یا برادر کنترول دارند.
یکی ازقربانیان این عمل جرمی یک زن جوان شوهر دار ازبستگان خانوادهء دکتور می باشد که خودرا درلست مراجعین دکتر ثبت کرده بود ولی شوهرش شامل این لست نمی شد. او بدادگاه گفته است که : شوهرش ازضعف غریزهء جنسی رنج می برد و اونزد دکتر مراجعه کرده بود تا بداند که علت کم علاقه گی شوهرش چیست واو چرا تمایل جنسی به او ندارد؛ این خانم ازکتور خواسته بود تا به شوهرش قرص های تحریک کنندهء غریزهء جنسی بدهد ولی درعوض دکتر خود اورا مورد آزار واذیت جنسی قرار میداد واین عمل چند بار بالای وی تکرار شده است.
دکتور که از وظیفه اش اخراج گردیده است؛ حالا بخاطر 177 بار هک نمودن سیستم کامپیوتری که جمعا 20 پروندهء صحی دختران جوان را دربرمیگیرد ، مجرم شناخته شده است.

حد اقل پنج تن ازقربانیان این عمل جرمی ، تقاضای غرامت مالی را از دادگاه نموده اند که مبلغ پنج تا ده هزار کرون سویدی را در برمیگیرد.
خانم لیندا رسموسن می افزاید:
ـــ ازنظر روحی برای قربانیان این عمل جرمی یعنی دختران جوان خیلی سخت است تا داخل سالون دادگاه شوند ودرحضور همه از بیماریها ویا مشکلات جنسی شان حرف بزنند خاصا اینکه یک تعداد این قربانیان ازبستگان نزدیک دکتور می باشند..
دادستان موظف ازفیصلهء دادگاه راضی می باشد.
او گفت: از آنجایکه دادگاه به حبس تعلیقی مجرم واخراج وی از وظیفه رأی داده است جدی بودن موضوع را میرساند درغیر آن تاکنون جزاهای نقدی بخاطرهک نمودن سیستم کامپیوتری معمول بوده است.
ختم گزارش

کسانی که بزبان سویدی آشنایی دارند میتوانند هردو گزارش را درلینک های ذیل مطالعه نمایند:
لینک سایت (اکسپونرات)

لینک سایت (میترو)
نظر کارشناسان
لوتا سونی مالم سکرتر انجمن زنان ودختران درپارلمان سوید کسی است که ازسال 1996 بدینسو به ارتباط موضوعات ناموس داری زنان کار کرده است.
اومیگوید:
ــ چنین شخصی کاملا قابل سرزنش است، درغیر آن قربانیان این عمل جرمی که نسبت به هرجای دیگر خودشان را نزد دکتوران ومقامات صحی راحت احساس میکنند، نمیدانید که بعدازین بالای کی اعتماد نمایند.
منظور خانم سونی مالم این است که این عمل جرمی دکتر شهرمالمو، دختران متضرر درین پرونده را وادار می سازد که برای نجات ازفرهنگ ناموسداری طالب کمک ومدد بیشتر شوند.
خانم سوتی مالم میگوید:
ــ این موضوع شامل آنعده زنها ومردهای میشود که ازنظرغریزهء سکسی فعال می باشند اما فرهنگ بومی شان به آنها اجازهء فعال بودن غریزهء سکسی آن را نمیدهد.
به بیرون درز نمودن چنین اطلاعات محرم اززنده گی سکسی آنها زنده گی آنها را به خطرات جدی مواجه می سازد. اظهاراتی که توسط خانم لوتا بیان گردید.
قانون سویدن درمورد حفظ اسرار صحی افراد:

ماده یک فصل چهارم قانون حفظ اسرار صحی افراد سویدن چنین میگوید:
دکتوران معالج تنها میتوانند به آن دست ازاطلاعات محرم بیماران شان دسترسی پیدا نمایند که خود بیماران آن اطلاعات را دراختیار دکتوران معالج شان قرار بدهند ویا هم نظر به برضرورتهای مسلکی برای تشخیص یک مرض ازطرف بخش های دیگر صحی برای دکتور معالج رسما ارسال میگردد فقط.

متن اصلی شمارهء پروندهء خلیل الله ساپی در دادگاه شهرمالموی سویدن

• Khalilullah Safi 1961-04-10 Lergöksgatan 110 Malmö, medborgare i Sverige till villkorlig dom för dataintrång.
• Mål nr B 312-11

ترجمه:
نام خلیل الله سافی
تاریخ تولد: 1964.04.10
آدرس: Lergöksgatan 110 Malmö,

شهروند: کشورسویدن
نوع جزا ، علت وانگیزه آن : حبس تعلیقی بخاطر هک نمودن سیستم کامپیوتری وکنجکاوی بخاطر پی بردن براسرارمحرم اشخاص

شمارهء پرونده : B 31 2-11

تبصرهء مترجم:
نظر به اطلاعاتی که یکی از رفقای پرچمدار درشهرمالموی سویدن در اختیار بنده قرار داده بود؛ این آقا یعنی دکترخلیل ساپی چندسال پیش ریاست یک انجمن فرهنگی را بعهده داشت که در آن تعدادی ازخلقی های گرد پا؛ وطرفداران نجیب الله احمدزی را گرد آورده بود ونام آن را (اتحادیهء علمی وکلتوری افغانها) گذاشتند. این اتحادیه برهبری آقای دکترخلیل الله ساپی، درسال 2004 میلادی دریک سیمینار علمی بمناسبت تجلیل ازکارکردهای ادبی عبدالباری جهانی وسلیمان لایق درحضور تمام اشتراک کننده گان محفل تعهد سپرده بود که عنقریب یک دیکشنری زبان سویدی/ پشتو را اتحادیهء علمی وفرهنگی شان تقدیم پشتو زبانان سویدن میکنند. از آن زمان تا حال که چندین سال میگذرد؛ هیچ پشتونی تا حال چشمانش به دیکشنری زبانهای پشتو وسویدنی روشن نگردیده است.
اتحادیهء مذکور چندسال قبل بخاطر حیف ومیل نمودن پولهای کمکی منابع کمک دهنده ازطرف ادارهء مستوفیت شهرداری مالمو درلست سیاه داخل گردید که بلافاصله ازکمکهای مالی شهرداری محروم گردید. اتحادیهء مذکور به ده ها هزار کرون سویدی را به بهانهء چاپ لغت نامه (دیکشنری) بزبان پشتو ازدانشگاه اوپسالا و دانشگاه مردم موسوم به (فولک ینورستید) وغیره جاها درجیب زد ولی هیچ اثری تاکنون از وعده های داده شده به چشم نمیخورد. بعداز آنکه این اتحادیه درلست سیاه شهرداری مالمو درج گردید، اتحادیهء مذکور ازحالت اکادمیک وفرهنگی بودنش خارج گردید ودربست دراختیار تعدادی از تاکسی رانان شهرمالمو که عمدتا سابقهء خلفیگری داشتند افتید که حالا فقط نام این اتحادیه درپیامهای اینترنتی آقای حبیب الله غمخور به زبان پشتو اینجا وآنجا به چشم میخورد.
البته این رسوایی اول خانوادهء آقای ساپی نیست، غلام اسحاق چکری شوهرهمیشرهء دکترخلیل الله ساپی چند سال قبل به جرم تجاوز جنسی بالای یکی از زنان همسایه اش درحالت بیهوشی ونشه محکوم به گذراندن چندسال حبس گردید؛ او بعداز اتمام دورهء حبس به افغانستان رفته ودرمربوطات وزارت دفاع شامل وظیفه گردید ولی رسوایی اخلاقی اش بوسیله جکتورن جلال بایانی سابق اجنت ریاست پنج درزمان نجیب الله احمدزی، درسایت پندار اورا دوباره به کشور سویدن برگشتاند.
ازقول اشخاصی که به کاپی فیصله نامهء دادگاه در پروندهء جزایی غلام اسحاق چکری دسترسی پیدا کردند روایت شده که : مجرم یعنی غلام اسحاق چکری درنزدیکیهای خانهء مسکونی اش درناحیهء هیلیای شهرمالمو یک مزرعه گک کوچکی را آبیاری میکرد که درآن انواع سبیزیجات مانند پیاز وگندنه وترازتیزک وملی سرخک تازه که عمدتا تخم های بذری آنهارا از افغانستان وارد می نمود درمزرعهء خویش می کاشت.
وی که در ابتدا با بردن تحفه های سبز خوراکی به زن همسایه اش باوی نخستین تارهای عشق را دوانده بود آهسته آهسته تحفه ها ازمرحلهء سبزیجات تازه به بوتلهای شراب ارتقا پیدا میکند تا اینکه روز موعود فرا میرسد وزن مذکور درحالت بیهوشی اسیرپنجه های آهنین خلقی گردپا که سراپایش شهوت گردیده است قرارمیگیرد.نظر به چشمدید شاهدان عینی ازجلسهء قضایی محاکمهء غلام اسحاق چکری درشهرمالمو، زن قربانی، دراظهاراتش در دادگاه به چشم گریان گفته بود: او که کاملا بیهوش شده بود ناگاه درمیان پاهایش چنان احساس میکند که چیزی مانند چاقوی آشپزخانه در وجودش در رفت وآمد است وبا خشونت هرجه تمام بالا وپائین میرود، سرانجام خانم تا بهوش می آید می بیند که کار ختم است وآقای چکری (خلقی گردپا) زهر وجودش را دربدن آن خانم بیچاره به بدترین شکل اخلاقی آن ریخته است. او که سراپایش را وحشت وترس فرا گرفته با حالت وحشت زده دستهایش را به تیلفون می برد واز پولیس شهر مدد میخواهد. همان است که پولیس شهر می آید ومتهم را درحالی که نباید هویت وچهره اش قبل ازحکم دادگاه وحتی بعداز حکم دادگاه افشا شود سربسته به موتر پولیس می اندازند وراهی زندانش می سازند وبقیهء داستان که قبلا ذکر گردید. پسرجوان این خلقی گرد پا اقای دکتر پولاد افغان که تازه ازتحصیلات دانشگاهی اش دررشتهء طب فارغ گردیده بعدازین رسوایی اخلاقی پدرش؛ باخانهء پدر قطع علاقه نموده وحالا در شهر (یون شاپنگ) سویدن که چند صد کیلومتر ازمالمو دور است دریکی ازبیمارستانها مشغول کار وظیفهء طبی می باشد.
اسمعیل یون وزلمی هیواد مل درکابل که با این خاندان قرابت فامیلی دارند سال قبل بنام دکتر پولاد افغان کتابی را دربارهء قهرمان افسانه ایی تاجیکان زنده یاد احمدشاه مسعود بزرگ بنام ( مسعود اوروسان) به زبان اوغانی برشتهء تحریر درآوردند که جز لاطائلات بی معنی وخارج نمودن باد وبخار قومی چیز دیگری درآن دیده نمیشود.

این علمبداران غیرت وناموسداری افغانی وپاسداران دروغین فرهنگ وادبیات پشتو؛ که درظاهر لاف ازفرهنگ دوستی وپشتونوالی میزنند ومیان فارسی زبانان افغانستان وایران جدایی قایل گردیده اند؛ تا هنوز خودشان واولادشان ازهمان لغت نامه های فارسی ایرانی ها استفاده کرده وازبرکت همین لغت نامه هابود که دکترخلیل الله ساپی؛ چندسال قبل به تجدید معلومات مسلکی شان دررشتهء پزشکی آغاز کرد که حالا آنرا ازبرکت غیرت حقیقی افغانی از دست دادند.

عکس ها وتبصره ها:

درین فوتو پولیس شهرمالمو برای نخستین بار درحال گرفتاری غلام اسحاق چکری درناحیهء ‍(کروسبیک) دیده میشود وتعدادی از مردم محل نیزاین صحنه را تماشا می نمایند. چننچه درین تصویر دیده میشود قانون جزایی سوید هویت وچهرهء مجرم را همیشه از دید خبرنگاران وعکاسکان پنهان نگاه میدارد.
نفراول سمت راست غلام اسحاق چکری درکنار امان الله امیری، خلقی بدنام دیگر ازاستان لغمان ایستاده است. این عکس بعداز رسوایی های اخلاقی این دو درسایتهای اینترنتی گرفته شده است
این زن مظلومیگه با لباس سفید وچادر سفید درقطار دوم ازراست بطرف چپ نفردوم دیده میشود مادر پولاد افغان وخانم غلام اسحاق چکری تشریف دارد که بعداز رسوایی اخلاقی شوهرش طبق گفتهء یکی ازترجمانان زبان پشتو برای مدتی در یکی ازبیمارستانهای روانی بستری شد وکنترول را بالای اعصاب خویش را از دست داد. درین فوتو یکی ازرفقای پرچمدار نیز ازشرم روی خویش را پوشانده است
دکتور خلیل ساپی سمت چپ یکی ازبستگان غلام اسحاق چکری بعداز رسوایی های اخلاقی وی درسایتهای اینترنتی؛برای دومین بار رسوایی اخلاقی خودش درمطبوعت سویدن نشرگردیده است.
دختران جوان و زیبای پشتون تبار درشهرمالموی سویدن که قبلا به هویت قومی اوغانی خویش خیلی افتخار میکردند بعداز رسوایی اخلاقی غلام اسحاق چکری وحالا رسوایی اخلاقی دکتر خلیل ساپی شوکه شده اند. یک دخترجوان پشتون میگوید که اوبالای مردان پشتون درشهرمالمو اعتماد ندارد وهمه درنظرش غلام اسحاق چکری ودکتور خلیل ساپی جلوه میکنند. اومیگوید که یک نفرت عجیبی ازمردان پشتون در ذهن ودماغ شان ایجاد شده است
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای بهمن! درتمام مقاله هایت تنها همین مقاله ات را تایید میکنم؛ بخاطریکه مستند بود.

 • Thank you dear Behman for your nice article.
  I as an Afghan and Swedish citizens, calling his doctor identification retraction. He’s a real shame for all Afghans in Sweden

 • چرا اینها از وحدت مولی در افغانستان دفاع نمیکنند؟
  چرا به اروپا و امریکا فرار میکنند؟
  بروید و چادریتان را سر کنید و نمازتان را بخوانید. اگر برادران ناراضی پامیدن که شما سر لوچ در اروپا چکر میزنید باز سرتان کریم خرم گاو را روان میکند. خرم گاو اعصابش سر جای نیست.

 • I also got bad feeling when I heard that this damn man is originally from my country, I used to be very proud of my Afghan nationality and all the time I criticized other nationalities for that kind of goddamn crimes in Sweden, but when I have read Behmen’s article I am ashamed of my nationality.
  I demand more than Qadir demanded
  I demand both medical identification withdraw and expulsion also from Sweden.

 • والا بخدا به تمام این اوغانها شرم است که دیگه ازغیرت وناموسداری لاف بزنند وقتیکه دا‍ کتر تحصیل کردهء شان که بعداز فراغت به شرف و وجدان قسم میخورد که پایبند قانون می باشد اینقدر بی وجدان میشه که مثل موش دوسیه های دختران جوانه باز میکنه ومیخوانه وبوی میکند پشت رازهای پنهانی دختران جوان خویش وقوم خود میگردد دیگه از او طالب بی عقلی که خوده انفجار میته چه گله
  طوری معلوم میشه که این اوغانها شهرمالموی سویدن هم مردار کردند.

 • Yes, it’s very important that the judgment will be appealed again , because that kind of goddamn people have sworn on their honor that he will not commit crimes against patients and innocent people, after this how can we believe in Swedish healthcare

 • کجاستی چمبرعلی خان وهویت خان که بالای این مرداریهای اوغان های قهرمان تان خاک بیندازید. بیا این مرداری ره پت کن

 • گرانه که ته هر سو ک یی ؟ او که له هر کوم زای کی ؟ شه خبر ه ده که په حقیفت کی ته د علم او تربیی خاوند یی نو سمه خبر ده هغه هم ستا په نظر ... مگرزما په نظر ته یو خر او احمق انسان یی زکه د یو کس او یو شخص په سر تول افغانانو ته اوغان او تو ل په بد نوم یادوی دوی خو ستا سو پلرونه دی نو ایا ته خپل پلار ته داسی خبری کوی لکه چه لیکلی دیدی بله ته راته شکاره د ایران جاسوس شکاری ایا هغو ی ستا پلاران دی کا اوغان؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس