طنز روز

در همین بخش

یک راس تروریست افغان

چهار شنبه 21 آگوست 2019, توسط خالق علی زاده

بد مستی متفکر تقلبی

چهار شنبه 26 جون 2019, توسط خالق علی زاده

د مجلس ریاست غوارو!

دوشنبه 24 جون 2019, توسط جعفر رضایی

جستجو در کابل پرس