صفحه نخست > کارتون > طنز روز > تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

تامیـن وحـدت ملـی بزور سـوته برقـی

حــــامــــد کــــرزی جهــــت تامیــــن وحــــدت ملــــی حــــاضــــر اســــت نام کشــــور را از افغــــانســــتان به هــــزتاجبــــکســــتان تغیــــر دهــــد
شمس الحق حقانی
شنبه 27 آپریل 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجــه شــما را به مصــاحــبه خــبرنگار بی بی چهــل با محــترم حــامد کــرزی پیــرامــون معضــله درج یا عــدم درج قــومیــت در شــناســنامه هــای الکــترونیــکی جلــب میکنــیم :

خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم انگیزه مخالفت شما با درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی چیست ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
فقط تامین وحدت ملی و دیگر هیچ !
میدانید که قومگرایی در افغانستان همیش مشکل آفرین بوده ولی متاسفانه امروز به سرطان خبیثه تبدیل شده که اگر جلو آن گرفته نشود باعث تباهی و فروپاشی کشور خواهد شد ، لهذا من تصمیم دارم با قوت تمام آنرا ریشه کن کرده و جامعه را از شر آن رها سازم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتمابا ، آیا شما گمان می برید مشکل که ریشه های عمیق در جهل و بیسوادی ، اخلاق فامیلی و اجتماعی و روابط تاریخی این جامعه دارد و فقط با بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم و تامین عدالت اجتماعی قابل حل بوده تنها با نام نبردن و نادیده گرفتن آن مشکل خود بخود رفع خواهد شد !؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
برای تغیرات مورد نظر شما به یقین که ما به دوسه صد سال نیاز داریم ولی من میخواهم وحدت ملی را همین لحظه عملی سازم !
اینجا افغانستان است بدون اعمال زور مردم به اوامر خدا تن در نمی دهند قوانین مملکت را که بگذار سر جایشان ولی با استفاده از زور مسیر دریا را هم می توان تغیر داد.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
شما از وحدت ملی سخن می گوئید ولی مخالفین تان شما را به تحمیل هویت قومی پشتون بر اقوام دیگر متهم می سازند نظر تان درین باره چیست ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
من فقط وحدت ملی کشور را در نظر دارم و برایم بی تفاوت است که این وحدت زیر کدام نام تامین گردد.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
یعنی شما می توانید بغیر از نام ( افغــان ) اسم دیگری را هم منحیث ملیت این کشور تصور کنید ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
محترما حدود شش ماه قبل که به بهانه این موضوع وحدت ملی نیم بند کشور از طرف مخالفین دولت پایمال می شد بنده در یک جلسه اضطراری با ذوات محترم داکتر فاروق وردک ، محترم دادود عمرزی ، محترم کریم خرم ، محترم انورالحق احدی ، محترم اسمعیل یون و محترم اشرف غنی احمدزی داشتیم که در آن جلسه برای رفع این معضله و جلوگیری از تفرقه افگنی بیشتر تغیر نام کشور را از افغانستان به خراسان پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً که این یک فداکاری بزرگ بوده اما چرا تا هنوز عملی نشده ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
دو روز از تصویب این موضوع نگذشته بود که دولت از طرف وزارت امور زنان و سایر سازمان های دفاع از حقوق زنان به شدت مورد حمله قرار گرفت و متهم به مردسالاری و زن ستیزی شد.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
این موضوع به مردسالاری و زن ستیزی چه ربطی دارد ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
آنها می گفتند که خراسان یعنی سرزمین خراس ها در حالیکه بیشتر از نیم ساکنین این سرزمین را ماکیان ها تشکیل میدهند لهذا انتخاب این نام بدور از عدالت اجتماعی و خراس سالار و ماکیان ستیز است.
بالاخره ما مجبور شدیم که از انتخاب آن نام صرفنظر کنیم چون با زن که نمی شود زور آزمایی کرد اگر زن گفت شیر سیاه است پس تو هم باید بگوی درست است ورنه آنقدر شیر را می جوشاند تا واقعاً شیر سیاه شود .

خبـرنگـار بی بی چهـل :
بدینصورت شما مجبور شدید که دوباره به نام افغانستان رجوع کنید !؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
ما که در بیابان افغانستان بعزم رسیدن به کعبه وحدت ملی قدم می زنیم از سرزنش های خار های مغیلان دست از کار بر نمیداریم و لهذا بجای خراسان نام تاجکستان را پیشنهاد کرده و به تصویب رسانیدیم ولی متاسفانه با مخالفت شدید جمهوری تاجکستان روبرو شدیم و بعد نام های اوزبکستان و ترکمنستان هم به همین سرنوشت دچار شده از طرف کشور های همسایه به شدت رد شدند.
برای خوشنودی هموطنان هزاره مان در آخرین تلاش نام هزارستان را به تصویب رساندیم که متاسفانه با مخالفت شدید والی بلخ عطا محمد نور روبرو شدیم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
واقعاً صبر و برده بارشما در این امر قابل تقدیر است و این براستی از عشق و علاقه بی پایان تان به وحدت ملی حکایت دارد.
بالاخره دوباره به نام افغانستان رجوع کردید ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
هنوز نه بلکه بدرگاه عالم و فیلسوف بزرگوار کشور محترم صدیق افغان رجوع کرده از او طلب کمک کردیم و ایشان به کمک علم ریاضی فلسفی و حساب ابجد از حروف نام های ملیت های غیر پشتون یک نام مرکب از همه شان ابداع کرده
که آن ( هــــزتاجبــــکســــتان ) بود ولی متاسفانه باز هم از طرف محترم عطا محمد نور رد شد چون درین نام مخفف کلمه هزاره قبل از تاجک ذکر شده بود.
لهذا ما برای رسیدن به هدف تامین وحدت ملی بار دیگر تلاش بخرچ داده و جهت حصول رضایت والی بلخ نام مذکور را به
( تاجهزبکستان ) تغیر دادیم که این بار متاسفانه با مخالفت شدید محترم محقق روبرو شده و بالاخره به همان نام قدیم و بی جنجال افغانستان رجوع کردیم.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم چرا درین نام ترکیبی از مخفف نام قوم پشتون چیزی دیده نمی شود ؟

حـــــامــــــد کــــــرزی :
مگر نشنیده اید که میگویند : مار گزیده از ریسمان دراز می ترسد و ما هم هراس ازین داشتیم که اگر مخفف نام قوم پشتون را در اول اسم ترکیبی جاه میدادیم حریفان می گفتند که باز هم پشتون ها از همه پیشتر جاه گرفته اند ، اگر در وسط آن را جاه میدادیم به یقین که می گفتند پشتون ها اقوام دیگر از هم جدا میکنند و اگر در اخیر اسم ترکیبی آن را جاه میدادیم باز چنین تعبیر میکردند که پشتون ها کدام پلان دارند که دیگران به پیش انداخته و خود به تعاقب می روند ازین رو ما بکلی خود را کنار کشیده و جاه را به دیگران خالی کردیم چون هدف ما فقط تامین وحدت ملیست ولو بهر نحوی حصول گردد.

خبـرنگـار بی بی چهـل :
جلالتماب محترم حالا می بینم که تبلیغات سؤ تا چه حدی انسان را به بیراهه کشیده و از شیر قیر می سازد ، انسان به بزرگواری و فداکاری شما و نزدیکان تان کمتر در تاریخ بشریت دیده شده ولی متاسفانه چهره ایکه از شما به جهان معرفی شده درست برعکس آن است !

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اگر براستی میخواهیم ، یک ملت باشیم ، باید افغانیت خویش را محکم کنیم ، وبریش ارج بگذاریم ، مطرح کردن مسایل قومی، سمتی و زبانی درد را دوا نمیکنه ...

 • من پیشنهاد میکنم، تا زمانیکه نام افغانستان تغیر نکرده، باید در تذکره و پاسپورت عوض کلمه "ملیت "، کلمه ( تابیعت، یا شهروند ) را نوشت.
  تابیعت: افغانستان یا
  شهروند: افغانستان
  زیرا ازیکطرف جلؤ حساسیت ها را علیه کلمه افغان میگیرد، و از جانب دیگر معیار های بین المللی مراعات میشود. در هیچ جای دنیا مروج نیست که مردم آن کشور بنام اقوام مربوطه شان یاد شوند.، گرچه در هر مملکت اقوام مختلف زندگی میکنند.
  اگر کسانی خلاف نام افغانستان نیز هستند، میتوان با یک همه پرسی عمومی این نام را نیز تغیر داد. من هیچ مشکلی در آن نمی بینم، که نام این مملکت آریانا، خراسان یا قبرستان امپراطورها .... باشد.

 • موضوع افغانستان و مردم افغانستان در مغازۀ "کله پزی" حاجی باراک است... اتحاد مُلی و وحدت مُلی و و و و و "حرف مُفت" و بی ارزش هستند...

 • این وطندارانیکه دم از افغان وافغانیت میزنند ، نخست لازم است که این واژه هارا درست بدانند وتعریف نمایند وبعدن لاف بزنند؛ افغانیت یعنی چه؟ نشان داده شود ونمونه ای از افغانیت را لطف نموده بیان نماید. به نظر من این هویت جعلی وبی معنی وتوهین آمیز ، احساس وگوهر انسانی مارا زیر سوال قرار داده است. ملتی که هویت نداشته باشد ، روان سالم نخواهد داشت وتحقیر بی هویتی افسردگی فکری وبالاخره محوی فزیکی را به مرور زمان پیش می آورد واگر پشتونها طی قرونیکه بر سرنوشت ما حاکم بودند ، فرهنگ وتاریخ محکمتر میداشتند ، امروز با جفاهایکه بر دیگران روا داشتند، نقش ورقم دیگران نابود میگردید ، قسمیکه در گندهار وگردیز ولغمان وجلال آباد بسیاری شهروندان غیر پشتون ما دچار اسمیلی ویا هویتشان منحل گردیده واکنون بنام پشتون یاد میشوند ، میگردیدیم. شما باید که این مسله را مهیم بدانید وبه هویتها نه تنها احترام ، بلکه باور داشته باشید وتعرض بر هویت وقرار دادن کاپی وجعل بجای اصل جنایت است واین را هیچکس نمی پذیرد وهیچکس هم نمیتواند این امر نا روا را تطبیق نماید. شاد وموفق باشید.

 • این وطندارانیکه دم از ایران و ایرانیت میزنند ، نخست لازم است که این واژه هارا درست بدانند وتعریف نمایند وبعدن لاف بزنند؛ ایرانیت یعنی چه؟ نشان داده شود ونمونه ای از ایرانیت را لطف نموده بیان نماید. به نظر من این هویت جعلی وبی معنی وتوهین آمیز ، احساس وگوهر انسانی مارا زیر سوال قرار داده است. ملتی که هویت نداشته باشد ، روان سالم نخواهد داشت وتحقیر بی هویتی افسردگی فکری وبالاخره محوی فزیکی را به مرور زمان پیش می آورد واگر فارس ها طی قرنیکه بر سرنوشت ما حاکم بودند ، فرهنگ وتاریخ محکمتر میداشتند ، امروز با جفاهایکه بر دیگران روا داشتند، نقش ورقم دیگران نابود میگردید ، قسمیکه در گندهار وگردیز ولغمان وجلال آباد بسیاری شهروندان غیر فارس ما دچار اسمیلی ویا هویتشان منحل گردیده واکنون بنام فارس یاد میشوند ، میگردیدیم. شما باید که این مسله را مهیم بدانید وبه هویتها نه تنها احترام ، بلکه باور داشته باشید وتعرض بر هویت وقرار دادن کاپی وجعل بجای اصل جنایت است واین را هیچکس نمی پذیرد وهیچکس هم نمیتواند این امر نا روا را تطبیق نماید. شاد وموفق باشید.

 • سلام به نیک اندیش عزیز!
  من صد درصد باشما موافق هستم، این پیامگزار بی معرفتی که بنام (هویت) عبارات پیام شما را جعل کرده وبه عوض افغان وافغانیت ایران وایرانیت نوشته فقط زبونی وبی منطقی خودش را آشکار ساخته است؛ من حدس میزنم که ایشان همان نادر ویا هم چمبرعلی خان باشد که با چنین روشهای غیر اخلاقی بدفاع ازهویت بویناک اوغانی بدفاع برخاسته اند ولی به عوض اینکه مورد استقبال خواننده ها قرار بگیرند، برعکس مورد شماتت وملامتی همه قرارگرفته اند.
  با احترام
  پرویزبهمن

 • شما مختارید هر هویتی را که پسندیده کردین انتخاب کنید ولی‌ از هویت و ناسیونالیزم فارس و پارس به دلایل زیر دوری کنید. ناسیونالیزم فارس قادر به تاسیس هیچ نهاد مدرن نشده، این ناسیونالیزم عقب مانده‌ترین هویت و ناسیونالیزم تاریخ بشر است، این ناسیونالیزم در صد سال گذشته نه قادر به تاسیس حزب در ایران شد، نه قوّه قضا ئیه مستقل از دولت، نه بانک مرکزی مستقل از دولت، نه ادبیات مدرن. عقب ماندگی ایران به دلیل عقبماندگی ناسیونالیزم فارسی‌ است که حتئ انقلاب مشروطیت مدرنترین انقلاب تاریخ ایران را در مرکز و تهران به شکست کشاند، این انقلاب در آذربایجان شکل گرفت و در مرکز توسط فارس به شکست انجامید.

 • محترما:
  اگر افغان یک هویت ملی است برای مردم افغانستان پس نصیر الله بابر، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمن ... دشمنان سوگند خورده افغانستان چرا خود را افغان قلمداد می نمایند. در اینصورت ما چطور می توانیم این هویت کذائی دو پیسگی را بپذیریم؟ فرق بین یک پاکستانی و غلام پنجابی و یک افغانستانی را از روی کدام معیار باید صورت دهیم؟ وقتیکه کارت هویت بنام کارت هویت جمهوری اسلامی افغانستان باشد، پس ایزاد این کلمه کثیف افغان روی چه غرض و مرام است؟

 • جناب هویت:
  بحث بالای ایران، فارس ... و غیره نیست. لطفا بحث را بی راه نسازید. بحث بالای کلمه توهین آمیز افغان است که در غرب شهرت بدی دارد و معنی آن را سگ شکاری ارائه می دارند. آیا در تمدن بشری هیچ کلمه و نام نشان بهتر از سگی نیست؟ شما چرا با سگ صفتی تان بالای کلماتی همچون افغان تاکید دارید و بر آن می بالید؟ لطفاً به سئوال جواب بگو و یازنه های ایرانیت را شامل بحث نساز.

 • جناب Bob شما میخواهید از چاله به چاه بیفتید کسی‌ جلو شما را نگرفته، اگر دنبال هویت برای خود هستید نگاهی‌ به اطراف خود بکنید ببینید چه هویت هائی راه توسعه و پیشرفت را برای جامعه و ملت خود هموار کردند، و کدام ملیتهائی پا در هوا دنبال نخود سیاه هستند، فارس و پارس یکی‌ از ملتهائی است که دنبال نخود سیاه بوده، در این کشور همه چیز گند زده، باور کن اگر اون نفت و گاز را نداشتند، وضعشان از همین افغانستان نیز بدتر می‌‌شد، با همه اون نفت و گاز، کسی‌ در کابل ((((((((( کلیه فروشی‌ ))))))))) نمیکند، ولی‌ در تهران این کار را میکنند. در ضمن این پرویز بهمن هم سنگ ایران، پارس و فارس را خیلی‌ به سینه میزند، سگم پارس می‌کند، ادامه کامنت را لحظاتی بعد خواهم نوشت.

 • این یک واقعیت است هر چند تلخ مردم کوردستان عراق بە دلیل رفاه نسبی کە مردم کورد در این منطقە از آن بر خوردار شدند و فلاکت و درماندگی روز افزون مردم ایران . بسیاری از ایرانیها برای گدائی بە کوردستان عراق میروند G. مردم کورد عراق بخصوص بازاریهای آن از فزانی تعداد بسیاری از ایرانیها کە هە روز نیز بر تعداد آنها زیاد میشود و در کوردستان گدائی میکنند ناراضیند و بخصو ص بر تعداد این گداها در شهر سلیمانە بازاریهای شهر سلیمانە کوردستان عراق را بیزار کردە این گداها بیشتر غیر قانونی بە کوردستان عراق میروند و در کنار مساجد کوردستان عراق گدائی میکنند ،،، لازم بە تذکر است بنا بە یک قطعنامە کە در پارلمان کوردستان عراق بە تصویب رسیدە گدائی غیر قانونی است واز گدائی پیشگیری میشود ،،،،،،http://www.beyan.info/Direje.a...

 • جناب هویت:
  وقتیکه شما همراه من بخواهید داخل بحث گردید چرا بهمن و ایران او را مطرح می سازید؟ لطف نموده به سئوالاتیکه مطرح است پاسخ ارائه کن که هیچ ربطی به ایران و افغان ... و غیره ندارد. آیا این مردانگی را داری؟ می خواهم یک نمونه بارز از نوعیت شخصیت شما را ارائه نمایم: شما بخاطری گوه می خورید که یک ایرانی هم گوه خورد! گوه خوری خود را چرا به دیگران منسوب می سازی؟

 • دوستان طوریکه در متن این موضوع با وضاحت کامل آمده است وحدت ملی از طریق تامین عدالت اجتماعی تامین شدنیست، نه بر اساس شعار دادن و لفاظی ها؟ من هیچ نمی فهمم که وحدت در افغانستان به چه شکل آمدنیست که تمام ساکنین افغانستان را افغان بنامییم؟ در قندهار مثلا درانی ها زندگی دارند و تمام درانی ها هم بهمین نام یاد می گردند، آیا این باین معناست که تمام درانی های ساکن قندهار بحیث یک مشت واحد از جناب خرزی بحیث شخص مورد نظر شان حمایت بعمل می آورند. امروز زنده ماندن کرزی در هر نقطه افغانستان تضمین است بحز قندهار در بین قوم این کر زاده! آیا علت را گفته می توانید؟

 • Bob تو مثل سگ من پارس میکنی‌ و قصد گاز گرفتن دیگران را داری، آدم حسابی‌ هویت فارس و پارس در ایران چه گلی‌ به سر فارس زده که تو بدبخت میخواهی‌ فارس و پارس بشوی، فارس و پارس در این منطقه هم از آذری‌های جمهوری آذربایجان عقب مانده است، هم از ترک‌های ترکیه، هم از عرب‌های امارات، کویت، قطر، آخر آدم حسابی‌ من از این فارس و پارس چه چیزی یاد خواهم گرفت؟

 • جناب هویت:
  من هیچوقت نمی خواهم فارسی یا ایرانی شوم زیرا از ناموس فروشی شما افغان های بی ننگ برای پنجابی ها، روس ها، انگلیس ها ... وغیره درس آموختم. همانطوریکه داود، تره کی، امین ... افغان از نوکری روس، گلبدین و طالبان افغان از نوکری و غلامی پنجابی ها و غلامی کرزی از امریکائی ها چیزی را نصیب نشدند، نوکری ایران هم هیچ افتخاری ندارد ولی نجات از هویت توهین آمیز افغانی بحیث سگ زنجیری بیگانگان ننگ بشریت است و من تلاش دارم شما جناب را از چته افغانی خارج و انسان سازم. آیا همکاری می کنید؟

 • درود بر دوستان ! و سپاس از اقای بهمن گرامی که متوجه مسله جعل دیگری شده اند واین تبار بدون جعل چیزی برای گفتن ندارند ؛ میگوید که از ایران چیزی نیاموخته است ! چرا چیزی باید بیاموزی؟ همینکه با زبان پارسی مینویسی وچرندیات اندیشه ای گندیده ات را روی صفحه سیاه کرده ای ، نشان میدهد که از خودت چیزی نداری وشرم آور میدانی که با زبان خود بنویسی ودرد دلت را بیان کنی ؛ این خود آگاهی ملی سبب شده است که قبیله اندیشان اوغان نگران شوند ودست به جعلیات بزنند که خود را به چاه بر کنده خودشان فرو برد. راستی هنجار هستی است ودروغ بر هم زننده این هنجا ! آنهای که با دروغ وفریب میخواهند دیگران را بی هویت سازند ، خود گرفتار بدسگالی وهویت ستیز واز هویت بیزار خواهند گردید. حالا ما از این قماش بی دانش وجاهل یاران قرون وسطی می پرسیم که افغان وافغانیت را تعریف بدارند ، ایران وایرانیت را مورد حمله وتوهین قرار میدهند ، بدون اینکه ایران وایرانیت را بدانند؛ ایران در بر گیرنده نام قوم ودرعین حال بی معنی نمی باشد ولی اوغان نام قوم خاص واز معنی توهین آمیز وتاریخ جهالت بار بر خوردار است واگر چنین نیست ، شما تعریف وجهات خوب آنرا بیان بدارید تا ما بفهمیم که گپ از چه قرار است. ما در سرزمین خودمان هویت های تاریخی وسازنده وپر از افتخار فرهنگی واجتماعی را دارا هستیم که هزار بار بلند تر وپر معنی تر از اوغان هستند؛ ازبیک ویا ازبیگ ، هزاره ، نورستانی ، بلوچ ، کوچ= اوغان ، تاجیک ، پشه ی که واژه پادشاهی را میگویند از اینجا سرچشمه میگیرد، تورک وسایرین ، حالا برای این باشندگان یک محوری که همه را باهم گرداند واز حق وهویت مساوی بر خوردار باشند ، ضرورت است وآن نام کشور ونسبت نام شهروندی است ؛ ما میگویم خراسان ، همه را در بر میگیرد وبه هیچ قوم خاص هم ربط ندارد واز تاریخ وبار فرهنگی درخشانی هم بهره مند است وهزاران دانشمند وفیلسوف را در دامانش پرورانیده ودنیا را فرهنگ ومهر داده است. وقتیکه میگوییم خراسان ، بدون تاءخیر بیاد پور سینا ، سنایی ، رودکی ، نوایی ، جامی ، مولوی ، ناصرخسرو ، عمر خیام ، فردوسی ، عنصری ، منوچهری ، جمشید ، رستم وسهراب ، ابومسلم خراسانی ، یعقوب لیث صفاری ، سامانیها ، غزنویها وغوریها ، وصدها افتخارات دیگر ، اندیشه وفکرمان مایل میگردد ، در مقابل اوغان جز ویرانی ، جهالت وکور کردن همدیگر ، بی دانشی ، سیستم قبیلوی ، خان خانی وزی زیی ، جنگ ، خون ریزی ، تریاک وکشتن وبستن ، ترور وانتحار ، نیرنگ وفریب دیگر چه چیزی را بیاد آدم امروزی خواهد انداخت؟ پاسخ را شما بیان بدارید. تندرست باشید

 • مچت را باز کردم‌ای خائن پس تو میخواهی‌ ما را نوکر احمدی نژاد جن گیر و مصباح یزدی دزد بکنی‌،‌ای جاهل و نادان آن شاعرانی که نام بردی هیچ ربطی‌ به پارس و فارس ندارند که همه آنان در دوران حکومت ترکان و عرب‌ها بر ایران پا به عرصه وجود گذاشتند. فارس و پارس نه مدنیتی دارد نه تاریخی،‌ای جاهل مگر نمیدانی که ترکان بیشتر از هزار سال بر ایران حکومت کردند؟‌ای جاهل مگر تو نمیدانی که اعراب هزار سال بر ایران حکومت کردند، کتاب ابو علی‌ سینا به عربی‌ نوشته شده نه به فارسی‌‌ای بی‌سواد، فارس با رضا خان صد سال پیش قدرت را به دست گرفت و همه چیز را به گند کشید. من هیچ تعصبی به افغانی بودن یا نبودن ندارم، عاشق هزاره هستم، ازبک‌ها را دوست دارم، همچنانکه تاجیک‌ها را، و از حق عنان در انتخاب ملیّت هزاره، ازبک، تاجیک به جای افغانی حمایت می‌کنم، ولی‌ تو میخواهی‌ ما را نکار احمدی نژاد و مصباح یزدی بکنی‌، تو میخواهی‌ ما در قرن بیست و یک نکار ملت فارس بشویم که عکس خمینی را در ماه دید،‌ای نکار صفت تو در این مقصد به جائی نخواهی رسید.ای بی‌سواد کور گیرم که حق با توست، ایران و فارس و پارس تو با اینهمه شاعر به کجا رسیده؟ بابا عقب مانده‌ترین کشور دنیا همین ایران است، خاک بر سر احمدی نژاد و مصباح یزدی

 • تو نیک‌ اندیش نیستی‌، تو گوه اندیش هستی‌، از گوه هم کمتری چونکه عاشق نوکری احمدی نژاد و مصباح یزدی شده ای، آن نونی که خورده‌ای حرامت باد،‌ای کاش آن شیری که مادرت به تو داد زهر بود تا تو یک عمر هوا را تنفس نمی‌کردی، تو میخواهی‌ ما را به لجن و گند ایران و فارس و پارس ربط دهی‌، ایرانی‌ که از زن، جوان، پیر، کودک همه از آن فرار میکنند

 • هویت:
  جهالت بدترین کار است. وقتی شما ایران می گوئید اصلاً معنی ایران را نمی دانید. تاریخ افغانستان پیش از احمدشاه، بچه بی ریش نادر افشار، با تاریخ ایران امروزی یکی بود. وقتی شما می فرمائید که ترکان بالای ایران حکومت کرد، در حقیقت شما زمامداری ترک ها بالای افغانستان را تائید می کنید. علاوه بر ترک ها مغول ها بیش از شش صد سال بالای ایران که افغانستان کنونی را نیز شامل می شد حکومت کردند. کجا بود افغانان بی ننگ که در برابر این مهاجمین مقاومت بتوانند. افغان های الاغ صفت از لجاجت طبیعی خویش از نامبردن ایران خجالت می کشند ولی بالای آریائی یا آریانا بودن خویش افتخار دارند. فرق بین ایران و اریانا در چیست؟ اگر شما کثیف تا این حد با ایران ضدیت دارید چرا به آریائی بودن تان می نازید؟ مشکل شما جاهل بی سوادی و بی فرهنگی و بی تاریخی تان است. اگر شما دارای فرهنگ، تاریخ و دانش می بودید هیچوقت علیه ایران قرار نگرفته و همچنان باین حقیقت گویا می بودید که ایران و اریانا یکی است!

 • من خودم را آریائی نمیپندارم، و اگر احمدی نژاد و مصباح یزدی آریائی هستند خاک بر سر چنین آریائی هائی که سرشان بر تنشان نمی‌ارزد. هیتلر واژهٔ آریائی را دهان رضا خان انداخت تا او را خر کند و از طریق ایران، به مناطق نفت خیز آذربایجان و قفقاز دست یابد. در آلمان اریائی کسی‌ است که دارای چشم آبی‌، پوست روشن و سفید و قد بلند است، نه فارس آریائی است، نه پشتون ، در ضمن آریائی دارای هوش فراوان است، هوش فارس و پارس فقط قادر به ساختن آفتابه دستی‌ شده، از فرق سر تا نوک پای فارس و پارس را دیگران تولید میکنند. آریائی کودن عقب مانده، آلمان هم اریائی دارد ما هم آریائی داریم، خر به توی آریایی ارزش دارد

 • هویت بی هویت:
  بحث شخصی و بالای تو نیست. بحث بالای پدرخوانده های سیاسیت است. سردار محمد داود و سردار محمد نعیم به جعل تاریخ افغانستان پرداختند و حساب و کتاب افغانستان را از افتخارات تاریخیش محروم ساخت و یک تاریخ جعلی برای این کشور ساختند. این کار را از طریق یک هزاره افغان شده با نوشتن "پته خزانه" بنام عبدالحی حبیبی انجام دادند. لطفا سر اصل موضوع بحث کن. اگر شما شرفباخته ها تا این حد با ایران ضدیت دارید چرا نام خط هوائی افغانستان را آریانا ایرلاینز قبول دارید؟ شما با نفی ایران در حقیقت تاریخ تان را نفی می کنید ولی همزمان با کمال بی ننگی آثار تاریخی افغانستان را در موزیم کابل حفظ و به آن افتخار دارید که افغانستان تاریخ چند هزار ساله دارد. این تاریخ چند هزار ساله به افغان ها ربط ندارد. افغان ها در طول زمامداری چیزی جز خفت و غلامی برای افغانستان بارمغان نیاورده اند. تاریخ پاکستان تاریخ هند است. پاکستان مثل افغانستان یک کشور جعلی و ساختگی است. امروز پاکستانی ها بالای مسلمان بودن خود و افغان ها بالای افغان بودن خود تاکید می ورزند. اگر اسلام پاکستان را دور سازیم، پاکستان از بین می رود و اگر افغان بودن افغانستان را دور کنیم، این کشور ساختگی از بین می رود. امروز تمام افتخارات افغان در لفاظی و دروغگوئیست. آیا هیچ امکان دارد که از طریق دروغ و جعلکاری بتوان یک مملکت مستقل ساخت؟ هر گز نه!

 • مشکل پاکستان و افغانستان فساد است، ما مردمی دزد هستیم، هم پاکستانیها هم افغانیها مردمی تنبل هستند،ایران سرزمین دزدان است، یک استخوان راست در این کشور ایران پیدا نمی‌شود. هزاره‌ها استثنا هستند چونکه تنبل نیستند، کلا ترک‌ها چه ترک‌های ازبک، چه ترک‌های ترکیه، چه ترک‌های هزاره سخت کار هستند. ترکیه تنها کشور منطقه است که هیچوقت مستعمره نشده، در حالیکه در ایران، رضا خان را انگلیسی‌‌ها به روی کار آوردند، دیدند خر هیتلر شد با لگد به جزیره موریس تبعید کردند.

 • سلام به آقای نیک اندیش وسلام به محترم باب وسایر خواننده گان عزیز!
  این آقایکه خودش را زیرنام (هویت) داخل ساخته قبلا به شکل جعلی زیر تخلص اینجانب یعنی (بهمن) بخاطر انحراف اذهان خواننده ها ازمجرای اصلی چنین چرندیات را به خورد مردم بیچاره میداد که بعداز چند ضربهء فنی منطقی به طرف کوه های سلیمان مهاجرشده اما حالا باردیگر زیر نام (هویت) ظاهر گشته وبار دیگر مانند هم تباران شان بادهای گندیده ای خودرا ازشکم بیرون میکند.
  چنین بادهای گندیده ازاشخاص معلوم الحالی چون سیدخلیل الله هاشمیان ومسعود فارانی درکناراب اوغان جرمن انلاین خارج گردیده وبمشام اشخاص بی هویت دیگری چون اعظم سیستانی وسراج وهاج وعارف عباسی وغیره نیز رسیده وضرورنیست که بار دیگر چنین بوهای گندیده بمشام خواننده ها درکابل پرس زده شود.
  اما روی احساس مسؤولیتی که دربرابر خواننده ها می نمایم مجبورم که برای دفع این بوی گندیده به جواب مقتضی بپردازم:
  اولا میخواهم خلص برداشت خودم را ازچرندنویسی این آقا بیان کنم که وی چه میخواهد بگوید؛ زیرا تا وقتیکه انسان فهم درستی از عقیدهء طرف مقابل نداشته باشد نمیتواند به جواب آن بپردازد. این عالی جناب میخواهد زبان پارسی را که به اعتراف تمام زبان شناسان منجمله دکتور مجاور احمدخان زیار که دراصل( زبان پارتی) می باشد آنرا با صفت (پارس) که آنهم ریشه درزبان فارسی دارد خلط کرده ویک مغلطهء منطقی ایجاد نماید تا جبرانی باشد به نام تحقیر آمیز ( افغان) که درزبان انگلیسی به سگ شکاری اطلاق میگردد.
  دوم اینکه: این عالی جناب مشکلات جمهوری اسلامی ایران وهمچنان مشکلات دوران شاهی ایران را به دوش زبان فارسی می اندازد؛ که اگر به عوض زبان فارسی؛ زبان مردم ایران عربی ویا ترکی می بود آنوقت دنیا گل وگلزار می بود، پس بخاطریکه زبان فارسی عامل عقب مانی ایران شده پس راه حل این است که این زبان باید ازبیخ وریشه کنده شود؛ کتابهای مولانا وحافظ وسعدی وخیام وفردوسی وسنایی وجامی ونظامی گنجوی وخاقانی وعراقی وبیدل ومرزا غالب وامیرخسرودهلوی وناصرو خسرو بلخی قبادیانی واقبال وهمه باید به آتش انداخته شود که ذهن خواننده ها را به شعرسرایی عادت داده وچیزی برای تخنیک وپیشرفت واقتصاد پیشرفتهء امروز غربی نداده اند.
  پس مشکل، مشکل زبان فارسی است.
  حالا هم که زبان فارسی؛ زبان رسمی رژیم جمهوری اسلامی ایران است؛ عامل اساسی عقب مانده گی فرهنگی واجتماعی ایران تلقی میگردد.
  حالا مجال بحث تفصیلی راجع به صحت وسقم این موضوع درین جا نیست، اما اگر قرار باشد که چنین فکری وعقیده ایی بحیث یک نظریه وتیوری به خواننده گان ارائه گردد، چرا این زبان شناس نابغه و ماهر این عقاید بالا بلند!!!؟ اش را به شکل درست ومنطقی آن بحیث یک مقالهء مستقل روی صفحهء سایت کابل پرس? ویا همان کناراب اوغان جرمن نمی نویسد تا دیگران پیرامون صحت وسقم آن ابراز نظر بفرمایند؟
  پس معلوم است که این نظریات پیش پا افتاده وسطحی حتی نزد خودش نیز در حد یک باورعلمی به ثبت نرسیده است بلکه میخواهد با ابراز چنین مزاق ها وطنز ها توجه عامه از اصل مشکلات مردم به بیراهه برود.
  از اخبار روز میخواهد یک اندیشهء جدید برضد زبان فارسی بسازد واین نوع نظریه پردازی درقرن بیست ویک خیلی تازه است که ازحوادث کوردستان عراق وایران بخواهیم یک نظریهء جامعه شناسانه درست کنیم!!!!!!؟ زهی حماقت!!!!! که بازهم به خنده می ارزد.
  حال پرسشی که باید ازایشان مطرح شود این است که:
  اگر در افغانستان زبان فارسی را بخاطر کمبودهایش به زباله دان تاریخ بسپاریم جاگزین آن باید کدام زبان شود؟
  مطابق فرمودهء جناب نیک اندیش اگر تو صاحب فرهنگ وزبان (افغانی) می بودی باید به زبان افغانی مطالب خودت را می نوشتی پس چرا شرم داری که با زبان افغانی یعنی زبان عصمت قانع ودیگر چرسی های صوبه سرحد نمی نویسی؟ اگر این کشوررا مال افغانها می دانی، زبان افغانی که معلوم است که پشتو است؛ آیا این زبان تنها با خوراک ( دنده کی) متکلمان آن میتواند بحیث یک زبان همه گیر درقرن بیست ویک سرتاسر افغانستان کنونی را متحد ویکپارچه سازد؟
  محمد معصوم هوتک، زبان شناس زبان پختو درتورنتوی کانادا میگوید:
  " ما پشتونها برای مواد فضلهء حیوانات ( گوه حیوانات) ازگاو گرفته تا خر وازخر گرفته تا فیل برای هرکدام آن لغت جدا گانه داریم؛ برای سنگ چندین لغت داریم؛ اما برای ( قلم) هیچ لغتی درزبان پشتو وجود ندارد، بخاطریکه سر وکار ما اوغانها با قلم نبوده است؛ بلکه همیشه با طویله وگاو بوی حیوانات بزرگ شده ایم وبا آن شعر سروده ایم. منبع: کنفرانس علمی وزبانشناسی بخاطر کارکردهای محمد معصوم هوتک شهرمالمو / سویدن"
  پس حالا تو آقای بی هویت بفرما ومارا رهنمایی کن که کدام زبان میتواند درافغانستان کنونی جاگزین زبان پارتی یا دری ویا فارسی شود؟
  حالا اگر یک ایرانی بخودت بگوید که افغونی مادرجنده!
  تورا به ایران چی ؟ برو کابل خودت رو ازگند کثافات پاک کن که لقب تشناب جهانی رو بخودش اختصاص داده ودرکثافت ریکورد جهانی قایم کرده " برو غم خود رو بخور؛ تورا به مصباح یزدی واحمدی نژاد چی؟
  جواب خودت درین باره چیست؟
  واقعا هم ازنظر منطقی شاید اعتراض آن ایرانی درست باشد؛ این آقای بی هویت نمیداند که دوصد سال کشور کنونی افغانستان با تاریخ خودش وداشته های باستانی اش بریده است؛ آخرین داشته های تاریخی اش همان بت های بامیان بود که آنهم توسط لشکریان بی فرهنگ پشتون یعنی اوغان های لر وبر بخاطر عقده های تاریخی ازبین برده شدند؛ پس هویت ملی که باید درافغانستان جدید شکل بگیرد چه نوع هویت خواهد بود؟
  منتظر جواب شما می مانم.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن خودت را به دکتر روان پزشک برسون، کسیکه در قرن ۲۱ ایران را بهشت برین میداند یا احمق است، یا برادر زاده شعبان بی‌ مخ ایرانی‌، گویا وقتیکه عقل را بین خلایق پخش میکردند تو مشغول شعر خوانی سر منقل بودی، بابا ایران عقب مانده است، ملیّت خود را انتخاب کن، گور پدر ملیّت افغانی، ولی‌ ما را به فارس و پارس و ایران ربط نده

 • پرویز بهمن " من حدس میزنم که ایشان همان نادر ویا هم چمبرعلی خان باشد"
  آقای مریض روانی، من مانند خودت در دستگاه جاسوسی K.G.B تربیه نشده ام، که هر لحظه هویت تبدیل کنم و خاکباد برپا کنم، تا رد پایم را کسی نیابد.
  من یکبار نوشتم که همیشه پیام هایم تحت نام مستعار نادر درین سایت با هر سایت دیگر نشر میشود وبس!
  لطفاّ مانند سگ تازی افغانی دیگر پاچهء مرا نگیر! برو به پاچه کسانی بچسپ که برایت یک استخان میاندازند و ترا ساعت ها به آن مصروف میسازند.
  پایان مباحثه با مریض روانی.

 • متاسفانه که این بحث را از اول تعقیب نکردم ، حالی وخت ندارم ، که به این منافقین نمک حرامی ها ، که در زندگی واقعی خود ، خوده افغان باغیرت میدانه ، چاپلوسی میکنه ، ولی اینجا در دنیای مجازی انترنت به هویت والای افغانی دو میزنه ... این احمقهای بی سواد ، که نه سواد کامل داره و نه منطق را میفامه ، نه تاریخ خوانده و نه ازین خبر داره که در طول چند هزاره سال تاریخ ملت افغان ، کیها ازین خاک دفاع کرده است ، کی ها بودند که این وطن را فروختند ... ایا پرستش از یک لعین ووطنفروش مثل کارمل ، توهین به میلیونها شهدای افغانستان نیست ؟ ایا کسی که به کشور خود احترام قایل است از یک وطنفروش ، وناموس فروش توصیف میکنه ؟؟ به نظرم در تاریخ بشریت مثال قربانی و وطندوستی ملت غیور افغان وجود نداره ، ولی این بیچاره ها تاریخ را سرچپه میبینه ، و یا هم عینک های سیاه تعصب است که واقعیت ها را از چشمش فنا کرده است ...

 • بجواب شخص بی هویت همین قدر می نویسم که ازین اعتراف خودت خوشم آمد:
  ایران عقب مانده است، ملیّت خود را انتخاب کن، گور پدر ملیّت افغانی، اگراین لعنت را برهویت افغانی نمی فرستادی من باتو سخنهای زیاد داشتم ولی ازاینکه واقعیت را درک کرده ایی وغیرمستقیم تقریبا اعتراف نموده ایی که هویت افغانی همان هویت طویلهء حیوانات است دیگر بحث کردن با جناب عالی را زائد میدانم.
  اما اینکه ایران امروزی از بعضی جهات کشورعقب نگهداشته شده است بازهم نظر به کشور من وتو حد اقل نظافت وپاکی شان قابل تحسین است، حداقل پایتخت کشورشان مانند پایتخت کشورمن وتو بوی اوغانی نمیدهد، بوی اوغانی یعنی بوی گوه وگنده گی، وبویی که نفس ها را درسینه حبس می سازد. خانم پرستو آوازخوان مشهور دهه های هشتاد درتلویزیون کابل ، دو سال پیش به زادگاهش کابل رفته بود وقتیکه به آلمان بازگشت شش ماه دربستر بیماری خوابید ودمبدم انتی بیوتیک میگرفت.
  در اروپا از انگلیس گرفته تا آلمان وسوید وناروی ودنمارک اگر ایرانی ها قبلا مهاجر نمی شدند، امروز من وتو حتی یک لغت نامه بزبان فارسی وزبان بومی این کشورها برای خودما نداشتیم، من خودم برای اولین بار که خواستم زبان سویدی را فرا بگیرم در دانشگاه اوپسالای سوید فقط همین لغنت نامهء محسن سراجیان بود که مرا کمک کرد تا زبان سویدی را فرا گیرم ، ازین ناحیه من خودم را مرهون همزبانان ایرانی عزیز میدانم وچون جانم ایشان را دوست دارم، دیگرافغانستانی ها بشمول کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی درابتدای روزهای ورودش به سوید فقط دنبال ایرانیها بود واز آن ها کمک میخواست، حتی دوستی را بحدی رساند که دختر شوهر دارش را ازشوهر اوغانش جدا کرد وبه یک ایرانی چپی داد تا اورا در ترجمه نمودن عرایض اش به وزارت امور مهاجرت سوید که درآن وقتها اقامه نداشت کمک ویاری رساند همه ازبرکت همین همزبانان ایرانی بود که چشم من وتورا به تمدن آشنا ساختند ولی امروز نمک حرامی اوغانی ات به اندازه ایی بالاگرفته است که مانند سگ دیوانه حتی خودت را گاز مییگیری ودر گور هویت اوغانی ات شاشیده ایی. توصیهء من به جناب عالی این است که زیاد نمک حرام نباش. انسان نمک حرام درکرهء خاکی جز " افغان" دیگرهیچ موجودی درجهان نیست.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • جناب نادر ویا چمبرعلی !
  من ازاینکه جنگهای قلمی ام باشما نتیجهء دلخواه را میدهد ونا چار میشوید که ازسر خر جهالت تان پاِئین شوید خیلی لذت می برم واحساس افتخار میکنم، ببین که درابتدای همین ستون چه پیام زیبا گذاشته ایی:
  28 آوريل, 11:12, بوسيله‌ى نادر
  من پیشنهاد میکنم، تا زمانیکه نام افغانستان تغیر نکرده، باید در تذکره و پاسپورت عوض کلمه "ملیت "، کلمه ( تابیعت، یا شهروند ) را نوشت.
  تابیعت: افغانستان یا
  شهروند: افغانستان
  زیرا ازیکطرف جلؤ حساسیت ها را علیه کلمه افغان میگیرد، و از جانب دیگر معیار های بین المللی مراعات میشود.}

  ودرآخر با تغیر نام افغانستان موافق بودنت نیزبشارت میدهد که ازافغانیت بسوی انسانیت درحال عروج استی بخوان که جه زیبا نوشته ایی:
  اگر کسانی خلاف نام افغانستان نیز هستند، میتوان با یک همه پرسی عمومی این نام را نیز تغیر داد. من هیچ مشکلی در آن نمی بینم، که نام این مملکت آریانا، خراسان یا قبرستان امپراطورها .... باشد.
  ویا آن اعتراف دیگر تو ویا ازنام چمبرعلی در ذیل مقالهء جناب میراحمد لومانی که : بلی! ما هرگز ملت واحدنیستیم
  همهء این تغیرات مثبت ازبرکت همین جنگهای قلمی است که تاکنون با پرویز بهمن نموده اید واین برایم قابل افتخار ومباهات است. می بالم که یک اوغان را انسان ساخته ام ولو اگر مخالف ام نیز باقی بماند.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • در مورد رضا خان، دزد دزدان، و ایران سرزمین دزدان، بیشتر بدانید تا کسانی‌ مثل پرویز بهمن که عاشق نوکری احمدی نژاد و مصباح یزدی هستند هستی‌ شما را بر باد ندهند، ۷۲ سال پیش روزنامه واشنگتن پست در مورد رضا خان دزد چنین نوشت
  گاه نوشته‌های آلفرد
  رضا شاه ثروتمندترین «پناهنده» جهان؛ تصویری از مقاله ۷۲ سال پیش واشنگتن پست
  15 دیدگاه نوشته‌شده به دست گاه نوشته های آلفرد در آوریل 28, 2013
  درباره رضا شاه مطلب زیاد نوشته شده است، اما اغلب با نگاهی سیاه و سفید! اخیرا مطالب زیادی در تمجید و تملق بی حد و اندازه از او و پسرش در فضای مجازی منتشر میشود به گونه ای که به نظر میرسد با توجه به اوج ستم و فساد جمهوری اسلامی، بازماندگان رژیم سابق و نیز برخی تلویزیونهای خاص تلاش میکنند تا هرآنچه پیش از رژیم کنونی و در دوران دیکتاتوری پهلوی از سوی حکومت اتفاق افتاده بوده است را جملگی خوب و عالی نشان بدهند و محمد رضا و رضا شاه را بدون نقص و ایراد معرفی نمایند.
  اگرچه رضا شاه خدمات قابل توجهی به ویژه در بعد سخت افزاری مدرنیته و حفظ یکپارچگی ایران داشته است، اما فساد شدید و سرکوب سیستماتیک مخالفان در دوران حکومت وی، غیر قابل انکار است. دراین راستا تصمیم گرفته ام که چند مطلب درباره فساد و زمین خواری رضا شاه تهیه و در وبلاگ منتشر نمایم.
  در این مطلب ابتدا نسخه ای از مقاله روزنامه واشنگتن پست آمریکا -مربوط به ۷۲ سال پیش (اول اکتبر ۱۹۴۱) یعنی اندک زمانی پس از فرار رضا شاه از ایران- را منتشر مینمایم که به ثروت رضا شاه اشاره دارد و سپس با اشاره به منابع موجود به بررسی موجودی حسابهای بانکی رضا شاه در تهران و سپس گستردگی زمینهای تصاحب شده توسط وی اشاره میشود.
  ابتدا مقاله واشنگتن پست درباره رضا شاه که توسط دانیل دلوس (Daniel DeLuce) خبرنگار آسوشیتدپرس نوشته شده است را در زیر ملاحظه مینمایید. گفتنی است که این نویسنده برنده جایزه ادبی بسیار معتبر پولیتزر (Pulitzer Prize) نیز شده است
  ترجمه قسمتهای اصلی مقاله:
  هنگامی که کشتی کوچک انگلیسی «باندرا» خلیج خلوت ایران را ترک میکرد، مهمترین مسافرش شاه سابق ایران (رضا شاه) بود. او میتوانست به سلطنت از دست رفته خود فکر کند که یک شبه و تنها در اثر یک برداشت اشتباه از دست رفته بود و یا به آینده ای خیره شود که دوران تبعید خود را در جهان جدید و با میلیونها دلار ثروت اندوخته سپری میکند. ثروتی که با آن میتواند تقریبا به هر خواسته ای -البته به جز داشتن کشوری دیگر برای سلطنت – دست یابد.
  میان خانواده های سلطنتی پناهنده شده و تبعید شده قرن بیستم، احتمالا رضا شاه با بزرگترین سرمایه فرار کرد. برآوردها از موجودی حسابهای بانکی او در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و بانکهای آمریکای جنوبی از رقمی بین ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار حکایت دارد.
  پیش از فرار از ایران، رضا تحت فشار روانی مجبور شد که نامه ای را امضاء کند و دارایی هایش را به شاه جدید یعنی پسرش ببخشد که قول داده است همه اموال او را به حکومت برگرداند. اگرچه نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده اند که سند امضا شده در صورتی که دولت بخواهد دارایی های رضا شاه در خارج از ایران را به ایران بازگرداند، بی اعتبار است.
  هنگامی که نمایندگان جناح های مختلف در پارلمان ایران در حال مطرح کردن تقاضا برای بررسی اتهام ها درباره سوء استفاده رضا شاه از قدرت برای دستیابی به ثروت نامشروع بودند و اینکه او طلا و جواهرات سلطنتی را تصاحب کرده بوده است، رضا سوار بر یک دستگاه لیموزین از راه اصفهان به بندر شرجی عباس در جنوب ایران فرار کرده بود تا خیلی راحت و بی دغدغه سوار بر یک کشتی انگلیسی شود و از ایران خارج گردد. … سفارت بریتانیا در ایران که یکی از اصلی ترین عوامل سقوط رضا بود، ترتیب جزییات فرار و خروج او از ایران را داده بود. …
  شاه سابق عاشق اسب های مسابقه، متخصص بازار سهام، میزبانی پولدار و سخاوتمند و البته اندکی معتاد به تریاک میباشد و نزدیکان سابق او انتظار دارند که خارج از ایران خیلی زود سرگرمی های جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت خود پیدا کند. اوقات فراغتی که زمانی با اداره امور شرکت عظیم تک نفریش- یعنی امپراتوری ایران-، اشغال شده بود.
  یکی از اتهام های اصلی مخالفین شاه سابق به او همواره این موضوع بوده است که او به شدت حریص و پولدوست میباشد. رضا در ابتدای سلطنتش تحت تاثیر دیدگاههای مذهبی، جلوی عموم اعلام کرد که «فقیر بودن بهتر از پولداربودن است، بهتر است که انسان هرچه دارد به حکومت بدهد تا اینکه برای خودش نگه دارد». این اصول مغفول مانده در پی درخواست دولت، توسط شاه جدید بار دیگر مطرح شده است. شاه جدید [برای نشان دادن حسن نیت] حدود ۶ میلیون دلار از ثروت به ارث برده از پدرش را به خیریه ها بخشیده است. اگرچه طبق مدارک ارائه شده از سوی پارلمان ایران، او نزدیک به ۳۲ میلیون دلار تنها از حسابهای بانکی پدرش در تهران به ارث برده است.
  شاه سابق فردی مغرور، حساس و انتقاد ناپذیر بود که شغل خود را به دلیل برداشت غلط از انگلیسی ها از دست داد. او دو مرتبه در سالهای اخیر در بازی قدرت با انگلیسی ها سرشاخ شده بود. آخرین مرتبه مربوط به یک سال پیش بود که از انگلیسی ها خواسته بود که سهم ایران از فروش نفت را از سالانه ۱ میلیون پوند به ۴ میلیون پوند افزایش دهد. مرتبه دوم زمانی بود که علیرغم فشار بریتانیایی ها و روسها به ایران برای اخراج آلمان ها از کشور، شاه سابق اجازه داد که وزرایش به چانه زنی بپردازند، ظاهرا با این خیال خام که میتواند یک متحد را علیه متحد دیگر بازی دهد و امتیاز بگیرد. اگرچه رضا شاه بالاخره متوجه اشتباه خود در محاسبه شد و به دیپلماتهای بی طرف گفت که به بریتانیا بگوید که «هرچه بخواهند انجام خواهم داد»، اما دیگر خیلی دیر شده بود زیرا متفقین به ارتش های خود دستور داده بودند که به سمت تهران حرکت کنند و در نتیجه زمینه برای کناره گیری رضا از قدرت فراهم شده بود.
  در هنگام فرار، اگرچه صدها دشمن شاه سابق سوگند خورده بودند که از او انتقام خواهند گرفت اما رضا سوار بر بر لیموزین خیلی راحت همچون کسی که در روز تعطیل به پیک نیک رفته است، از میان بیابانهایی که حوزه نفوذ قبایلی بود که روسای آنها توسط رضا کشته شده بودند، عبور کرد و هیچ تلاش جدی برای متوقف کردن وی صورت نگرفت. [احتمالا با هماهنگی بریتانیایی ها]

  همانطور که در این مقاله آمده، ثروت رضا شاه در کل جهان بین ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این رقم با توجه به حدودا ۱۸ برابر شدن اندکس قیمت مصرف کننده در آمریکا در بازه زمانی سالهای ۱۹۴۰ تا ۲۰۱۲ (یعنی اینکه ارزش هر دلار ۷۰ سال پیش حدودا ۱۸ برابر الان بوده است)، رقم بسیار بزرگی میشود. برای رسیدن به عدد واقعی در زمان حال باید آن اعداد را در عدد ۱۸ ضرب کرد.
  تغییرات اندیس قیمت مصرف کننده در آمریکا (نمودار آبی رنگ) معیار مناسبی است برای نشان دادن تغییرات ارزش دلار در طول زمان. این اندیس از حدود ۱۴ در ۷۰ سال پیش به حدود ۲۵۰ در سال ۲۰۱۲ رسیده است که تغییری ۱۸ برابری را نشان میدهد. یعنی اینکه ارزش یک دلار آن

 • حالا باید پرسید چرا کسی‌ که دنبال هویت خود است، به هویت دزدان دلباخته است؟ آیا این شخص زنا زاده است ؟ چرا یک آدم سالم، در مقابل ملت و سرزمین دزد، سجده می‌کند؟

 • مطلبی مهمتر، پرویز بهمن زنا زاده میگوید که در سوئد زندگی‌ می‌کند، مردم سوئد و اسکاندیناوی کمترین تعداد دزد را در قرن ۲۱ دارند، می‌‌شود گفت این جوامع دارای کمترین فساد هستند،چرااین پرویز بهمن زنا زاده، از سوئد چیزی یاد نمی‌گیرد ولی‌ به سرزمین دزدان، و دزدان سرزمین، یعنی‌ ایران می‌‌بالد؟

 • سلام و احترام به همه دوستان! بلخصوص بلخصوص به اقای دکتر بهمن ؟! که حالی دعوا کرده که زبان سویدی را هم اموخته ، کاشکی یک کسی پیدا شوه، ازیشان در باره زبان سویدی یک سوالک مختصر بفرمایه ، تا معلوم شوه ، که این ادعایش هم مثل ( دکترای حقوق ) است یا براستی زبان سویدنی را یاد داره ؟؟؟ هههههههههههه اقای دکتر بهمن ! خواننده ها استدلال مه و تو را میبینه ، من اول هم گفتیم که ، اول انسانیت ، دوهم اسلامیت و سوم افغانیت بریم مهم استند... خودت باید خوانده باشی که اقبال لاهوری و سعدی و دیگر شعراء در ستایش این ارزش ما ( افغانیت ) چی گفته است ... و حالی این اشعار بر سر زبان همه بشریت است ، و به این ملت غیور افغان افتخار میکنه ... دوم گفتی که من نادر استم ، نی صاحب نادر کسی دیگه هست و من کسی دیگه ، بازم مثل سگ شکاری بیجا دهن انداخته ای ، ازین معلوم میشه ، که توان استدلال با این فقیر را نداری، میخوایی به هر قسمیکه شده باشد ، به یک سو بگریزی ، این کارت چندان کار ادمی نیست ، یا حقانیت گفته هایته ثابت کن و یا مردانه وار اعتراف کن و یک معذرت بخوای ، برادر ماستی ، یک افغان استی ، گرچی حالی در مقابل چند تومن خوده فروخته ای بازم چانس داری تا بخود بیایی، به مردم و هویت خود احترام قایل شوی و انسانیت را یاد بگیری ....

 • جناب محترم هویت ! طوریکه در بالا هم ذکر کردم ، این بیچاره نه ایران را دوست داره ، نه هویتشه کار داره ، ازینکه هوا را به شمشیر میزنه بخاطر یک چند تومان است ، بیچاره کدام منبع معیشت دیگر شاید نداشته باشه ، ولی من بریش برادرانه یک مشوره میتم ، که ازین اجیری و جاسوسی کرده ، سگ شویی بریش بسیار خوب است .....

 • جناب محترم بی هویت!
  شاید لقب زنا زاده مصداق حال جناب خودتان باشد که هم برهویت افغانی شاشیده ایی وهم مانند سگ برهویت دیگران بی موجب می تازی. این مطالب نشرشده درسایتهای دیگران مانند این است که جناب عالی لقمهء جویدهء شدهء دیگران را نوش جان می کنید ویا به تعبیر دیگر کلوخ استنجای دیگران را مضممه می فرمائید.
  آیا بخاطر رضا خان ومصباح یزدی واحمدی نژاد لازم است که یک انسان حلال زاده ومعقول که ازیک پدر ومادر معلوم الحال وسالم بدنیا آمده باشد یک ملت را درمجموع بدون داشتن یک سند معتبر وعلمی دربست همه را دزد ورهزن بخواند وبعد دعوای عقلانیت هم بکند. آیا زنا زاده ایی به این حد مانند جناب عالی تا کنون درجهان کس دیده است؟
  کسی که خودش به زبان حال برملیت افغان گوه می کند وبه گور ملیت خودش لعنت می فرستد ولی همین انسان حالا برامده ویک ملت بافرهنگ کشور همسایه را بخاطر شیعه بودن وفارس بودن بخشی از انسانهای آن سرزمین به باد ناسزا گویی میگیرد. مگر اوغان های لر وبر درکوه های سلیمان شیعه ندارد؟
  مگر همان اعراب که هرشب با خواهر جنابعالی همبستر میشود و به تعبیر جناب عالی کشورهای خلیج بزرگترین درامد نفتی دارد وقسما به خواهر جنابعالی هم فیض وبرکت اش رسیده است شیعه ندارند؟ آیا شیعه شدن وشیعه گری مخصوصی فارسها است؟
  مگر کوردها بلوچها هندیها سندیها ترکها شیعه مذهب ندارند؟
  عجب است که زبان فارسی بخاطر ظهور رضا خان ومصباح یزدی باید ازبین برود وزبان عربی که شصت درصد ساکنان عراق شیعه ومریدان آیات الله های ایرانی را تشکیل میدهد همه عاقل وفرزانه تلقی گردد.
  این بحثی که من درسوید چه را یاد گرفته ام وچه را نه بحثی بود که فقط معنای آنرا خودت دانسته ایی نه خواننده گان ؛ میشود که درکامنتهای بعدی ات با اعصاب آرام آنرا تشریح کنی که چند درصد ایرانی ها دزد ورهزن تشریف دارند وچند درصد افاغنه عاق پدر ومادر وزیر دارگریختگی و وطنفروش تشریف دارند.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • جناب محترم چمبر علی‌، سگ شویی بهتر از نوکری مصباح یزدی و احمدی نژاد خاک بر سر است، من نیز سگی دارم که مدام پارس می‌کند، این پرویز بهمن اگر سگ من را روزی ۲ ساعت برای هوا خوری در بیرون بگرداند، 20 دلار به این بدبخت خواهم داد

 • میگه کور چی میخوایه ، دو تا چشم ... اگر روزانه بیست دالر بتی ، نه تنها سگ ترا به هوا خوری خواهد برد بلکه بسیار کارها را در خدمتش انجام خواهد داد ... هی هی هی هی هی هی هی هی هی

 • هر آدم خری میداند که مشکل افغانستان، پاکستان و ایران فساد و دزدی عمومی‌ شده است، ولی‌ بعضیها مثل پرویز بهمن خرتر تشریف دارند، این نوکر فارس و پارس میگوید که در سوئد زندگی‌ می‌‌کند، اگر این خر نبود از همان روز اول ورود به کشور باید به این واقعیت‌ها آگاه می‌‌شد. ۱- این کشور، کشور دزدان نیست. ۲- این کشور، کشور قانون است. ۳- این کشور، کشور مدرن است. این خر قادر به درک اینها نشده، در کشور پاکان، عاشق کشور دزدان یعنی‌ ایران میماند. و در دنیای خری خود، به شاعران هزار سال پیش می‌‌بالد.

 • آری ! اینجا بود که پای منطق واستدلال هردو عالی جنابان بنامهای( چمبرعلی وهویت جان بی هویت) لنگید وجایش را به فحش ودشنام داد. وحالا هردوی این عالی جنابان بخواننده گان عزیزسایت کابل پرس? ثابت کردند که هردوی شان بی پدر وبی مادر تشریف دارند ودنبال هویت سرگردان می باشند.
  جناب محترم( هویت) ازبی هویتی حتی برگور پدر ملیت افغانی قبلا لعنت فرستاده ودرحقیقت گوه کرده است اما جاسوسک اوغان که تاحال بدفاع ازهویت جعلی اوغانی یعنی "سگ شکاری" درظاهرامر حتی ازناموس خود هم گذشته با محترم (هویت بی هویت) قول برادر خوانده گی داده اند. کاریکه همیشه درتاریخ تکرار شده است وهمین بی پدران وبی مادران که منشأ اصلی شان به قول زنده یاد مولوی بجلیگر افریدی پاکستانی که طویلهء حیوانات است میخواهند با چنین ترفندهایشان سایت وزین کابل پرس را به لجن بکشانند.
  مولوی بجلگیر: " په پشتنتو کی داسی قبیلی هم شته چه دخره نه پیدا شوی"
  ترجمه: درمیان قبایل پشتون هستند قبایلی که از خر بدنیا آمده اند.
  حالا محترم (هویت) که درپی یافتن هویت حقیقی شان بدیگران دشنام وفحش نثار کردند وهم چنان محترم چمبرعلی خان جعلی یا همان نادرجان درحقیقت امر؛ قرابت وخویشاوندی شان را با خرثابت کردند، بناء برای آدم شدن ایشان به وقت وزمان نیاز است.
  من حرفهایم را گفته ام وبیشتر ازین درپیامهای این دوستان " افغان" یعنی " سگ شکاری" منطقی برای بحث نمی بینم.
  برای شان خواب آرام وراحت می خواهم تا دیدار بعدی وتا برنامهء دیگر همهء خواننده گان باهویت وبی هویت را بخداوند کریم ورحیم می سپارم
  با احترام
  پرویز بهمن

 • و خری مثل پرویز بهمن را در دنیای مدرن اینگونه تعریف میکنند، ذهن این خر، در کپسول زمان، یخ بسته است. این خر با اینکه در دوران مدرن زندگی‌ می‌کند، ولی‌ ذهن این شخص هنوز در قرن ۱۲ زندگی‌ می‌کند. به نوعی داستان این خر داستان اصحاب کهف است. فکر می‌کنید در کشور دزدان ، ایران، چند میلیون خر که در کپسول زمان یخ بسته اند وجود دارند؟

 • محترم هویت بی هویت!
  ازاینکه پیام مبارک تان قبل ازبستن رایانه ام آمد صرف بخاطر حسن ختام بازهم همان قول مبارک خود تانرا اینجا تکرار میکنم که حافظه ء تان ضعیف است
  هویت : گور پدر ملیت افغانی
  با احترام
  پرویز بهمن

 • بهمن صاحب سلام , حدس , گمان نه بلل حقیقت چون روز روشن ,که این بی هویت پتانی اوغان وطن فروش اشپانه همان بابر و نادر مسلی زاده است , با دها اسم جعلی همه را دشنام داده انهم فقد وفقد بخاطر اوغانیت و در راه اوغانیت , فکر کنم پنج بناء مسلمانی اوغانی را از "بر" کرده وحاضر است بخاطر ان از ناموس اش نیز بگذرد!!
  فکر کنم هویت او را کشف کرده ام چنانچه هویت پاچه گیر بایان وغورزنگ خان را ............ ظاهرا نر و ماده شان پرچمی چند نفر شان کارمندان خاد بودند با سوءاستفاده از موقف چندین تن شان به اتحاد شوروی برای درس خواندن فرستاده شده بودند , برادرانش از راه اختلاس صاحب خانه و زندگی ......... شده اند , از زنان باکره خوش شان نمی اید خود و برادرانش تکلیف شانرا کم کرده این بی غیرت با خانم بردارش شهید اش که چون مادر اش بود عروسی کرده و از بد کاره های بازاری روسی( نه مردمان شریف روسیه ) نیز عروس دارند ..
  از روزیکه مردم او را بیاد دارد همیش در باره اوغان گفته اینان از حلقه "گل خان اکبری ریس خاد دوازده " که بعد امدن مجاهدین در قطار تاجران مشهور چای در هندوستان ارتقا نمود, میباشند ........ در اینجا تنها به گفتن پریده(فریده) اکتفا میکنم!!!!!!!!!! این همه معلومات را دوستان و هم قبیله یی های خودش برایم بیان داشته است.
  خان لندن

 • هاهاهاهاهاهاهاها خواننده گان محترم بهمن ! فرار را بر قرار ترجیح داد، و بی غیرتانه سنگر خراسانی و ایرانی اش را ، تنها گذاشت ... این بیچاره هر قدر کوشش کرد، ولی هیچ چیز بریش فایده نکرد، بلاخره گریز انتخاب خوب بود، اینم یک راه مردانگی است ... این بیچاره در نفسهای اخرش بسیار کوشش کرد که مه و هویت را با هم بجنگانه ، ولی در کله ی من مغز خر نیست که به این شیطانی های اشتکانه اش بازی بخورم ، من دشمن خود را میشناسم ....

 • آقای مریض روانی، من مانند خودت در دستگاه جاسوسی K.G.B تربیه نشده ام، که هر لحظه هویت تبدیل کنم و خاکباد برپا کنم، تا رد پایم را کسی نیابد.
  من یکبار نوشتم که همیشه پیام هایم تحت نام مستعار نادر درین سایت با هر سایت دیگر نشر میشود وبس!
  لطفاّ مانند سگ تازی افغانی دیگر پاچهء مرا نگیر! برو به پاچه کسانی بچسپ که برایت یک استخوان میاندازند و ترا ساعت ها به آن مصروف میسازند.
  اما اگر مغز خرخورده ای، پس ادامه بده.
  پایان مباحثه با مریض روانی.

 • خدمت دوست کابل پرسی نازنین ام جناب «خان» سلام ها واحترامات قلبی ام را تقدیم میدارم!
  بلی خان گرامی! معلومات شما دقیق است! این شخص بی هویت بیمار؛ همان نامهای آشنای قبلی درسایت کابل پرس? مانند: بابر؛ تنویر؛ بهادر؛ پیر بابرشاه وغیره اند که اشخاصی مانند من وشما ازطرز خرامشان پوست شان راحتی درچرمگری هم تشخیص میدهیم . پرسش این است بیماری این شخص چی است؟ اما قبل ازآنکه به بیماری این شخص بپردازم این را باید خدمت خواننده گان عزیز بعرض برسانم که برای من جالب این است که ازوقتیکه چهرهء نادر قلابی را افشا کرده ام حالا نادرجان دبل دبل بهردو نام چمبرعلی ونادر پیام میگذارد تا بخواننده نشان دهد که این دو نام درحقیقت دو نفر تشریف دارند درحالیکه از روش املایی وانشایی اش حتی کور مادر زاد هم تشخیص میدهد که یک نفر در دو نام پیام گذاشته است وآنهم بخاطر خوش خدمتی به باداران اوغانش فاروق وردک یا داوود زی وعنصر بی فرهنگی بنام خرم.
  باهمه حال این دوستان نازنین حالا مرا متهم به بیماری روانی کرده اند درحالیکه خودشان از فرط تنهایی با سگ زنده گی میکنند. جناب بابر یا تنویر یا حالا «هویت» که به بهانه ایرانی ستیزی پرت وپلا باد میکند خود به قلم خود اقرار کرده که « برگور پدرملیت افغان می شاشد»
  اما درپائین تر از آن نوشته است که او با یک سگ زنده گی میکند وبه کسی ضرورت دارد که روزانه ازسگ وی مراقبت کند وتلویحا این وظیفه را میخواهد بمن بسپارد.
  اما من میگویم نه خودم سگ وان بوده ام ونه هم پدرم ونه هم پدر کلانم. کسانیکه با سگ زنده گی میکنند ازمرض تنهایی رنج می برند واز انسانها بیزار می باشند. من بسیاری از اوغانهای شهری شدهء محمدزایی را در ایتالیا چندسال پیش دیده بودم که باسگ زنده گی میکردند وباسگ میخوابیدند وباسگ حشر ونشرداشتند. اگر اروپاییها چنین کاری میکنند ؛ علت آن واضح است ؛ به این معنی که فرد گرایی در غرب به آن حد رسیده است که هر انسانی درانتخاب شیوهء زنده گی اش آزادی تام داشته باشد اما برای اوغان قبیله چی؟ آیا کشور کنونی افغانستان به آن درجه از ترقی وپیشرفت رسیده است که هر انسان بصورت جدا گانه درانتخاب شیوهء زنده گی اش آزاد باشد؟ پاسخ منفی است. پس هر افغانی که ازفرط تنهایی باسک زنده گی میکند بخاطر محبت ایست که باسگ دارد وبا او احساس قرابت وخویشاوندی میکند . کبوتر با کبوتر باز با باز/ کند همجنس با همجنس پرواز
  پس من وخانوادهء ما هرگز افغان نیستیم ونبوده ایم ونه هم ضرورت به مراقبت وپرستاری ویا زنده گی کردن با (سگ) را داریم. توکه ازشدت تنهایی زنده گی را با همتبارت یعنی سگ اختیار کرده ایی مبارک ات باد ومیتوانی کماکان به زنده گی ات ادامه دهی.
  همچنان سخن علمی مولانا بجیلگر اوغان سرحدی را نباید فراموش کرد که گفته است:
  درمیان قبایل اوغان بعضی قبایل ریشه قومی با خر دارند وزادهء نسل خر می باشند. بناء بادرنظرداشت فورمول مولانا بجلگیر درسایت کابل پرس تشخیص آنعده از افاغنه که ازنسل خر می باشند وآنعده دیگر که ازنسل سگ تشریف دارند ویا آنعدهء قلیل که ازنسل انسان تشریف دارند فقط از روی کامنتها وپیامهای شان قابل درک است.
  با احترام
  پرویز بهمن
  فوتوی جد بزرگوار« افغان» را اینجا مشاهده کنید

 • انشاالله داکتر بهمن که زبان سویدی را هم یاد ګرفته؟! کم کم پدیده انسانیت را در خود تقویه میکنه، حالی بالای دوست ما ( هویت ) قهر است که چرا به هویت افغاني توهین کرده است ... والله بیشکت داکتر بهمن، کم مانده زیر لینگ افغانها بخوابی ههههههههههههههههههه

 • محترما:
  بدنبال هویت رفتن یک کار خوب است ولی این رفتن باید برای یک هویت انسانی و شرافتمندانه باشد. خود را افغان ساختن به بهانه هویت یک کار رذیلانه است و افغان یعنی سگ شکاری! شما از هویت انسانی چه بدی دیده اید که در راه هویت حیوانی تان علاقه گرفته اید؟

 • اقای باب ! افغانیت هویت حیوانی یا سگی نیست، افغانیت یک ارزش بارز انسانی و اسلامِی است، ولی بعضی رذیلان، چند افراد احمق و حرامزاده انرا تحمل کرده نمیتواند ... اصول افغانیت اصول انسانی هست ... مثلا وفا ، صداقت ، مهمان نوازی، شجاعت ، غیرت ، ناموس داری ... بعضی ها استند که به این ارزشها برای شان چندان ارزش نداره ، ازیخاطر میخوایه سرچشمه این ارزشهای انسانی و اسلامی را سرکوب کنه ... همین افغانیت بود که رنگ شیطانی شوروی سرخ را ازین جهان گم کرد، تکه پارچه ساخت و به زانو در اورد ، حالی هم همو مزدوران و ناموس فروشان سابقه استند، که تحمل شکست بادار خوده تحمل کرده نمیتانه ، وبه یک قسم میخوایه وفاداری شان را بری باداران خود به نمایش بگذاره و همیشه بالای افغانیت تاخت و تاز میکنه ...

 • طالب افغان است
  همین خود بس است که من این هویت را نخواهم.
  بر پدر کسی لعنت که میخواهد مرا افغان بگوید.

 • هر کسیکه که خود را به فرهنگ فال بینی‌ و رجز خوانی فارس و پارس عادت داده باشد باید در در نحوه نگرش و دید آن فرد شک و تردید کرد، من نمیدانم که این (((( سگ شکاری )))) را چگونه به ملیّت افغانی ربط میدهند، اگر این حرف از دهان بهمن پرویز زنا زاده خارج شده، باید دو برابر به این گفته شک کرد. اگر این بهمن پرویز زنا زاده در سوئد زندگی‌ می‌کند، درک و فهم این حرام زاده در حدی نباید باشد که در مورد زبان انگلیسی‌ نظر خری خود را به دیگران بچپاند .باز این سگ من پارس می‌کند، نظرم را دقایقی بعد بیشتر توضیح خواهم داد

 • در زبان انگلیسی‌، سگ آلمانی را اینگونه می‌نامند، a german shepherd ..... ................همچنین در زبان انگلیسی‌، فرد و شخص آلمانی را اینگونه میگویند،a german ............در زبان انگلیسی‌، سگ افغانی را اینگونه میگویند،an afghan hound..... ... an afghan dog ..................در زبان انگلیسی‌، یک افغانی را اینگونه میگویند،an afghan.............
  آن آنجاییکه (((((( a )))))))))) یکی‌ از حروف صدادار است، بجای (((( a )))) در مورد یک فرد آلمانی یا یک سگ آلمانی، در زبان انگلیسی‌ از (( an )) پیش از افغانی استفاده میکنند، همچنانکه در انگلیسی‌ ((( یک سیب ))) را ((( an apple )) می‌‌نویسند نه با ((( a apple ))))، اگر پرویز بهمن حرام زاده مغز خر خرده عاشق فرهنگ فال بینی‌ فارس و پارس فکر می‌کند این (( an )) آن را تبدیل به صفت می‌کند، از خریت این فرد ناشی‌ می‌‌شود.

 • بلی هویت ! گپ تو کاملا دقیق است ، afghan hound یعنی شکاری افغان، غیر ازی هیچ معنی دیگری را نمیته، در زبان انگلیسی هیچ کلمه بنام افغان وجود نداره ، ولی این بیچاره ها معاف استند، غیر ازین گپ احمقانه چیزی دیگری یاد نداره که بگویه ، جهل و بی سوادی بدبختی بزرگی است، که مغز اینها را تسخیر کرده است...

 • جناب محترم چمبر علی‌ ، هر کسیکه در فرهنگ فارس و پارس ذوب شده باشد، یعنی‌ این فرد جز شعر و شاعری، هیچ چیز نمی‌دند، هیچ فرقی‌ بین شاعر با یک ملا و آخوند نیست، هم شاعر مفت خور است، هم آخوند و ملا، چونکه نه آخوند و ملا اندیشه تولید نمیکنند. یکی‌ بالای منبر رجز خوانی می‌کند، دیگری هزاران صفحه کاغذ را سیاه می‌کند بدون اینکه حرفی‌ زده باشد، اندیشه را فیلسوف، روشنفکر، نقاد تولید میکنند نه شاعر و ملا مفت خور، این پرویز بهمن زنا زاده عاشق فرهنگ فارس هیچ چیز از دنیای مدرن نمیداند، درک این بهمن خر از انگلیسی‌ نیز در حد درک یک شاعر یا ملا مفت خور از جهان است. حالا این خر با مصباح یزدی و احمدی نژاد فارس و پارس آریائی هم تشریف دارند، خاک بر سر چنین آریائی هأیکه اندازهٔ گاو درک ندارند. اریائی آلمانی به دهان آریائی امثال احمدی نژاد و مصباح یزدی و پرویز بهمن بشاشد

 • پرویز بهمن نوکر فارس و پارس کجا هستی‌ بیا توضیح بده که چگونه از زبان انگلیسی‌ این لقب "" سگ "" را که به ما نسبت میدهند اخراج کردی،‌ای حرام زاده فکر کردی زبان انگلیسی‌ مثل زبان فارسی‌ و پارسی توست که به عرب سوسمار خوار میگوید، به ترک خر میگوید، ، به افغانی قاچاق چی‌ میگوید، به بلوچ پابرهنه میگوید، سگ صفت کجا هستی‌ بیا توضیح بده

 • خدمت همهء دوستان سایت کابل پرس? بار دیگر ادای احترام دارم!
  همهء دوستان عزیز سایت کابل پرس شاهد استند که شمله داران غیرت افغانی که افغانیت را معادل مهمان نوازی وشجاعت وارزشهای انسانی حالا تعبیر میکنند ولی همین اشخاص خصوصا جناب محترم ( هویت امروزی یا تنویر دیروزی) خودشان به قلم خودشان درهمین ستون برهویت افغانی شاشیده اند، اما حالا ازفرط غضب وخشم برمن بیچاره دشنام وناسزا باد میکنند وبیشتر هویت افغانی شانرا درمعرض نمایش میگذارند.
  قرآن دربارهء خشم دشمنان پیامبر اسلام ازجنس چنین انسانها تعبیر خیلی زیبایی دارد وبه آنان امر میکند که : قل موتو بغیظکم" بگو ای پیامبر به کفار ودشمنان حق که بمیرید ازشدت غضب وخشم.
  حالا جناب تنویر چرسی ویا بهادرجان که ازبی کسی به اعتراف خودشان حالا با سگ خود دریکی ازخلوتکده های امریکا زنده گی میکند ازبیکاری وتنهایی سری به کابل پرس میزنند وجند دشنام را نثار فارسی زبانها وایرانیها میکنند وبعد ها بخواب زمستانی فرو میروند، تا یکسال میگذرد آنگاه زیر نام جدید بار دیگر باخشم حیوانی ازخواب بیدار میشوند وزمین زمان را به دندان میگزند؛ غافل ازآنکه درطول اینقدر وقت بسا تغیرات شگرفی درعرصه های مختلف زنده گی نصیب انسانها شده است. اما این بار جالب این بود که جناب ایشان بعداز شاشیدن برهویت افغانی بار دیگر سرازآستین افغانیت برآورده ومیخواهد دوباره سخنان قبلی اش را ترمیم کند؛ ومرا بخاطر فارسی نویسی ام برچسپ ایرانی بزند.
  اما من صرف مطابق همان فرمودهء اولی شان، همان اعتراف نخستین شان را معیار قرار داده و پرسش ام را از ایشان مطرح میکنم که : فرق میان همین زبانی که من وتو باهم درین کابل پرس بوسیلهء آن باهم جنگ ودعوا داریم بازبان فارسی ایرانیها درچیست؟
  چرا من ضد ایرانی باشم؟
  بگذریم از اینکه در امریکا واروپا چقدر دختران جوان پشتون تبار قندهاری آنهم ازقبایل بارکزایی ومحمدزایی اولین بار بکارت شان را توسط یک جوان ایرانی زایل میکنند وبعد مدت ها باهم بدون ازدواج زیر نام دوست پسر ودوست دختر می مانند وبعد همین دختر به قندهار رفته ویکی از خویشاوندان غول وچشم بسته وبیسواد خودش را بنام (شوهر) می آورد وخودش را نزد وی عفیفه وپاکدامن جلوه داده وبنام او اولادهای را بدنیا می آورد، حدس میزنم که با این دشنامهای بی رویه به متکلمان یک زبان ازطرف جناب (هویت امروزی ویا تنویر دیروزی شاید ایشان را همچنین دردی رسیده باشد و بخاطر همین گونه حوادثی باد وبخارشان را خارج میکنند که تسکین باشد برای آنچه که درمیان قشر اناث خانواده اش ویکی ازجوانان ایرانی رخ داده وحالا جناب شان خشم شان را ازمجرای مسایل فرعی چون زبان فارسی وغیره خارج می سازند. غیر ازین دیگر هیچ دلیلی برای چنین دشمنی غیر عقلانی بابخشی بزرگی از انسانهای که نه درنان شب وی شریک استند ونه هم درنان روز وی، دیده نمیشود.
  اگر جناب محترم (هویت امروزی تنویر دیروزی ) به تعبیر ملا بجلیگر همان آخوند اوغان اصیل سرحدی ؛ ازجنس قبایل اوغانی باشند که اصالت خری داشته باشند، بازهم ایشان را بخاطر احترام به قرابت وخویشاوندی نیم رخ که با انسانها دارند ایشان را مخاطب می سازم که : ای موجود خویشاوند میان خر وانسان!
  خودت همین اکنون همین دشنامهای را که نثار من میکنی این دشنامها رابکدام زبان نوشته ایی؟ اگر این زبان ( فارسی) قدرت وظرفیت همرکاب شدن با ایجابات زمان و پیشرفتهای جهانی را نداشت امروز خودت این حروف فارسی را در رایانه ات بی ادبی خیلی معاف باشد هزار کوه سیا درمیان مگر این حروف را از میان شرمگاه خواهرمحترمهء تان بیرون آورده اید؟) آیا این حروف واین زبان واین تخنیک وتکنالوژی کابل پرس که ازبرکت آن بمن دشنام وناسزا میگویی ومیخواهی که من نیز مانند خودت ترا زنا زاده بخوانم آیا این امکانات به برکت زبان فارسی برای جناب عالی میسر نشده است ؟ آیا درینجا خودت قدرت مفاهمه با هم تباران وهم هویت های خودت را که بگور پدرشان هم شاشیده ایی با زبان افغانی یعنی پشتو داری؟ جرا با زبان افغانی نمی نویسی؟
  همین آقای نادر ویا چمبرعلی خان که در زبان افغانی تعلیم دیده کوشش میکند که به زبان انسانها یعنی فارسی بنویسد ولی بازهم بوی اوغانی یعنی طویله از طرز خرامش بمشام میرسد وخواننده درک میکند که ایشان مانند جناب عالی قرار گفتهء ملا بجلیگر بازهم ازطرف مادر با خرقرابت دارند وفارسی زبان ایشان نیست. پس خشم جناب عالی بالای زبان فارسی بخاطر چیست؟
  اگر زبان فارسی؛ مصباح یزدی وخامنه ایی واحمدی نژاد تولید کرده است؛ کامران میرهزار را هم تولید کرده است که امروز ازبرکت امکانات تخنیکی اش درینجا باد وبخار درونی ات را خارج میکنی؛ آیا چنین مجالی در دیگر بیغوله های هم تبارت دربینوا ودعوت ولر وبر واوغان جرمن میسر است؟
  آیا نوشتهء قیس کبیر را درافغان جرمن خوانده ایی که ازبابت دور ماندن حروف پشتو در نرم افزارهای جدید فغانش به آسمان رسیده است که زبان پشتو را نرم افزارهای جدید پذیرفته نمیتواند وهرروز فاصله میان تخنیک وحروف پشتو بیشتر وبیشتر میگردد وبه وزارت مخابرات اوغانستان مشوره داده که باید جابجا نمودن حرف زبان اوغانی را ازطریق مجاری رسمی با شرکتهای تولید نرم افزار در بازارهای جهانی مطرح کند که ایرانی ها وعرب ها وتورکها درین راه پیشقدم شده اند ولی اوغان پس مانده است؟
  تو بیچاره قبل ازآنکه زبان فارسی وایرانی ها دشنام بزنی؛ بحال زار خودت گریه کن، همین تخنیک وتکنالوژی امروز در دستهایت کار ایرانی های عزیز ودوست داشتنی است، ایرانی ها تاج سر من استند وبه ایشان می بالم، زبان فارسی را به اوج آن رسانده اند ورنه اوغان خر، در افغانستان هم خودش ازکاروان تمدن وپیشرفت عقب مانده است وهم دیگران را مانع میشود که زبان شان را تقویت کنند.
  اگر ایران دوست داشتنی وایرانیهای عزیز نبود امروز قبایل اوغانی که به تعبیر ملا بجلیگر بعضی قبایلش ریشه درنژاد خر دارند، همهء داشته های فرهنگی ما را زیرخاک میکردند چنانچه که حد اقل درطول همین هفتاد سال اخیر این کاررا کرده اند ومیکنند؛ من با این خر تبارها چه رابطهء تاریخی دارم؟
  میخواهی از ایرانی های همزبانم قطع کنم؛ اوغان خر شوم؟ بی فرهنگ شوم؟ بی زبان شوم؟
  اگر روسها همزبانان تاجیک مرا بی زبان ساختند لا اقل یک تمدن اروپایی را جاگزین ساختند اما اوغان چه کرد؟
  اوغان خر با هری من با بلخ زیبای من با غزنهء من چه کرد؟ همه را نیست ونابود کرد؟
  پس حالا تو بگو که من چرا با ایران وایرانی ها دشمنی بورزم؟
  میخواهی مانند جناب عالی نمک حرام وناسپاس باشم که هم دریک سایت اینترنتی مطالب خودرا به همان زبان نشر میکنی وهم خود آن زبان ومتکلمان وگوینده گانش را دشنام میزنی؛ پس آن مادریکه برایت شیر داده شاید ازجنس آدمیزاد نبوده اند ورنه هیچ انسانی دربرابر زبان مادری خود چنین جفا نمیکند وچنین ناسزا نمیگوید، ویا اینکه اگر ایشان بالفرض هم مانند دیگر زنان ازجنس انسان بوده اند حتما جنابعالی بدون پدر معلوم الحال تولد یافته اید وبخاطر همین کمبود روحی دیگران را دشنام میزنید ، ورنه چرا باید یک مادر ویک پدر سالم چنین موجود حرامی را مانند جنابعالی بدنیای انسانیت عرضه داشته اند، نشود که پستان مادرت هم را بریده باشی،
  بهرترتیب؛ من از ایران بزرگ حالا هم دفاع میکنم؛ ایران کشور همزبان من است، با ایران تاریخ مشترک دارم، سگ یک ایرانی را نسبت به یک افغونی مادرجندهء نمک حرام ناسپاس مانند خودت هزار بار ترجیح میدهم، زیرا ایران وارث یک تمدن باستان است؛ افغونی اصیل یعنی پشتون یعنی غول یعنی خلقی جنایت پیشه وآدمکش یعنی یک گلبدینی مفعول، یعنی یک طالب آی اس آی، یعنی یک تمدن ستیز به معنای واقعی کلمه خلاصه افغونی یعنی یک آشغال ، یک تخریب کنندهء تمدن یک کثافت.
  درمورد آخوندها هم جناب عالی انصاف را مد نظر نگرفته ایی عزیزم!
  اگر درجهان آخوندی فرهنگ زبان فارسی درایران مصباح یزدی تولید کرده است، ولی درافغانستان ودرپاکستان درمیان قبایل اوغانی ؛ فرهنگ زبان پشتو ملاعمر ومولوی بجلیگر ومولوی کشاف ومولوی خالص ومولوی مولوی سلام ضعیف ومولوی متوکل ومولوی مجاهد وغیره تولید کرده اند، که نام انسانیت از ذکر نام وقوارهء شان شرم وعار دارد. موجوداتی که به انسان وانسانیت توهین شمرده میشوند اسلام را درجایش بگذار. باور کامل دارم که پیامبر اسلام امروز دوباره زنده شود، این قبایل وحشی افغان را از دایرهء امت خود رسما خارج میکند، زیرا اینها به تعبیر خود قرآن مانند همان اعراب بدوی اند که ایمان شان تکمیل نیست. نیم قرآن را قبول دارند نیم دیگررا با فرهنگ پشتونوالی پوره کرده اند، نه مردان دنیا اند ونه هم زنان آخرت.
  قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا
  بعضی از اعراب میگویند که ما ایمان آوردیم، ولی ای محمد به ایشان بگو که شما ایمان نیاورده اید بلکه بگوئید که ما تسلیم شده ایم. یعنی اینکه قلبا به اوامر خدا منقاد نبودند وتنها بخاطر زور مسلمانان ناگزیر ازپذیرش اسلام گردیده بودند.
  انسان وانسایت بخاطر آخوندهای پشتونی می شرمد؛ آیا این موجودات ازجنس آدمی هستند؟ یکی بت های بامیان را تخریب کرده ودیگرش با دلایل مستند خر بودن تعدادی از هم تباران خودش را ثابت کرده است، ببین که تفاوت
  ره ازکجاست تا بکجا.
  در ایران آخوندش سی سال است که دولت را در دست خود گرفته وبا ابرقدرتهای جهانی کله میزند هشت سال جنگ تحمیلی را بایک کشور بیرونی هم اداره ومدیریت کرد و حالا دارد به قدرت هسته ایی دنیا تبدیل میشود ، ولی درافغانستان ملاعمر دخترش را زیر پای اسامه می اندازد تا به وی پول بدهد واورا درجنگ علیه نیروهای مخالفش یاری رساند، فرهنگ فارسی خاتمی تولید که سخن از دیالوگ تمدن ها میزند ولی در افغانستان مولوی کشاف زن را موجود دست دو اعلان میکند آنهم بدون هیچ استنادی به آیت قرآنی یا حدیث نبوی؛ آخوند ایرانی زنان را به تحصیل ومدرسه تشویق میکند ولی آخوند اوغانی بنام ننگ وناموس وغیرت اوغانی زنان را به بدترین شکل ازتحصیل ومدرسه ومکتب محروم میکنند، وحتی درمناطق قبایلی زنده بگور میکنند،
  هرچند خودم نیز ازآخوند وملا خوشم نمی آید ولی بیماری روانی تو وچرند نویسی تو مرا انگیزه داد تا انصاف را درنظر گرفته یک فرقی میان آخوندهای وطن خودت وآخوندهای کشور ایران نمایم. جناب عالی مرا موجود بند مانده درکپسول زمان خوانده ایی که قدرت بیرون شدن ازآن را از دست داده ام ودربست دراختیار ایران وفارسی قرار گرفته ام، اما اگر خود خواهی وخودنمایی نشود وخداوند ازسخن تکبر نجاتم دهد: این قلم علاوه بر زبان ( خر) که متاسفانه زبان روز مرهء ما در خانه می باشد، به زبانهای اردو، انگلیسی، عربی، سویدی هم می نویسم وهم صحبت می نمایم، همین امروز یک کتاب دیجتالی خانم بینظر بوتو را تمام کردم . کتابیکه اززبان انگلیسی بزبان سویدی ترجمه شده وتوسط یک دوست عزیزی آنرا ذریعهء ایمیل ازسوید به من ارسال کرده بود. نام کتاب (آشتی میان دموکراسی واسلام ) می باشد، کتاب دیگری را ازیک بانوی عراقی که پدرش پیلوت خاص صدام حسین بود بنام ( درسایهء دیکتاتور) بازهم بزبان سویدی تازه بدست آورده ام ومیخواهم آنرا مطالعه نمایم،
  ترجمه مضامین بنده اززبان خر به زبان فارسی که ازسایتهای اوغانی، آنهارا گرفته و درکابل پرس نیز نشرنموده ام همه درکابل پرس موجود اند. اگر جنابعالی که خارج ازکپسول زمان خارج شده اید درکابل پرس ویا کدام سایت اوغانی به اندازهء من اینقدر ترجمه ونوشته دارید لطفا آنرا بمن نشان دهید تا به عصری بودن جناب عالی با تمام اینقدر دشنام وتوهین تان به آن باور کنم. تاکنون ترجمه های مقالات بنده از مقالات گلبدینی های اوغان، گرفته تا ناسیونالیستان اوغانی مانند آریوزی، ببرک زی ودیگر خر وخرگیل که مانند جناب عالی درقعر تعصبات گندیدهء فاشیسم قبیلوی گیر مانده اند همه را ترجمه نموده ام که حتی بخاطر رعایت امانت ترجمه لله الحمد مورد تائید خود نویسنده گان مقالات ؛ قرارگرفته ام وازمن ازین بابت اظهار شکران هم کرده اند. پس اگر من درکپسول زمان بنده مانده باشم شما کمالات خودتان را نشان دهید که آیا غیر از دشنام وتوهین که جزو فرهنگ قبیلوی وذاتی وقومی شماست کدام منطق دیگر هم برای خارج نمودن من ازکپسول زمان دارید یا نه؟ از دشنامهایت خسته نمی شوم زیرا با اوغان خودرا دریک جال انداختن نتیجه اش همین است؛ اما درضمن دشنامهایت امیدوارم که به پرسشهایم هم جواب منطقی بدهی من وخواننده گان سایت کابل پرس همه منتظر می مانیم.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن‌ای پس فطرت، این حروف و الفبا هیچ ربطی‌ به فارس و پارس ندارد، من از حروف عربی‌ استفاده می‌کنم گاو نفهم بی‌سواد، تو هنوز نمیدانی که این الفبا، الفبای عربی‌ است خاک بر سر نادانت، احمق جواب سؤالم را بده، چگونا و از کجای زبان انگلیسی‌ این لقب سگی‌ را که به ما نسبت میدهند، استخراج کردی؟ گاو نفهم ببین اینها هم اعداد عربی‌ هستند ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ نه اعداد فارسی‌، خاک بر سرت

 • خوک کثیف کجائی ، میبینی‌ که اندازهٔ گاو هم حالیت نیست، نه درک و شناختی‌ از زبان انگلیسی‌ داری، نه درک و شناختی‌ از زبان فارسی‌ داری که از الفبای عربی‌ و اعداد عربی‌ استفاده می‌کند، همه دیدند که کسیکه در فرهنگ فارس و پارس ذوب شده باشد، به چه روزی میفتد.

 • ای پدر فاحشه تا تو باشی‌ که دیگه گه زیادی نخوری، من در اینجا به طور خلاصه به فرهنگ فارس و پارس خواهم پرداخت. ۱- فارس نه الفبا دارد، نه اعداد، و از اعداد و الفبای عربی‌ استفاده می‌کند. پرویز بهمن پدر جنده الفبای عربی‌ را الفبای فارسی‌ جا میزند آن هم در روز روشن، گوه زیادی نیز خورده به این دلیل سر ما منت می‌‌گذارد. ببینید اگر این فارس جماعت قدرت به دستشان بیفتد با شما چه‌ها که نخواهند کرد. ۲- فارس تاریخ ندارد، هزار سال ترکان بر ایران حکومت کردند، هزار اعراب، فارس این دو هزار سال را تاریخ خود حساب می‌کند، همانطور که پرویز بهمن پدر جنده الفبای عربی‌ و اعداد عربی‌ را ، الفبای فارسی‌ جا میزند.۳- بیشتر از ۷۵ درصد کلمات در زبان فارسی‌ ، عربی‌ هستند، زبان فارسی‌ لهجهٔ ۳۳ زبان عربی‌ است.

 • بعضی از شما به احتمال زیاد خواهید گفت که چگونه امکان دارد ۷۵ % کلمات در زبان فارسی‌، عربی‌ باشند، من مطلبی را از یکی‌ از روزنامه‌های در اینجا درج بکنم و شما خواهید دید که این سخن به هیچ وجه مبالغه آمیز نیست و به این گفته من ایمان خواهید آورد که زبان فارسی‌، لهجهٔ ۳۳ زبان عربی‌ است. ((((((((((((((((((((((((برنامه اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری آینده: رفع حصر؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ تغییر فضای امنیتی حاکم)))))))))))))))))))))))))))))))) اصلاح عربی‌ است، طلب عربی‌ است، ریاست عربی‌ است، جمهوری عربی‌ است، رفع عربی‌ است. حصر عربی‌ است، اجرا عربی‌ است. تنازل عربی‌ است. قانون عربی‌ است. اساس عربی‌ است. تغییر عربی‌ است. فضا عربی‌ است. امنیت عربی‌ است. حاکم عربی‌ است.********* آیا تا حالا یک عرب به فارس گفته تو از الفبا، اعداد و کلمات من استفاده میکنی‌؟ ولی‌ آیا میدانید فارس‌ها به عرب‌ها چه میگویند؟ عرب بیابان گرد و سوسمار خور، فارس‌ها به ترک‌ها میگویند ترک خر، در حالیکه کلمات اتاق، قاشق، بشقاب، آقا، خانم و صد‌ها کلمه دیگر همه ترکی است.

 • نگاهی‌ به سخنان پرویز بهمن بکنید، آیا این فرد یک حزب‌اللهی کثیف است؟ یا یک طالبان بچه مردم کش؟ این خر نفهم می‌نویسد ((((((((در ایران آخوندش سی سال است که دولت را در دست خود گرفته وبا ابرقدرتهای جهانی کله میزند هشت سال جنگ تحمیلی را بایک کشور بیرونی هم اداره ومدیریت کرد و حالا دارد به قدرت هسته ایی دنیا تبدیل میشود ، ولی درافغانستان ملاعمر دخترش را زیر پای اسامه می اندازد تا به وی پول بدهد واورا درجنگ علیه نیروهای مخالفش یاری رساند، فرهنگ فارسی خاتمی تولید که سخن از دیالوگ تمدن ها میزند ولی در افغانستان مولوی کشاف زن را موجود دست دو اعلان میکند آنهم بدون هیچ استنادی به آیت قرآنی یا حدیث نبوی؛ آخوند ایرانی زنان را به تحصیل ومدرسه تشویق میکند ولی آخوند اوغانی بنام ننگ وناموس وغیرت اوغانی زنان را به بدترین شکل ازتحصیل ومدرسه ومکتب محروم میکنند، وحتی درمناطق قبایلی زنده بگور میکنند،))))))در ایران هر روز جوانان، پیران ، مرد و زن را به بهانه‌های پوچ اعدام میکنند، ایران بعد از چین، بیشترین تعداد اعدامیان را دارد، در ایران بیشتر از ۲۰ میلیون انسان زیر خط فقر زندگی‌ میکنند، در ایران مردم کلیه خود را میفروشند، و این گاو در سوئد نشسته، از رژیم ایران، از احمدی نژاد میمون، از خاتمی فاسد ، از مصباح یزدی حمایت می‌کند.

 • بعد از خواندن آخرین پیام پرویز بهمن نفهم، هر کسیکه که اندازه خر درک و فهم دارد باید از خودش بپرسد آیا کشور همسایه، پاکستان، بمب اتم ندارد؟ پس چرا این گاو نفهم به ایرانی‌ میبالد که بزودی اتمی‌ خواهد شد؟ پاکستان با بمب اتمی‌ به کجا رسیده؟ آخه خر نفهم، کور که نیستی‌، به پاکستان نگاه کن، آینده ایران را ببین، خاک بر سرت پرویز بهمن گاو

 • اقای هویت ! افرین به شیر مادرت ، اگر با این بیمار روانی ، به شیوه علمی گپ زدن بی فایده است ، ولی جوابهایت صد فیصد دقیق، مستند و علمی هست ، الفبای فارسی ، بدون چهار فونیم ، همه عربی استند، و فارسی از خود کدام خط مشخص نوشتاری ندارد...
  دوم : جناب داکتر بهمن میگه که " بگذریم از اینکه در امریکا واروپا چقدر دختران جوان پشتون تبار قندهاری آنهم ازقبایل بارکزایی ومحمدزایی اولین بار بکارت شان را توسط یک جوان ایرانی زایل میکنند " ...
  خداوند میفریاه : خلق الانسان من تفاوت ... من نمیگم که پشتونها ملائک استند، در محیط اروپایی شاید ، افغانهای باشد که این کارها را میکنه ، و شاید هم هزارها دختران ایرانی وجود داشته باشه ، که بکارت ایشان را توسط جوانهای پشتون پرانده شده باشه ، ولی در پایین اقای داکتر بهمن چنین میفرمایه " این قلم علاوه بر زبان ( خر) که متاسفانه زبان روز مرهء ما در خانه می باشد " ... از گپهای جناب محترم معلوم میشه، که یا مادرش یا همسرش ، پشتون استند، من از لابلای گپهای اقای بهمن صد فیصد یقین دارم ، که یا همسرش یا مادرش ، بار اول با یک جوان ایرانی مقاربت جنسی داشته است... و گرنی چطور یک کسی به باور کامل چنین نظر را داشته باشه ... باز هم میگم که اقای بهمن نباید همه دخترای پشتون را در ترازو با همسر و مادر بی راه خود ترازو بکنه ...
  سوم : بهمن میگه که علاوه بر زبان پشتو، فارسی ، اردو ، انگلیسی ، سویدی و عربی را هم یاد دارد... ازینکه تا چی اندازه به زبان انگلیسی حاکمیت داری ، از گزارشت معلوم شد، که در این سایت کابل پریس ترجمه کرده بودی، که سر تا پا غلط بود و اولین بار از طرف دوست ما بنام جیران بالایش انتقاد شد ...

 • جناب محترم چمبر علی‌، وظیفهٔ خود دانستم تا به شارلاتان بازی پرویز بهمن جوابی دندان شکن داده باشم، از شما نهایت تشکر را دارم. نواقص زبان فارسی‌ حد و مرز ندارد، زبان فارسی‌ یکی‌ از ناقص‌ترین زبان‌های دنیاست، همچنانکه ایران یکی‌ از فاسد‌ترین کشور‌های دنیاست.

 • نخست ازهمه این عالی جناب که فوتوی پدر خودرا اینجا به نمایش گذاشته است از ایشان ممنون هستم که عکس پدر اصلی اش را بما نشان دادند وآن را به غیر افغانهایکه هویت پدر شان را قبول ندارند تحفه فرستاده اند؛ اما این تحفه لازم است که قبل ازهرکس دیگر بمادران مظلوم یکه درد زایمان موجوداتی را بنام افغان کشیده اند تقدیم گردد، ما غیر افغانها میدانیم که افاغنه حاصل یکجا شدن وهمبسترشدن یک دختر کوچی با این آلهء تناسلی استند، ضرورت به نمایش آن را نمی بینیم .
  خدمت دوستان عزیز نیمه انسان آقایان (هویت امروزی وتنویر دیروزی) ونادر چمبرعلی باید عرض کنم که :
  درمورد رسم الخط عربی وخلط شدن کلمات عربی با فارسی به استناد ازکتابهای عبدالحی حبیبی اوغان تبار وهمچنان سگ بودن نام افغان درزبان انگلیسی به استناد به دیکشنری لونگ من امریکایی، اتومی شدن هند وپاکستان وغیره صدها سینه سخن دارم ومیتوانم به تگ تگ سوالات تان پاسخ بگویم اما ازآنجاییکه تا کنون هردوی تان به صورت مکمل با فرهنگ گفتمان انسانی عادت نکرده اید وبا فرهنگ بومی خود تان با من برخورد میکنید عمدا وقصدا ازجواب دادن به شما ابا می ورزم تا وقتیکه جلوه های انسانیت واخلاق را درشما مشاهده ننموده باشم به مطالعهء مضامین مفیدتر دیگر درسایت کابل پرس? منجمله مقالهء گرانسنگ محترم لومانی می پردازم و وقت خویش را در لاطائلات گویی های شما ضایع نمی سازم .
  با احترام
  خویشاوند شما در انسانیت
  پرویز بهمن

 • ای وای افغانستان بدبخت،
  زمانیکه با سوادانت اینطور اند، از جنگسالارانت چه گله ست.
  همین دیگ و همین سرپوش!

 • بهمن پرویز پدر سگ در پیامش نوشته بود که خاتمی فارس فاسد به دنیا اعلام گفتگوی تمدن‌ها را کرده، دنیا نیز به خاتمی گفت‌ای خاتمی فارس به دهنت بشاشم توی فارس چه داری که میخواهی‌ گفتگوی تمدن‌ها را در ایران فاسد و خراب شده داشت باشی‌؟ آیا به فضا رفته اید؟ آیا به کرهٔ ماه رفته اید؟ چند تا جایزی نوبل گرفته اید؟ چند تا آکادمی علوم دارید؟ چند تا فیلسوف دارید؟ خاتمی فارس نفهم در جواب میگوید غلط کردم گوه زیادی خوردم، بجای گفتگوی تمدن ها، بیایید دهان من را بگائید، بجای گفتگوی تمدن ها، بیایید به دهان من بشاشید

 • دوست خدمت دوستان وعلاقه مندان بحث من با موجود درلحاف پوشیدهء افغان بنام (هویت بی هویت) که تا حال این بحث را تعقیب کرده اند عرض ادب دارم!
  طوریکه خواننده گان عزیز بحث من را با موجود ( افغان) بنام (هویت تعقیقب میکنند بدرستی میدانند که ایشان هویت واخلاق افغانی را درسایت کابل پرس? به نحو خیلی شایستهء آن تمثیل میکنند.
  من کلمات ایشان را هرگز نمیخواهم با دشنام بالمثل جواب بگویم اما خدمت این بیمار روانی عرض میکنم که:
  من تمام حرفهایم را دریک پیام میگنجانم وبعد میروم دنبال کار خود، ولی وقتیکه باز صفحهء کابل پرس را بازمیکنم می بینم که چندین پیام مختلف در پاسخ به همان یک پیام بنده نگاشته شده است.
  مشورهء من خدمت ایشان این است که ازین حالت روانی خودتان را نجات دهید، این ازدست پاچگی روانی جناب عالی نماینده گی میکند. درقدم دوم؛ من زمانیکه از روحانیون ایران دوست داشتنی تعریف وتمجید بعمل آورده ام؛ دفاع من از آخوند نیست، آخوند نزدمن چه ایرانی وچه اوغانی کدام کریدیت خاص ندارد، ولی صرف خواستم که یک مقایسهء کلی میان آخوند ایرانی وآخوند افغانی که جناب هویت از آنها تربیه واخلاق دینی را فراگرفته است بنمایم، جناب ایشان بازهم میفرمایند که بعداز چین کشور ایران بزرگترین رقم اعدامها را تشکیل میدهد وروزانه مردم ایران ازقفس جمهور اسلامی به خارج فرار میکنند، ایشان گل گفته اند ودر سفته اند، اما این بحث با بحث زبان چه ارتباط دارد؟
  آیا درکشوریکه رقم اعدام ها زیاد باشد معنایش این است که همهء باشنده گان آن سرزمین فاسد استند؟
  آیا ازکوریای شمالی روزانه صدها انسان گرسنه وفقیر ونادار بخاطریافتن یک لقمه نان ونجات ازشر رژیم کمونیستی به کوریای جنوبی فرار نمیکند؟ مگر دراینجا زبان کوریایی مطابق این کشف جدید اوغان محترم مقصر باشد. وهمهء کوریایی ها فاسد وعقب مانده باشند
  آیا ازکشور ویتنام مردم در دوران جنگ میهنی به صدها هزار خانوار به کشورهای غربی پناهنده نشده اند؟ اینجا حتما مطابق تیوری این دوست بیمار روانی اوغان ما تقصیر درخود زبان ویتنامی باید باشد
  آیا بعداز آنکه شوروی ها به افغانستان حمله کردند، و خواهر محترم (هویت امروزی یاتنویر دیروزی ) را با ده ها ر رقاصهء پشتون تبار قندهاری وننگرهاری دررستوران ستارهء کابل به خدمت گرفتند؛ برعکس هزاران خانوادهء افغانستانی مجبور به فرار شدند مگر درین فاجعهء انسانی کدام یک اززبانها تقصیر داشت؟ زبان پشتو؟ زبان فارسی ؟ یا زبان روسی ؟
  امروز که به هزاران کورد ترکیه از ظلم وتبعیض رژیم ترکیه به غرب پناهنده میشود مگر زبان ترکی باید مقصر وضع باشد یا زبان کوردی؟
  امروز که هزاران خانوار سوریه ازجنگ وبمبارد رژیم بشار به ترکیه فراری میشود نقص زبان عربی است؟
  این چه بادی بود که جناب عالی ازوجود تان خارج ساختید عزیزم!
  واما بازهم درمورد خاتمی!
  نخیر! دیوانه عزیز! جهان آن سوالهای شما را ازآقای خاتمی مطرح نکرد که اگر مخترع ومکتشف نداری پس حق صحبت دربارهء گفتگوی تمدنها را نداری؛ بلکه برعکس! آقای خاتمی درمعتبرترین دانشگاه های امریکا کنفرانس داد، وصحبتهایش مورد علاقهء بسیاری از دانشمندان عرصهء علم جامعه شناسی در اروپا قرار گرفت، منجمله آقای سامویل که نظریهء جنگ تمدنها را قبلا مطرح کرده بود، شکست منطقی خودش را دربرابر خاتمی اعلان کرد. برخلاف اینقدر دشنام وناسزا گویی تان؛ خاتمی خیلی خوب درخشید.
  اما اگر ایرانی ها درشرایط حاضر، مکتشف ومخترع ندارند، طوریکه قبلا درپیامهایم خدمت جناب عالی بعرض رسانده ام؛ لا اقل انسانیت وپاکی ونظافت دارند، تو بیچاره که از آن نیز محروم مانده ایی
  فرهنگ واخلاق جناب عالی همین است که همهء خواننده گان عزیز آنرا بچشم سر می بینند، آیا با این اخلاق حمیده (!) تو با یک ایرانی میتوانی رقابت کنی؟
  دوست عزیز! روان تو خیلی پریشان است، پرت وپلا می نویسی، دشنامهایت هرگز به انسانهای نورمال نمی ماند، آقای محترم چمبرعلی خیلی خوب برای تان نوشته است که : "آفرین برشیریکه مادرت برایت داده است"
  من نیز میگویم آفرین به آن والدینی که چنین موجودی را بدنیا آورده اند که به زمین وزمان دشنام میزند. کوشش کن عزیزم که خونسرد باشی؛ کابل پرس میدان بودنه جنگی پدرانت نیست. اینجا منطق واستدلال علمی میتواند خواننده را قناعت دهد که حق چیست وباطل چیست.
  با زور ودشنام وبداخلاقی که خصیصهء فطری اوغانی ات می باشد هرگز خودت خواننده را برحقانیت دید گاهت قانع ساخته نمیتوانی.
  آرام بخواب عزیزم! خدا کند تا فردا صحت یاب شوی
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن خفه شو، همه شاهد بودند که توی پخمه اعداد و الفبای عربی‌ را فارسی‌ جا زدی، همه شاهد بودند که ناتوانی‌ تو در درک زبان انگلیسی‌ باعث شد ملیّت افغانی را با سگ افغانی یکی‌ بگیری، گاو نفهم هیچی‌ حالیت نیست ولی‌ در همه چیز مداخله میکنی‌، خریت تو نامحدود است. و در این خریت بیشتر از همه چیز محاسبات تو در مورد ایران کاملا اشتباه است.

 • افغانستان = افغان . احمق های محترم واضع گپ است افغان = افغانستان . انقدر را خو یک خر هم میداند که ایران= ایرانی پاکستان = پاکستانی تاجک = تاجکستانی اوزبک = اوزبکستان عرب = عربستان هندی = هندوستان

 • بار دیگر خدمت همهء خواننده گان عزیز سلام واحترام تقدیم میدارم!
  این بار برای انسان ساختن موجودی بنام (هویت) که از انسان نفرت پیدا کرده و ازبیغوله های افغانیت سربرآورده وازبنده درمورد حروف والفبای عربی وفارسی واعداد وارقام عربی پرسیده است خیلی خلص از ایشان می پرسم
  جناب محتر اوغان !
  اولا اینکه من خیلی خجالت می کشم که درقرن بیست ویک شخصی را ازجنس افاغنه با این تفکر قرون وسطایی یافته ام که فقط با مزخرفات میخواهد سایت کابل پرس? را به لجن بکشاند. ازخودت اینچنین می پرسم که : آیا زبانهای آلمانی؛ انگلیسی، فرانسوی واسپانیوی، سویدی، دنمارکی، ونرویژی وفینلندی هرکدام حروف والفبای جدا گانه دارند؟
  آیا درنظر جناب عالی باید تمام زبانها ازخود حروف والفبای مستقل داشته باشند؟
  شما در الفبای زبانهای اروپایی چه فرقی می بیند؟
  الفبای زبان اردو با الفبای زبان هندی ازهم چه فرق دارند؟ آیا زبان اردو با بکاربستن حروف عربی میتواند از زبان هندی کاملا جدا دانسته شود؟ ویا اینکه زبان اردو هم زبان عربی دانسته شود؛ آیا میان متکلمان اردو وهندی ترجمان ضرورت می افتد؟
  همین زبان اوغانی یعنی زبان پشتو با بکار بردن رسم الخط عربی میتواند رسم الخط جدا گانه اختیار کند؟ چرا رسم الخط جدا گانه ندارد؟
  الفبا ورسم الخط را با مسألهء زبان چی غرض؟
  من ازین معادلهء جناب عالی سر بدر نیاوردم. میتوانید این را توضیح دهید که زبان عبری با زبان سریانی ازهم چه تفاوت دارند؟ آیا رسم الخط عبری با سریانی یکی است؟

 • پرویز بهمن زیاد مثل سگ من پارس نکن، توی ابله و گاو نفهم در خریت خود چنان ذوب شده‌ای که سعی‌ کردی الفبا و اعداد عربی‌ را، الفبا و اعداد فارسی‌ جا بیاندازی، اینکه میگی‌ آیا زبان‌های نروژی، دانمارکی، انگلیسی‌، فرانسوی حروف و الفبای جداگانه دارند چه ربطی‌ به بحث ما دارد؟ این اصلا ماهیت خریت تو را کتمان نمیکند، اگر یک انگلیسی‌ از الفبا لاتین استفاده می‌کند، اینقدر صداقت دارد که بگوید لاتین را من به وجود نیاورده ام، ولی‌ تو دشمن صداقت هستی‌ و در روز روشن حروف و الفبای عربی‌ را فارسی‌ جا زادی، در خریت خود از این نیز فراتر رفته به این دلیل، سر ما منت گذاشتی که از الفبای فارس استفاده می‌کنیم. تو صداقت نداری چونکه مانند خاتمی، احمدی نژاد، مصباح یزدی معتاد فساد، دزدی و دروغ گویی هستی‌،

 • بح بح!
  خواننده های عزیز به این چرندیات دیوانهء افغان توجه فرمایند:
  اگر یک انگلیسی‌ از الفبا لاتین استفاده می‌کند، اینقدر صداقت دارد که بگوید لاتین را من به وجود نیاورده ام، ولی‌ تو دشمن صداقت هستی‌ و در روز روشن حروف و الفبای عربی‌ را فارسی‌ جا زادی، در خریت خود از این نیز فراتر رفته به این دلیل، سر ما منت گذاشتی که از الفبای فارس استفاده می‌کنیم. تو صداقت نداری چونکه مانند خاتمی، احمدی نژاد، مصباح یزدی معتاد فساد، دزدی و دروغ گویی هستی‌،
  پرسش : اینکه انگلیس ها صداقت دارند ومیگویند که حروف الفبای ما بزبان لاتین است. امروز خود زبان لاتین کجاست آیا کشوری درجهان وجود دارد که بگوید زبان من لاتین است؟
  آیا زمانیکه تخنیکران عرصهء نرم افزاری؛ زبانها را درکیبورد ها جا بجا میکنند؛ با اضافه نمودن حرف Ä, Ö, Å در زیر نام آن زبان علامهء (SW) که مخفف SWEDISH در زبان انگلیسی وهمچنان (SV) که مخفف (SVENSKA) درزبان سویدی است؛ زبان لاتین می نویسد یا زبان سویدی؟
  آیا زمانیکه یک سویدی میخواهد آن حروف را درکیبورد رایانه اش جابجا کند آنرا بنام لاتین ضبط میکند یا حروف سویدی؟
  آیا هنگام محاوره ؛ خریدار به دکاندار چه میگوید که کیبوردی را ضرورت دارم که همان چند حرف اضافی سویدی را داشته باشد ویا اینکه میگوید کیبوردی را کار دارم که درآن حروف لاتین باشد واما صدای حروف سویدی را بدهد؟
  آیا جناب عالی ازکدام انگلیس شنیده اید که گفته باشد اگر لاتین ها نبودند ما گنگ می ماندیم. ما ممنون احسان لاتین ها استیم
  آیا فارسی زبانها گفته اند که رسم الخط ما عربی نیست؟ آیا کدام ایرانی را سراغ دارید که گفته باشد رسم الخط شان عربی نیست؟
  آیا با اضافه نمودن حروف: پ/ چ/ گ/ ژ مرز میان عربی وفارسی جدا نمیگردد؟
  پرسش دیگر این است که : آیا کاشف این حروف خود عربها استند؟
  آیا قرآن درابتدای نزولش بالای پیامبر اسلام باهمین رسم الخط امروزی نازل شده است؟

 • دوست عزیزیکه عکس پیدا شدن جد بزرگوارش خوشحال خان ختک را اینجا آورده است شهکار کرده است. درعکس دوم هم نظریهء مولوی بجلیگر ثابت گردیده است.
  تصویر افغانیکه میخواهد با فرهنگ آیس کریم خوری آشنا شود

 • جناب هویت:
  بجیث یک فرد بی طرف می خواهم در این مورد نظر خویش را در مورد موقف غلط شما در دفاع به افغان و افغانستان و ابراز نمایم. شما از روی منافقت ورذالت در دفاع از افغان و افغانستان قرار دارید! دلیل چیست؟ افغانستان و افغان شامل ارزشهاست ولی شما از یک طرف ارزشهای افغان و افغانستان را قبول ندارید و از طرف دیگر لاف از افغان و افغانستان دوستی می زنید. رذالت هم از خود حد و مرز باید داشته باشد ولی رذالت یک افغان بی حد و مرز است! دلیل؟ احمد شاه مسعود رسما قهرمان ملی افغانستان است ولی شما رذیل لاف از افغانستان دوستی می زنید ولی قهرمان ملی افغان و افغانستان را قبول ندارید. لطفا یک پاسخ قناعت بخش ارائه فرمائید که رذالت شما برای افغان و افغانستان دوستی بالای کدام معیار ها و ارزشها استوار است؟

 • پرویز بهمن خفه شو، خفه شو، خر نفهم در ترکیه از الفبای لاتین استفاده میکنند، وقتیکه از یک ترک می‌‌پرسند از چه الفبائی استفاده میکنی‌، میگوید لاتین، نمیگوید این خط من است. پرویز بهمن خفه شو، تو چرا الفبا و اعداد عربی‌ را ، الفبا و اعداد فارسی‌ جا میزنی? *************************************باب ارزش افغانی چیست؟ باز هم تکرار می‌کنم من هیچ تعصبی به ملیّت افغانی ندارم، شما میخواهی‌ ملیّت هزاره و کشور هزاره را داشته باش، برای من قابل احترام است، تنها ارزش صداقت است، صداقت، راستی‌، این یعنی‌ خط و الفبای دیگری را اگر استفاده میکنی‌، صادق باش و بگو این الفبای عربی‌ و اعداد عربی‌ است نه فارسی‌، همانطور که ترک‌های ترکیه میگویند از الفبای لاتین استفاده میکنند و ادعای تملک این الفبا را ندارند.

 • زبان به زور سوته
  دین به زور سوته
  ملیت به زور سوته
  زندگی به زور سوته
  مردن به زور سوته
  وحدت به زور سوته
  صلح به زور سوته
  مکتب به زور سوته
  سیاست به زور سوته
  ورزش به زور سوته
  تربیت به زور سوته
  به افغانستان خوش آمدید!!!!!
  پیش از ورود سرتان را برای خوردن یک سوته پایان بگیرید. ۱۰۰ افغانی یک سوته.

 • جناب نابغه ونظریه پرداز عرصهء جامعه شناسی وزبان شناسی بنام (هویت)هرگز به پرسش های بنده عطف توجه نمی فرمایند وفقط عاشق دشنام بازی خودشان می باشند. این علامت دیوانگی وجنون خودخواهی می باشد که با این عمل شان خود میزان اخلاق و ناسالم بودن روان شان را بخواننده گان به نمایش میگذارد. واگر ایشان هرقدر با همین شکل وشیوه به نگاشتن همچو پیامها ادامه بدهند اخلاق افغونی خویش را بیشتر به نمایش میگذارند ومن نیز ایشان را ماندن والا نیستم تا که کاملا وی را رسوا نساخته باشم.
  ایشان چنین ارشاد فرموده اند:
  پرویز بهمن خفه شو، خفه شو، خر نفهم در ترکیه از الفبای لاتین استفاده میکنند، وقتیکه از یک ترک می‌‌پرسند از چه الفبائی استفاده میکنی‌، میگوید لاتین، نمیگوید این خط من است.
  پرسش: آیا زمانیکه یک ترک تبار میخواهد درعرصهء نرم افزاری برای جاسازی زبان ترکی در مینوی زبانها در رایانه اش درقطار زبانهای مروج دنیا نام زبانش را انتخاب کند آیا زیر نام زبان مورد نظرش زبان ترکی نوشته شده یالاتین؟
  بهمین ترتیب وقتیکه یک پاکستانی میخواهد زبان اردو را در‍ کیبورد رایانه اش جابجا کند آیا نام زبانش که در جهان نرم افزاری ‍ که الفبای عربی است اردو انتخاب میکند یا عربی ؟
  آیا یک پختون زمانیکه میخواهد زبان افغونی یعنی سگ شکاری را درکامپیوترش جاسازی کند آنرا زیر نام الفبای عربی انتخاب میکند یا زبان پشتو؟

 • نابغهء محترم افغان بنام هویت میتوانند بفرمایند که درحروف لاتین در زبان ترکی آیا موجودیت این حروف مرز میان زبان ترکی را با دیگر زبانهای اروپایی از حروف لاتین استفاده میکنند مشخص نمیکند؟
  آیا باداشتن همین حروف یک ترک زبان ترکیه میتواند بگوید که زبان ترکی بخاطر استعمال الفبای ترکی مانند دیگر زبانهای اروپایی است که از الفبای واحد استفاده میکنن؟.
  Ğ Ş Ç Ö Ü

 • بهمن تاجیک قلابی دورگه(مانند عبدالله کمپودر)، در باره کلمه افغان و سگ شکاری زیاد پافشاری نکن بیسواد، کسی بنام هویت بدرستی در این مورد توضیح داده اند. خاک بر سر کلهء بی مغزت کنند با این مزخرف گویی هایت. خجالت هم نمیکشد بیسواد.

 • دوستان سلام! هرچند من مطمئن نیستم؛ اما تا آن جایی که عقل م قد میدهد، الفبا زبان عربی بر گرفته شده از زبان فارسی است و...

 • سلام و احترام به همه دوستان کابل پرس? ! متاسفانه نبودم ، تااینجا که من بحث بهمن و اقای هویت را مطالعه کردم ، بهمن بیچاره کاملا با قحط دلایل مواجع است و یک شکست بیشرمانه منطقی خورده است... اصلا بحث درباره رسم الخط فارسی بود، که این داکتر بی سواد ( بهمن ) گفت که اگر رسم الخط فارسی نمیبود ، شما نمیتوانستید، که اینجا نظر خودرا بنویسید ، بعدا اقای ( هویت ) بریش در چارچوب علمی ثابت کرد که این رسم الخط فارسی نی بلکه عربی است... حالی بهمن بیچاره مثل اب برده واری، گاهی به یک شاخه دست میاندازه، گاهی به شاخه دیگر ... که صد فیصد خنده اور است، این بیچاره میگه که رسم الخط هندی و اردو یکی است ، حالی این بیچاره گک به این نمیفامه که رسم الخط هندی و اردو یکی است یا جدا ... باز میگه که زبان لاتینی در کجاست؟؟؟ فقط زبان لاتینی وجود نداشته و نه هم داره ... داکترک بیسواد من بریت میگم ، که زبان لاتینی اگر علم نیست ولی کلید بسیاری علوم است... زبان طبابت است، زبان تخنیک است، ولی افسوس که قیمت ترین وخت خوده با تو بی سواد ضایع میکنیم ...
  دوهم : اقای لومانی میگه ، که رسم الخط عربی گرفته شده از فارسی است ... ما استقبال میکنیم ازین ادعا میان خالی ... حالی با اقای لومانی است که با استدلال و اسناد علمی انرا ثابت کنه ، یا الله و بسم الله ...

 • جناب جمبر علی محترم سلام! من خدمت خواننده گان عرض کردم که مطمئن نیستم که اصل رسم الخط عربی بر گرفته شده از زبان فارسی است؛ همچنان که مطمئن نیستم که رسم الخط فارسی بر گرفته شده از زبان عربی است و.. این کار نیاز مند زمان و تحقیقات تخصصی را میطلبد! اما آن چیزی را که مطمئن هستم، قدامت چندین هزار ساله فرهنگ و تمدن زبان فارسی است! روشن ترین ادعا در این امر، آیین زردشتی است و...
  جناب جمبر علی! جناب شما اگر هم اوغان تشریف داشته باشید، که تشریف دارید؛ این همه فارسی ستیزی وضدیت با آن برای دوستان افاغنه مان نا سپاسی تاریخی محسوب میگردد. زبان اوغانی شاخه کوچک از زبان فارسی میباشد؛ که در سایه غنا مندی آن کم و بیش به رشد و بقا خویش تداوم بخشیده است. شما اشعار و آثار فرهنگی گذشته گان را مطالعه بنمایید،اگر از تعصب کور کننده دست بردارید؛ تاثیر ژرف زبان و فرهنگ فارسی را بر پیشینیان تان به خوبی مشاهده خواهید نمود و... پس نیاز ی نیست تا به این گهواره تمدن « فرهنگ و تمدن پارسی» این قدرلگد پرانی نمود!

 • فارسی را چند سگ نمیتوانند خراب کنند!!!
  چرا این سبک مغزان پتان ،خوبی پشتو را در خرابی فارسی میبینند؟؟

 • مثل سگ از هر سو .....

 • باتشکر فراوران از فرزانه گان عرصهء ادب ونویسنده گی هریک محترمان میراحمد لومانی وجناب زریالی که با دلایل مقنع وعلمی همچنان به شکل مصور، لاطائلات پادر هوای اوغانهای سلیمان کوهی بی فرهنگ را رد کرده اند ولی این طایفهء بی هویت هرگز شرم وحیا ندارد وهرگز ازمرکب لجاجت ویکدندگی خودشان پائین شدنی نیستند ومن نیز بخاطر اینکه این صفت ذاتی این موجودات هرزه را نمایان نموده باشم به بحث خودم با این بی هویت ها ادامه میدهم تاهرچه بیشتررسوایی شان عالمگیر شود.
  درقدم اول، چمبرعلی یاهمان نادر نام اوغان که درین چند روز منتظر بود تا ازهمتبار غول خود بنام هویت چیز علمی را بخواند دید که گند رسوایی رفیق اش بحدی بالاگرفت که خود (هویت) نام نیز دیگر حاضر نشد تا به این بحث ادامه دهد؛ بناء چمبرعلی بخاطرجبران این رسوایی بعداز چند روز انتظار بار دیگر خودش را ظاهر ساخت وحالا با تردستی میخواهد بحث را به انحراف بکشاند که آیا رسم الخط فارسی ازعربی گرفته شده ویا برعکس آن عربی از فارسی.
  درحالیکه این بحث اصلا میان من وهویت مطرح نبود ونیست.
  علت تمام دشنام بازیهای (هویت) بمن وایرانی های همزبانم؛ این است که من برایش نوشتم: همین زبانیکه ازبرکت آن دررایانه ات بامن تفاهم میکنی ازبرکت کار ایرانی ها حروف فارسی درآن جابجا گردیده است؛ ومن منحیث یک همزبان فارسی، بوجود ایرانیهای عزیز همزبانم افتخار میکنم.
  اوغان هویت باخته زیر نام (هویت) با ادبیات واخلاق که ویژه ذاتی شان است بمن درجواب نوشت که : تو گوه میخوری، دهن ایرانی ها گائیده ام، ایرانی چه باشد که بمن حروف فارسی درکامپیوترجابجا کند ومن ممنون کار ایرانی باشم؛ این حروف والفبای که من با آن می نویسم عربی است نه فارسی.
  درحالیکه این موضوع را حتی یک طفل یک ساله که چشمانش با رایانه وکیبورد آشنا میشود میداند که حروف فارسی، با اضافه نمودن حروف (پ) (ژ) (گ) (چ) مرز خودش را ازعربی جدا میکند.
  حالا من پرسش خیلی کوچکی از ایشان مطرح کردم که افغانی نابغه!
  درین شک نیست که بسیاری اززبانهای دیگر مانند پشتو واردو هم رسم الخط والفبای عربی را استعمال میکنند، آیا در کیبورد رایانه های شان زبان شان وحروف الفبای شان بنام زبان عربی درج شده است ویا زبان ملی وقومی خودشان؟
  آیا انگلیس ها واسپانوی ها، فرانسوی ها سویدی ها دنمارکی ها که همه حروف والفبای لاتین را بکار می برند آیا زبانها خودشان راهم باید بنامهای زبان خودشان یاد کنند ویا اینکه همه بگویند که بخاطریکه حروف والفبای ما لاتین است پس زبان همهء ماهم لاتین است؟ آیا شما درجایی چنین استدلال مزخرف را شنیده اید؟
  جناب ایشان دوباره دشنام دادند که تو خر نفهم ساکت باش ، اگریک ازترک بپرسی که چه می نویسی ، اومیگوید من به حروف لاتین می نویسم.
  من دوباره چند تا حروف لاتین را که درزبان ترکی هیجا وصداهای مختلف را ازنظر صوتی میرساند برایش نمونه دادم وپرسیدم که آیا با اضافه نمودن این علامه ها بالای رسم الخط لاتینی زبان ترکی ازبقیهء زبانهای که آنها هم عین حروف ورسم الخط را بکار می برند جدا نمیشود؟
  آیا یک کیبورد که همان چند حرف ترکی را درخود نداشته باشد میتواند یک ترک زبان ترکی ازآن برای نوشتن یک مقاله بزبان ترکی کاربگیرد؟
  پس اگر همین ایرانیهای عزیز همین چند حروف که مرز را میان عربی وفارسی جدا میکند درنرم افزارهای جهانی جابجا نمیکردند مگر این کاررا عربها برای جناب (هویت) ویا آقای چمبرعلی میکردند؟
  حال که ایرانی های همزبانم چنین خدمتی را برای زبان فارسی کرده اند آیا ایشان را باید دشنام بزنم ویا اینکه از ایشان باید شکرگذاری کنم؟ آیا لازم است که برایش بگویم بر پدر تو پدر سگ ایرانی لعنت که حروف فارسی را درکامپیوتر جابجا کردی ویا اینکه برایش بگویم: همزبان عزیزم ! بتو افتخار میکنم؛ تو ازمن استی ومن ازتو؛ زبان من وتو یکی است زبان مادری من وتو یکی است من وتو پروردهء دامان پرعطوفت یک مادرهستیم وشخصیتهای من وتو دریک فرهنگ پرورش یافته است، میان زبان ناصرو خسرو قبادیانی بلخی وسنایی وخواجه هرات وعمرخیام وفردوسی ورودکی وعنصری بلخی ومولانا و حافظ وسعدی هیچ تفاوتی وجود ندارد همهء ما پروردهء دامان پاک همین حوزهء فرهنگی استیم وایران بزرگ ملت واحد ما وشما را تشکیل میدهد، باید زبان فارسی خودرا مانند زبان عربی درسطح منطقوی گسترش بدهیم ، چنانچه که بحمد الله تاجیکان؛ امروز دوباره برسم الخط نیاکان شان برگشته اند ورسم الخط سریلیک جایش را آهسته آهسته به الفبای فارسی میدهد واین یک بشارت خیر می باشد.
  ویا اینکه برعکس مانند هویت بگویم: تو بد کردی ایرانی مادرجنده، بر پدر زبان فارسی لعنت، زبان فارسی ، زبان احمدی نژاد است زبان مصباح یزدی است، من، تو زبان فارسی ات بخاطر مصباح یزدی واحمدی نژاد می شاشم، زبان فارسی، زبان عقب مانده است، غیر ازشعر وشاعری دیگر چیزی ندارد، این پرویز بهمن زنا زاده است، او درفرهنگ ایرانی ذوب شده است، جز ایران وایرانی دیگرجیزی را پیش چشمش نمی بیند.
  حالا شما بگوئید که کدام یک ما، ازمنطق انسانی کارگرفته ایم وکدام یک ما درقعر گنداب گمراهی وضلالت دست وپا میزنیم ؟
  بگذریم از استدلالهای منطقی جناب لومانی که همین زبان پشتو خودش یک بخشی از زبان فارس باستان است که بدبختانه هرگز انکشاف نکرد ودر محدودهء طویله های حیوانات با شبانها وچراگاه ها وجنگهای قبیلوی باقی ماند،
  دراشعار شاعران بزرگ این قبایل مانند: خوشحال ختک، عبدالرحمن مومند مشهور به رحمان بابا، حمید ماشوخیل وغیره به هزاران واژهء ناب فارسی پیدا میشود که ازنظر معنا نیز همان معنای فارسی اش را در ذهن خواننده ویا شنونده تداعی میکند.
  حالا این من واین هم (هویت بی هویت) واین هم (چمبر علی هزارچهرهء جاسوس) بفرمائید تمام پیامهای من و(هویت) را دوباره مرور کنید که من چه نوشته ام وایشان چگونه واکنش نشان داده اند.
  آیا همین واکنش های غیر اخلاقی واحساساتی شان کفایت نمیکند که خواننده را به این قناعت برساند که ایشان ازنسل انسان تشریف ندارند؟ بازهم قضاوت باخواننده ء کابل پرس? است.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • سلام و احترام مخصوصا به اقای محترم لومانی ! یک ادعای علمی وختی که ادم هیچ سند و دلیل علمی نداشته باشه ، مطرح کردنش به حیثیت علمی یک نویسنده ضربه میزنه ... اگر مطمئن نبودی چرا ادعا کردی؟؟؟ ... دوم : گفتی که من فارسی ستیزی میکنی، هیچگاه این کار را نه میکنم و نه کردیم ، اگر در کامنهای مه یک کلمه را توهین به ملیت های افغانستان را پیدا کردی ، یا به کدام زبان دیگر افغانستان توهین کرده باشم ، نشان بتی ... ولی برعکس تو لومانی بزرگ ؟! نویسنده چیره دست ، و نابغه و به گفته داکترک بیسواد اعجاز افرین، چی حق داری که به زبان و قوم کسی دیگه ، توهین میکنی؟؟؟ مثلیکه در کامنت بالا هم به افغانها توهین کردی ... اصلا مشکل درین است که شما و اشخاص مثل شما، نه تربیه فامیلی دارید و نه به زبان و قوم خود احترام قایل هستید، اگر میبودین ، هیچگاه به یک قوم و یک زبان دیگر توهین نمیکردین ، ولی باوجود این همه خالیگاه های اخلاقی که شما دارین ، من به خود حق نمیتم ، که به قوم کسی توهین کنم و نه هم کردیم .... تو منحیث یک انسان مودب و با اخلاق از دشنام های بهمن بد اخلاق چی تعبیر داری ؟؟؟
  سوم : گفتی زبان پشتو شاخه فارسی است هاهاهاهاها بسیار جالب است ... تو بحیث یک نویسنده گک چیره دست ، به کدام دلایل ایرا ثابت میکنی، که زبان پشتو شاخه زبان فارسی است ... در حالیکه زبان پشتو گرامر جدا گانه ، خصوصیات زبانی جداگانه و بسیار ویژه گیهای جداگانه داره که یک زبان مستقل باید داشته باشه ... لطفا جواب بتی

 • جناب جمبر علی محترم سلام!
  من در بحث بالا هیچ گونه نشانه یی از اهانت به برادران افاغنه نمیبینم؛ هرچند وجب وجب تاریخ ملت و مردمم زخمی از جفا و استبداد این قوم میباشد. هرچند هرگاه زمینه ولو اندک برای شان فراهم گردیده شده است، خود و داشته های فرهنگی و هویتی ام را به سلاخی گرفته و به یغما برده اند و...! وا ما باز هم من به عنوان یک انسان مرتبط به همین عصر، گفتارم هیچ گاه محدوده ادب و نزاکت را خدشه دار ننموده است. هرچند که باز گویی حقایق تلخ و ناگوار میباشد.
  جناب شما و امسال شما در عصر تمدن مرا و همتبارانم در گوشه کنار همین سرزمین سر میبرید؛ پس از من چه توقعی میداشته باشید! وطن را به یغما برده اید و نسلم را به بند و زبونی کشیده اید، و آنگاه از من مملو از درد سخن خوش توقع مینمایید و..؟! بگذار این سخن خوش را دلقکان و آنان که ایمان و وجدان خویش را در فاضلاب ده و قریه شان دفن نموده اند، نثار شما و ارباب قبیله تان بنماید و...! من گفته ام که زبان اوغانی شاخه جدا شده از بدنه زبان فارسی است و..آقا جان اگر قبول ندارید، چه خوب!! بگذار زبان شما، کشور شما سرزمین و مملکت شما جدا باشد و از ما جدا. چقدر خوش و میمون است این جدای و دوری..

 • زبان پشتو مثل فرانک اشتاین یک چیز مخصوص خود است. از هر زبانی، چیزی را خوش کرده و به یکریگر وصل کردهاند. الفبا را از یک جا، گرامر را از جایی دیگر. از نظر علمی پشتو هیچ چیز از خود ندارد. دشمنان فارسی در ارگ نشسته اند و این چمبرک طبل انها را میزند.

 • سلام به جناب محترم میراحمد لومانی بزرگمرد، زریالی عزیز اندیشه مرد!
  شما خواننده های عزیز درهمین سایت کابل پرس? شاهد شکست قطعی منطقی شمله داران فرهنگ اوغانیت باشید. بحث ازکجا آغاز شده واین جاسوس هزار چهره گک اوغان چنبرک آنرا میخواهد بکجا بکشاند. اول این عنصر بی حیا وپر رو که لاف شکست مرا دربارهء رسم الخط عربی وفارسی همراه با آن بداخلاق دیوانهء دیگرش بنام (هویت) اعلام کرده بود چرا اندرباب همان موضوع بحث را ادامه نمیدهند وجواب نمیدهد که دشنام زدن شان به ایرانیها وفارسی زبانها چه انگیزه داشت؟ کسیکه درهمین ستون بیش از ده ها مرتبه مرا ودیگرفارسی زبانها را خر؛ مادرزنا زنازاده توصیف کرده ودرکلماتش جزاز گائیدن دهن ، شاشیدن بدهن؛ وغیره رانده؛ کسیکه بخش بزرگی از فارسی زبانانان را خر خوانده است؛ وهمین چنبرک بی غیرت به آن دیوانه لقب عالم ودانشمند را بخشیده وحتی برایش نوشته که شیر مادر برایت حلال باد که دربرابر پرویز بهمن قرار گرفته ایی. اما حالا با دیده درایی وپررویی که خاصهء این طایفهء بی غیرت است به جناب میراحمد لومانی از اخلاق وعفت کلام داد سخن رانده ودرضمن پرسشهای بی ربط را دربارهء گرامر زبان پشتو وفارسی بمیان آورده است تا مسیر بحث را منحرف سازد.
  واقعا جاسوس بی حیا هیچ نوع مرز اخلاقی را مانند اسلافش برسمیت نمی شناسد.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • جناب میر احمد لومانی، پرویز بهمن بی‌سواد برای خود چالهٔ سیاهی کنده است که امکان فرار از آن چاله نیست، شما چرا خودتان را به این چاله سیاه می‌‌افکنید؟ اصلا آیا میدانید بحث از کجا شروع شد؟ بهمن پرویز بی‌سواد ادعا کرد که در زبان انگلیسی‌، انگلیسی زبانان افغانیها را سگ شکاری می‌‌نامند، ما با دلیل ثابت کردیم این بهمن خرفت نفهم است، و اطلاعاتش در مورد زبان انگلیسی‌ ناقص است، این خر نفهم فکر کرده بود که زبان انگلیسی‌ مثل زبان فارسی‌ است که فارس زبانان ایرانی‌ عرب را سوسمار خور، ترک را ترک خر، افغانی را قاچاقچی و بلوچ را پابرهنه می‌‌نامند، در مورد زبان فارسی‌ انگاه علم شما به اندازهٔ جهل پرویز بهمن است، من گفتم ترک‌های ترکیه میگویند این خط ماست ولی‌ ما از الفبای لاتین استفاده می‌کنیم، پروی بهمن در روز روشن خط، الفبا و اعداد عربی‌ را الفبا، خط و عداد فارسی‌ جا انداخت، حس تملک ،حرص تملک به این میگویند، ملتی که هیچ چیز ندارد و با دستاورد دیگران برای خود تاریخ جعلی، زبان جعلی، الفبای جعلی و کلمات جعلی می‌‌سازد. با خواندن مطالب شما بیشتر به این مشکل فکر می‌کنم که چرا یک کشور متمدن و پیشرفته فارس زبان وجود ندارد.

 • پرویز بهمن خرفت، گفتار نیک‌، انیدیشه نیک‌، کردار نیک‌، ر از زرتشت در این صفحه زده، در زیر آن میخوانیم راه در جهان یکی‌ است و آن راه راستی‌ است، حالا عواقب ملتی را که در سطح شعار مانده، و در باطن جز دزد چیز دیگر نیست را ببینید، (((((( اخباری از ایران، سرزمین دزدان )))) )))))ایران در میان ۱۹۷ کشور جهان رتبه ۱۹۱ را به دست آورده و جزو بدترین کشورهای ناقض آزادی مطبوعات شده است. )))))))کیفیت زندگی مردم ایران «۶۲ رتبه» تنزل کرده است((((ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز جمعه، ۱۳ اردیبهشت، خبر داد که رتبه کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی پنج سال اخیر ۶۲ رتبه تنزل کرده است.
  به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، ارسلان فتحی‌پور در این باره گفت که «شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است».
  وی افزود که این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که «هزینه زندگی در ایران ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است و حتی گرجستان و آذربایجان دو پله بالاتر از ایران ایستاده‌اند».

 • اقای لومانی ! من فکر میکنم ، که در تاریخ همه اقوام افغانستان مرتکب اشتباه شده است، چی پشتون ، چی هزاره ، چی تاجک ... به نظر من نباید تاریخ تکرار شوه ، نظر به گفته ی شما - گذشته را صلوت اینده را اختیاط ... اگر تنها پشتونها را مقصر بدانیم، یک بی انصافی کلان خوات بود...
  دوم : من از تو نه توقع چاپلوسی دارم ، نه توقع ای را دارم، که مرا به بهترین نام مخاطب کن و نه توقع ایرا دارم که به من دشنام بتی ، هر چی که دلت است، هر طور که میخواهی ، هر قسم که تربیه و سرشتت اجازه میته به همو رقم رفتار کن ... ولی وختیکه خود را نویسنده مینامیم ، نباید در بحث علمی دشنام ها و دو زدنها را جای بتیم ... مثل که داکتر بی سواد پرویز بهمن تبصره های خوده علمی میدانه ولی سراسر دو میزنه و از جهالت و نادانی نزدیک است بکفه ...
  و در باره زبان اوغانی! که گفتی شاخه جدا شده از فارسی است_ نی صاحب ایطور نیست . پشتو و فارسی هر دو زبان های خواهر استند ، فکر میکنم تنه این دو زبان اریایی سنسکریت است.
  درباره ی ائین زردشت باید بگویم ، که ائین زردشت به زبان اوستایی و به رسم الخط اوستایی نویشته شده است.

 • جناب جمبر علی سلام! شما فکر میکنید؛ اما من استبداد سه صد ساله افاغنه در افغانستان را با گوشت و پوست و استخوانم لمس مینمایم! استبدادتاریخی این قوم این سرزمین را به سرزمین سوخته، و این مملکت را به ویرانه تبدیل نموده است؛ که باز تاب آن جنگ و جهالت است، و فرار انسان ها از این سرزمین! گاه جهالت و تعصب انسان را کور مینماید. این کوری تن وذهن « وجدان » گاه تا به سر حدی پیش میرود که یک افغان به راحتی هزاره را سر میبرد، خانه و دارایی اش را به یغما میبرد، و زن و بچه اش را در خیابان های کابل به حراج میگذارد. امید وارم جناب شما وجدان تان زنده باشد و روح انسانی در وجود تان جاری و..آنگاه درد من و امسال مرا درک خواهی کرد و.. گفته یی که در افغانستان همه اقوام مرتکب اشتباه شده است؛ میدانم و با شما موافق هستم. اگر به جنگهای هزاره و تاجیک در افغانستان در دهه های هفتاد کالبد شکافی صورت گیرد؛ رگه های از شیطنت های برادران افاغنه در ان جا به خوبی از طریق استاد سیاف و جناب گلبدین نمایان است و..شاید بگوی که هزاره ها نیز میخ به فرق دیگران کوبیدند و.. دوست من بعد از سه صد سال استبداد و خوشنت و تحقیر بر علیه مردم و ملیت هزاره، در واپسین ازادی های توام با خشونت و انارشیسم، از یک هزاره بیسواد چه توقعی میتوانی داشته باشی و.. اما ریشه این عصبیت ها در عملکرد استبداد و خشونت سه صد ساله شما افغان ها نهفته بوده؛ و تا هم اکنون نیز تداوم داشته، وانتها آن نیز نا پیدا است ... اما راجع به زبان فارسی و پشتو، همین قدر که اعتراف کردی که این هردو زبان خواهر اند، این بیان گر خویشاوندی این زبان و عقلانیت شما است هرچندمن معتقد هستم که زبان اوغانی شاخه کوچکی جدا شده از زبان فارسی است. من به جناب شما پیش نهاد میکنم که به جای بازی با الفاذ، کمی خلوت نموده با خود، وجدان، خدای تا خلوت بنمایید و..

 • سلام به جناب محترم لومانی صاحب ! گفتی که " اگر به جنگهای هزاره و تاجیک در افغانستان در دهه های هفتاد کالبد شکافی صورت گیرد؛ رگه های از شیطنت های برادران افاغنه در ان جا به خوبی از طریق استاد سیاف و جناب گلبدین نمایان است و." اگر این اتهام شما را قبول کنیم، به یک باور روبرو میشیم ، که بزرگان تاجک و هزاره ، بسیار بی عقل و بی خرد بودند. ایا اینها ایقه درک و عقل نداشتند، که شیطانت بزرگان پشتون را به چشم پوشیده قبول میکرد ؟؟؟
  دوم : گفتی که " شاید بگوی که هزاره ها نیز میخ به فرق دیگران کوبیدند و.. دوست من بعد از سه صد سال استبداد و خوشنت و تحقیر بر علیه مردم و ملیت هزاره، در واپسین ازادی های توام با خشونت و انارشیسم، از یک هزاره بیسواد چه توقعی میتوانی داشته باشی و.. " من کاملا گپ ترا قبول میکنم ، سر چشمه تعصب کور، جهل و بی سوادی است ، که متاسفانه همه مردم افغانستان به این مرض مهلک مصاب استن ...
  سوم : بلی پشتو و فارسی زبانهای خواهر استند، مه منحیث یک ادم با سواد به هر اندازه احترامیکه به زبان پشتو دارم ، به زبان فارسی هم دارم و باید داشته باشم ... این زبان زبان کشور ماست و زبان هموطن ماست ... ولی در علم زبان شناسی ، شاخه و تنه بسیار فرق میکنه، اگر بگوییم ، زبان پشتو شاخه زبان فارسی است ، به این معناست که فارسی تنه و پشتو شاخه است ، در حالیکه اینطور نیست ، هر دو زبان ( پشتو و فارسی ) شاخه های زبان سنسکریت است و پشتو و فارسی دربین خود رشته خواهری داره ... اگر در این باره اسناد و مدارک علمی داری، که پشتو شاخه زبان فارسی است ، میتانی ارائه کنی تا ما هم بفامیم ...

 • بار دیگر خدمت همهء خواننده گان عزیز وخدمت دوستان محترم خصوصا میراحمد لومانی ودیگران عرض ادب دارم!
  محترم (هویت بی هویت امروزی یاتنویر وبابر دیروزی) باز بار دیگر ازمخفیگاه های قبیلوی اش بیرون شد وچنددشنامی را نثار بنده ودیگر فارسی زبانهای عزیز منجمله همزبانان ایرانی من نموده است که قابل شکایت نیست.
  از دوستان عزیزیکه این بحث مرا با جناب هویت نابغهء ملک افغان دنیال نموده اند میخواهم که یکبار دیگر به خوانش مطالب من یا این اعجوبهء خلقت مراجعه کنند که من چه می نویسم وایشان چه جواب میدهند:
  من نوشته ام وبار دیگر تکرار میکنم که ازبرکت ایرانیهای عزیز وبافرهنگ؛ من وتو صاحب زبان کامپیوتری شده ایم اگر ایرانیهای عزیز نبودند هیچ عرب واوغان وپاکستانی وچینایی چنین امکانات را دراختیار فارسی زبانان جهان قرار نمی دادند.
  جناب ایشان برمن می تازند که:
  خر! ساکت شو، این کار ازبرکت ایرانیها نیست این حروف الفبای عربی است وایرانیها حس تملک وحرص تملک دارند وآنرا بنام فارسی جازده اند. آیا خوانندهء عاقل به یاد همان ضرب المثل مشهور نمی افتد که گفته اند: من چه میگویم؛ تنبوره ام چه میگوید.
  اول اینکه درکجا ایرانی ها اعداد وحروف الفبای عربی را بخود تملک نموده اند
  دوم آیا با اضافه نمودن حروف (پ) (ژ) گ) و(چ) کدام انسان احمقی درجهان حروف فارسی را عربی میخواند؟
  جناب نابغهء افغان استدلال فرمودند که زمانیکه ازیک ترکی می پرسید چه می نویسد اومیگوید من به لاتین می نویسم
  آیا درمینوهای نرم افزاری زبانهای که باحروف لاتین نوشته میشود این حروف مخصوص صدا دار وبی صدا درزبان ترکی بنام لاتین ثبت شده ویا ترکی؟
  آیا ترکی که خریدار یک کیبورد بزبان ترکی باشد درصورت نبود همان حروف مخصوص که درزبان ترکی آواهای مخصوص دارند بقیهء حروف لاتین را درکجای بدن خود بزند؟ آیا او توانایی نوشتن بزبان ترکی را خواهد داشت؟
  آیا درینجا بحث تملک مطرح شده است؟
  جناب افغان اعصاب خراب ؛ با این همه دشنام دادن های شان به ایرانی ها چه سندی دارند که ایرانیها الفبا ورسم الخط عربی را مال پدر وپدرکلانهای خودشان اعلام کرده اند؟
  اما آمدیم بالای این موضوع که چرا ایرانی ها ترک ها را خر وعربها را سوسمار خور میگوید؟
  من وارد بحث های تاریخی ودشمنی های عرب وترک وفارس نمیشوم؛ صرف همین قدر ازجناب ایشان می پرسم که اگر به زبان ترکی آشنایی دارند؛ میتوانند بگویند که خود ترکها درزبان ترکی شان (عرب) یا (اراب) بکدام حیوان صدا میزنند؟
  آیا فکر میکنید که ترکها از ویروس برتری جویی قومی وعرب ستیزی کاملا وجود شان معافیت پیدا کرده است؟
  آیا عربهای عراق کوردهای عراقی را بچشم انسانهای دست دو و غول ونافهم نگاه نمیکنند؟
  آیا ازفکاهی های طعنه آمیز ومسخره ایکه اعراب عراقی برضد کوردهای عراقی درست کرده اند اطلاع دارید؟
  آیا ترکها درترکیه کوردها را موجودات حقیر نمیداند؟
  چگونه میتوانید بحیث یک انسانی که درقرن بیست ویک زنده گی دارید تمام این رسوبات باقی مانده ازدوره های جنگ ودشمنی میان اعراب وفارسها وترکها را دال برخوبی وبدی همان ملت بدانید، آیا این همه رسوبات جا مانده از دوره های خصومت دلالت به این میکند که یک ملت کاملا نژاد پرست وملت دیگر کاملا خوب وبی عیب تلقی شود؟
  واما دربارهء سگ بودن نژاد افغان:
  آری! من به نقل ازصفحهء بیست ودوم دیکشنری،( لونگ مان) چاپ امریکا که مدرن ترین لغت نامهء انگلیسی به انگلیسی است به شکل مستند معنای نام افغان را خدمت خواننده گان عزیز پیشکش کرده ام وبازهم اگر ضرورت دارید که کاپی آنرا خدمت تان درپیام بعدی اینجا بنگارم.
  من نوشته ام که درزبان انگلیسی افغان اسم است نه صفت
  همان اسمی که برساکنان وباشنده گان این کشور بکاررفته همان اسم درمورد سگ شکاری نیز بکار رفته است. ازنظر تمام انگلیسی دان ها صفت وموصوف درقسمت افغان وافغانی درزبان انگلیسی با اضافت حرف (I )درپهلوی نام Afghan معنا پیدا میکند.
  مانند: Afghani music
  Afghani food وغیره،
  حالا که خود انگلیس ها نام سگ شکاری را افغان گذاشته اند وجناب عالی وهمفکران تان بدون ارائهء یک سند علمی ازعلم حیوان شناسی؛ آسمان وزمین را بهم می بافید که خدا یک خدا است این سگ افغان نسل اولی اش از افغانستان به اروپا برده شده وبعد بخاطر مکان اولی اش نام افغان را بخود گرفته است، دلیلی که هیچ سند علمی وموثق ازنژاد آن سگ در دست ندارید؟
  اما من این اسم را نگذاشته ام ونه هم علاقه دارم که کسی بنام سگ شکاری یاد شود، من صرف همین را گفته ام که نام افغان برخلاف دیگر نام کشورهای جهان یگانه نامی است که باسگ شکاری گره خورده است، هرچه زودتر باید تغیرکند. اگر میخواهیم که پشتونها را ازین توهین تاریخی نجات دهیم باید به ازبین بردن این نام دست بکارشویم. من نوشته بودم که اگر (افغان) یک لفظ قابل افتخار می بود چرا پشتونهای پاکستان آنرا مال خودشان نمی ساختند وحق هم داشتند زیرا نفوس پشتونهای پاکستان ده چند نفوس پشتونهای اینطرف مرز است، آنها باوجودیکه باور دارند که پشتون وافغان بالای مردم واحد بکار میرود ولی آنها ازخیر این نام گذشته اند وخودشان را افغان نمیگویند، ونام قومی شان را بنام افغان درشناسنامه های پاکستانی شان وپاسپورتهای شان درج نکرده اند وامروز درشهرپشاور کسی را که اوغان میگویند همان صفت مهاجررا در دم اش پیوند میزنند. همان زنده یاد بشیربلور نوایسهء خان دوسره درزمان حیاتش گورنر ایالتی صوبه پشتوتخنوای خیبر بود گفت که من افغان نیستم، من پاکستانی هستم وپشتون هستم؛ خاک افغانها اشغال شده، جنگ طالبان درآنجا جواز دارد واینجا سرزمین خدا داد پاکستان است جواز ندارد.
  ازنظر اخلاقی؛ اگر شخص جناب عالی (افغان) تشریف دارید؛ هیچ مانع وجود ندارد چون خودتان نماد مجسم اخلاق افغانی استید وبا بکاربردن این زبان گفتگو درنوشته های تان؛ خودتان افغان بودن یعنی سگ بودن تان را بخواننده گان به اثبات می رسانید.
  عقب مانده گی ایران:
  دوست عزیز! اگر این انتقاد را یک امریکایی بکند جا دارد، یک فرانسوی بکند جا دارد، یک انگلیسی وروسی حتی یک بنگالی بنگلدیش بکند جا دارد ولی توکی؟ وتوجی؟
  ازقدیمها ضرب المثل مانده است که: خر ازهمه گنده تراست ولی آب خوردنش را جاهای بلند انتخاب میکند"
  این ضرب المثل شامل حال جناب عالی میشود که خودت افغان استی؛ به قول مولوی بجلیگر ازنژاد خر تشریف داری، کشورت درگنده گی بسر می برد، اخلاق انسانی وآداب گفتگو را هم طوریکه خواننده ها مشاهده میکنند یاد نداری، منطق نداری، انسانیت نداری، ادب وعلم نداری، نمک ناشناس ومتجاوز بالای زبان مادری ات استی، پس تو عالی جناب، خودت چه تاریخ وچه تمدن داری که بالای ایران اعتراض داری؟
  من درپیامهای قبلی ام خدمت جنابعالی نوشته بودم که ازگنده گی؛ حتی پایتخت کشورت قابل زیستن نیست، آیا برایت شرم نیست که بالای یک کشور پیشرفته تر ازخود می تازی؟
  جوابش باخودت وباخواننده گان عزیز است
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن خزعبلات تو تمامی ندارد، احمق نفهم کامپیوتر چه ربطی‌ به زبان فارسی‌ دارد؟ خاک بر سرت یکبار با این زبان فارسی‌ که بدون کلمات عربی‌ سکتهٔ مغزی می‌گیرد، خواستی‌ سر ما منت بگذاری که‌ای خلق شما از از الفبای فارسی‌ استفاده می‌کنید، نه عربی‌ ، حالا اینترنت هم به دلیل زبان فارسی‌ در اختیار ما آماده، خاک بر سر الاغت، احمق نفهم، زبان فارسی‌ ، زبان علم و تکنولوژی نیست، این اینترنت هم اگر کسی‌ بخواد منتی سرمان بگذارد، حق کسانی‌ است که آن را به وجود آورده اند

 • جناب هویت!
  جناب عالی که باهمین زبانی که آنرا زبان علم وتکتالوژی نمیدانید درهمین کابل پرس? به خالی نمودن باد وبخاراوغانی تان پرداخته اید ومی پردازید، من پرسش های قبلی ام را ازجناب عالی مطرح میکنم وهرگز برایتان اجازه نمیدهم که بحث را به انحراف بکشانید. آیا شما بحیث یک فرد اوغان اصیل ویا هم غیر اصیل ومختلط ازنژاد تاجیک وپشتون ویاترک پشتون زبان اوغانی کشورتان (پشتو) را زبان علم وتخنیک میدانید؟ زبان علم وتخنیک خودتان درکجای تاریخ وزمان قرار دارد؟ بازهم اگر ایرانیهای نازنین همزبان من نمی بودند باوجودیکه جناب عالی این زبان رازبان علم وتخنیک نمیدانید جناب عالی باکدام زبان قادر به خارج نمودن اینقدر باد وبخار تان می شدید؟ موضوع تملک را که جواب ندادید ونتوانستید درمورد آن یک سند بیاورید که ایرانیها الفبا ورسم الخط عربی را مال خودشان اعلام کرده باشند حالا میگوئید که زبان فارسی زبان علم وتخنیک نیست، خوشبختانه این موضوع ؛ بحث مرا باشما تشکیل نمیدهد، اگر زبان فارسی زبان علم وتخنیک نباشد، زبان عربی با آنهمه قداست دینی و وسعت جغرافیوی متکلمانش درعرصهء تخنیک وعلم در درجهء صفر قرار دارد وهیچکسی شاهد یک اختراع علمی درجهان عرب ویا ترک نبوده است. شما پرسش مرا جواب بگوئید!
  شما که اینقدر بزبان فارسی وفارسی زبانان توهین میکنید آیا همین تخنیکی که در دسترس جنابعالی قرار دارد کار ایرانی هاست یا ازپشتونها یا ازعربها یا ازترکها؟

 • پرویز بهمن خاک بر سرت،تو در دنیای خریتت نمیبینی که ایرانی‌ها به کشور‌های عربی‌ فرار میکنند، به ترکیه فرار میکنند، همین برای تو الاغ کافی‌ است که به برتری علم، پیشرفت و آزادیها در دنیای عرب و ترک نسبت به ایران و فارس‌های نازنینت ایمان بیاری.

 • جناب هویت!
  به این مسایل ات من تگ تگ پرداخته ام مثل اینکه جناب عالی حافظهءتان را ازدست داده اید. اگر فرار مردم ازچنگال رژیم آخوندی دلیل به بی فرهنگی وعقب مانده گی ایرانی ها وفارس ها بکند؛ من برایت قبلا گفتم که درقرن بیست ویک این بی فرهنگی شامل بسیاری ازشهروندان کشورهای جهان میشود به هزاران اوغان خر؛ زیر نام تیم های ورزشی؛هیت های عالی رتبهء دولتی حتی درسطح وکلای پارلمان وغیره امروز به مجردیکه پایشان به اروپا وامریکا میرسد ازهمان فرودگاه اول به مقصد های نامعلوم به غرض دریافت یک زنده گی انسانی ازجهنم اوغانستان فرار میکنند. این را نیز جناب عالی فراموش کرده اید که یکی ازشرکت های هوایی رسمی بنام کام ایر ازطرف دولت امریکا متهم به قاچاق انسانها وتجارت مواد مخدر شده است.
  . به همین ترتیب فرار سوری ها را درنظر بگیر
  بهمین ترتیب کوردهای عراقی را درزمان صدام درنظر بگیر
  بهمین ترتیب فرار لیبی ها درزمان قذافی دیوانه درنظر بگیر
  بهمین ترتیب فرار تونسی ها ومصریها را درزمان مبارک و بن علی درنظر بگیر
  بهمین ترتیب کوریای های شمالی را درنظر بگیر
  وصدها گروه های قومی افریقایی وآسیایی را درنظر بگیر
  جناب عالی چرا به پرسشهای من پاسخ نمیدهید.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن، تو گفتی‌ مگر دنیای عرب و ترک به کجا رسیده که ایران و فارس نازنین تو به آنجا نرسیده، من گفتم ایرانی‌ به دوبای، قطر، شارجه، ترکیه، آذربایجان فرار میکنند. این تو هستی‌ که کم حافظه هستی‌، کم حافظه که هیچ کم عقل نیز هستی‌ چونکه فکر میکنی‌ الفبای عربی‌، الفبای فارسی‌ است، از تخنولوژی و علم نیز چیزی حالیت نیست چونکه فکر میکنی‌ زبان فارسی‌ این اینترنت را در اختیار ما گذشته

 • هاهاهاهاهاهاها هویت جان ! سوالهای مشکل را ازین بیچاره ها نکن، که خودت میفامی اینها بیسواد استند ، ازین بیچاره ها تنها امید دشنام دادن ، بی عقلی و چاپلوسی ، را میتوان کرد، اینها صد فیصد میفامه که در راه غلط روان استند، ولی نمیتانه یک چند تومان را از دست بته ... ازیخاطر به هموطنان خویش دو میزنه و گر نی هر روز به ده ها قومیان این بهمن بی سواد و لومانی در ایران به دار اویخته میشه ، ولی کجاست وجدان بیدار و عزت نفس که ازین مظالم رژیم پارسی خود یاد اوری بکنه ...

 • جناب چمبر علی‌، به این خبر از ایران دقت کن، این کشوری است که پرویز بهمن بی‌ سواد به آن افتخار می‌کند، فکر میکنی‌ کسانی‌ که ایران را اداره میکنند چقدر به علم مدیریت واقف هستند؟ @@@@@@@@@@@@@افزایش سرسام آور قیمت ها بهمراه تورم افسارگسیخته و افت شدید ارزش پول ملی، اکنون باعث رشد 8 برابری قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی شده است.
  به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، رضا حسین پور، معاون دفتر بیمه های سلامت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی!! گفت: ”به رغم اینکه در ۱۰ سال گذشته تعداد دانشکده های دندانپزشکی ۳ برابر و تعداد دندانپزشکان کشور۲ برابر شده است، اما سطح شاخصهای سلامت دهان و دندان در جامعه بهبود چندانی نیافته است. طی دو سه سال گذشته تاثیر تحریمها و همچنین تغییرات ناگهانی نرخ ارز، باعث شد تا قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی به یکباره ۷ تا ۸ برابر افزایش یابد“.
  پایان خبر./.

 • بله از یک طرف آخوند های پارس احمق و از طرف دیگر طالبان وحشی پشتون.
  این دنیای ما شده. در افغانستان گردن میبرند و در ایران به دار میزنند. یکی به نام ازبک و تاجک و هزاره و شیعه و کافر و دیگری به نام قاچقبر و افغونی.
  اما چرا پشتونهای با غیرت که داد از وحدت ملی دارند این برادر های حرامی خود را انسان نمیتوانند؟؟ چرا مثل ادم گفتگو نمیتوانند؟ چرا همیشه باید قتل عام باشد و وحشت؟ ایا این نشان دهنده فرهنگ یا کلتور، است؟
  به ایران و اخوند کاری ندارم. چون مثل امریکا و پاکیستان از خریت پشتون و هزاره و تاجک استفاده میکنند. اقای چمبر علی، راستش را بگو خرج دور دسترخانت را کی میده؟

 • هویت از این بگو که افغانستان چرا در ۲۵۰ سال پیشرفت نداشت؟ ما را به ایرا ن چی. نفت دارند و مثل تو را با یک بوجی پول میخرند.

 • جناب محترم زر یا لی، نفت به چه درد می‌خورد وقتیکه عقل وجود ندارد؟ ببین ژاپن اصلا نفت ندارد، با حرف شما موافقم، ما ملتی‌ هستیم که اسیر آخوند‌های پارس، طالبان آدم کش، و شاه دزد دزدان رضا خان کبیر شده ایم، در وجود همه ما، هم طالبان آدم کش وجود دارد، هم آخوند فارس مثل مصباح یزدی که این یکی‌ مراد پرویز بهمن بی‌ سواد است، هم دزد بزرگ پارس رضا خان

 • اقای زریالی ! من هیچگاه نمیگم که طالبان مردم خوب استند، واقعا که مفکوره طالبانی نه اساس اسلامی داره و نه اساس انسانی... اونها هم مزدور استن ، ولی مزدوران انترنتی مثل بهمن ، لومانی و غیره هم کمتر از طالبان وحشی نیستند ، اینها هم شب و روز در این کوشش استن که دربین مردم افغانستان تفرقه بیاندازه و زمینه ی مداخله را به ای ایس ای و اخوندهای منفور ایرانی مساعد بسیازه ...

 • نابغهء افغان چنین ارشاد میفرمایند:
  این تو هستی‌ که کم حافظه هستی‌، کم حافظه که هیچ کم عقل نیز هستی‌ چونکه فکر میکنی‌ الفبای عربی‌، الفبای فارسی‌ است، از تخنولوژی و علم نیز چیزی حالیت نیست چونکه فکر میکنی‌ زبان فارسی‌ این اینترنت را در اختیار ما گذشته
  فکرکنم که بحث رسم الخط والفبای عربی وفارسی را این اوغان نابغه ازسر میخواهد بگیرد. من پرسش خیلی مختصر از ایشان نمودم که درکجا ایرانی رسم الخط عربی را به خود تملک داده اند.
  اما ایشان صرف بدشنام اکتفا کرده اند وسخنان تکراری را بار بار می نویسند وازنوشتن آن هم جناب شان خسته نمی شوند . مقالهء اخیر من مبنی بر بی فرهنگ بودن بخشی از افاغنه درکشور سویدن که همین اکنون قرار دارد بازهم نشان میدهد که تحصیلکرده های پشتون اگر فرهنگ ولغت نامهء سویدی - فارسی نمی بود امروز مانند جت ها درسرک های سویدن باید گدایی میکردند که میکنند.
  آنعده پشتونهای که در بزرگ سالی به سویدن تشریف برده اند وزبان فارسی بلد نیستند از تعلیم وتربیه نیز محروم مانده اند وبه کارهای خیلی پائین ویا هم سوسیال خوری اکتفا نموده اند ولی آنعده که درکابل بازبان وفرهنگ ادبیات فارسی آشنا بودند توانستند که تحصیلات خویش را درسنین بزرگسالی در رشته های مختلف ودرکشوری مثل سوید ازسر بگیرند. یک نمونه اش همین دکتر غیرتی است که بوی گند غیرتش حالا درمطبوعات سویدن مشام انسانهای آنجا را آزار میدهد.
  باز هم همان پرسش قبلی ؛ همین امکانات تفاهم تخنیکی را درسایتهای اینترنتی ونرم افزارها بزبان فارسی را اگر ایرانی ها نکرده اند کدام اوغان ویا عرب ویا ترکی ویا کوردی انجام داده است؟حتی درعرصهء تقاضای پناهنده گی وترجمهء مطالب افاغنه اگر ایرانی ها نمی بودند شاید بسیاریها ازنعمت دریافت پناهنده گی محروم می ماندند.
  یک دوست عزیز که خود شاهد عینی وقایع گذشته است میگوید که زمانیکه ما به سویدن آمدیم درکمپ پناهنده گان کاندید اکادمیسن اعظم سیستانی ا‍کادمیسن همراه دختر ونواسه اش نیز تشریف آورده بودند. دولت سوید صدور اقامه را برای افغانستانی ها بحالت تعلیق در آورده بود. همهء ما بشمول همین کاندید اکادمیسن نمیدانستیم که مشکل خودمانرا با کدام مراجع حقوقی سویدن درمیان بگذاریم. یکی دو تا ترجمان اوغانی که ازطریق تیلفون ویا مستقیم میان ما ومقامات سویدنی ترجمه میکرد از سر و رویشان نفرت می بارید زیرا آنها ازنسل مجاهدین دهه های هشتاد میلادی بودند که به نظر ما بجشم کافر وکمونیست میدیدند وهیچ رهنمایی درست نمیکردند.
  رهنمایی نمیکردند که هیچ. حتی تخریب نیز میکردند وپست صحنه به مقامات سویدن معلومات غلط را میدادند. پس غیر از همین ایرانیهای همزبان دیگرکسی بما قابل اعتماد نبود.
  همین کاندید صاحب اکادمیسن حتی ازنوشتن یک عریضه بزبان فارسی ویا آنچه که خودش دری میگفت عاجز بود. بناء همه بدامان ایرانیها خودرا انداختیم وآنها راه های حل را بما نشان دادند ومانیز ازآنها بحیث ترجمان استفاده میکردیم. چشمیدید یک شاهد عینی واقعه
  اما حالا این آقا برهرچه ایرانی وفارسی زبان است دشنام میزنند.

 • پرویز بهمن ، خیلی‌ بی‌سوادی، تو میگویی که کدام ترک، عرب یا کردی در حد زبان فارسی‌ اینگونه پیشرفت کرده است؟ خاک بر سرت، تو که این اندازه از پیشرفت عرب و ترک ئا آگاه هستی‌، ولی‌ در مورد این کشور چنین گستاخانه قضاوت میکنی‌. باز هم میگم خاک بر سرت من هیچ اشاره‌ای به پیشرفت دنیای عرب و ترک نخواهم کرد تا در دنیای خرّیت فارس گرائی و پارس گرائی خود خفه بشی‌

 • پرویز بهمن، به عنوان یک افغانی، اگر این کشور تجزیه نیز بشود، من در کنار تو و آخوند‌های ایرانی‌ و پارس و فارس نخواهم بود، آینده من، آینده کشور جدید من در صورت تجزیه، اتحاد با ایران نخواهد بود، دنیای عرب و ترک از هر لحاظ پیشرفت تر از فارس و پارس و کشور آخوند زده، دزد زده ایران توست، به دوبای، شارجه، قطر نگاه کن و به تهران نگاه کن، به استانبول، باکو نگاه کن و به تهران نگاه کن

 • جناب هویت بی هویت شما مثل فاحشه ها به زرق و برق نگاه میکنید. اما ما به هویت مان! هویت مان به ترک و عرب نمیماند! اعمار سرزمین مان با هویت اصیل فارسی در گرو مفاخر ایران باستان سر لوحه کار مبارزاتی مان میباشد! به آخوند های احمق ایرن امروزی هم کاری نداریم. این خامنه یی ترک تبار ایران را درست رهبری ننموده است و..

 • جنابان هویت و چمبر علی،
  اگر ایران ، پاکستان، امریکا، عربستان، انگلیس و یا قدرتهای دیگر منطقه جنگ خود را در وطن من و تو به راه انداخته و نه در خانه خود، این از بی غیرتی افغانستان است. در ابتدا سران یک مملکت باید جواب گو باشند . چرا ما اجازه میدهیم که تُشک مبارزه قدرتها باشیم؟ جواب من: چون بسیاری از پادشاهان و سرانش قدرت فامیلی خود را بر قدرت یک ملت واحد ترجیح دادند و میدهند. ای کاش قوم پشتون واحد میبود. سست صفتی سرانش تمام اقوام این کشور را با خود در گرداب خطر انداخته.و این از بی پروایی سران تاجک و ازبک و هزاره هم است، که غلام غلامان شده ایم.
  من اقایان لومانی و بهمن را از نزدیک ملاقات نکرده ام و نمیشناسم. انها تنها نظرشان را دارند و انتقاد میکنند. تنها مینویسند و بحث میکنند. اقای بهمن به خاطر دلایلی که دارند، گاهی احساساتی میشوند. این دلایل را شما نیز دارید و احساساتی میشوید و هر چه به دلتان رسید گفتید. من هم ان را دارم. اما طالب آدم میکشد و نسل کشی به راه انداخته. ای کاش همه طلبان مثل شما میبودند و مینوشتند و با قلم احساساتی میشدند. اما گرفتن جان هزاران انسان و از بین بردن یک زبان زنده دنیا راه نادرستی است که قوم پشتون بیشترین ضررش را میبیند.
  به جای دشمنی با اقایان بهمن و لومانی بروید و دیواری بین مرز افغانستان و پاکستان بگیرید، سلاح را از دست دیوانگان طالب بگیرید و قانون گفتگو را در بینشان رایج کنید. بازبخیر گپ میزنیم و احساساتی میشویم.
  دیگران از خلع سلاح کردن طالبان معذورند. شما زبانشان را شاید بهتر بفهمید.

 • جناب بی‌ وطن، زرق و برق کار هر گاو نفهمی مثل تو و خر خرفت بهمن پرویز نیست، مگر نیو یورک زرق و برق ندارد؟ مگر لندن زرق و برق ندارد، ایران تو با باستان گرائی به اینجا رسیده، زرق و برق بهتر از حلبی آباد‌ها و ویرانه‌های اطراف تهران است. در زمان شاه نیز ایران حلبی آباد داشت، این پدیده در ایران خاص آخوند و ملا نیست، کراواتیش نیز بدبخت کن و گندابی است.

 • گاو نفهم حالا ایران را شناختی‌؟ در ایران، دزدان گاهی‌ کراواتی و کت و شلواری می‌‌شوند، گاهی‌ لباس آخوند و ملا بر تن میکنند، خاک بر سر احمقت

 • نقشه ایران تجزیه شده تهیه شده، اگر این عملی‌ شود فارس نه نفتی‌ خواهد داشت نه گازی، این نقشه را ببینید @@@@@@@@@http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=76774

 • فاحشه بی هویت « هویت » این خامنه هویت اصلی اش عرب هست و تبارش هم که نرک. فار س ها بعد ازغارت گری اعراب و مرگ یزد گرد سوم دیگر اسیر و بد بخت بوده اند. تنها کسی که در این سرزمین کم و بیش خدمت های ارزنده انجام داد رضا شاه خدا بیامرز بود که ان هم پروژه هایش نیمه تمام ماند. آقای بی هویت هویت! ما به فارس و ایران باستان افتخار میکنیم..

 • اقای زریالی سلام ! از بی غیرتی به هر صورت ، ولی از جهالت و بی اتفاقی ماست، اگر ما متحد شویم ، هیچ قوت زورش به ما نخواهد رسید، ولی اگر ایرانی ها روزانه به ده ها جوانان ما را به دار اویزان میکنه و پاکستان روز به روز خاک ما را اشغال میکنه و ما و شما با دفاع ازین دشمنان قسم خورده ، در بین خود میجنگیم ، حیثیت و غرور ملی ما چی خواهد بود ... ببین این بهمن بی سواد ، چند روز میشه با دفاع از ایران بیرق خوده بالا کرده چیزی که به دهنش میایه انرا باد میکنه ...

 • سلام به همهء دوستان خاصتا عالی جنابان هریک، بی وطن وزریالی که دراینجا پیام گذاشته اند!
  دوستان عزیز!
  هدف من ازبحث با این (هویت) که ازفرط بی هویتی نامش را (هویت) گذاشته ودرگذشته زیر نامهای ( تنویر) و(بابر) وغیره با همین ادبیات درکابل پرس به مخالفان خود دشنام میداد این بود که حرامی بودن ایشان را مورد کنجکاوی وپرسش قرار دهم که خوشبختانه به این مقصد نایل گردیدم وپای اشخاص دیگری چون محترم زریالی وبی وطن هم به این بحث علمی کشانده شد.
  آنچه که جناب ( بی وطن) از اصل ونسب رهبر کنونی ایران؛ سیدعلی خامنه ایی فرموده اند کاملا درست وحسابی است، این را نیز می پذیرم که سلطنت فارس ها با هجوم اعراب منقرض گشت؛ آنچه که شاه ایران دروقت وزمانش کرده ویا نکرده من نمیخواهم اینجا آنها را مطرح کنم بخاطریکه این موضوع، غایه وهدف اصلی بحث من با جناب محترم (هویت بی هویت) نیست. آنچه که رژیم آخوندی ایران امروز برسر مردم ایران آورده نیز موضوع بحث من با جناب هویت بی هویت نیست.
  من میخواهم این را بدانم که (پشتونها) ویا آنعده پشتونهای فارسی شدهء خاندانهای محمد زایی وبارکزایی ودرمجموع درانی قندهاری مانند این عالی جناب چرا اززبان فارسی نفرت دارند؟ آیا علت این نفرت ها همانا حرامی بودن آنهاست که آنها پدر گم کرده اند ویا مادران شان آنها را ازپدران حقیقی شان بدنیا نیاورده اند؟ آیا مادران این نوع اشخاص، فارسی زبانهای بداخلاق بوده اند که باشوهران اصلی شان خیانت کرده اند واینها حالا برای گرفتن انتقام ازمادرانیکه درآغوش آنها برای اولین بار گوشهای اطفال شان را با کلمات فارسی آشنا ساخته اند ؛ عقده گرفته اند وحالا به آنها لعنت میفرستند ؟ یا اینکه کدام علت دیگر دارد؟
  آیا این نوع اشخاص حالا بعداز سالها دانسته اند که پدران شان حقیقی نبوده اند و باید دنبال یافتن پدران حقیقی خود شوند ؟ درغیر آن این دشمنی جنون آمیز ونفرت بار ودشنامهای بی رویه بزبان فارسی توسط ( جناب محترم هویت) که هم به زبان فارسی می نویسند وهم آنرا تحقیر وتوهین میکنند چه توجیه منطقی دارد؟ شاید اینجا ذکر قصهء شخصیتی مانند محمد گل مهمند بیجا نباشد که در ابتدای جوانی اش خود اعتراف کرده که یک حرف پشتو گفته نمیتوانست ولی بمجردیکه اصل ونسب خودرا شناخت شمشیر ازنیام برآورد وبرهرچه که رنگ فارسی داشت تازیدن گرفت وبه هزاران جلد آثار فارسی را محو کرد، آیا این دشمنی ها ودشنام زدنها برزبان فارسی توسط اینگونه افراد، عقده های روانی درپشت خود ندارد؟
  این عالی جناب بخاطر نفرتی که اززبان فارسی دارد میخواهد بحث را به کجراهه بکشاند، زبانها دربستر زمان شکل میگیرند، برخی زبانها می میرند برخی ها درزبانهای دیگر حل میگردند، درهیچ یک ازمراحل تاریخی؛ ودرهیچ جامعهء بشری ، هیچ زبانی بخودی خود؛ جدا وبی تاثیر اززبانهای دیگر در دنیا نگذشته که خود به تنهایی عامل پیشرفت ویا عقب مانده گی بخشی از انسانها شمرده شده باشد ، پیشرفت وترقی وتکامل بشری دربستر زمان اگر پنجاه فیصد به زبان ارتباط داشته باشد پنجاه فیصد آن را تلاش وکوشش خود انسانها تشکیل میدهد. زبان یونان باستان را درنظر بگیرید که زبان فلاسفه سقراط وافلاطون وارسطو قبل ازمیلاد مسیح بود، اما امروز در زادگاه همین فلاسفه مردم دست بگدایی وتن فروشی میزنند. در درون امریکایی ابرقدرت جهانی؛ امروز، انسانها از فقر وتنگدستی به فحشا واعتیاد به مواد مخدر رو می آورند درینجا تقصیر زبان انگلیسی چیست؟ من از دلایل این نابغهء زبان شناس افغان هیچ سر در نیاوردم که بدبختی ومشکلات جامعهء ایران با زبان فارسی چه ارتباط دارد؟ اگر ارتباط دارد؟ چرا مشکلات کشورهای دیگر که به عین سرنوشت ایران مبتلا استند به زبانهای بومی شان ربط داده نمیشود؟ مانند کوریای شمالی، سوریه، لیبیای دیروز ومصر دیروز، سومالی، گانا، ساحل عاج وغیره مستعمرات فرانسوی وانگلیسی در قارهء افریقا که زبانهای رسمی شان انگلیسی یا فرانسوی است، این دلایل پادرهوا جز اینکه به حلال بودن وحرامی بودن شان مردم را شکاک بسازند دیگر کدام پیام علمی را درخود نهفته دارند.
  شاید درجهان پیرامونی ما بسا ملل وشعوبی وجود داشته باشند که زبانشان حتی زبان گدایی باشد؛ مانند زبانهای کشورهای اسکاندناوی که مختلطی اززبانهای اروپایی است ولی به پیشرفتهای قابل ملاحظه ایی دست یافته اند، ولی بسا ملل وشعوبی هم وجود دارند که باداشتن زبانهای عریق وریشه دار در دل تاریخ، سنگی را بالای سنگی مانده نمیتوانند. یک نمونه اش همین زبان عربی است.
  جناب محترم هویت بی هویت؛ جامعه شناس نابغهء افغانی (!) اززبان عربی وپیشرفتهای دول حاشیه ای خلیج فارس چون امارات ودبی وقطر وکویت یاد نموده اند وپیشرفتهای آنکشورها را مرهون غنامندی زبان عربی میدانند. چه استدلال مسخره ایی!!!!!!!!!!؟؟؟
  اول اینکه : این (هویت بی هویت) این را هم نمی داند که در غنامند ساختن زبان عربی قبل از اعراب این فارس ها بودند که نقش ایفا کردند، (شرح جامی) معتبر ترین کتاب در(نحو)وقواعد زبان عربی یکی ازماندگارترین اثار علمی امروز دربزرگترین دانشگاه های مصر؛ وعراق از الازهر گرفته تا دانشگاه قاهره وعین الشمس ودانشگاه بغدادتدریس میشود؛ این اثر جاویدانی علمی درزبان عربی از نورالدین عبدالرحمن جامی مشهور به ملاجامی هرات است.
  بهمین ترتیب (سیبویه) بزرگترین نحوی درزبان عربی، اصالت فارسی دارد.
  درکتب حدیث، همین (صحاح ستهء اهل تسنن) مانند : بخاری ؛ ترمذی ؛ ابوداوود؛ نسایی ، ابن ماجه ، مسلم یکی آنها عرب نیستند ولی همین ها بحیث امامان معتبر علم حدیث درزبان عربی ازجایگاه بلند دینی برخوردارند.
  نعمان بن ثابت مشهور به امام ابوحنیفه؛ پدر کلانش ازخوجه سیاران ولایت پروان به عراق کوچیده است ومسکن گزین شده است، اصل ونسب فارسی دارد ولی در دنیای عرب مشهور به امام الاعظم یا پیشوای بزرگ می باشد.
  ولی باوجود تمام این حقایق تاریخی؛ زمانی که (هویت بزرگوار) ازامارت نشین مربوط یازنهء قبلی اش چون امارات: ودبی وشارقه وابوظبی یاد میکنند وآنها را دربرابر ایران امروزی قرار داده ویک مقایسهء جنون آمیز وطفلانه می نمایند این را درنظر نمیگیرند که : چند درصد ساکنان این کشورهای امیرنشین ازنظر زبانی فارس استند، جناب ایشان فقط ازمیان همهء ساکنان این امیرنشین ها فقط همان یازنهء قبلی شان را می شناختند که اصالت عربی داشتند، درحالیکه چنین نیست، دربحرین وامارات متحده عرب ، عمان، قطر ؛ کویت که موسوم به کشورهای حاشیهء خلیج فارس یاد می شوند یک کمیت بزرگی از فارسهای تسنن وتشیع بعنوان شهروندان اصیل این کشورها ازقرنها بدینسو زنده گی دارند. وزبان مادری شان فارسی است، امروز آنها کانالهای مخصوص تلویزیونی خودرا دارند؛ به فارسی می نویسند وبه فارسی حرف میزنند.
  اما با تمام این حقایق تاریخی و واقعی بخاطر فارسی ستیزی های حکام عرب، درمطبوعات عرب حالا این کشورها را بنام (دول الخلیج العربیه) یا کشورها خلیج عربی مسمی کرده اند، بازهم باوجود تمام اینقدر زرق وبرقهای ظاهری؛ درتمام این کشورهای یاد شده یک دانشگاه بزرگ علمی وجود ندارد. تمام ساکنان این کشورها خصوصا طبقهء جوان بعدازختم دورهء ثانوی، راهی کشورهای ماماهای شان دراروپا وامریکا می شوند. آنجا تحصیل نموده ودوباره به وطن خویش عودت میکنند، واگر خوش شان آمد چند قطره آب منی خودرا در شکم های دختران پاکستانی وفلیپینی ولبنانی وافغانی خالی میکنند وبار دیگر میروند دنبال عیاشی های شان، بدون شک که جناب محترم ( هویت) همراه باخواهر محترمهء شان این زنده گی را در دوران اقامت شان درکشورهای خلیج تجربه کرده اند.
  این شیخ های شکم گنده، خارج ازشهرها درباغها ومزارع شان، مردم پکتیای افغانستان را به مزدوری وغلامی گرفته اند، زمین های زراعتی شیوخ عرب در امارتهای:العین، رأس الخیمه، ام القیوین وعجمان توسط اهالی پکتیا وخوست افغانستان وهمچنان اهالی پاره چنار، ومیرانشاه وافریدی که از پدر وپدرکلانهای شان درآنجا اقامت دارند سرپرستی میشود وآنها درآن مزارع همچو غلام ها وبرده های خانه زاد مصروف خدمت به خانها وزمیندان عرب اند. درحال حاضر یک تعداد پسران همین زمینداران به تعلیم علوم دینی نزد شیوخ عرب رو آورده اند وهمین ها اند که ماشین جنگی عربهای القاعده را در افغانستان وپاکستان فعال نگهداشته اند.
  درحقیقت امر اگر درزنده گی خصوصی عربهای کشورهای خلیج دقت کنید، به این نتیجه میرسید که نسل خالص عرب درکشورهای مذکور روبه به انقراض است. این وضعیت تنها شامل کشورهای خلیج نمیشود بلکه کشوری مانند اردن که ازنظر نفتی مانند بقیهء کشورهای عرب غنی نیست از اختلاط نژادی بی تاثیر نمانده است؛ ملک عبدالله دوم پسر ملک حسین ؛ پادشاه اردن هاشمی که مدعی است اصل ونسب هاشمی بودنش به حضرت پیامبر اسلام می رسد ازطرف مادر انگلیس است. او زمانیکه میخواهد به زبان عربی صحبت کند، حکام عرب بالایش میخندند، زیرا درخلال یک جملهء عادی به ده ها واژه انگلیسی ناخود اگاه بزبانش می آید که سبب استهزا وتمسخر دیگران میگردد. حال این زبان عربی ، با اینهمه وسعت وپهنای دینی وتاریخی وغنامندی اش چه اثر سودمندی درزنده گی اعراب بوجود آورده است. سالهاست که درقلب جهان عرب موجودی بنام کشور مستقل (اسرائیل) خودش را به زور بالای ملیونها عرب تحمیل کرده است.
  واما بازبه حرف اولی ام برمیگردم:
  قبلا درجای دیگری ازسایت کابل پرس? ؛ من وهمچنان جناب (باب) نوشته بودیم که ملیتهای غیر افغان خصوصا هزاره ها وتاجیکها درتکثیر وزیاد شدن نفوس ایل جلیل افغان، ازنوع محترم (هویت) که ازنظرقومی پشتون ولی ازنظر زبانی فارسی تشریف دارند در هفتاد سال اخیر نقش عمده ایی را بازی کرده اند.
  این تکثیر ازطریق نسل گیری غیر مشروع درزمان حاکمیت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه مرحوم، پدر معاصر افغانها ( دملت بابا) ودیگرخاندانهای محمد زایی صورت گرفته است.
  فردی بنام رحیم شاغاسی که ازغلام بچگان دربار بود و اصالت پنجشیری داشت؛ یکی ازمقربان دربار خاندان محمد زایی محسوب میشد. رحیم خان درهکدهء آستانهء بازارک پنجشیر بدنیا آمده بود پدرش اورا درزمان کودکی بدربار فرستاد تا باسواد شود وخط وقلم وکتابت را از درباریان فراگیرد. اما رحیم درمیان دیگر غلام بچگان دربار، خیلی زیبا وخوش اندام بود، هرقدر به سن رشد وبلوغ میرسید بیشتر مورد توجه درباریان خصوصا زنان دربار قرار میگرفت، اما او باتمام این خصوصیات زیبایی هرگز نمیتوانست عضو خانواده شود زیرا قوانین سختگیرانهء قبیلوی پشتونی در داخل دربار، اجازه ء ازدواج یک دخترخاندان سلطنتی با یک غلام بچه را نمیداد، بناء بهترین راه حل این بود که او باید درخفا با مهرویان زیباروی محمد زایی خصوصا مادر ملت ، تارهای ظریف عاشقانه را بدواند وگاه گاهی قطراتی از آب منی را درفروج دختران درباری خالی کند. این روش ناپسند غیر شرعی باعث شد که محمدزایی های خارج دربار نیز تحریک گردند و به تقلید ازین روش نسلگیری درخانهء هرمحمد زایی یک نوکر پنجشیری ویا هزاره بحیث آشپز، یا دریور فامیلی، سقاو، وغیره استخدام گردند. دریک گوشهء خانه های لوکس برای فامیلهای دریوران ونوکران وآشپزهای شان محلی برای سکونت شان نیز آماده کرده بودند وهرباری که رئیس خانواده بیرون ازخانه میشد، سقاوها نوکران مردینه با استفاده ازفرصت به کار اصلی شان شروع میکردند که حاصل همان کارها امروز تولد اشخاص مجهول الهویه ای است که زیر نام (هویت وتنویر) وغیره برهرچه رنگ فارسی دارد تف میکنند ودشنام میزنند. حال اگر دوستان غیرازین کدام دلیل دیگری درپشت این همه فارسی ستیزی افرادی ازگونهء (هویت) می بینند میتوانند مارا رهنمایی کنند.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • اسامی کشور‌های جدید که بعد از تجزیه ایران به وجود خواهند آمد بدین شرح است، کردستان، آذربایجان، بلوچستان، عربستان، تورکمنستان یا ترکمن صحرا، لرستان، فکر می‌کنید فارس‌ها و پارس‌ها با کیها متحد خواهند شد؟ کشور فارس‌ها به احتمال زیاد کویر پهناور لوت خواهد بود، و با افغانیهای امثال پرویز بهمن خنگ، بی‌ وطن جاهل، باب شعبان بی‌ مخ هموطن خواهند شد، کشور جدید فارس‌ها نه تنها دیگر گاز و نفتی‌ نخواهد داشت، بلکه از کمبود شدید آب رنج خواهد برد.

 • آگاه باشید و بدانید که حتی یک کشور متمدن و پیشرفت فارس زبان وجود ندارد، اگر وجود داشت تا حالا پرویز بهمن خرفت به خاطر آن کشور گوش ما را کّر کرده بود، کشور ایران بیشتر از هزار سال توسط ترکان اداره شد، ترکان ایران را ۳ زبانه اداره کردند، زبان ترکی، زبان دربار و قسون بود، زبان فارسی‌، زبان شعر و شاعران بود، زبان عربی‌ زبان علم و فلسفه بود، ۱۰۰ سال پیش رضا خان فارس نوکر انگلیس قدرت را به دست گرفت و ایران را یک زبانه و فارسی‌ کرد

 • من چه میگویم تنبوره ام چه میگوید.
  دریکجا مرا نیز درجملهء افغانیها حساب کرده درحالیکه من بار بار برایش تاکید می نمایم که من هرگز نمیخواهم سگ باشم. قضاوت با خواننده های عزیز است.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • اقای بهمن بی عقل ! سگ خو بدون شک که استی، ولی نمیخوایی انسان شوی ، افغانها به تو بی عزت اصلا ضرورت نداره ، تو اگر باشی چی استی و اگر نیستی چی اسمان به زمین خواهد خورد؟
  در زمن همه گپهای اقای هویت را تائید میکنم ، ایران از بس تعصب مثل تندور میجوشه ، و همچنان صد فیصد سیستم طبقاتی در ان حاکم است ... و در عین حال یکی از منزوی ترین کشور جهان است ، که به این حالت نمیتانه زندگی کنه اخر هم تجزیه خواهد شد ...

 • سلام بخواننده گان عزیز کابل پرس?!
  چنبرخان !
  خودت خوب میدانی که من بحث های کهنه را که جناب عالی درآن بارها رسوا شده اید وحتی ازطرف دوستان دیگربخاطر لاطائلات نویسی هایت مورد توبیخ قرار گرفته ایی ازسر نمیگیرم، برای من سایت کابل پرس، خیلی ارزشمند است ومن به آن بحیث یک دانشگاه نگاه میکنم ، برای بنده سایت کابل پرس وهر ستون پیامخانهء آن وجنگهای قلمی ام با مخالفانم ولو زیر نامی که داخل میشوند معنی ومفهوم خاص دارد ونگاشتن وارسال ومرسول پیامها وراه اندازی گفتمان با افکار مخالف نزد من یک هدف علمی وتحقیقی است ولی برای شما وجناب محترم هویت وسیله ایی برای عقده گشایی های روانی است که ازبی هویتی در وادیهای تحیر وگمراهی سرگردان استید وبدین وسیله میخواهید باکشاندن بحث بسوی دشنام وفحاشی واتهام زنی ومنحرف ساختن بحث ازمسیر اصلی آن؛ سایت کابل پرس را به لجن بکشانید. اما این را یقین کنید که درین کار، جناب عالی خودتان را وافکار واهداف سیاسی تان را تحقیر میکنید، با این اخلاق وادبیاتی که شما هم دربرابر یکدیگر وهم دربرابر من ودیگر مخالفان تان بکار می برید، درحقیقت تیشه به ریشهء خودتان میزنید، ودلیل مرا بحیث یک مخالف، تقویت میکنید، مثلا اگر من ازقول مولوی بجلیگر گفته ام: یک تعداد قبایل اوغانی ریشهء قومی شان با خر پیوند میخورد؛
  شاید این نظریه درست باشد ویاهم غلط ولی با ادبیات واخلاقی که درکابل پرس شما وهم قماشان تان ازخودتان بجا میگذارید، تقریبا صحت نظر مرا ثابت میکند . بناء من بار دیگر هم شمارا وهم جناب هویت را توصیه به خویشتن داری میکنم. واین را میخواهم خدمت شما وعالی جناب هویت بعرض برسانم که با دشنام وتوهین وفحاشی هرگز نمیتوانید خوانندهء کابل پرس را به حقانیت نظریات تان باور سازید.
  شما برای یک لحظه تمام پیامهای من وهویت را درهمین ستون مرور نمائید که من چه می نویسم وایشان چه جواب میدهند، استعمال این نوع ادبیات ازطرف شما وجناب محترم هویت، دور ازکرامت انسانی تان مثل این است که پای خری در گِل بند مانده باشد ولی هرقدر زور میزند پاهایش هرچه بیشتر درقعر گِل ولای فرو میرود.
  حالا اگر واقعا شما دونفر جدی هستید وازیک مفکوره ای به قول خودتان ملی(!) برخوردارمی باشید و از آن دفاع میکند، پس کوشش کنید که خودتان را قبل ازهمه به زیور ادب واخلاق انسانی بیارائید وآندم دستهای مبارک تان را به کیبورد رایانهء تان برده وجملات مفید را تقدیم خواننده ها کنید.
  من نظر به دلایل منطقی که داشتم، هم دربرابر محترم (جیران) وهم دربرابر محترم ( ساده دل) با استناد به لغت نامهء (لونگ مان) انگلیسی به انگلیسی معنای ( افغان) را خدمت شان وخدمت شما ودیگر علاقه مندان بحث درمورد سگ بودن نام افغان در زبان انگلیسی درکابل پرس ارائه کردم که تاهمین اکنون هیچ کدام شان دوباره برنگشتند که صحت ویا غلطی نظریهء مرا به اثبات میرساندند.
  این نکته نیز خیلی جالب است که این چندمین بار است که جناب عالی از آقای هویت دفاع میکنید، درحالیکه اگر حافظهء مبارک تان را از دست نداده باشید، همین جناب محترم هویت درپیامهای نخستین خویش بر گور پدر ملیت افغان شاشیده است. برای من جالب است که شما ازیکطرف از ملی گرایی افغانی سربیرون میاورید وازطرف باکسی خودتان را همراه می سازید که علنا بر گور پدر ملیت تان شاشیده است.
  من هرچه نوشته ام ویا می نویسم، دشنام نیست، بلکه بصورت مستند می نویسم، وهمین مستند نویسی های من است که دربسا حالات جناب عالی را به سکوت معنادار وا داشته است یکی ازمقالاتیکه جناب عالی را به سکوت معنی دار واداشته است این مقالهء مستند بنده است که دربارهء رسوایی اخلاقی یکی ازهمین قماش اوغانهای شجاع درسویدن می باشد که جناب عالی چشمان تانرا تاهنوز درباره اش کور انداخته اید وهرگز نمیخواهید دربارهء آن ابراز نظر کنید بخاطریکه خوب میدانید که اگر ابراز نظر کنید بویش بیشتر میشود.موفق وکامگار باشید.
  با احترام
  پرویز بهمن

 • پرویز بهمن، تو عددی نیستی‌ که من حقانیت حرفهای خود را به تو ثابت کنم.

 • ایران را کشور بحران‌ها نامیده اند، یکی‌ باید بپرسد اگر این کشور نفت و گاز نداشت، چگونه شکم خود را سیر میکرد، به تجزیه ایران عقب مانده کمک کنیم تا بحران و عقب ماندگی ایران، به ما سرایت نکند @@@@@@@@@صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی و سال جاری را منفی اعلام کرده‌اند. در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ۱۸۵ کشور جهان ایران در مکان ۱۴۵ قرار دارد. @@@@@@بر این اساس "رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد." به این ترتیب با توجه به میزان افزایش جمعیت که سالانه حدود ۱/۳ درصد برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالارفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر خواهد بود.
  در اغلب کشورهای پیشرفته معمولا رکود اقتصادی به افزایش تورم نمی‌انجامد. وضعیت کشوری مانند ایران که در آن میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش است "رکود تورمی" خوانده می‌شود.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  به نظر من عاشقان ایران افراد خنگ و خرفتی مثل پرویز بهمن، احمدی نژاد، مصباح یزدی، بی‌ وطن احمق و باب جاهل هستند، هیچ ترید به خود راه ندهید ایران بزودی اتیوپی خاورمیانه خواهد شد.

 • افغانستان هم به پاکستان میدهد و هم به ایران. پاکستان زن و خواهر وردک را میزند و ایران زن و خواهر محسنی را. خاک بر سر هویت ها که از ناموس خود خبر ندارند. وای بر حال این سرزمین تا وقتی که رهبرانش از شما و نوع شما باشد. اگر اینه به دست افغانها بدهی خود را نخواهند شناخت.

 • جناب زریالی، تو اگر کمی‌ وجدان بشری در رگهایت جاری بود، به تجزیه ایران کمک میکردی تا خدمتی به بشریت کردی باشی‌. ایران مثل یک غدهٔ چرکین است که عقب مانده گی‌‌ آن، به همه سرایت خواهد کرد، اگر تو قادر به دیدن این قددی چگین سرطان زا نیستی‌، از بدبختی با بیسوادی تو ناشی‌ می‌‌شود.

 • من زمان شاه ایران بودم، فقر و بدبختی در زمان شاه نیز در ایران غوغا میکرد، با خواندن نوشته‌های هویت به مشکلات ساختاری ایران پی‌ بردم، پرویز بهمن در دنیای خیال و رویا زندگی‌ می‌کند، به ترکیه نگاه کنید، نه نفت دارد، نه گاز، ولی‌ به گفته‌ هویت ترک‌ها سخت کار هستند، ولی‌ فارس‌ها فقط دنبال فال بینی‌ و جوک گفتن به ترک، بلوچ، عرب، لٔر و کلّ دنیا هستند،

 • جناب محترم رستم، پرویز بهمن در دنیای رویا و خیال زندگی‌ نمیکند، در دنیای خریت خود در حال خفه شدن است.

 • اقای هویت، مثل اینکه این غده سرطانی شما را خیلی وقت میشه که تجزیه کرده. از چتی گویهای شما معلوم میشود. بوی تجزیه تان همه دنیا را گرفته. گور خود را بکنید. لول

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس