در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > نان نان نان!

نان نان نان!

کارتونی از عتيق شاهد
جمعه 25 آپریل 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • سلام واحترام به آقای کامران وعتیق شاهد إ
  جای بس تاثروتاسف است بعد از یک دوران طولانی قتل وغارت ویرانی,بازهم ملت مظلوم امروز از کمبودی مواد غذای رنج میبرد. مسولین و حاکمان خودکامه با احتکاران داخلی در زد وبند اند در حالیکه بنا بگذارشات کانالهای تلویزیونی جهان در بعضی از مناطق افغانستان مردم از ریشه گیاهان بخاطر زنده ماندن استفاده میکنند.شرم ونفرین به همچو دولت وپارلمان خود کامه که باسرازیرشدن ملیون ها دالر کمک بازهم ملت مظلوم باگرسنگی روبروست.

  آنلاين بنگريد : http://p

 • نا ن ...دندان

  نا ن دهد آ نکس که د ندا ن مید هد
  گر خور د کر مش که سا ما ن مید هد
  قیمت یک نا ن بو د صد اسکنا س
  چو ن خور ی آ نرا تو گو ئی صد سپا س
  شیشه عمر ت شده ظر ف غذا
  سر به تعظیمی برای هر نیا ز
  پس کجا ما ند تو را اند یشه ای
  تا بسا زی ره بسو ی بیشه ای
  گر گذاری پا ز خط بیرو ن کمی
  بشکنندش پا یت را با تیشه ای
  هر که نا نت داد دندان مید هد!!
  جستجو کن بین که فر ما ن مید هد
  دانش از روز ازل هم خو اب تو ست
  خند ه وشا دی سرا سر را ه تو ست
  این دو با لت گر بد ی بو دی به این
  نه چنین خو ار ی کشی روی زمین
  هر که دند ان مید هد نا ن مید هد
  رشته کا رت به ار کا ن مید هد
  چو ن نبا شد نا ن تو را هم جا ن که نیست
  پس بدان ار با ب در آ فا ق کیست
  من چنین بینم کلک در کا رها ست
  در میا ن هر بیا نی صد هزا ران راز هاست
  چو ن شکا فی هر سخن از راه علم
  نکته ها بینی درو نش جمله کس نتو ان نوشت
  ای نو ید هر چند گو ئی تو ز این گفتا رها
  تا نیا یدهر کسی ره کی شو د او آ شنا
  وای بر من این کنم در گو ش خود
  هر که دند ان داد نا نت هم دهد

  آنلاين بنگريد : هر که د ندان دهد نا ن دهد

جستجو در کابل پرس