صفحه نخست > دیدگاه > آیا افغانستان تنها از پشتونهاست؟

آیا افغانستان تنها از پشتونهاست؟

لیلما سدید
پنج شنبه 24 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اگر يك غير پشتون رييس جمهورکشورشود و بتواند زمام حكومت را بدست ګیرد، اين يك حادثه تاريخي و فصل جديدي از تاريخ افغانستان است، نه يك حادثه معمولي. ؟!

ایا ممکن خواهد بود روزي در افغانستان ‏‎‎, یک شهروند تاجیک , هزاره, ازبک, پشه ای ویا نورستانی به حیث رییس جمهور کشور ما برګزیده شود؟ اګر از این همه بګذریم ایا اګاهان ومکتب رفته ګان کشور ما حاضرخواهند شد, تا به نخبګان غیرپشتون رای بدهند؟

ایا جهانی که سخن ګفتن از پایان تعبیض نژادی در ان هنوزهم سمبولیک است برای تحقق ان تلاش زیاد ضرورت نخواهد داشت؟ باید نسل های زیاد دراین مورد ازخود قربانی های فراوانی بدهند. چون دیموکراسی قویترین کشورجهان یعنی ایالات متحده امریکا نشان داد که سرزمین اش قلمروتحقق دموکراسی جهان است .

درحالی که انتقال قدرت سیاسی درنظام های که متولیان ان، خویش را صاحب وواجد اخرین حقیقت می دانند، با ریختن خون ، کشتاروشکنجه ممکن می ګردانند, اما دیموکراسی می تواند زمینه ی انتقال صلح امیز وبا نشاط قدرت سیاسی را، ازطریق اراده ازاد مردم بدست اورد .

دیموکراسی تحمیلی و یا زور سالاری

یک تن از فعلا جامعه مدنی افغانستان که نخواست نامش ذکرګردد، چنین می ګوید : اگر يك غير پشتون رييس جمهورکشورشود و بګذارندکه حكومت كند، اين يك حادثه تاريخي و فصل جديدي از تاريخ افغانستان است، نه يك حادثه معمولي.
به باوروی ؛ البته وقتش هست كه این تغيير را تجربه كنيم. اما اين سياست قدامت چندين صد ساله دارد. خوب برهمه حال ، حق با مبارزه و سياست خردورزانه و تحمل به دست مي آيد و اين مبارزه را با ديگران یکجا باید انجام داد.
موصوف می ګوید : مردم نیاز به تغیرات جدی در راس حکومت دارند و می خواهند که این تغییر را هرچه زودتر تجربه کنند ؛ و دموكراسي را که یك پروسه رو به رشد اما ناقص است، باید تجربه کنیم . چون یک غیر پشتون توانایی انرا دارد ومردم نیز از ان حمایت می کند، ولی اینکه تا چه حد جامعه جهانی انرا قبول خواهد کرد منتظر باید ماند.

افزون برآن : از نگاه قانوني همه برابريم، شاید اين یک دستاورد باشد. اما اكنون مهم است که اين برابري در عمل پياده شود؛ برابري قانوني داريم اما ازنگاه فرهنگي و تاريخي هنوز با آن كنار نيامده ايم. اين كار فقط با دموكراسي واقعي ممكن است. پس به این منظور که دیموکراسی فعلی تا حدی تحمیلی است، اما از زورسالاري هاي دوره هاي گذشته بهتر است.

نامبرده درمورد برګزاری انتخابات شفاف ابراز نګرانی نموده می افزاید : هنوز پیش از وقت است تا در مورد انتخابات شفاف ،عاری از جعل وتقلب صحبت کرد، اما تجربه از ګذشته ها نشان داده است که انتخابات چندان شفافیت نداشته وتقلب بیش از حد صورت ګرفته بود.)
به عقیده وی تلاش زیاد بکاراست تا دیموکراسی واقعی و برابری شهروندی درافغانستان حکمفرما شود. با انکه پیشرفت ها درعرصه های مختلف صورت ګرفته است، اما کافی نبوده ولی دیده شود که درچند ماه اینده تحولات چګونه خواهد بود.

پس چرا درافغانستان این دیموکراسی تحقق نمی پذیرد؟ وصاحبان قدرت که همیشه شعار دیموکراسی را درسرخط بیانیه های شان قرارمی دهند وازان به عنوان سپر دفاعی درمقابل جهانیان استفاده می کنند، پس چرا نمی ګذارند که انقلاب دیموکراسی دراین کشوربرپاګردد؟

فریبا نوا ژرونالیست وتحلیګرمسایل افغانستان با تلویزیون الجزیره ، به این باور است که یک شهروند غیر پشتون نیز چانس دارد که رای بګیرد، اما هستند بعضی نیروهای که اجازه نمی دهند او ریاست کند . مشروط براینکه او رییس جمهور انتخاب شده از طرف مردم می باشد.
خانم نوا امیدواراست که انتخابات یک نتیجه مثبت به افغانستان بدهد ، ولی موصوفه دید دیګر نسبت به اوضاع فعلی داشته می ګوید ، چون بازکردن راه به طالبان ، بیشترمردم را نګران ساخته واین ترس خود باعث ناکامی پیشرفت می ګردد، که باید در این زمینه توجه بیشتر صورت ګیرد تا مردم نسبت به اینده امیدوار باشند.

چون درایالات متحده امریکا یک شهروند سیاه پوست که سالیان متمادی به صفت برده ازانها استفاده می شد، اکنون می تواند به صفت رییس جمهورانتخاب ګردد،اما درافغانستان انتخاب یک شهروند غیرپشتون ازطریق انتخابات ازاد،عادلانه ،شفاف ، بدون تخلف وعاری ازمداخلات اشخاص جنګ سالار، زورمند و کشورهای منطقه و جهان چنان به نظر نمی رسد، اما آرزوی اکثریت شهروندان دیګر، برنده شدن یک غیرپشتون درانتخابات ریاست جمهوری سال اینده می باشد.

هژمونی غلط و باور های غیر واقعی

مجیب خلوتګر، رییس اجرایی دیده بان رسانه های آزاد (نی) می ګوید؛ اګر یک غیر پشتون هم انتخاب شود ، نمى تواند بدون أقوام ديگر حكومت كند. همانطور كه يك پشتون نمى تواند بدون ديگر أقوام حكومت كند. نظربه قانون أساسي هر شهروند حق مساوي دارد. اين هژمونى غلط و باور هاى غير واقعى ماست كه همه چيز را براى يك قوم قبول كرده ايم. فکر كنم جامعه جهانى هم حالا مى دانند كه ديگر أقوام كمتر از پشتون ها نيستند. به همين دليل پشتون ها در داخل كشور دچار سر خوردگى شده اند.

به عقیده وی انتخابات افغانستان در شرائط كنونى ممكن است در يك فضاى كاملن دموكراسى انجام نگردد. اما كوشش نهاد هاى مرتبط در اين زمينه مى تواند مشروعيت انتخابات را تضمين كند. اين بستگى دارد به اراده ى دولت در مديريت و برگزارى انتخابات.

بی عدالتی جامعه جهانی تابکی ؛؟

این سوالی است که در ذهن فردـ فرد این سرزمین همیشه خطور می کند. حتی جامعه جهانی نیزبه حق این ملت جفا کرده اند، چنانچه درکنفرانس بین المللی بن اول از طریق ارا ،اقای ستارسیرت برنده ګردیده بود، صرف به دلیل اینکه از قوم پشتون نبود پرنده هما را بزور به شانه های اقای کرزی نشاندند. که خود نمایانګر بی عدالتی جهانیان درقبال این ملت مظلوم است، نه تنها پشتون ها بلکه خارجی ها نیز به این باوراند که جز پشتون ها، دیګراقوام افغانستان نمی توانند غلام ویا فرمانبردار انها باشد.

ایا چنین انقلابی درقاره اروپا،زادګاه دیموکراسی میسرخواهدشد، تا یک فرزند هندوستانی تبارانګلیسی در بریتانیا، یک ترک تبارالمانی در جرمنی ویا فرزند یک الجزایری در فرانسه از طریق ارای اکثریت مردم به مقام ریاست جمهوری خواهد رسید؟

این تنها بار اول نیست که دراين کشور بی عدالتی صورت ګرفته است، اګربه دومین دورانتخابات ریاست جمهوری افغانستان مرورکوتاه نماییم به خوبی ان حقایق را درمیابیم ، چون درنتیجه شمارش ارا، وبا وجود تخلفات ګسترده ، انتخابات به دوردوم کشانده شد امابراثرمداخله یک تعداد کشورهای خارجی وافراد دست نشانده اقای کرزی درکمیسیون برګزاری انتخابات ، نتیجه به نفع اقای حامدکرزی اعدان ګردید. افزون بران معاون نماینده سازمان ملل برای افغانستان ازتخلف ومداخله یک تعداد افرادی با صلاحیت وبعضی سفارت خانه های خارجی درافغانستان نیزخبرداد، که حتی این اختلاف نظردر سطح رهبری یونما باعث شد تا معاون سازمان ملل متحد برای افغانستان از سمت اش برکنارګردد.

امریکا ومداخلات همسایه ها

درمصاحبه که با داکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری دوره ګذشته، درسفری که به اروپا داشت انجام دادم ، وی به چند نکته مشخص اشاره نموده بود؛انتخاب یک کاندید که بتواند وحدت ملی را درنظر بګیردوبرمنافع ملی کشوربی اندیشد مهم نیست که شهروند پشتون ویا غیرپشتون باشد، درصورتیکه توسط ارای ملت انتخاب شود باید بر رای مردم احترام ګذاشته شود.
وی از مداخله کشورامریکا، همسایه های افغانستان ،نماینده ګی سازمان ملل متحد درافغانستان و یک تعداد افراد دیګرنیز یاداور شده ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیشرو با چنین مشکلات مواجه نګردد.

ایا درافغانستان سرزمینی که من در ان زاده شده ام روزی ممکن خواهد بود مسایل قومی ونژادی حل ګردد؟ آیا در راس حکومت یک شهروند غیرپشتون قرار خواهد ګرفت ؟

چوکی ریاست جمهوری یا ناموس پشتون ها

خانم فهیمه ، عضوسابق پارلمان کشورمدت ها قبل ګفته بود: افغانستان تاکنون به پختګی نرسیده که مردم ان تمام اقوام را یک ملت بدانند، ویا بالای هم اعتماد داشته باشند تا بتوانند برکاندید غیرپشتون رای بدهد. وپشتونها چوکی ریاست جمهوری را ناموس خودفکرمی کنند. بعید است که یک شهروند تاجیک ، هزاره ویا اقوام دیګرافغانستان چوکی ریاست جمهوری را لمس کنند چه رسد برانکه حاکم آن شوند.

وی براین باور است که هروقت همه اقوام این مفکوره را که شهروند دیګرهم حق دارند رییس جمهورشود از ذهن شان دورکنند می تواند کمک به برګزاری یک انتخابات ازاد و عادلانه نمایند، و یک فرد غیر پشتون نیز موفق خواهد شد که از طریق ارای مردم دریک انتخابات شفاف برنده ګردد.
نامبرده خاطرنشان ساخت : (کشورهای غرب هم به این عقیده اند که بجزپشتون ها دیګر اقوام افغانستان نمی توانند بپذیرندکه فرمانبردارخوب برای شان باشند وبه همین دلیل است که بیشترخارجی ها درانتخابات مداخله می کنند.)

تابکی تخم نفاق در این سرزمین

اقای محسنی یکی ازرهبران اهل تشیع افغانستان درزمان لویه جرګه اظطراری ګفته بود که اګردرافغانستان روزی یک تاجیک، هزاره ویا ازبک به چوکی ریاست جمهوری رسید انروزدیګر تخم نفاق دراین سرزمین پاشیده نخواهد شد ویک صلح دایمی و ثبات در این ملک برقرار خواهد شد. اما وی تاکیده کرده بود مشروط براینکه مداخله کشورهای خارجی و مخصوصا پاکستان نباشد.

جنرال عبدالرشید دوستم دریک ګردهمایی که در میان مردم شبرغان چندماه قبل داشت، ګفته بود: اګر افغانستان خانه همه ملت افغان است پس باید به تمام اقوام به یک نظر دیده شوند وهرکه شایسته هرمقام است برایش داده شود از ریاست جمهوری ګرفته تا تمام دوایردولتی، وی خطاب به شهروندان شبرغان ګفته بود که این حاکمان قدرت هستند که ما برادران تاجیک ،هزاره وازبیک را با هم درګیرمی سازند و خودشان به چوکی ریاست جمهوری شیشته و تماشا می کنند.
وی همچنان یک ضرب المثل افغانی را که تفرقه بیانداز، و حکومت کن) تکرارمی کرد . او اضافه نمود که مردم افغانستان با هم متعهد شوید.

ایا رهبری افغانستان به قوم پشتون ها تنها رقم زده شده است که زمامداراین ملک باشند؟ اګر چنین نیست چرا دیګر اقوام نمی توانند در راس قدرت قرارګیرند، ایا روزی ممکن خواهد بودچنین حادثه انقلابی در افغانستان بوقوع بپیوندد؟

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بی عدالتی جامعه جهانی تابکی ؟؟
  (این سوالی است که در ذهن فردـ فرد این سرزمین همیشه خطور می کند. حتی جامعه جهانی نیزبه حق این ملت جفا کرده اند، چنانچه درکنفرانس بین المللی بن اول از طریق ارا ،اقای ستارسیرت برنده ګردیده بود، صرف به دلیل اینکه از قوم پشتون نبود پرنده هما را بزور به شانه های اقای کرزی نشاندند. که خود نمایانګر بی عدالتی جهانیان درقبال این ملت مظلوم است، نه تنها پشتون ها بلکه خارجی ها نیز به این باوراند که جز پشتون ها، دیګراقوام افغانستان نمی توانند غلام ویا فرمانبردار انها باشد. ) این سوال اینطورجواب دارد ، آقای زلمی خلیلزاد درآن وقت امیرالمومنین بود د و پایش را د ریک کفش کرده امرفرموده بوده باید رییس موقت وحکومت ا ز
  قوم پشتون باشد بین حامد کرزی و زلمی خلیلزاد چه موافقه صورت گرفته باشد خودشان میدانند و خدا میداند . این ا ز گناه جامعه جهانی نبوده .

 • سلام و احترام به خواننده گان و نویسنده مقاله ! اقا / خانوم لیلما ! مقاله ی تان سر تا پا خواندم ، به نظر من مشکل اساسی در این است، که غیر پشتونها در افغانستان، هویت ملی این سرزمین را قبول ندارد... متاسفانه روشنفکران اقلیت ها بسیار به چشم سفیدی میگن ، که ما ( افغان ) نیستیم ، ولی ( افغانستانی ) هستیم ... اولا خو از لحاظ معنا در بین " افغان و افغانستانی " من کدام فرق نمیبینم، اگر شما دربین این دو کلمه کدام تفاوت فاحش میبینین مهربانی کنین مارا هم در جریان بگذارید؛ ولی یک گپ مهم و اساسی است که کلمه افغانستانی یک کلمه اضافی است، که بخاطر تفرقه انداختن و دامن زدن به تبعیض در بین ملت افغان ایجاد شده است ، وختی یک قوم هویت ملی را قبول ندارد، چی تضمین وجود دارد، تا در اینده کشور را به بیگانه گان نفروشد؟ ... به نظر من اگر به این تعصبات قومی و زبانی و نژادی یا مذهبی دامن زده شوه، بیشتر به زیان اقلیت هاست، چرا که دیموکراسی یعنی حکومت اکثریت ، اگر ما قوم را معیار قرار بتیم، بدون شک پشتونها اکثریت استند، و میتوانند ( 1+50 ) رای را پوره کنند... پس اقلیت ها چی حق دارند، که آه و فغان را شروع کنه و پشتونها را ظالم و جابر خطاب کنند ... ایا رئیس جمهور فعلی افغانستان به زور به قدرت رسیده، یا به ارای مردم افغانستان ؟؟؟ اگر به ارای مردم افغانستان به قدرت رسیده باشه، شکایت و اه و ناله کردن بیجاست ... به نظر من سیاسیون و روسنفکران اقلیت های افغانستان باید، بالا تر از حد امکان کوشش کنه ، که این تنش ها را پایان بخشه و یک روحیه ی ملی را ایجاد بکنه، تا پشتونها نیز بالای یک زعیم غیر پشتون اعتماد کرده بتانه ... اگر یک رهبر به روحیه ی جناب ربانی، یا دوستم ، یا محقق ... وغیره به قدرت برسه، بری پشتونها بسیار احمقانه خواهد بود، که بالای شان اعتماد بکنه... ولی اگر یک رهبر مثل بشردوست و ستارسیرت و غیره ، به قدرت برسه بدون شک پشتونها بالای شان اعتماد کرده میتانه ...مثل که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، بیشترین پشتونها به اقای بشردوست رای دادن، شما میتوانین از خود بشردوست بپرسید، در زابل قومندانان طالبها بریش مهمانی داده بودند، همچنان در میدان وردک طالبها موتر اقای بشردوست را که خراب بود، تا دو کیلو متر تیله کرده بودند، به همین شیوه در پکتیا کوچی ها بریش مهمانی داده بود، اینرا من از خود نمیگم خود اقای بشردوست این خاطرات خودرا بیان میکنه ... به نظر من اقلیت ها باید روحیه ی بشردوست، و پشتونها باید روحیه ی اقای کرزی و داکتر نجیب را در خود تقویت بخشد، تا مشکل حل شوه، به زور و دو زدن و توهین نه کسی به جای میرسه و نه سبوک میشه، همین کابل پریس سرتا پا دو میزنه به پشتونها؛ ولی هیچگاه از عزت و جلال پشتونها یک نخود هم کم کرده نتوانیست ... پشتونها وحشی نیستند، ولی اگر برضد شان تبلیغات بی رحمانه و وحشیانه تداوم پیدا بکنه، چاره ی دیگر ندارند بدون عکس العمل بلمثل ...

 • افغان نام یکی از دها قوم و تبار ساکن در افغانستان میباشد. لذا اطلاق و تحمیل این نام < افغان> بر همه گان نه تنها معقولانه نبوده، بلکه جرم حقوقی نیز به حساب میرود! هم چنان افغان و افغانی واحد پول افغانستان نیز میباشد! چگونه در شمارش ها، تفکیک میان " ارز " و "انسان " این سرزمین به میان بیاید... و اما افغانستان، بنابر علل عوامل داخلی، منطقه یی و بین المللی هم اکنون نام یک کشور و مملکت به حساب میرود! لذا اتباع ان را از لحاظ حقوقی اگر افغانستانی بنامیم نقض حقوقی صورت نگرفته است! هرچند عدالت اجتماعی حکم بر تغیر نام این سرزمین را بر مبنای هویت تاریخی افراد ساکن در این سرزمین را تقاضا مند میباشد! من ایمان و باور کامل دارم که روزی این سرزمین هویت اصلی خویش را باز خواهد یافت و بر مبنای اعتبار و حثیت تاریخی خویش در میان جوامع مللل به ظهور خواهد نشست...در این راستا گزینه تجزیه این کشور بعید و محال نه خواهد بود...

 • pashtoons are the biggest problem

 • baba rabani kee bood mohtarama ,babrak karmal kee bood.

 • karmal was pashtoon.100%%. Rabbani was a president only for himself.Not for whole country.
  Like pashtoons think they are owner of this country. So Mr Rabbani had also the right to think he is the president of this country. But you are still the problem

 • دوستان نظرات تان فوق العاده زیبا و خواندنی بود و در ضمن اقای لومانی یک واقعت دیگر را بیان داشت اند زیبا بود ، اما در افغانستان اگثریت پشتون هستن دلیل این نمی شود0 سال روی قدرت باشند حال انکه افغانستا ن از ملیت های مختلف تشکیل شده اند هر کس به اون سر زمین حقی دارند
  که روزی به خواسته های شان جامعه عمل بپوشد اما چون پشتون ها همیشه اله دست دیگران بوده اند و دیگران را مجال این کار نمی دهند که به قدرت نسبی برسند و چون مربی های خوب قدرتمند دارند که همیشه مرحبا می خورند .

 • محترمه لیلما سلام موضوع مقاله شما عالی است سلامت باشید ، نظرخانم فهیمه ، غرض آلود است ، به جانب داری ازپشتوت ها نوشته شده است ، چون آنها اکثرأ
  بی سوا د وخود خواه هستند ا زنظرخانم فهیمه انتباه مثبت نمیگیرند برعکس به آن به خود میبالند ، چون قوم پشتون ازجانب حکومات پشتونی افغانستان و هم ازجانب
  ( آ ی ا س آ ی ) پاکستان حمایه شده آمده اند چون آنها مربی ها دارند که مربا میخورند با ا حترام

 • ( کدام پتانسیل و قوه بالفعل، حتی به شترچران قبیله افغان شهامت ادعای رهبریت جامعه و ملت افغانستانی را تا به سر حد ادعای ریاست جمهوری در این کشور را داده است؟!)

 • ( کدام پتانسیل و قوه بالفعل، حتی به شترچران قبیله افغان شهامت ادعای رهبریت جامعه و ملت افغانستانی را تا به سر حد ادعای ریاست جمهوری در این کشور را داده است؟!)

 • خانم لیلما خود درتب تعصب میسوزد ودیگران را متعصب خطاب میکنند شاید حفظه این خانم از کار افتیده باشد در زمامداری بچه سقاو زمام داری ربانی تاجیک کارمل تاجیک وهمین اکنون بیش از 80% چوکی های دولتی در دست تاجیکها وهزارها بوده اما بحران در ین دورها را باید بدانید روسها به تاجیکها وهزاره وازبک سرمایه گذاری کرده تااکنون از ای اقوام حمایت می کنند امریکا از اقوام غیر پشتون حمایت کرده پول وچوکیهای حکومتی درا ختیار همین اقوام غیری پشتون قراردارد جغرا فیای پشتونها تحت حملات مرگبار امریکا قرار دارد اما اقوام غیری پشتون دردامن امریکا زندگی می کنند ثروت اندوزی می کند بلند منزلها میسازند وبه جاسوسی مصروف اند تاریخ انرا فراموش نه خواهد کرد پنجاپی ها می خواهد که قوم پشتو ن نابود گردد تا بتواند در وجود اقوا غیری پشتون اهداف پلیدی شان را براورده سازند اقوام شریف غیری پشتون توانمندی انرانه دارد تا این کشور را درمقابل متجاوزین دفاع کنند پس باید اکثریت در قدرت باشد چننچه درتمام دنیا همین قسم است

 • اینه سر کرده و مدافع حقوق اقلیت ها " میر احمد بولانی " چقه عالمانه فرموده است، بری مه خو بسیار جالب بود، شاید هم بری شما جالب باشه " افغان و افغانی واحد پول افغانستان نیز میباشد! چگونه در شمارش ها، تفکیک میان " ارز " و "انسان " این سرزمین به میان بیاید... "
  به نظر من اقای بولانی به افلاس تعقل مواجه شده است، اولا خو اگر عملیه جمع در نظر بگیریم، تعریف جمع این است، که به یکجا کردن دو یا چند چیز همجنس جمع میگوید ... انسان و ارز هیچگاه همجنس نیستند، که تفکیک نشوه، گپ دیگه اینکه، افغان یک هویت ملی است، که به باشنده و تابع این سرزمین اطلاق میشه و " افغانی " یک متاع است، اینجا با کلمه افغان یک " ی " نسبتی امده، که نسبت میته به انسان افغان، یعنی افغانی، مال، یا متاع، یا دولتی هست، که مربوط به انسان افغان است ... تو بیچاره گک تا به حالی به این نمیفامی باز میایی، و گپ از حقوق اقلیت ها میزنی، و بحث های تاریخی که از دهنک تو کرده بسیار بزرگ است میزنی ...
  میر احمد بولانی در دیگه جای میفرمایه : ( کدام پتانسیل و قوه بالفعل، حتی به شترچران قبیله افغان شهامت ادعای رهبریت جامعه و ملت افغانستانی را تا به سر حد ادعای ریاست جمهوری در این کشور را داده است؟!)
  تو بیچاره که دهنت از دیموکراسی گفتن، جامعه مدنی، حقوق فردی نزدیک است پاره شوه ، ایا معیار انتخاب یک زعیم در نظام دیموکراتیک را نمیفامی ؟؟؟
  اگر اینطور باشه، بری مه بسیار جای تعجب و تآسف است ... در نظام دیموکراتیک پوتنسیل انتخاب یک زعیم، رای مردم است، او اگر شترچران باشه، یا باقولی فروش باشه، یا کله پاچه پز باشه، یا بودنه باز باشه، و یا یک پروفیسور مترقی و فهمیده، مثل خودت ... غیر ازین اگر به تو معلوم باشه، بگو که ما هم یاد بگیریم ...

 • در جمهوریت عموم، آنگاهی که به سقراط این فیلسوف بزرگ، « آرا جمع اکثریت» جام شوکران مینوشانند، رسوایی تاریخی اکثریت جاهل و عنان گسیخته یی را بر فراز تاریخ بشریت چه مضحاکانه به ترسیم گرفته میشود..
  جمع شترچران، در تبانی با استعمار بین المللی، تحت شعار دروغین اکثریت و برادر بزرگ و... حیثیت تاریخی ملت و جامعه ما را به فنا شدن کشیده است! تجزیه افغانستان با داشتن انبوهی از پرابلم و مشکلات تاریخی، یگانه گزینه توام با عقلانیت تاریخی در این سرزمین میباشد!!

 • اقای بولانی ! در مسئله نوشیدن جام شکران سقراط، دیموکراسی تقصیر نداشت و نه هم سقراط با اساسات دیموکراسی مشکل داشت؛ بلکه سقراط در اتن عضو شورای 530 نفری در اتن بود ... علل و عوامل " نوشیدن جام شکران " از طرف سقراط عوامل بسیار زیاد دارد او هیچگاه دیموکراسی را نفی نکرده؛ بلکه بالای شان نقد میکرد، که این خودش یک حرکت دیموکراتیک از طرف سقراط پنداشته میشه ...
  علت اول که بالای سقراط جام شوکران نوشیده شد، این بود که خدایان اتن را رد میکرد ...
  علت دوم این بود که بعد از شکست اول دیموکراسی در برابر سپارت، سقراط با نظام حامی سپارت ( الارشی ) همکاری میکرد، وختی دموکراس ها پس به قدرت نشستن، اورا به علت همکاری با نظام سپارت محاکمه کرد، دیموکراسها از سقراط میخواست که به خوبی از خود دفاع کنه، و از همکاری با سپارتها انکار کنه؛ ولی سقراط هیچوخت این کار را نکرد، و گفت که من باید به علت همکاری با سپارتها تقدیر شوم، نه محاکمه ... که بلاخره هیئت داور مجبور شد انرا مخکوم کنه و جام شوکران بریش پیش کنه ... حالی تو بولانی گک از سقراط هم کرده بسیار هوشیار استی که دیموکراسی را از اساس محکوم و منفور میشماری به به ... اگر بری تنظیم امور اجتماعی بشریت تو کدام طرح جدید داری، مهربانی ما کور شویم، که نظام دیموکراسی را قبول کنیم ...

 • موضوع نفی دموکراسی نیست! دموکراسی از دید گاه حقیر یکی از برازنده ترین سیستم از حاکمیت های عصر جدید و جهان معاصر میباشد! هدف به نقد کشیدن اکثریت از شتر چران هایی است که حیات و سرنوشت جامعه و تاریخ مارا به تباهی کشیده اند! گاه اراده جمع عاری از خرد مندی، با روح و اساس دموکراسی منافات فاحش را دارا میباشد> دموکراسی؛ این تنها ممثل اراده جمعی نبوده، بلکه اراده جمعی بر مبنای اصول و مبانی خرد و هوشمندی؛ عدالت و عقل گرایی و... میباشد! هر گاه اگر گله یی از کرگدن ها در اکثریت قرار گرفته و عمل بنمایند، اینعمل آنان ممثل جاری شدن اصل دموکراسی به حساب نه خواهد رفت! و گذشته از ان بزرگی افاغنه، علت بر از هم پاشیده گی ما است. اگر ما متحد گردیم، انگاه افاغنه در اکثریت نه خواهد بود...! وسقراط و جام شوکرران پدیده تاریخی است که بیش ده ها و صد ها بار توسط تحبه گان و از ما بهتران به به نقد و تحلیل گرفته شده است. این موضوع صرف من باب نمونه ارایه گردیده بود..

 • دیده درایی ولجاجت هم باید حد ومرزی داشته باشد . وقتی به میان مردم عادی کشور - که از تعصب سیاسی بیزار اند - بر وید می بینید که " اوغان" به کی گفته می شود . این " ده اوغانان" در کابل و ده ها نام دیگر مانند " اوغان گذر" ، " قبر اوغان" یا زبانزد های چون " قهر اوغان و رحم ازبیک" و ده ها مورد دیگر چی چیزی را نشان می دهد ؟ تنها همین یک دوبیتی عامیانه برای کسانی که در جهت تحمیل نام یک قوم بردیگران جاهلانه لجاجت می ورزند ؛ بس است : مه که گل می گیرم گلدانی باشه / مه که یار می گیرم اوغانی باشه - مه که یار می گیرم اوغان کوچی / که اوربل بر سر پیشانی باشه ...
  شرم است برای متعصبین کوردل .

 • شتر در خواب بیند پنبه دانه ...

  پشتونها باید اول قوم خویش را از ریشه انسان کنند بعد گپ از مالکیت بزنند. ان زمان امیر و شاهانتان را عکسش را در خانه خواب خود بزنید و زیاد خود را مالک مالک نگیرید که حالتان از این هم خرابتر خواهد شد. مثل چوچه انسان به فکر پیشرفت باشید و این طالب بازی و کوچی بازی را بس کنید. فساد و فاشیست بازی مکنید. سلاحتان را کنار بگذارید، بمب را از خشتک خود و زنتان بکشید. واسکت پاکستانیها را پس بدهید. اطفالتان را مکتب روان کنید و قبیله ای فکر نکنید.

 • دراروپا درمجموع درغرب اوغان یعنی سک سگ تازی Afghane Comment آیا دراوغانستان جنگ غوغا وجود ندارد خود قضاوت کنید اوغان بودن چه افتخار است ؟؟؟
  current 17:07, 14 January 2006 Thumbnail for version as of 17:07, 14 January 2006 432 × 458 (41 KB) Maksim La bildo estas kopiita de wikipedia:de. La originala priskribo estas: | |Beschreibung:||Afghane auf der CACIB in Rostock 2004 |- |Fotograf:||Zwoenitzer |- |valign="top"|Andere Bilder:||Afghane; aus der

 • امروز متاسفانه قوم افغان « پشتون» به اله بازی همه نیرو های بین امللی و منطقوی تبدیل شده است. تقریبن همه نسل جوان پشتون، در لر و بر، یا مصروف جنگ، یا کار های بسیار سطح پایین در کشور های خلیج و در بهترین حالت انگلیس میباشند. تعداد بسیاری هم مصروف قاچاق مواد مخدرا هستند. هیچ نوع اشتیاقی به کسب علم و دانش در بین این قوم وجود ندارد.اگر وضع به همین منوال پیش برود، مطمینن که بعد از ده، بیست سال دیگر ، کس انیها را به نوکری هم نمیگیرد. یک چند نفر با سوادی هم که دو بین شان است، بجای رجشنگری، مصروف ترویج تعصب، جهالت و طالبیزم هستند. من متاسفانه کمتر روشنفکر اوغان را دیده ام که از پاکستان و طالب دفاع نکند

 • هموطن عزیز سلام ،
  چرا حقوق شهروندی کامل نداریم؟
  چرا سایراقوام غیر پشتون حق کامل خود را نمی گیرند؟
  این جریان تاریخ ریشه دردسایس بیگانگان داشته که با درد و تاسف جامعه شناسان افغان و دیگران صرف مولفه بی بنیاد نفوس را محک به نوشتار خود جا داده و سایر مولفه ها رادر جامعه بدست فراموشی سپرده اند۰
  ایا هویت ملی ما افغان بوده؟ پس وقتی به تاریخ بنگریم قبل ازتهاجم اعراب هویت ما آریایی وکشور ما آریانای کبیر بوده است ، ایا کدام دوره زیبنده خواهدبود که هویت ما را شناسایی دهد؟
  چرا اقوام شریف غیر پشتون از هویت تحمیلی افغان نفرت مینمایند؟ برای اینکه پشتون را اوغان و اووغان خود را افغان وسرزمین مردم بومی دیگران را استان خود شمردند۰
  پشتونها متعلق به اقوام و قبایل و به جغرافیای خاص این وطن زنده گی داشتند۰
  پشتونها در قرن شانزده دست به نوشتارزدند ، زبانیکه قبل از آن زبان شفاهی بود الفبا را از زبان تاجکان قرض گرفتند۰ اقوام شریف پشتون درین فراز و نشیب از حالت قبیله بیرون نشدوتاکنون رسوم قبل از اسلام در قبایل جای خود را به مولفه و نص قرآنی خالی ننموده است چه بسی دانشمندان گرامی از آنها توقوع دارند تا آموزه های والای انسانی که تساوی حقوق بشری است آنرا بپذیرند۰ اقوام پشتون در میان خود متاسفانه دسته بندی های دارد که تا کنون قبایل به یک قوم بزرگ ارتقا نیافته است چه بسا به ملت سازی آنها۰
  چرا زمامداران پشتون نخواستند قبیله گرایی را به قوم و یک ملت واحد مثل تاجکان ارتقا بدهند ؟ فکر میکنم فهم آنرا نداشتند و یا در حق قوم خود جفای بیشترروا میداشتند۰رهبر پشتون همواره از جانب استعمار برگزیده شده از میانجیگری به اصطلاح روحانیون آن زمان انگلیس همین مدارس را تمویل و ملا های را تربیه میکرد که تا قبیله میخکوب باشد، زیرا همین ملا میتوانست خطبه بنام امیر جاری کند۰چرا کرزی،احمدزی، سدوزی،بارکزی،پوپلزی وامرخیل،زاخیل،ساپی،وردک وغیره در پشت کون خود نامهای قبیله را چسپانده ،اگر چنین نکند در بحر ملت می افتد و هویت ملی پیدا میکند ، این قماش از نام قوم استفاده و خواهان برتری میباشند۰چرا دیگران درین وسوسه درگیر نیست ؟ آنها این مراحل تکاملی را سپری نموده اند۰تعلیم افراد انگشت شمار این مشکل را نمیتواندراحل نماید،اصلا قبیله روشنفکری را نمی پذیرد۰هویت قبیله از هر ایدیالوژی برایش ارجیت دارد طور مثال روشنفکر چپ تره کی روشنفکر راست کرزی؟؟؟ اینها بیچاره گانی بودند که از قریه بیرون نشده و هکذا بقیه آنها،
  درد و رنج بیشتر را از همه قبایل محروم متحمل میشدند و تا کنون این درد را تحمل میکنند۰
  انتحار حرام است و مخالف مولفه ها و آیات قرآن شریف میباشد، چطور ملای انگلیسی این قبیله جاهل را به هلاکت میرساند، چرا در سایر اقوام چنین جفا در حق اسلام نمیشود؟ سایر اقوام یک فرماسیون اقتصادی اجتماعی را گذشتانده اند و هزار سال و یا بیشتر به جلو در حرکت اند ، ملای بیسواد برایش گفته نمیتواند که زمین کروی نیست ۰
  حالا با شرح مختصر فوق بسنده مینماییم۰
  بر گردیم با خدعه پشتونهای به اصطلاح تحصیل یافته ۰
  ایا کرزی قبل از سال ۲۰۰۲ چپن میپوشید ؟ کلاه قره قلی بسر داشت ؟ آیا سنت رسول خدا را عملی نموده بود یعنی ریش داشت؟
  ایا اشرف غنی با همین لنگی دوازده گزه در بیروت درس میخواند یا اینک کله کوچک را به این لنگی کلان میکند؟؟ از یکسال بدینسو گویا ترک می کرده و سنت رسول را بجا می آورد، اگر در انتخابات برنده نشد ایا با همین ریش و پتو و لنگی بخارج میرود؟ این پروفیسور قانون اساسی را برای دیگران ساخته در انتخابات ۲۰۰۹ کسی ازو نپرسید که تابیعت غیر افغانی ات چطور شد؟ ایا خانم محترم را طلاق دادید؟ میگویند آقای لودین رییس کمیسون به اصطلاح مستقل انتخابات را کسی پرسیده بود که اشرف غنی دو تابعته است وخانم او خارجی است چطور شده که در لست کاندیدان است؟ آقای لودین گفته برو برادر زور من به این دیوانه نمی رسد، او کی رییس جمهور میشود رییس تان حامد کرزی میباشد و اضافه میکند که خودم سه تابیعت دارم وقتی رییس کمیسون میشدم از کرزی پرسیدم که اقلا بخاطر مردم پاسپورت و تابیعت پاکستانی را مسترد کنم ، کرزی برایش گفته یک یادگار تاریخی خود را چطور از دست میدهی نه امریکایی را مسترد کن ونه پاکستانی را ، پاکستانی ها خفه میشوند، من هم پاسپورت پاکستانی و سعودی خود را واپس ندادیم ، داشته آید بکار گر چه باشد ۰۰۰۰۰
  راه حل چیست ؟
  ما باید یک ازبک ترجیحا جناب دکتور عبدالستار سیرت و یا یک هزاره ترجیحا داکتر رمضان بشر دوست و یا هر دو شخصیت ملی را رییس دولت و صدر اعظم پیشنهاد نموده وطن ومردم را از چنگال فاسدان قاچاقبران و جواسیس نجات بدهیم و آغاز نمایم ؛

  مخالفت خود را با دسایس قبیله و مبارزه به حذف جرگه و لویه جرگه را این فرا قانونی قبیله پرستان را ببندیم۰
  مبارزه علیه تیکه داران اسلام سیاسی ،افشای دزدی ها و خیانت های پنهان و عریان ایندسته جا سوس ها مثل کرزی ها مجددی، سیاف،تورن اسمعیل،ابراهیمی ، خلیلی ،قانونی، فهیم قسیم،بسم الله محمدی،احمد ضیا مسعود،گل آغا شیرزی،والی کندهار٬ملای تره خیل ،داوودزی، فاروق وردک،رحیم وردک، زاخیل وال،خرم،اتمر، یکعده اعضای شوراوغیره این داره دزدان۰آرزو مینمایم هر کسیکه این دزدان را میشناسند،اسمای آنها را در سایت وزین کابل پرس? معرفی نمایند، دوسیه های شان ترتیب شود و به محاکم بین المللی راجع گردد۰
  مبارزه وافشای تیکه داران قومی ،
  کرزی با فامیل اش سی و شش میلیارد دالر را دزدیده مردم بیشتر ازین چه بیشتر اسناد می خواهند، داکتر فطرت ریس بانک مرکزی حسابات خانواده کرزی و مارشال را از طریق بانک جهانی کنترول نموده بود ، به همین شورا دلیرانه حقایق را گفت کجاست نماینده گانی که از او حمایت کرده باشند؟
  افشای دزدان پنجشیری این گروه روح احمد شاه مسعود را نارام و مردم شجاع پنجشیری را بدنام ساخته اند این دسته غلام بچه های قبیله اند۰ ملت پر افتخارتاجک هیچ وقت این دزدان را بحیث تاجک نمی شناسد، تاجکها دراکثر ولایت ها اکثریت را تشکیل میدهند بجز ولآیات پکتیا ، ننگرهار ؛ هلمند ،فراه و کندهار۰

 • وقتی غیر پشتونها افراد فروخته شده - مانند - ضیا مسعود - چنرال دوستم- فهیم -خلیلی - ومحقق داشته باشند و بخاطر اعراض پست معاونیت ویا قوم درچه دوم شدن از قوم درچه اول معاونیت گدایی کنند - پس کناه پشتون یا اوغان یا افغان در کی است_
  دوست را ببنید که بحیث نفر دوم حکومت کرزی یعنی معاون اپراتیفی یا رییس ارکان کل نیروهای حکومتی بلندتراز پست معاونین رییس کمهور و بلنداز پست وزیر دفاع از طرف تیم قبیله بخاطر رای دادن ازبکها به پشتونها کماشته میشود- کرزی وی را حتی در دفترکارش در داخل ارک اچازه کار را نمیدهد- وکقدر ناروا وظلم رابه حق او روا میدارد- اما بازهم حاضر به دست بوسی قبیله به امر یک کشور خارچی یعنی ترکیه میشود- پس چرا از اوغان کله کنیم

 • من با خانم فهیمه همنظرم
  به توفیق نیازی - بچه خاین از طرف فرزندان حبیب الله سقآ
  وقتی ریاست جمهوری را از پشتون بگیری - آنها فکر مینمایند که زن وفرزندشان را ازآنها گرفتی.
  زمانیکه حبیبالله کلکانی امان الله را به ایتالیا فرار داد- پشتونها همراه با انگلیسها و پنچابیها و روسها دوباره تعهد نمودند که باید دوباره تخت وتاچ به پشتونها برگشتانده شود- روسها ازشمال و انگلیسها از جنوب تعهد نمودند که دوباره امان الله رابه ارگ کابل بنشانند- هردو از شمال وجنوب حمله نمودند- انگلیسها کابل را اشغال(مانند طالبان -اجیران پنجابی وپشتون پاکستانی) نادر را بقدرت رسانیدند و برخلاف روسها قرار گرفتند و روسها هم نسبت به یک غیر پشتون نادر غدار مزدور انگلیسرا ترجیع دادند-
  همینطور زمانیکه ربانی بقدرت رسید- بازهم پشتونها یکسره به دامن پنچابیها و امریکا وانکلیس ریختند و بنام طالب از اعراب تا پنچابی و روسی وچچنی واروپایی را به کشور آوردند و تهاجم را بالای حکومت ربانی آغاز نمودند- گوییکه ناموس خود را به کمک دنیا از کسی ویا ازچنگال اختتافگران نجات دهند.
  وبالاخره کرزی و خلیلزی و اشرفزی و خیل و وغیره توسط امریکا و غرب آورده شدند و امروز حرف اول را میزنند.

 • اقای بولانی ! لطفا یا ریورس برو ، یا پیش برو ، همین گفته های ضد و نقیض به حماقت یک انسان دلالت میکنه ... تو گاهی دیموکراسی را علت، زهر نوشیدن سقراط میدانی و گاهی دیموکراسی را برازنده ترین سیستم نظام عصر میدانی ...
  گپ دیگه ایست که، اکثریت اگر شتر چران است، یا تشناب شو و باقلی فروش در نظام دیموکراتیک با پروفیسر های بی سواد و داکترهای حقوق بی سواد، مثل خودت و بهمن، کدام فرق نداره ، تو هم یک رای را به صندوق مییاندازی و اونها هم ... وختی به دیموکراسی باور داری و احترام قایل استی، نباید حقوق فردی، دیگر اقشار جامعه را زیر پا کنی، و نه هم یک انسان مسلمان این حق را دارد، که در بین مسلمانها انسان طبقه اول و طبقه دوهم و سوم را نشانی کنه ...

 • موضوع اکثریت افاغنه در افغانستان پیامد چندین مسئله میباشد!
  1= ملت فارس در این سرزمین بنام مذاهب، قبایل و مناطق جدا گانه به تقسیم گرفته شده اند! مثلن تاجیک فارسی وان، هزاره فارسی وان ؛ اسماعیلیه، حنفی و اسنی عشری و... در حال که افاغنه چنین نیستد. برای انان همان مشترکات زبان " افغانی " معیار و اصل قرار داده شده است...!
  2 = متحد عمل نمودن افاغنه دو سوی خط مرزی دیورند در مواقع حساس و تعیین کندده تاریخی! مثلن در هنگامه لشکر کشی های حساس و سرکوب های خونین ملت فارس و دیگر ستم دیده گان این دیار، افاغنه دوسوی خط مرزی دیورند همنوا، متحد و منسجم عمل نموده اند و..! در حال که ملت فارس بنام ایرانی؛ تاجیکی و افغانستانی، هریک در مسیر جدا گانه و همچون گوسفند مانند خویش روان هستند و....!
  3 = تقلب گسترده و پیگیر حاکمیت افغانی در پیامد آمار گیری های دروغین و فریب کارانه و...! د ر حقیقت اگر ملت فارس در افغانستان متحد عمل بنمایند و معیار زبان مادری فارسی را قرار بدهند و...آنگاه مطمئن هستم که دوستان « افغانی » ما بر طبل اکثریت نه خواهند کوبید..!

 • اقای بولانی! افاغنه خو در مقابل شما اقلا اینقدر شهامت و انساندوستی را نشان داده است، که شما را از صد ها سال پیش در کشور خود تحمل کرده، و یک هویت بری تان داده است، منحیث یک شهروند "افغان" بری تان قایل شده است ... ولی ملت فارس خو شما را حتی از چوکات انسانیت هم خارج کرده است، حتی منحیث انسان شما را نمیشناسد ... در جاهای مزدهم اجتماعی مثلا : پارک، شهرهای مشخص به سگ های فارس اجازه گشت و گذار است، ولی شما اجازه داخل شدن در انجا را ندارید ... ایا به جای اینکه ملت غیور افغان را زیر دشنام قرار بتی ، خوب این نبود، که حق اطفال به اصطلاح فارسی تان را در بین ملت فارسی اعاده میکردین، اقلا اگر شما را انسان میشمرد، اقلا اجازه مکتب رفتن را بری اطفال تان میداد، اقلا بری گشت و گذار در یک پارک شما را اجازه میداد ... ایا خوب نبود، که درباره جوانهای تان مینوشتی، که به جرم نامعلوم از طرف دست اندرکاران ملت فارسی، همروزه به دار اویخته میشه ... ایا بسیار پستی نیست، که با اینقدر قساوت ها و مظالم، که به قومایت روا داشته، تو باز هم، مثل سگ زنجیری به توصیف و چاپلوسی انها را یاد میکنی ... و هموطنان خود را دشنام میتی ... ؟؟؟؟

 • غوول علی صیب، افغان ها شهامت و انسان دوستی نشان داده و از صد سال پیش ما را در کشور خود تحمل کرده و هویت برای ما داده؟ شوخی میکنید؟ 1- آمدن افغان ها در این سرزمین کاملا روشن است، این کشور مال شما نیست و نبوده است! هزاره ها یکی از باشندگان اصلی این سرزمین بوده است در صورتیکه آمدن افغان ها ازاطراف کوهای سلیمان 260 سال میشود. 2- آیا قتل عام ها و نسل کشی ها و غصب سرزمین هزاره ها و برده کردن هزاره و محروم کردن هزاره ها از تحصیلات عالی در طول این 260 سال حاکمیت سیاه همتباران غووول علی، همان شهامت و انسان دوستی است که جناب غوول علی از آن با افتخار یاد میکند.؟ 3- برخورد شرم آور و ننگین حکومت و مردم فاشیست ایران در برابر عموم اتباع افغانستان است نه فقط هزاره ها! ایرانیها به گفته خودشان با افاغنه مشکل دارند، افاغنه ( عموم اتباع افغانستان، اعم از پشتون و هزاره و تاجیک.... ) از حق تحصیل محروم هستند و یا در پارک حق گشت و گزار را ندارند.

  فارس و فارس بازی احمقانه میر احمد لومانی نوع دیگر از فاشیست است و با فاشیست پشتونی کدام فرق ندارد، هر دو مردود و محکوم است.

 • برای باشنده گام بو می سرزمین « اوغـــــــــــــــــان ستان » (باید ) هویت و اصالت بر باد رفته تاریخی شان باز پس گردانیده شود! شما به تاریخ نظری بیندازید. گذشته تاریخی و مفاخر تاریخی بومیان این سرزمین بر مبنای کدام هویت و اصالت استوار بوده اند! در این جامعه از هم پاشیده" سنگ بنا ملت شدن دوباره" ما سوای " افغانیت "باید پایه ریزی گردد! هویت افغانی، هویت کاذب و تحمیل شده یی میباشد.هویت است ناقص، که در مدت زمان نزدیک به سه صده ماسوای تشدد، پراکنده گی، ویرانی و.. ارمغان دیگری برای این ملت و جامعه نداشته است! بدیل دیگری ماسوای ملت فارس و خراسان، آیا چیزی دیگری را شما آقای ( سنگ شکن ) میتوانید پیشکش تاریخی بنمایید؟؟! باز گشت به هویت، این پدیده فاشیستی نبوده بلکه حق انسانی من میباشد! من به عنوان یک انسان حق دارم تا به اصالت و مفاخر تاریخی خود مباهات نموده و از ان به حراصت برخیزم! من چنین اهانت یاوه گویانه ی را از جناب سنگ شکن هرگز توقع و انظار نداشتم! به همان گون که یک ترک حق دارد از مفاخر تاریخ و هویت خویش دفاع بنماید. یا یگ افغان به افغانیت خویش مبهات بنماید؛ من فارس نز حق دارم تا به مفاخر تاریخی و هویت هزاران ساله تاریخی خویش فخر بفروشم و.. مسایل که امروز در ایران و ایران امروز ی میگذرد؛ در محدوده این بحث نمیباشد! ما هرگاه خانه خویش را اعمار کردیم و از استبداد افاغنه رهایی یافتیم و خود صاحب خانه خویش بودیم؛ دیگر نیازی به پارک های ایران امروزی نخواهیم داشت. اصل گندیده گی از درون خانه خود ما است که حتی همسایه ها نیز به تکلیف افتاده اند...

 • دافـــــــــــــــــــاع از هــــــــــــــــــویت به تـــــــــــــــــــــــاراج رفتـــــــــــــــــــــــــــه من، ممکن از دیدگاه " اغیــــــــار " احمقانه " محسوب گردد! اما برای من قربانی شده، این یک وجیــــبــــــــــه تاریخی به حساب میرود..

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس