در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تورم نهاد ها ميان شهروندان افغانستان، مرض مهلک سرطانی که مناسبات افراد جامعه را متناقض (...)

تورم نهاد ها ميان شهروندان افغانستان، مرض مهلک سرطانی که مناسبات افراد جامعه را متناقض و متشنج می سازد

داکتر ثنا نیکپی
پنج شنبه 3 جولای 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بستر نهاد سازي و نهاد بازي در افغانستان و جمعيت هاي شهروندان افغانستان در خارج از کشور معمولا دو انگيزه داخلي و بيروني دارد.

با تاسف شيوه هاي کار دموکراسي سازي تصنعي و تظاهري براي شهروندان افغانستان توأم با شيوه هاي تجاري و استخباراتي از جانب اجانب رشد عادي روند امور جامعه را مختل کرده، مکانيزم هاي اجرايي خواست هاي اجتماعي و سياسي مردم نيز به ابزار و وسيله رسيدن به اهداف غير تبديل شده است.

همانطوريکه در افغانستان صد ها نهاد مدني، حقوق بشري و فرهنگي ايجاد شده است تا اصالت نمايش «دموکراسي» را به عهده داشته باشند و همزبان با آن نقش هاي متضاد و متناقض را بازي کنند، به همين ترتيب جمعيت هاي شهروندان افغانستان در کشور هاي خارج نيز دچار مرض تورم نهاد سازي شده اند.
فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و ديني در جمعيت هاي شهروندان افغانستان در کشور هاي خارجي منجمله کانادا، در سه مرحله مهم شکل گرفته است که هرکدام ويژه گي هاي خود را دارند.

مرحله اول مهاجرت و اقامت شهروندان افغانستان در دهه هشتاد قرن پار است که دو نوع نهاد هاي متضاد و مخالف در جامعه متبازر بوده است. نهاد هاي که با شعار هاي «جهاد»، «اسلام» در خطر است و غيره بوجود آمده و توانسته اند کمک هاي بيدريغ کشور هاي ميزبان را از راه هاي استخباراتي و ديني بدست آورند، اهداف و عملکرد آنها بيشتر ديني، عوامفريبي، دامن زدن نفاق ملي زير نام «وحدت ملي» بوده که کار آنها جز ترويج بنيادگرايي در سياست و عقب گردي در فرهنگ چيزي ديگري نبوده است. گرچه اين نهاد هاي فوق العاده راستگرا با واکنش هاي جدي افراد عدالتخواه جامعه روبرو بوده اند و اين واکنش هاي نخبه هاي جامعه، تا ايجاد نهاد هاي بديل همراه بوده ، لاکن نهاد بديل و مترقي مورد حمايت کشور هاي ميزبان قرار نگرفته و به تدريج فعاليت هاي آنها بطي شده است. اين تناقض همواره باقي است که با شيوه هاي انتقادي و اعتراضي تبارز مي کند.

مرحله دوم نهاد سازي در جمعيت هاي شهروندان افغانستان در خارج از کشور در نيمه دهه نود ، با ورود مهاجران و آواره گان حکومت هاي دسپتيزم ديني (مجاهد-طالب) برابر بود. زيرا شيوه هاي راستگرايي افراطي، تعصبات ديني و قومي در کار نهاد هاي رسمي و مسلط با خواست هاي فرهنگي ، سياسي و فکري مهاجران فرار کرده از بنيادگرايي ، بنيادگرايي در مهاجرت را نمي پذيرفت. در اين دوره نهاد هاي زياد اجتماعي، فرهنگي و تجاري بوجود آمدند که بارز ترين نمونه آنها ايجاد رسانه هاي چاپي، صوتي و برقي است.

مرحله سوم نهاد سازي و فعاليت هاي رسانه يي در جمعيت هاي شهروندان افغانستان در خارج از کشور با استقرار دولت کرزي و حضور «جامعه جهاني» آغاز شد. در اين دوره مهاجراني به جامعه ما افزوده شدند که بخش بيشتر آنها از ايران و پاکستان به کابل رفته بودند تا به دولت جديد کار کنند. آنها در سال هاي اول حکومت کرزي بنابر مشکلات امنيتي و اختلافات و تضاد هاي قومي، فرقه يي و موجوديت فساد و تبعيض به کشور هاي غربي از جمله به کانادا سرازير شدند.

روان، روال و برخورد نخبه هاي اين دوره ويژه گي هاي خود را دارد.

اگر نخبه هاي دوره اول راستگرايي ، تعصبات ديني و قومي داشتند و ديگرانديشان را نمي پذيرفتند ، برعکس نخبه هاي دوره دوم مايل به چپرگرايي بودند و پذيرش دگرانديشان را داشتند، ولي نخبه هاي گروه سوم روان و روال پيچيده تر از هردو را دارند.

نهادهاي موجود در جامعه از دوره هاي ياد شده و ايجاد نهاد هاي بي شمار که حمايت جامعه را ندارند ، با عناوین افراطي ...جهاني، ... سراسری، ...بين المللي تورم شديد نهادي را در جامعه بوجود آورده اند که اکثر نهاد هاي نام نهاد تشنج و نفاق را ميان افراد ، اقشار و اصناف جامعه بوجود مي آورند. زيرا نهاد ها بخاطر «مشروعيت» و شناسايي شان ناگزيرند جامعه را به پير و برنا، نو و کهنه و سني و شيعه ، اسماعيليه و اثناعشري، مجاهد و نامجاهد خوش نام و بد نام و غيره تقسيم کنند، تا حمايت گروه هاي مردم را در مخالفت با يکديگر شان و پشتيباني مالي نهاد هاي خارجي را جلب کرده، مخالفين را بدنام کنند و براي خود شان شخصيت سازي کنند و شخصيت هاي کاذب را گل سر سبد جامعه معرفي کنند. اجراي اين کار شان را با حذف افراد شناخته شده و نامدار ممکن ميدانند.
تورم نهاد سازي فضاي جامعه را متشنج، متناقض و مسموم مي سازد.

واژه های کلیدی

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس