صفحه نخست > دیدگاه > زنان خشمگین برسم اعتراض سینه هارا لُخت کردند

زنان خشمگین برسم اعتراض سینه هارا لُخت کردند

پرویز "بهمن"
يكشنبه 7 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جنبش فیمنستی (فیم) این بار بخاطر دفاع از امینه تایلر وبلاک نویس نزده سالهء تونسی بار دیگر به جاده ها وسرکهای اروپا ریختند وصدای اعتراض شان را بخاطر فتوا های تهدید آمیز گروه های افراطی دینی که زنده گی این وبلاگ نویس تونسی را تهدید میکند بلند نمودند.

آرام ترین این تظاهرات درشهراستوکهولم سوید بود که ازطرف تعدادی اززنان ودختران جنبش های چپ ایرانی درآن شهر برگزار گردید؛ مریم نمازی یکی ازفعالان حقوق زن مربوط به یکی از شاخه های گروه های فیمنستی که به زبانهای فارسی وسویدی صحبت میکرد؛ به خبرنگاران گفت که امروز وضعیت زنان ودختران کشورهای مسلمان که درآنها روز به روز سلطهء بنیادگرایان مسلمان دربدنهء نظامهای این کشورها افزایش می یابد سخت مایهء نگرانی است.
مریم نمازی؛ دراعلامیهء ایکه آنرا ازطریق یک بلند گو به زبان سویدی میخواند اظهار داشت: زمان آن فرا رسییده است که کشورهای پیشرفتهء جهان چون سوید باید تصمیم بگیرند که هرکشوریکه آزادی های زنان را محترم نمی شمارد باید با آنها قطع روابط نمایند. درختم تظاهرات نامهء اعتراضیه ایی نیز به سفارت تونس درسوید تقدیم گردید.
اما نظربه اطلاعات خبرگذاریهای بین المللی؛ تظاهرات دربعضی دیگرازشهرهای اروپایی اندکی با خشونت همراه بوده است. درپاریس پولیس فرانسه علیه تظاهرکننده گان به خشونت متوسل شده است؛ ازشهرمیلانو درایتالیا نیز از خشونت پولیس وتظاهرکننده گان خبرهای درز کرده است. ازشهربروگسل دربلژیک نیز خبرهای از درگیری پولیس باتظاهرکننده گان رسیده است. دربرلین نیز تظاهرکننده گان لخت وبرهنهء جنبش فیمنستی که میخواستند وارد ساختمان یکی ازقدیمی ترین مساجد آن شهر شوند باخشونت پولیس مواجه گردیدند.

بگایم مورال ات را. خشم زنان اروپایی دراعتراض به فتوای گروه های اسلامگرا درتونس علیه امینه تایلر

شعارهای را که تظاهر کننده گان جنبش (فیم) بربدبهای لخت خویش حک کرده بودند عبارت بودند از: "ما آزادی امینه را میخواهیم" بدن من مال خودم است" بگا.یم مورال واخلاقت را".

فعل Fuck که درزبان فارسی به معنای گائیدن و وطی کردن ؛ جماع کردن ترجمه شده است استعمال آن درفرهنگ وادبیات فارسی خیلی زشت جلوه می نماید. درحالیکه باتمام زشت بودن این واژه؛ درجوامع مردسالار؛ مردان از فعل جنسی (جماع وگائیدن ) بحیث یک وسیله وابزار تحقیر وتوهین علیه زنان با افتخار ومباهات استفاده می نمایند وهمیشه حق وناحق از آلهء های تناسلی شان بحیث یک شمشیر بُرنده کار گرفته اند؛ مردها درجوامع مردسالار داشتن آلهء تناسلی مردانه را برای خود شان امتیاز وافتخار ولی داشتن یک بریده گی درمیان دو پای زنان را مایهء شرم وننگ می دانند. اما حالا زنان اروپا به این حس خود آگاهی رسیده اند که بدانند این مردها اند که به بدنهای آنها محتاج بوده وبرای بدست آوردن آنها ازهیچ فداکاری ویا چاپلوسی وقبول نمودن هرنوع ذلت وخواری دریغ نورزیده وتا سرحد مرگ برای بدست آوردن بدن آنها حاضر به قربانی اند پس چرا آنها به آنچه درمیان پاهای شان دارند افتخار ننموده واز آن بحیث یک سلاح ویک دشنام علیه مردان کارنگیرند؟ روی همین علت است که حالا زنان نیز دشنامی را که قرنها مردان علیه آنها استعمال مینمودند حالا علیه خودشان بکار بسته وبا این کار میخواهند حس غرور وخود خواهی مردان را به چالش کشند. زنان فیمنیست معتقداند که مردها اکثرا درجوامع مردسالار زیر نام اخلاق وحیا وشرم وارزشهای دینی وغیره ارادهء دست یافتن بربدن زنان را دارند. هرزمانیکه خواهشات جنسی شان را اشباع نمودند؛ آنگاه بطرف زنان به نظر حقارت می نگرند.
روی همین علت است که امروز ما دراکثرکشورهای اروپایی شاهد رشد روز افزون افکار مرد ستیزانه درمیان زنان می باشیم. بعضی جنبش های رادیکال فیمنستی آنقدر افراطی شده اند که از اظهار نمودن احساسات مردستیزانهء شان هرگز شرم نمیکنند وعلنا خشم شانرا دربرابر مردان با استعمال رکیک ترین دشنامها وتوهینها ابرازنموده و حتی از دیدن جنس مرد اظهارنفرت وبیزاری می نمایند.
درسال 2007 میلادی درنخستین کنگرهء افتتاحیهء یک تشکل حزبی زیرنام : مبتکران فیمنست سوید بریاست خانم (گودرون شومن ) درشهراستوکهولم یک گروه ازهنرمندان زن ترانه ایی را اجرا کردند که بعدا سرو صدای زیادی درمیان حلقات روشفنکری ودانشگاهی سوید ایجاد کرد.مطلع آهنگ آن چنین بود:
ای مرد ! ای موجود مسخره؛ ازتو بدم میاید وازت نفرت دارم
امینه تایلرکیست وچگونه مورد خشم اسلامگرایان افراطی قرار گرفته است؟
امینه تایلر دختر نزدهء سالهء تونسی یک وبلاک نویس است که پس از پیروزی اسلامگراها درتونس ازطریق وبلاگ خویش عکس نیمه عریان خویش را منتشرساخت وازطریق فیس بوک وتویتر آن را به اشتراک گذاری کاربران گذاشت که مورد استقبال بیش ازیک صد هزار استفاده کننده قرار گرفت درآن تصویر بخط عربی فصیح نوشته بود: بدنم مال خودم است"

یدنم مال خودم می باشد. شعاری که بر سینهء زیبای امینه تایلر وبلاگ نویس تونسی حک شده وافراطیون اسلامگرا را بخشم آورده است

درتصویر دیگری ازین ویلاگ نویس به نشررسیده است به زبان انگلسی وبه اشارهء دست به اخلاق ومورالهای معنوی تاخته است چنانچه درتصویر زیر مشاهده می نمائید:

بگایم مورال ات را؛ شعارانگلیسی که بازهم خشم افراطیون مذهبی ومردسالاران غیرمسلمان را برانگیخته است

بعداز نشر این تصاویر درفیس بوک؛ گروه های تندرو اسلامگرا درتونس فتوای مرگ امینه را صادر کردند که او باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد وسنگسار شود.
صدور این فتوای گروه های اسلامگرا درشبکه های اجتماعی؛ امینه را وا داشت تا به محل نامعلومی خودش را مخفی سازد. این حالت خشم جنبش های فیمنستی را درجهان برانگیخت وآنها را بار دیگر وادار ساخت تا به خیابانها ریخته وعلیه اخلاق ومورال شعاربدهند.

تصور وبرداشت زنان آزادیخواه درکشورهای اسلامی این است که: زنان زیر همین نامهای اخلاق ومورال وحیا وشرم و تن دادن به ارزشهای دینی به بند کشانده میشوند. حالا جنبش های فیمنستی زنان در اروپا بخاطر دفاع ازحقوق همجنسان شان درکشورهای جهان سومی خصوصا جهان اسلام از نشان دادن اندامهای برهنه وآلات تناسلی شان درملاء عام بحیث یک سلاح موثر کارمیگیرند.
چند ماه پیش بخاطر پیروزی جنبش اخوان المسلمین درمصر وبصدا درآوردن زنگ خطر ازجانب زنان برای جلوگیری ازاقدامات محمود مرسی برای محدود ساختن حقوق زنان ودختران مصری؛ چند دختر جوان مصری که درکشور سوید تولد شده بودند درمقابل سفارت کشور مصر بدنهای زیبا ومرمرین شانرا درهوای سرد زمستانی عریان نمودند وبدین وسیله صدای اعتراض شان را تا قاهره وریاض واستامبول وتهران رساندند.بیشتر این اعتراضات زنان برهنه وعریان دقیقا در مخالفت با قوانین جابرانه وعقبگرایانهء کشورهای مسلمان صورت میگیرد که براساس امیال واغراض شهوانی و گاه سادیستی مردان طرح وتدوین می یابند.؛ این زنان که بیشترینه هم در اروپا وهم درکشورهای عقب مانده، مورد آزار واذیت های رنگارنگ جنسی چون: اذیتهای لفظی؛ تجاوزات جنسی؛ تجاوزات جنسی گروهی؛ قتلهای ناموسی؛ تبعیض های جنسیتی وغیره قرار میگیرند درد مشترک دارند؛ درکشورهای مسلمان آزادیهای زنان به بهانهء رعایت موازین شرعی یا گردن نهادن به ارزشهای ملی وفرهنگی وعنعنوی محدود گردیده ونیمی ازپیکر جامعه کاملا فلج می باشد. مراکزقانونگذاری ومصادر فتواهای زن ستیزانه که کاملا در دست مردان قرار دارد هرگز قوانینی را صادر نمیکنند که درآن سلطهء مردان به چالش کشانده شود. این قوانین وفتواها که بیشتر توسط ملاها وعلمای دینی زن ستیز باریش های دراز ومزخرف وعباها وقباهای عریض وطویل ملبس می باشند صادرمیگردد که یاد آور خاطرات تلخ دوران سلطهء بیچون وچرای پاپ کلیسا در اروپای قبل از رنسانس می باشد. چنین قوانین غیر انسانی ودست وپاگیر زیر نام شریعت ناب محمدی جامعه را میان زن ومرد که یکی فرمانبربی چون وچرا ودیگری فرماندار مطلق العنان می باشد تقسیم میکند. اما حالا زنهای اروپا با مطالعاتی که از دوران کلیسا دارند میخواهند به شکل عملی آن تجارب واندوخته های گذشته گان شانرا به خواهران شان درکشورهای اسلامی منتقل نمایند وبه آنها راه ورسم اعتراض کردن را بیاموزانند. ازنظر این قلم درشرایط حاضر لخت شدن و عریان شدن بدنهای زیبا ومرمرین دختران جوان در جاده های اروپا درتظاهرات خیابانی بهترین سلاح ایست که حس غرور و خودخواهی و سلطه طلبی مردان را بربدنهای زنان به چالش کشیده است ودیر ویا زود آنهارا به تسلیم وانقیاد دربرابرخواسته های برحق وانسانی زنان وادار می سازد.
درکشور افغانستان که بیشتر ازهرکشور جهان زنان درمعرض خشونتهای رنگارنگ خانواده گی وجنسیتی واجتماعی قراردارند تعدادی اززنها راه حل را درخود سوزی وخودکشی یافته اند که بدترین انتخاب است. بهترین راه برای شکستاندن طلسم سلطهء مردها در افغانستان استفادهء عقلانی ازهمین روشهای زنان اروپایی می باشد که بصورت تدریجی وبا اتحاد وهماهنگی همهء زنان باید هرچه زودتر ازقوه به فعل دراید وهرآنچه که قوانین مردسالارانه است آنرا به زباله دان تاریخ بسپارند.

این عکس را که ازصفحهء دوست فیس بوکی ام دانشمند عزیزالقدر؛ حسیب عمار خبرنگاربخش فارسی بی بی سی برداشته ام، وضعیت زنان مسلمان را درقاهره نشان میدهد. آقای حسیب عمار درتعلیق خویش راجع به این تصویر چنین می نگارد: شورای ملی حقوق زن درمصر: مصر با داشتن بالاترین موارد آزار و اذیت جنسی درجهان، پس از افغانستان درمقام دوم قراردارد. 64 % از زنان مصر به شیوه های مختلف مورد آزار واذیت جنسی قرار می گیرند
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • این همه از برکت اسلام است. در دین اسلام زن فقط وسیله ارضا جنسی وماشین چوچه کشی است. در هیچ مملکت غیر اسلامی چنین بی هرمتی در برابر زنان وجود ندارد

 • بهمن جان ! امیدوارم سر حال باشی
  بعد از به پا ایستادن و کف زدن دوامدار و پر از جذبه، همینقدر میخواهم بدانم که مادر ، خواهر ، خانم و دختران عزیزت در قید حیات هستند ؟ تعداد شان به چند میرسد ؟ زیرا یک پیشنهاد خوبی برایتان دارم. بالای کسی دیگری اعتماد نمیتوانم زیرا دیگران نه شعور و درایت شما را دارند و نه هم جرات عمل به باور های شانرا ، به همین سبب فقط و فقط میخواهم آنرا با شما شریک سازم .
  وقت خوش

 • ای بهمن بی ناموس ! بگا ...... اخلاقت را، به این گزارشی که اینجا نشر کردی، تو خو یگان دفعه ایت و حدیثم به زبان میراندی حالی چی شد، که یکباره مرده گاو برامدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایا لازم بود که این عکسها را اینجا میاوردی ؟؟؟؟ و اگر ایرا بگویی که این عکسها کدام ضرورت رفع کرد ؟؟؟؟؟

  • اوغان غول اینجا هم میخواهی برمن تعرض کنی !
   آری ! من جواب ات را میدهم من این عکس ها را بخاطری اینجا آورده ام واین خبررا ترجمه نمودم که لا اقل آن زنان بیچاره ایی را که بنام غیرت اوغانی وحفظ ارزشهای قبیلوی درخانه ها وپس خانه های تان بخاطر بی اعتمادی تان بالای نفسهای تان مخفی کرده اید. ازفقسها بیرون شوند وبه ریش هرچه وهرکی اوغان خر است یعنی وابسته گی فرهنگی به فرهنگ سگ دارد بشاشند.

  • بهمن جان ! امیدوارم سر حال باشی
   بعد از به پا ایستادن و کف زدن دوامدار و پر از جذبه، همینقدر میخواهم بدانم که مادر ، خواهر ، خانم و دختران عزیزت در قید حیات هستند ؟ تعداد شان به چند میرسد ؟ زیرا یک پیشنهاد خوبی برایتان دارم. بالای کسی دیگری اعتماد نمیتوانم زیرا دیگران نه شعور و درایت شما را دارند و نه هم جرات عمل به باور های شانرا ، به همین سبب فقط و فقط میخواهم آنرا با شما شریک سازم .
   وقت خوش

  • برپدر تو و بر رهبر این دین مزخرف شهوت پرستی تو هزار بار لعنت. به دهن محمد ات عیسی و موسی ات خر شاشه کند که همیشه وقت حق زن ازین کتاب های مردار و کثافتکاری های دوهزار سال قبل دفاع میکنی. حیف زن به این مسلمان های بی همت و بی معرفت... قوم لوط از شما بهتر فکر میکردند.

 • بهمن جان!
  چرا با ما کم مهری داری و جواب نمیدهی.
  خدای نخواسته گستاخی و بی ادبی از ما سر زده؟

  • محمد پیامبر جنایتکار مکه در طول عمرش به صد ها زن به نام کنیز و اسیر تجاوز نموده و زن را نه به حیث یک انسان بلکه به حیث یک امتعه برای رفع شهوت خویش میدانست. البته این طرز دید تنها مربوط به این سادیست مریض و بیناموسی که دعوی پیامبری مینمود نه بکه مربوط به جامعه مردسالار و بدبخت همان عصر و در بعضی کشور های ماتم زده اسلامی در این عصر میباشد. محمد انقدر شخص بی ناموس بود که بادیدن زن پسر خوانده اش برایش نعوذ رخ داده و با ساختن چند بیت به نام ایت ان زن بیچاره را از شوهرش جدا و خودش به تصرف دراورد.
   استبداد و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی زن ها ، یک تعداد زنها را مجبور به برهنه کردن اندامهایشان به رسم اعتراض نموده است. البته به یقین کامل من با این کار شان موافق نمیباشم اما این زنها به این طریق به ان امام های مفت خوار و مفتی های کثیف و مسلمانان افراطی پیام میدهند که قانون های تو نمیتواند جلو مرا بگیرد. وجود از من و تو برای من قانون میسازی؟ اگر ان مسلمان منحوس افراطی نمیبود ، اینها بدن های خود را امروز به رسم اعترض چرا برهنه میکردند؟
   اگر در یک جامعه که در ان انسان سالاری به جای مرد سالاری یا قبیله سالاری حاکم باشد و زنها به حیث انسان بدون کوچکترین تبعیض در زنده گی اجتماعی سهم گرفته و تحصیل نموده و به مفاد اجتماع به انجام خدمات مثبت مصروف باشند به این نوع اعتراضات جایی باقی نمی ماند.
   ان خری که به نام ساده دل پیلم داده شخص واقعا بی ناموسی است که به زن نه به چشم یک انسان بلکه به چشم یک وسیله برای رفع شهوت خود میبیند. برای این خبیث باید بگویم که تو زن داری؟ بلی . پس مثل انسان سرت را پاهین بیانداز و به کار و بارت مشغول باش. چونکه اسلام کثیف برای تو حق داده تا چهار زن را در خانه حبس کنی و چند زن دیگر را به اصطلاح تشیع صیغه کنی ، چشمت سیرایی ندارد. ترا باید در همان هند خسی کنند.

 • بهمن جان
  آیا من دشنام نبشتم؟ و یا مانند بعضی ها الفاظ شرم آور استعمال کردم؟ که با نام مستعار چنین به جوابم میپردازی. واقعا از این طرز برخوردت ناراحت شدم. گمان این بود که با همخوانی میتوانیم قدمی بگذاریم که درسی باشد برای دیگران. خوب ! شاید چنین چیزی ممکن نبود، ولی به جای دشنام نوشتن بهتر بود کلمات مقبولتری را انشا میفرمودید. باز هم نا امید نیستم میخواهم با اعتماد به نفس به جوابم بپردازید.

  • با پوچ و فحش نوشتن جز عقده گشاهی چیزی حاصل نمیشود. بیاهید هر بحث را به بیراها نکشید، اگر گپ منطقی نداریم بهتر است که چپ باشیم

 • فرهنگ سگی‌ یعنی‌ فرهنگ پارس کردن، سگ‌ها همه را گاز میگیرند، سگ یعنی‌ ( پارس ) چونکه سگ پارس می‌کند. در ایران نیز ملتی به نام ( پارس ) وجود دارد، این سگ‌ها افغانی‌ها را آدم حساب نمیکنند، این سگ‌ها به ترک‌های ایران، ترک خر میگویند، این سگ ها، به عرب ها، سوسمار خور میگویند، خلاس این سگ‌ها فکر میکنند کون آسمان پاره شده و اینها از آسمان به زمین افتاده اند.

 • دوستان عزیز سلام!
  ویبسایت کابل پرس? یکی از بهترین ویبسایت های خبر است اما در این مطلب ویبسایت کابل پرس باید کمی سانسور میکرد اما همین طور مستقیم تصاویر برهنه زنان را نشر کرده که خود خلاف شریعت اسلامی است.
  تشکر

  آنلاین : http://hazheer.sabablog.com

 • خواننده های عزیز کابل پریس ! ببنین که این داکتر صاحب ( بهمن ) چقه با سواد ادم است، در کامنت بالا این گزارش را خبر نامیده.........
  " آری ! من جواب ات را میدهم من این عکس ها را بخاطری اینجا آورده ام واین ( خبر ) را ترجمه نمودم "
  او بی سواد لوده ، این ( خبر ) نه بلکه گزارش تصویری است ... چیزی را که نمیفامی بد میکنی که در ان دست میزنی ........

 • جنابان یک کلمه را یاد اروی کنم که حرف fuck, حرف که شما ترجمه نموده ای انون حرف نیست بلکه معنی اش
  بد معنی می دهد مثلا هر حرف به مقابل حرف دیگر معنی خاص پیدا می کند اینجا معنی اش بدی است و خانم ها نمی تواند این حرف را به زبان بیاورد این حرف مردانه است ما اینجا میگویم fuck foodما نمی توانیم بگویم این غدارا این جوری کنیم شما ها وقتی چیز را ترجمه نموده اید کوشش نماید کلمه تحت الفظی انرا پیدا کند نه این این همه خانم حرف مردان را استمال نماید.و دیکه این که در کشور های اسلام این خاصیت مردان هستند که نباید یه تار موی زنان
  معلوم بشه چون که محمد چوپان زن باره هر جا که می رفت باید زن می کرفت و یا زنان دوست اشنایان که قشنگ بودند می گرفت اون مرد بیچاره را می کشت . این جا همه لخت اند کسی به کسی کاری ندارد این جا قانون حرف اول را می زند هر جا که عدالت بود هما جا بهشت است . بهشت را کسی ندیده هر کس دیده لفطآ برایم بگوید چه جور جای است , به گفته اخوند های بچه باز انجا حوریان , غلامان حلقه بگوش همه لخت اند.

  • جناب محترم جیران درمورد ترجمهء کلمهء fuck معنای ناموغوب وحتی غذای نامرغوب را گرفته اند واصرار دارند که زنان هرگز به دشنام مردانه متوسل نمیشوند؛ ولی درمیان تصاویر جناب جیران متوجه تصویر بانو امینه تایلور نشده اند که هردو انگشتش را بطرفش نشانه رفته است؛ پس سوال این است که اگر من درترجمهء این وازه غلط کرده ام؛ شما ازنظر زبان اشاره بفرمائید تشریح کنید که خانم تایلور با اشاره به انگشتانش کدام عمل را میخواهد برای بیننده بفماند؟ همچنان درتصویرهای زنان خشمگین نیز به نحوی این عمل مشاهده میشود؛ آیا باتمام این وضاحتهای آشکار آیا بازهم معتقد استید که fuck معنای گائیدن نیست؟

 • بلی اقای جیران محترم ! من گپت را کاملا تائید میکنم، چونکه زبان انگلیسی بسیار یک زبان وسیعی است، ازیخاطر هر کلمه در عین حال معنی دوم هم داره مثلا ( Sex ) معنیش رابطه جنسی است ، ولی در بعضی جا ها به معنای زیبایی و مقبولیت هم استعمال میشه، که مترجم باید به این نزاکت های سترکچر زبان حاکم باشه و همچنان به میتود های ترجمانی کاملا بلد باشه و مفهوم را به درستی به خواننده گان برسانه ..... ولی داکتر صاحب بهمن بیچاره ...

 • bahman bachoo az khod mother,sister,wife daree ya nay.

 • چرا این آدمهای که این همه مغضوب شده اند
  درخفا هزاران کثافت کاری میکنند
  ازاسلام میگویند ولی کارهای غیراسلامی میکنند
  روزهزاربارجلق میزنند وصدها فیلم سکس درکمپیوترشان دارند

 • هر انکه به اشرف مخلوقات محمد ص توهین کند خداوند خودش جزایش را می دهد. و بعدا اینکه به لق لق سگ دریا مردار نمی شود. و این یک هشدار من است که به زودترین فرصت جزای توهینت را می بینی. بد تر از ان سگ که در اروپا توهین کرده بود.
  هر ان کسیکه این پیام من را می خواند درود بر محمد ص بفرسته. تا لعنت خدا باشد برتوهین کنندگان

 • I strongly advise that some of our hazara girls follow thier iranians master,s example, and show us there tit,s
  we want to see what they have

 • این بهمن واقعآ که انسانی شرف باخته یی است...او یک موجود بی نهایت پست است....هیچ شرم و حیا ندارد....هموطنان عزیز لطفآ در همین سایت همین حالا در یک موضوع به نام (از دین فروشی تا دین پروری) بروید و ببینید که این بی شرف بی حیا، چطور آیت و حدیث پشت سرهم قطار میکند و خود را مسلمان ترین و معتقد ترین فرد روی زمین مینامد....تف لعنت خدا بر تو و بر کارمل مفعول که فقط مفعول ها را به جامعه تربیه کرده....مردم مسلمان افغانستان این اشخاص پست را که سالها قبل شما را و سرزمین شما را با عزت و افتخار شما و زنها و خواهرها و همسرهای خود را زیرپای روسها انداختند تف و لعنت کرده از جامعۀ با شرف و با همت ما طرد کنید !! هر قدر میتوانید با لعنت کردن و افشا کردن این بی ناموس، فرهنگ بی ناموسی را از ساحت مقدس افغانستان این سرزمین آزاده گان با شرف به شدت طرد و انزجار تان را منعکس سازید.
  سلام بر خواهران نازنین ما...شما هیچ گناهی ندارید....ما مردان با همت افغانستان هرگز ازان بی غیرتانی که از ناچاری همسران شان استفاده کرده بر آنها ظلم میکنند پشتیبانی نمیکنیم....ولی روا دار این نیز نیستیم که خدای نخواسته فریب فرهنگ بیگانه و کلام اشخاص پستی مانند این کسی را بخورید که این گزارش را اینجا به منظور پخش بی ناموسی نشر کرده و صدها چهره دارد و جاسوس صد ها اداره ی جاسوسی است . با همت باشید و مانند یک زن با همت افغان هم از عزت خود و هم از شرف و ناموس همه پاسداری کنید. خداوند مددگار تان

 • این بهمن واقعآ که انسانی شرف باخته یی است...او یک موجود بی نهایت پست و دون صفت است....هیچ شرم و حیا ندارد....هموطنان عزیز لطفآ در همین سایت همین حالا در یک موضوع به نام (از دین فروشی تا دین پروری) بروید و ببینید که این بی شرف بی حیا، چطور آیت و حدیث پشت سرهم قطار میکند و خود را مسلمان ترین و معتقد ترین فرد روی زمین مینامد....تف لعنت خدا بر تو و بر کارمل مفعول که فقط مفعول ها را به جامعه تربیه و تقدیم کرده....مردم مسلمان افغانستان : اینگونه اشخاص پست را که سالها قبل شما را و سرزمین شما را با عزت و افتخار شما و زنها و خواهرها و همسرهای خود را زیرپای روسها انداختند تف و لعنت کرده از جامعۀ با شرف و با همت ما طرد کنید !! هر قدر میتوانید با لعنت کردن و افشا کردن این بی ناموس، فرهنگ بی ناموسی را از ساحت مقدس افغانستان این سرزمین آزاده گان با شرف به شدت طرد و انزجار تان را منعکس سازید.
  سلام بر خواهران نازنین ما...شما هیچ گناهی ندارید....ما مردان با همت افغانستان هرگز ازان بی غیرتانی که از ناچاری همسران شان استفاده کرده بر آنها ظلم میکنند پشتیبانی نمیکنیم....ولی روا دار این نیز نیستیم که خدای نخواسته فریب فرهنگ بیگانه و کلام اشخاص پستی مانند این کسی را بخورید که این گزارش را اینجا به منظور پخش بی ناموسی نشر کرده و صدها چهره دارد و جاسوس صد ها اداره ی جاسوسی است . با همت باشید و مانند یک زن با همت افغان هم از عزت خود و هم از شرف و ناموس همه پاسداری کنید. خداوند مددگار تان

 • اوغان خان پاکستانی چپلی علی اگر کسی به یکی از خانمهای فامیل تان بگوید (sex) مثل شاعر محترم تان خوشحال بابا خوش میشوید !!

 • سلام به فرید جان ناطق یا همان .....یکی ازپیروان فیضانی دجال!
  این یک گزارش خبری است، ندانستم که نشر این گزارش توسط اینجانب بر نوشتن آیات واحادیث ازقلم من دربحث با فیضانیهای دجال چه ارتباط منطقی دارد؟
  میخواهید بگوئید که هرکی که این گزارش را نوشته باید از دایرهء اسلام خارج شود وهیچگاهی دربرابر دجال ها وپیروان بلعم باعور که به شکل مرموز و مخفیانه ازجهل مردم استفاده میکنند وخودرا درمقام (نبی) یا مهدی موعود قرار میدهند چیزی ننویسد؟
  آیا همان سردستهء گمراهان ملا معتصم لعنة الله علیه درامریکا به طور زنده زنده هر روز ویا هرهفته ، اینگونه زنهای سینه لخت را درجاده ها وبازارهای امریکا نمی بیند؟ مگر درامریکا حجاب اسلامی برقرار است؟
  این موضوع به آگاهی دینی ام چه ضرر رسانده است که جناب عالی اینقدر دشنام را بمن حواله کرده اید؟
  بازهم از احساسات خشکه مقدسانهء تان ممنون هستم ودشنامهای تانرا نمیخواهم با دشنام جواب بدهم.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • بهمن به راستی که تو یک موجود نجس هستی در چشم تو حیا نیست .بی غیرت پست بی غیرت را گفتند که در مقعدت درخت سبز شده گفت خیر زیر ساییش میشینم. او بی وجدان....کسی که به آیات پروردگار و احادیث پیامبر اکرم ایمان داشته باشد مردم را به این کار ها تشویق میکند؟ واین تصاویر برهنه را نشرمیکند؟
  چه وقت از فامیل خودت را نشر میکنی....منتظر هستم...یقین دارم که تو حتماً این کار را میکنی ....از چشم تو بی وجدان شکی نیست....یک کمی غیرت پیدا کن....
  خود را تباه کردی....همه تو را با همه پستی هایت میشناسند...چطور زنده گی خواهی کرد؟ بی ننگ....فکر کردی که با نام مستعار کسی تو را نمیشناسد؟
  آن سازمان جاسوسی در دنیا نیست که تو با آن رابطه نداشته باشی...یک فاحشۀ به تمام معنی....مرگ برایت خوبست ...
  باید برای تو پست بگویم که من با آن شوهر خواهرانت هیچ رابطه ندارم وعلاقه یی هم به این چیزها ندارم. فقط از دو رویی نفرت دارم. تو چند روی داری؟

 • شاید نجس پدر ومادر جناب عالی باشد که همچو فرزند بدزبان را بدنیا آورده است، درغیر آن من کسی را تشویق به کدام کار بد نکرده ام، دخترهای جوان درکشورهای مسلمان، از تیکه داران دین به ستوه آمده اند، هرجا که یک تیکه دار دین قدرت سیاسی را بدست بگیرد همچو اعتراضات خشمگین را خصوصا درمیان زنان درقبال دارد.
  درکشور من وتو، با تمام پایبندی های ظاهری مردان به اسلام وشریعت ، زن پائین تر ازحیوان ارزش دارد خصوصا درمناطق قبایلی پختون نشین. بهمین خاطر آن زنانیکه اندکی، ازنعمت سواد برخوردار میشوند وبه خود آگاهی میرسند به خودکشی وخود سوزی رو می آورند، عملی که مطابق ارشادات دینی ما درقرآن معظم ما حرام مطلق است، من آنها را به عوض خودکشی تشویق کرده ام که دربرابر این تیکه داران دین، به عوض خودکشی باید خودشان را مانند زنان اروپا وتونس عریان کنند وبه سرکها بریزند تا حقوق شان اعاده گردد، زیرا طغیان وسرکشی، ظلم واستبداد مردان در افغانستان علیه زنان به سرحد نهایی خود رسیده است که هیچ مرز را نمی شناسد، قرنهاست که نیم پیکرهء یک جامعه فلج می باشد، این استبداد وظلم زیر نام احکام دین وشریعت وهمچنان غیرت افغانی برزنان قرنهاست إعمال میگردد، حال من ازغیرت افغانی اش تیر، ولی آنچه از اسلام وقرآن میدانم، چنین ظلم وناروا هرگز با روح ومتن اسلام سازگاری ندارد موجودات انسان نما زیر نام غیرت وناموسداری و انحصار دین واسلام وشریعت، بدترین جفاها را درحق زنان محکوم درافغانستان میکنند ولی این قشر مظلوم قرنهاست که زیر سلطهء جابرانهء تو وپدرانت واجدادت فقط جان می کنند وصدایش را بلند نمی کند.
  اما اعتراض دیگرت درمورد قشر اناثیهء خانوادهء من است که درین مورد خدمت جنابعالی به عرض برسام که : زنان خانوادهء ما هرگز ضرورتی به عریان کردن یا خودسوزی ندارند و لله الحمد تاکنون چنین ضرورتی را درزنده گی شان حتی احساس هم نکرده اند ، همه باسواد وتعلیم یافته وازشریعت وقرآن وحقوق مدنی ودینی شان آگاه می باشند. بلی! اگر من ودیگر مردهای خانوادهء ما مانند شما وپدران تان باشیم ودرحق زنان خانوادهء خود ظلم وتجاوز نمائیم، آنها نیز حق دارند که برما بشورند وبه هرطریق ممکن صدای اعتراض شانرا علیه ما بلند کنند. بناء اگر خودت در دامان یک مادر سالم تربیت میدیدی، چنین دشنامها را قبل از آنکه دلیل ات را بنویسی نمی نوشتی، پس معلوم است که دریک خانوادهء سراپا عقده ایی وبی فرهنگ بزرگ شده ایی که حرف آخر را درآنجا فقط دشنام وتوهین میزند.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • اظهار سلام به همه همزبانهايم!
  افسوس كه براي يافتن راه حل هميشه ما به جان همديكر ميفتم اما جرا ؟ ما تحصيل كرده ها و باسواد ها كه اينقسم باشيم از ان بيسواد هاي كه هرروز مكتب ، خانه را اتش و سرك و راه را تخريب ميكند كدام توقعي نيست . برادر ها و خواهر هابيايم اول از خود فرهنك سازي كنم ، به حريم خصوصي كسي توعين نكنيم ، به دين ، اعتقادات و روش زندكي كسي كار نداشته باشيم خداوند خودش اجر،ثواب و جزا هرشخص حتي ازمن بدكردار را هم ميدهد نبايد خود را نماينده خدا و يا داور بدانيم ، داور و قضاوت كنند اوست كه ماوشما را افريده، بخدا قسم همين كامنت ها را كه خواندم شرميدم ،

 • سلام خطاب به مترجم بى ادبى که اىرانى هارا سگ خطاب کرده: شما اقاىاخانم نا محترم و بى ادب لازمه بهتون بگم که سرزمىن اىران از معدود مکان هاىىست که خانمها در ان. حق راى داشته و ازاد مىباشند. دوما کلمه.پارس که لاىق اعراب بدوى مىباشد هم از غرض ورزى همىن قوم وحشى نشات مىگىرد که از توحش انها همان زنده بگور کردن دختران معصوم بود .سوما کلمه.پارس قبل از هجوم اعراب وحشى به اىران پارت بوده که شامل کشور زىباى شما افاغنه محترم هم بوده و همچنىن خىلى از سرزمىن هاى دىگر. پس نىکوست که شما هم نسبت به فرهنگ ارىاىى خود بالىده و افتخار کنىد. چهارما محمدص جهت خروج همىن بربرىت ها ابتدا بر ان قوم وحشى ظهور کرد و بعد بدلىل قوانىن محکم اخلاقى خىلى سرىع طرفدارانش رو در ماندهاول پهنه هاى اىن کره خاکى بدست اورده هر روز بر شمار اسلام گراىان افزوده مىشود.پنجما ان خانمهاى.فمنى بهتر است راه معقولترى راجهت اعتراض به نادىده گرفتن حقوق خودشان پىدا کنندتا بتوانندطرفداران بىشترى رابخود جلب کنندىاحق

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس