صفحه نخست > دیدگاه > ۶۵ % کادر رهبری دولت در مرکز و ولایات، غيرمسلکی و مصلحتی اند!

۶۵ % کادر رهبری دولت در مرکز و ولایات، غيرمسلکی و مصلحتی اند!

Toshiba
پنج شنبه 10 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عامل اصلی ارتشأ، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، بلند رفتن گراف جرایم و مشکلات امنیتی درکشور، موجوديت اشخاص و افراد بی کفایت ، غيرمسلکی، کم سواد و مصلحتی در سطوح مختلف دولت افغانستان می باشد

خداوند عزوجل و توانا ميفرمايد: "ان الله يامروکم ان تودوالامانات الی اهلهما"
رسول کريم پيامبراسلام نيزهدايت فرموده اند که: «درآن جاييکه کار به اهل کارسپرده نشود انتظارقيامت برده ميشود.»

اکثر مقرريها بربنياد شايسته گی نه بلکه به اساس ارتباطات، سلیقه ها و ملاحظات مبتذل شخصی،قومی و تنظيمی صورت گرفته و میگیرد.

تعداد قابل ملاحظه ای از متخصصین مسلکی، مجرب و اکادمیک نظر به سلیقه ها و ثوابدید رهبری وزارت خانه ها بنامهای، اصلاحات اداری، ریفورم، DDR و DAIAG از نظام بیرون رانده شده اند که هم اکنون تعداد کثیر آنها در شرایط دشوار بخور و نمیر بسر میبرند.

خداوند عزوجل و توانا ميفرمايد: "ان الله يامروکم ان تودوالامانات الی اهلهما"

رسول کريم پيامبراسلام نيزهدايت فرموده اند که: «درآن جاييکه کار به اهل کارسپرده نشود انتظارقيامت برده ميشود.»

همچنان درشرايط قرن معاصر غرض تنظيم امورات بشری و رسيده گی همه جانبه به نيازمنديهای اجتماعی و حفظ حقوق بشر، قوانين مدنی و تشکيلات اداری در وجود دولتها و حکومات جوابگوی اساسی انجام خدمات بشری و تأمین منافع حقوقی برای بشريت ميباشد.

متأسفانه کشورمتلاشی شدة ما افغانستان بنابرعوامل و ملاحظات مختلف ايکه طی سه دهۀ اخيردرجوسياسی جامعه آن مسلط بود بالاثر نتايج خودکامه گی ها و روش های سليقه وی، خاندانی و حزبی حکام جابر و ستمگر به تناسب کشورهای همسايه و تازه به استقلال رسيده صدها سال از کاروان تمدن و تکنالوژی معاصر عقب زده شده است.
افغانستان و ملت درمانده و محروم از همه نعمات زنده گی اين کشور فقير و دارای منابع سرشار و دست ناخورده اعتبار ازآغاز سلطنت حکام جابر محمدزايي الی سقوط طالبهای گماشته شده همواره درجستجوی رفع نيازمنديهای قماش مربوط و تأمين اهداف سياسی و استراتيژيک کشورهای وابسته و تمويل کننده شان بودند که هيچنوع ترحم انسانی به حالت اين ملت نکرده اند.

بالاخره بعد از دهه های تاريک و سياه که با تاريخ عقب نشينی اتحاد شوروی سابق از افغانستان موازی ميباشد توجه اکثريت مجامع بين المللی به افغانستان جلب شده نخست حکومت عبوری ساخت راولپندی و متعاقباً ادارة ساخت نصيرالله بابر زيرعنوان امارت اسلامی ايجاد و افغانستان دستخوش ملاحظات و سلیقه های مختلف سیاسی حکومات متعدد و خود مختار فرقوی، قومی و مذهبی گردید.

موجوديت ادارات خودمختارمحلی، تعبيرنادرست از شريعت اسلام، عدم توجه به شايسته گی و کفايت متخصصين تحصيل يافته، نقض معيارهای بين المللی حقوق بشر و حمايت آشکار از تروريزم بين المللی طالبان را به سطح بين المللی منزوی ساخته و توسط نيروهای بالقوة ائتلاف بين المللی از صحنه سياسی کشور خارج ساخته ميشوند و در روشنی فيصله های مجلس بزرگ بن تحت رهبری آقای کرزی و به حمایت ایالات متحدۀ آمریکا ادارة موقت ايجاد و بعداً بالاثر حاصل فيصله های لويه جرگه حکومت انتقالی و قانون اساسی يکی پی ديگری تصويب ميگردد.

در روشنی فيصله های بن و لويه جرگه اضطراری به منظور اختتام بحران ايکه امروز ابعاد وسيعی کسب نموده است بايست به طور غيرمشروط تمامی ادارات مستقل، ملکی و نظامی به شمول وزارت خانه ها از وجود اشخاص و افراد غيرمتخصص، وابسته ، مصلحتی و غيرمسلکی تصفيه و تخليه ميگرديد که با تأثرات عميق حاکميت تفنگ سالاران و قاچاقبران مواد مخدر همچنان جنایتکاران قصیح القلب جنگی در جو سياسی کشور مخروبۀ ما طی اضافه تر ازشش سال باعث ميگردد که از صورت تداوم کار اشخاص گمنام، بی تعهد، بی مسووليت و غيرمسلکی درسطوح مختلف دولتی حمايت آشکارا صورت گیرد وبه قول هیئات حقیقت یاب سازمان ملل متحد مخصوصأ به گفتۀ شخصیت های مستقل ملی و بین المللی، در موجودیت چهره های فاقد تخصص، تعهد و مسلک، ادارات مرکزی و ولايتی افغانستان دچارفساد، بيروکراسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق مواد مخدر و بدامنی ها میگردد.

با وصف صدور فرامين واجب التنفيذ و تقنینی مقام ادارة انتقالی افغانستان که در موارد اصلاحات اداری درکشور تاکيد نموده اند به جزء از شعارهای بی محتوی و غيرعملی در راستای تحقق ارزشهای اصلاحات اداری، فساد اداری، جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر کوچکترين گام عملی گذاشته نشده است که در کنار عموم وزارت خانه ها و ادارات حکومتی و دولتی کشور به طور اخص از تشکيلات کادری وزارت امورداخله نیز ميتوان نام بٌرد که در حالات حاضر۸۵% مهره های رهبری مرکزي و ولایتی وزارت امورداخله را پرسونل غيرمتخصص ، غيرمسلکی و مصلحتی تشکيل داده که رويهمرفته بنابرملاحظات مبتذل سمتی، قومی، شخصی، تنظيمی، سفارشات، معامله ها و سليقه ها نصب و مقرر گرديده اند که در حالات حاضر از حمايت مقامات ارشد حکومتی نیز برخوردار هستند.

درحاليکه از نظر قوانين ترفيع، تقاعد و استخدام ، پوليس شدن و پولیس بودن نه تنها نهایت دشوار بوده بلکه کلمة پوليس به کسی اطلاق و نسبت داده میشود که از يکی از موسسات تحصيلی پوليس فارغ و دارای آگاهی حقوقی، مسلکی و اجتماعی باشند و به هيچ يک حزب سياسی و گروه های نام نهاد تنظیمی منصوب نباشند و مهمتر از ان در چور، چپاول دارائی های عامه و کشتار مردم بیگناه و بیدفاع کشور سهیم نباشند.

تحقيقات نشاندهندة آنست که تعداد قابل ملاحظۀ از اشخاص غیر مسلکی، کم سواد ومکتبی که در گذشته ها شهرت نیک نیز نداشته اند هم اکنون در رده های بالای ارگانهای مختلف دولتی مخصوصأ در صوف و جزوتامهای وزارت امورداخله با امتیازات ارزان و چندین جانبه مصروف به اصطلاح تأمین امنیت هستند و روی همرفته از تداوم کار و فعالیت های غیر محسوس و غیر اکتیف شان از سوی مقامات بلند پایۀ دولت، حکومت مخصوصأ UNAMA حمایت صورت میگیرد.

چرا مقامات ارشد دولتی از تداوم کار اشخاص و افراد غيرمسلکی در پست های مهم کليدی پوليس درچوکات وزارت امور داخله حمايت مينمايند؟

پاسخ به سوال فوق نه تنها نزد مقامات ارشد دولتی مفهوم بوده بلکه علل و چگونگی معرفی و نصب همچو افراد غيرمتخصص و غيرمسلکی را به شمول متخصصين مسلکی حتی مردم نيز ميدانند .به این معنی که ایالات متحدۀ امریکا، کشور های غربی، بالخصوص عربها و پاکستانی ها جهارده سال متواتر رهبران تنظیم های جهادی را از لحاظ مالی و نظامی زیر نام مقدس جهاد علیۀ روسها و اشغال افغانستان کمک نموده و صرف نظر از اهداف و استراتیژی آمریکائی ها و متحدین آنها کمک نموده و ملیارد ها دالر آمریکائی در این عرصه های سرمایه گزاری نیز نموده اند.

با در نظرداشت اهداف استراتیژیک آمریکا و متحدین آنها که در قبال تحقق اهداف سیاسی و استراتیژیک شان درمورد افغانستان مخصوصأ در قبال آسیای مرکزی و ایران دارند، به هیچوجهه و بصورت قطع نمیخواهند رهبران دست پرودۀ جهادی شانرا که سالها در بستر گرم کشور های پاکستان و ایران به حمایت سیاسی ، مالی و نظامی آمریکا و متحدین غربی آنها که شامل عرب ها و پاکستانی ها میباشند از دست دهند و ناگزیر اند ایشان را در کابینۀ آقای کرزی و بعد از آقای کرزی شدیدآ و قویآ حمایت نماید.

بنا بر ملاحظات فوق میتوان گفت که در شرایط ایکه حکومت افغانستان از حمایت بالفعل و بالقوۀ ایالات متحدۀ آمریکا برخوردار است و از جانبی سوابق فعالیت های سیاسی و نظامی رهبری تنظیم های هفت گانه و هشت گانۀ جهادی در کشور های پاکستان و ایران نیز نشاندهندۀ آنست که رهبری مجاهدین اهل تشیع و تسنن در طول چهارده سال زیر نام جهاد مردم افغانستان به کمک آمریکا علیۀ اتحاد شوروی توسط سازمان های استخباراتی کشور های آمریکا، ایران ، پاکستان و عربستان با گرفتن امتیازات سنگین و قابل ملاحظۀ مالی و نظامی که شامل تجهیزات و تسلیحات و ملیارد ها دالر پول نقد میگردد ثبت و راجستربوده که روی همرفته در امر تأمین منافع آمریکا و متحدین آنها در منطقه رزمیده اند و میرزمند.

شایان ذکر است که در شرایط حضور قوای ناتو در افغانستان بنا برسوابق، علایق، روابط و ضوابطیکه آمریکا و متحدین آنها نسبت به رهبران جهاد افغانستان داشتند و دارند هیچنوع بدیل دیگری در امر گزینش افراد و اشخاص غیر جهادی در رده ها و سطوح بالائی دولت و حکومت تحت حمایۀ ایالات متحده در افغانستان ممکن نمیباشد. به این معنی که اولویت های اساسی و عمده در امر گزینش اشخاص و افراد بدون تجویز، سفارش و سلیقه های رهبری تنطیم های هفت گانه و هشت گانۀ مجاهدین بوده نمیتواند.

آيا گفته میتوانیم که در شرایط باز سیاسی جهان و ارزش های دموکراسی و عدالت اجتماعی همچنان از لحاظ طرحهای علمی، ميتوديک، مسلکی واکادميک و قوانين جاری کشور موجوديت و تداوم کاراشخاص و افراد غيرمسلکی اخصآ در وجود تشکيلات تأمين کنندة نظم و امن عامه سبب اصلی بحران اجتماعی شناخته نميشود؟

از موضع ریالیزم به طور تلخیص گفته میتوانیم که توجة مجريان قانون و اصلاحات دموکراتیک در هر نوع جامعۀ بعد از جنگ و خانمانسوزی مخصوصآ در حال رشد به اصل فوق، امر ضروری پنداشته شده چون کشورما در پهلوی عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عامه که شامل حفظ تماميت جسمی افراد و نظام حقوقی دولت ميباشد به اصلاحات مجوزه درعرصه های مختلف نيز اشد ضرورت دارد. ماداميکه خلاف احکام الهی، ارشادات پيامبربزرگ اسلام و اوامر اولی الامر امانات بيت المال به وارثين حقيقی و اصلی آن سپرده نشود بازی با سرنوشت ملت و خيانت به بيت المال و منافع عليای ملت شناخته ميشود که مسلماً مسببين و عاملين بجز از اينکه به قهر و غضب خداوندمواجه ميگردند مورد نفرت و انزجار عامه نيزقرارميگيرند زيرا که از امانات شان سؤاستفاده و خيانت صورت ميگيرد

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • خدا کند تادیر نشده توشیبا را به جرم غلط نویسی آیه به اعدام سوق ندهند ........اله...که آیه راغلط نوشتی او بی انصاف. نشود که نوشتهء کسی دیگری را مثل این نابغه شرق سرقت کرده باشی!!!

    صحیح آن(أهلها) است...... نه أهلهما معنا را تغیر دادی...ظالم.. .............

  • Karzai and his corrupped team are responsible for all kind of crimes and corruptions in Afghanistan This corrupted team should step down asap to save Afghanistan and region from more disaster. Afghanistan need professional people to lead the country, not that junk government

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس