صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی

مـواد بی کیفـیت در تعمـیر دیمـوکـراسـی

تعمــــیر دیمــــوکــــراســــی کــــه در آن از مــــواد بی کیفیــــت اســــتفاده گــــردد عمــــر دراز نخــــواهــــد داشــــت !
شمس الحق حقانی
جمعه 21 جون 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تــوجــه شــما را درین باب به مصــاحبــت دوســتانه ای میــان مــارشــال فهیــم و مــولــوی شــمشــیر الــدین خــواصــی
در دامــنه هــای کــوه بابا جلــب می کنــــم :

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صاحب صبر کنین مه هم همرایتان میرم !

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب مه خو ده کوه بالا می شم .

مــولــوی خــواصــی :
می فامم مارشال صایب مه هم همی قصد ره دارم.

مــــارشــــال فهیــــم :
او بیادر کوه بالا شدن کار مفت نیست مه خو بیست سال عمرم مه ده کو تیر کدم.

مــولــوی خــواصــی :
می فامم مارشال صایب ، هیچ کس از شوق ده کوه بالا نمیشه.

مــــارشــــال فهیــــم :
گپ حق ره گفتی مولوی صیب ، مردم اوغانستان بسیار مردم بی پاس و نمک حرام هستند.
مه بیست سال بری شان جهاد کدم ، شب و روز ده کوه همرای مار و گژدم تیر کدم تا که لشکر روس ره شکست دادم و ملک شان ره آزاد کدم .
ده سال دیگه ده دوره پاچاهی کرزی بری شان دیموکراسی آوردم ، سرک های شان ره قیر کدم ، صدها صالون عاروسی و قصرهای شیشه ای بریشان آباد کدم ، ملک شان ره چراغان کدم .

حالی که شکم شان سیر شده و ترنگ شان خوش به فکر انتخابات افتاده و قصد دارند مه ره فالتو مشر ساخته خانه نشین کنن ، یعنی که تمام فداکاری ها و جان نثاری هایم فراموش شد ، اما ای آرمان ره ده گور ببرن ، مه ره میگن مارشال فهیم به خدایی خدا قسم اس تا روز روشن ره سر شان شب سیاه نسازم اگه آرام بانم شان.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب مه درد های شما ره درک می کنم و از همی خاطر شما ره تا سر کوه همراهی میکنم .

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب ازی که مه ره تا سرکوه همراهی میکنن ممنون تان هستم ، اما دلیل اصلی کوه بالا شدن شما چیست ؟

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب مه پیشتر هم گفتم که هیچ کس از شوق ده کوه بالا نمیشه.
مه علیه رسانه های آزاد اعلان جهاد کدم و شما خوبتر می فامن که جهاد ده روی زمین نمیشه پس برای انجام جهاد باید آدم سر کوه بالا شوه.

مــــارشــــال فهیــــم :
او بیادر توعلیه کدام سانه های آزاد اعلان جهاد می کنی ؟
ده ای سالهای آخر که سانه مانه درک نداره ، یاد او سالها بخیر از سانه مندیی شب و روز صدای خاندن های قمر گل ده گوش می رسید و رقاصه های پشاوری شب تا صبح با رقص شان مندیی ره به لرزه می آوردند.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب سانه های آزاد نی بلکه رسانه های آزاد یعنی تلویزیون ها خصوصاً تلویزیون طلوع که در یک مملکت اسلامی رقص زن های نیمه برهنه ره به نمایش میگذاره.

مــــارشــــال فهیــــم :
خواصی صیب مقصر اصلی غرب بی پدر اس ، آزادی زن ها خو ای چیز ها ره داره ، مه همیشه مخالف رقص زن در مجلس ها بوده ام ، یاد او وقت ها بخیر بچه ره زنگ جامن بسته کده تا گل صبح می رقصاندند و دنیا گل و گلزار بود.

سر صفحه روفتگی گل بادام ریختگی
ده پایک ظالم جان زن جامن بستگی

همو وقت ها خیر و برکت هم بود ، ده افغانی ره یک هفته خرچ میکردی و ده آخر هم چند پیسه باقی می ماند ، یاد مرحوم سیفو بخیر که می خاند :

بچه بازی موقوف شد خیر و برکت گم شد

مــولــوی خــواصــی :
بهر صورت مارشال صایب مه خو از سر کوه یک راکت بالای تلویزیون طلوع فیر میکنم تا چند تا رقاصه و سازنده ره به جهنم روان کنم.

مــــارشــــال فهیــــم :
یادت باشه پیش از فیر راکت الله اکبر بگویی که راکت ده خانه کدام مسلمان اصابت نکنه.

مــولــوی خــواصــی :
مارشال صایب خاطر جمع باشین حکمتیار صایب ای چیز ها ره به مه یاد داده.

با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس