Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > گــردش چــرخ فلــک

گــردش چــرخ فلــک

گـــردش چـــرخ فلـــک احمـــد ضـــیا مســـعود را از رهـــبری جبـــهه مـــلی به چـــاکـــری چـــوکـــره کـــرزی رســـانـــید
شمس الحق حقانی
دوشنبه 14 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

حبــیبه ســرابی :
جان خاله تو چرا سرخی سفیده زده کالای زنانه می پوشی ای کار خوب نیس مردم پشتت گپ می زنه !

ضـــیا مســـعود :
باور کو که دیگه از مردی ما هم چیزی نمانده رهبر جبهه ملی بودم حالی پیش دوکان بابه زلمی جلمبر ملی سرخک می فروشم.

حبــیبه ســرابی :
قند خاله ایطو نگو مردکه خدمت بابای ملته کده.

ضـــیا مســـعود :
خاک ده سر همی بابای ملت همی بد بختی های امروز ما همه از دست همو کل بی پدر اس.

حبــیبه ســرابی :
او بچه مغز خر خوردی که ایطو چرندیات میگی ، میفامی دوران ظاهر شاه دوران طلایی زندگی مردم اوغانستان بود ، جنگ نبود چور و چپاول نبود و مردم ده صلح و صفا زندگی میکدن.

زدل مـــا دوســـتدار پادشـــاه ایم
برای شـــاه زیکســـر خیر خواهیم
شـــه دانای مـــا ملت نواز اســـت
به تکمیل نواتقص چاره ســـاز است
محمـــد ظـــاهر آن شـــاه جوان بخت
که زینت دارد از وی تاج و هم تخت
بمـــا مثـــل پدر غمخـــوار باشـــد
همـــی روز و شـــبانش کار باشـــد
نمـــوده بهـــر مـــا تاسیس مکـــتب
درو هـــر گـــونه ســـامـــان مرتب
ز هـــر جـــانب معلـــم هـــای دانا
پی تعلیـــم مـــا کــــــرده مهــــــیا
که فـــرق خوب و بد از هـــم بدانیم
بکــــــار زندگـــی جـــاهل نمانیـــم
وطـــن از فـــیض علـــم آباد گـــردد
همــــــه اهـــل وطن دلشـــاد گـــردد
چـــنین شـــاه که باشـــد داور مــــــا
مبـــا دا ســـایه اش کـــم از ســـر ما

ضـــیا مســـعود :
خاله جان دیده میشه که بسیار به بابای ملت اخلاص و اردت دارن.

حبــیبه ســرابی :
خو بابای ملته چی میکنی بگو که چرا جبهه ملی تان که سر و صدایش گوش فلک ره کر کده بود ایطور یکبارگی سقوط کد ؟

ضـــیا مســـعود :
باور کو که از دست شیطنت و فتنگی های بی پدر کرزی جبهه ملی سقوط کد.

حبــیبه ســرابی :
بچم ما مردم اوغانستان اگه همرای همسر خود هم نا ساز شدیم ملامتی ره ده پای انگلیس ختم می کنیم یا کرزی ره دشنام میتیم.

ضـــیا مســـعود :
شما درست میگن خاله جان خود ما هم که ملامت بودیم ، اول خرابی ره همی محقق بی پدر شروع کد که همه ره رسوا ساخت و بعد از او دوستم کله خام هوای معاونت به سرش زد و باز داکتر عبدالله چشم لق بیرق خوده بالا کد.
باز هم خانه همی کرزی آباد ولو که شیطان و مداری اس اما رفیق آدم اس اگه او ده دوکان بابه زلمی جلمبر همی کار ره برایم پیدا نمیکد مه ده دشت خدا مانده بودم.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • جناب حقانی عالی بود موفق و پاینده باشی دستت درد نکند .

 • امید وارم که نامش را نیز از احمد ضیا مسعود به ضیاگل مسعود تبدیل کند.
  درین صورت در تاریخ افغانستان یک کاندید ریاست جمهوری دو معاون زن دارد.

 • داکتر بودم در شفاخانه ی صدری ابن سینا .
  این حبیبه جان ، تکنیشن لابراتوار بود ، آن وقت ها .
  ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا ؟
  مرگم ، الهی خدا ...

 • مگر این خله ضیاگل مسعود را درست تشریح نکردید خاله ضیاگل زمانی که معاون کرزی بودن وقتی مردم به خاطر مشکلات شان نزد محترمه تشریف میبردند خیلی عصبانی میشدن و میگفتند زیاد نزد من نیایید که کرزی صاحب قهر میشود البته بدون شوخی و از منابع موثق

جستجو در کابل پرس