صفحه نخست > دیدگاه > اعمال تبعیض یا بازیهای سیاسی؟

اعمال تبعیض یا بازیهای سیاسی؟

رو در رو قراردادن هزاره ها وتاجیکها ازدیر مدت بدینسو به عنوان یک رفتار سیاسی دردستور کارهای آقای کرزی قرارداشته است که تاهنوز اقداماتی را هم دراین راستا به انجام رسانده است. حلقات فکری وسیاسی تاجیکها اما به دلیل چند دستگی ونا پختگی سیاسی و درمواردی هم تحت تاثرعلایق قومی باسیاست های آقای کرزی همنوایی میکنند و از روند تضعیف هزاره ها خوشحال به نظرمیرسند.
هادی ميران
چهار شنبه 30 جون 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عدم موفقیت عبور نامزد وزیران متعلق به هزاره ها از معبر پارلمان افغانستان، خشم نسبتن گسترده ا ی را در جامعه هزاره برانگیخت که در بسیاری از محافل سیاسی ـ فکری هزاره ها، از آن به عنوان اعمال تعصب وتبعیض عریان علیه هزاره ها تعبیر میرود. آقای عزیز رویش نویسنده وتحلیل گرمسایل سیاسی افغانستان ازجمله کسانی است که این رخداد را سایه سنگین اعمال تبعیض وتصب علیه هزاره ها میداند. تردیدی نیست ک اعمال تبعیض وتعصب علیه هزاره ها درافغانستان پشینه دیرینه تاریخی دارد که دست کم تاریخ صدسال اخیر هزاره ها در افغانستان با اعمال تبعیض و تعصب عریان علیه این مردم گره خورده است. اما آنچه که درماجرای به وزارت نرسیدن دو نامزد وزیر هزاره قابل دقت وتامل میباشد علاوه براعمال تعبیض وتعصب بازیهای ظریف دیگری اند که سبب گردید تا این دو نامزد وزیرنتوانند از معبر پارلمان عبور نمایند.

همانگونه که از شمارش آراء ریخته شده درصندوقهای این دو نامزد وزیر برمی آیند، تعدادی زیادی از نمایندگان غیر هزاره نیز به این دو وزیر رای داده اند که هرگاه گراف تعصب وتبعیض براساس ادعای آقای رویش به کارمیرفت بیشتر از پنجاه رای درصندوقهای این دو وزیر واریز نمگیردید. درحالیکه 95 رای برای آقای سرور دانش و 87 رای برای داود نجفی بیانگر نظر مساعد تعداد زیادی نمایندگان غیر هزاره نسبت به این دو نامزد وزیر میباشد. اما اگر قرار باشد که روند تحولات چند ماه اخیر افغانستان باچشم مسلح تر مورد دقت قرار گیرد، پرده از اندام یک بازی پیچیده وخطرناک برافراشته میشود که هدف آن ادغام طالبان درساختار قدرت دولت آقای کرزی میباشد. لذا باتوجه به اهمیت ی که پشتونها درمنظومه منافع سیاسی شان نسبت به این بازی میدهند، گزینه های متفاوتی را که درتسریع وموفقیت این بازی کمک می نمایند، به کارمیگیرند تا این بازی را بدون مواجه بامعابرو موانع جدی به موفقیت برسانند.

یکی از رویکردهای که دراین بازی به صورت ظریف و اما گسترده از آن استفاده صورت میگیرد، ایجادهای تنش برای کنترول وضعیت اضطرارمیباشد که درقاعده بازیهای سیاسی نیز از آن به همین عنوان یاد میشود. آقای کرزی اما درطرح ومدیریت این گونه بازیها تجارب قابل ملاحظه آموخته است که درجریان حاکمیت خود بارها آن را به تجربه گرفته است. گسیل داشتن کوچیها دربهسود و به دنبال آن فرستادن آقای خلیلی در بهسود برای مهارکردن و تحت کنترول درآوردن این تنش در بستر همین قاعده قابل تحلیل وتفسیر میباشد. درماجرای معرفی امزد وزیران متعلق به هزاره ها نیز ازهمین قاعده بازی با هدف ونیت مواجه ساختن هزاره ها با تاجیکها کار گرفته شده است که درصورت گسترش این تنش، مسیر ورود طالبان درساختاردولت آقای کرزی بیشتر هموارتر میگردد. آقای داود نجفی نامزد وزیر هزاره را تمام رسانه ها ومطبوعات داخلی می شناسند که درزمان معموریتش در کمیسون انتخابات باتمام توان درجهت موفقیت آقای کرزی تلاش ورزید و ازموضع او حمایت کرد. باتوجه به این کارنامه، وقتی که او به عنوان نامزد وزیر هزاره معرفی میگردد، هیچ منطق سالم وبی عارضه سیاسی حکم نمیکند که هوا داران دکترعبدالله به صندوق او رای اعتماد بریزند و اورا به عنوان وزیر برگزینند. آقای سرور دانش هم کارنامه بهتر ودرخشان تر ازنجفی ندارد. خیلی ها آقای دانش را متهم میکنند که درزمان عضویتش در کمیسون تدوین قانون اساسی درجهت تصویب نظام ریاستی باتیم آقای کرزی معامله کرده است. رابطه نزدیک او با آقای خلیلی ومعرفی او توسط ایشان نیز میتواند دلیل دیگری باشد که علاوه بر دلایل قبلی نتوانست آرای مورد نیاز را به دست آورد.

بسیار ساده انگاری خواهد بود اگر تصورکنیم که این خالیگاه ها وظرافت ها از چشم آقای کرزی و مشاورین او پنهان بوده ومعرفی این دو وزیر بر اساس تجارب کاری وصلاحیت های علمی ایشان صورت گرفته است. واقعیت این است که آقای کرزی با داشتن پیشفرض روشن از عاقبت سرنوشت این دو وزیر در مجلس شواری ملی، آنها را به عنوان نامزد وزیران هزاره معرفی کرده است تا باتوجه به بیرون داده های کاری شان نتوانند از معبر شورای ملی عبورنمایند. حالا سوال اصلی دراین جا است که درمیان این همه تحصیل کرده و دانش آموخته های هزاره مگر به غیر از آقای دانش و آقای نجفی هیچ کسی دیگر پیدا نمیشود که به اندازه آقای دانش و آقای نجفی ظرفیت وصلاحیت کاری داشته باشند؟ اصولن چرا آقای دانش آقای وزیر قراردادی باشد؟ چرا آقای رویش نتواند به جای دانش بنشیند؟ وخیلی چرا های دیگر. همانگونه که اشاره گردید این دوچهره به این دلیل معرفی گردیدند که وزیر نشوند تا بازتاب این رخداد درنخستین اثر هزاره ها وتاجیک ها را دربرابرهمدیگر قراردهند تا با انحراف افکارعمومی از واقعیت های حیاتی جامعه، مسیر ورود طالبان درساختار دولت باموانع کمترمواجه گردد.

حالا فرض را براین بگذاریم که این دوعزیز باقامت راست ازفلترپارلمان عبورمیکردند و برمسند وزارت می نشستند. درآن صورت کدام گرهی ازمعضل موجود هزاره ها گشوده میشد؟ فرض کنیم که هزاره ها ده راس وزیر مثل آقای دانش، ایلاقی، خدا داد و صفری درساختار دولت آقای کرزی دارند، دراین صورت چه تغیری درشرایط زندگی مصیبت برانگیز هزاره ها صورت خواهد گرفت که تاهنوز صورت نگرفته است؟ آقای دانش وصفری تاهنوز کدام دسته گل خوش بوی ومعطر را برگیسوی پریشان سرنوشت هزاره ها آویخته اند که بعد از این انتظارش را داشته باشیم؟ به نظرمن جناب آقای رویش تحت تاثیر افروزه های احساسات ازکنارخیلی ازواقعیت های دیگر بی تفاوت میگذرد؛ واقعیت های که ناگفته های بسیاری را دردل خود پنهان کرده اند. تفسیری را که اما جناب آقای رویش ازاین رخداد ارائه داده است درست چیزی است که آقای کرزی برای وارد کردن آن درافکارعمومی هزینه کرده است. همانگونه که اشاره گردید فرایند این رخداد درنگاه نخست رو در رو قراردادن هزاره وتاجیکها میباشد و درنگاه دوم انحراف افکارعموی از روند طالبانیزه شدن ساختاردولت که درحال انجام شدن است.

البته رو در رو قراردادن هزاره ها وتاجیکها ازدیر مدت بدینسو به عنوان یک رفتار سیاسی دردستور کارهای آقای کرزی قرارداشته است که تاهنوز اقداماتی را هم دراین راستا به انجام رسانده است. حلقات فکری وسیاسی تاجیکها اما به دلیل چند دستگی ونا پختگی سیاسی و درمواردی هم تحت تاثرعلایق قومی باسیاست های آقای کرزی همنوایی میکنند و از روند تضعیف هزاره ها خوشحال به نظرمیرسند. درحالیکه از چشم انداز قواعد بازیهای سیاسی دربازیهای مثلث گونه به هماندازه که تضعیف تاجیکها به نفع هزاره ها نیست، تضعیف هزاره ها نیز سودی را عاید حال تاجیک ها نکرده و آنها را درتعاملات سیاسی کم بها و بصورت جدی آسیب پذیر می سازد. فرایند برگشت طالبان در اقتدارسیاسی، برای هزاره ها اگر تجدید مصیبت های گذشته باشد اما این فرایند برای تاجیکها بدون تردید مرگ سیاسی خواهد بود که خود بصورت ناخود آگاه به سمت آن حرکت می کنند. اکنون همه براین باوراند که مسیرتحوالات سیاسی دراین کشور به سمت وسوی تاریک و مبهم درحرکت است. هرگاه توافقات آقای کرزی با پاکستانیها وطالبان به ثمر بنشیند، بدون تردید واقعیت های سیاسی دراین کشور به شدت دستخوش تغییر وتحول خواهد گردید و جایش را به واقعیت های جدید سیاسی خواهد سپرد. واقعیت های جدید سیاسی باهرشکل و شمایلی که باشد اما این فرضیه پر رنگ میگردد که شدت بحران درنهایت منجر به تعریف جغرافیای جدید سیاسی درمنطقه خواهد گردید.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • سلام برای همه هموطنان عزیز محترم هموطنان و فارسی زبانان بسیار متوجه باشید که اوغان های میخواهند که تفرقه اندازی کنند که فارسی زبانها را پارچه پارچهکنند وهمیشه وقت اوغنها قبیله ما تا جیکها راه انفیه مذهب گفته فریب دادن
  اما الان مردمی فارسی زبان ها شما اوغنها راه خوب شناختن که شما اوغنها اصلیت یهودی دارند !!!

  • Nawisenda mohtaram wa grami
   az talil wa maqlai por mafhom wa talili tan jahane sepas . omid ke hama hazara ha wa tajik ha wa ham uzbik ha motawajih dasisa hai awghani shawand ke az taraf Karzai daman zada meshawad ..baz ham tashkor aali bud

  • سلام بر تمام دوستان
   اینکه چرا این دو نامزد وزیر رای نگرفتن چند دلیل دارد اول اینکه اقای نجفی پادشاه تقلب در انتخابات بود و اقای دانش شایسته وزارت تحصیلات عالی نبوند اگر قوم پرستی میبود ایشان شاید 20 رای زیاد نمیگرفتن در حالی هر کدام 86 رای گرفتن

 • karzai wa pakistan hta amrica bad az talebha tarh dosti ba alqaeeda ra niz darand. wa ma hazara ha niz dar hich soorat khwahesh doshmani beja ba taleb wa alqaeeda nadarem. jang alqaeeda ba sultan hai arab hast jang taleb brai pashtonistan mazhabi. dar nehaet ma ham ba andazai Bangladish saheb watan wa weqar khwahem shod. i

  • نوشته جناب ميران، در ميان ده ها نوشتار و نظر گمراه کننده و پرت وپلا، اتفاقا بسيار استوار، مستدل و رئالستيک است. آخر رد شدن، شخصی مثل نجفی که صيانت آرای کرزی را چند ی پيش به عهده داشته و بسياری را ناخشنود کرده، چه ربطی به هزاره بودن او دارد!
   رد شدن جناب دانش، مهتمم و همه کاره نشريات حزب وحدت و يارغار خليلی، چه ربطی دارد به قوميت او!
   فردا اگر سلطان علی کشتمندآمد و برای يک پست مهم رای نياورد، چه جای گله گذاری و چسپيدن به قوميت او خواهد بود!احترام. اسد آرام

 • نويسنده عزيز هادى ميران خواهش برادرانه داريم كه يك جند هزاره را نماينده مليت بزرك هزاره زحمتكش و يك جند برادر تاجيك را نماينده تمام مليت با فرهنك تاجك در نو شته هاى خود نياور.اين يك خيانت بزرك به اين دو برادر است.ان جند نماينده بارلمان كه مانند ماش هرطرف لول ميخورند و سالها جناح خودرا تيديل كرده اند, انها افراد مستقل اند و مطابق منافع خود عمل ميكنند.در بسيارى موارد باشما موافقم.راستى همين داود نجفى بد نام و تقلب كار خوش كى ميايد.دربين هزاره ها بسيار انسانهاى لايق است مثلا عوض نبى زاده ويا اروزكانى صدهاى ديكر .جرا ازبين انها كسى را وزير بيشنهاد نكردند كه ابرو ولياقت را داشت.رجع به نا بختكى كفتى يكى را نشان بده كه او بختكى دارد.راجع به خامى بعضى ها تعجب كردى.به مليون هزاره به كرزى راى داد ولى امروز جفا ميبينند.همين مثله بهسود ايا يك شتر جران بايد راكت و راكت انداز داشته باشد.جو خس مزى كه هوا تيز و شعله بيباك است.

 • زورش به خرنرسيد ميزند به پالانش

  بلي برادران عزيز ازمدتي است كه هرجا حرف از راي نياوردن دووزيري پيشنهادي كرزي ازقوم هزاره است وهر كس به نهوه خودش تعبيرميكند، يكي ميگوييد كه نجفي بخاطر تقلب درانتخابات رياست جمهوري راي نياورد و دانش بخاطر ارتباط باخللي وبعضي ها هم ميگوييندكه هزاره ها خود راي ندادند بخاطر كمپاين كردن خود.
  حالا ببنيد
  اگر معيار استعداد وشايستگي بود كدام وزيرديگر بهتر از اين هردودارد
  راي اعتماد نياوردن وناكام بودن چي با 30 راي و چي با 105 راي ناكام ناكام است
  اگرمسله تقلب باعث شده كه آقاي نجفي راي نياورد اوخود فقط درانتخابات وظيفه دارالانشا را داشت ورنه كساني ديگري (خود كرزي كه شخص اول است و عبداله هم در رده دوم پس چرا انها را نمگوييد كه داوود علي نجفي بايدقرباني دهد
  اگر دانش راي نياورد بخاطر مرتبط بودن او با خللي ومحقق پس چرا افراد ديگري مانند:
  بسم اله خان ارتباط با جمعيت وجنگسالارهاي دوران سابق؟
  اسداله خالد شخصي كه متحم قاچاق موادمخدر ؛ تقلب به نفع كرزي درانتخابات، ارتباط تنظيمي با سياف است؟
  انورالحيق احدي كه متعلق به حزب افغان ملت است؟
  وزير اقتصاد كه مربوط حزب اسلامي است؟
  فاروق وردك كه مربوط حزب اسلامي و درانتخابات دور اول وقانون اساسي درتقلب تخلف نقش اول داشت
  ،،،،،
  ،،،،
  ؛؛؛؛؛
  وبلاخره كي واز كدام قوم افراد تعويض شده كه هزاره ها با يد آغاز گر ان شوند

  بلي يك موضوع كاملا مشهود است وان اين با تمام احترام به قوم تاجك
  درطول 3 دهه اخير وبه خصوص درهشت سال اخيرقوم تاجك از رشد وتوان تصميم گيري مستقلانه قوم هزاره ونزديك واشتراك ان درحكومت ونظام را تحمل نداشته و ندارد
  چراكه درطول تاريخ كوشش نموده كه اقوام محروم مانند هزاره و اوزبيك در يك انزوا از طرف پشتون ها قرار گيرد و اين را به نفع خويش ميدانند و ازاين عمل سود برده اند و ميبرندكه دركنار انان يك گروپ ديگري بنام سيد ها نيز قراردارند

  حالام قوم عزيزتاجك بابازنده شدن داكتر عبداله انتقام انرا از هزاره ها مييگيرد بر ميگرديم به همان حرف قديمي كه (زورش كه خرنرسيد ده پالانش ميزند).
  پشتون ها نيزپس ازجدا كردن اين قوم از ديگران وارمينمايد

  به اميد روزي كه هزاره ها از اين انزواها، فقدان رهبريت درست وبا كفايت، تبعيض مذهبي و نژادي، بي اتفاقي سرفراز برون ايد

  • chawki hai nomaishi dar har kojai donia rawaj darad .dar amrika obama dar hind manmohin singh dar pakistan gilani wa dar awghanistan khalili. wali dast hamai shan basta ast.najafi wa danish agar wazir ham mishod hich kari namitwanstand. najafi nakam
   karzai ra besiar dost darad .hal dast najafi wa daman karzai.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس