در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > تجــاوز جنســی به رســم اعــتراض

تجــاوز جنســی به رســم اعــتراض

دوتن از مخــالفــین ســیاســی اشــرف غنــی به رســم اعــتراض بر ســیاست هــای فــریبــکارانه وی بر گــاوی تجــاوز جنســی انجــام دادند !
شمس الحق حقانی
جمعه 7 نوامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درین باب توجه شما را به مصاحبه خبرنگار بی بی چهل با مولوی جنت گل نماینده رسمی طالبان جلب می کنیم :

خــبرنگار بی بی چهــل :
مولوی صاحب از چند روز بدینسو شایعه غیر باوری تجاوز جنسی طالبان بر یک راس گاو در ولایت بدخشان توجه مطبوعات کشور را بخود جلب کرده که من شخصا چنین چیزی را نمی توانم تصور کنم لهذا قبل از پرداختن به این شایعه می خواستم صحت و ثقم آن را از زبان شما بشنوم.

مــــولــــوی جــنت گــل :
خبرنگار صایب ای خبر شایعه نسیتی بکلی حقیقت داری مگر شما یک چیز خورا مهم پراموش کدی که ای کار کدام بد اخلاقی نبودی بلکه یک اعتراض سیاسی بر ضد اشرپ غنی بودی.

خــبرنگار بی بی چهــل :
مولوی صاحب منظورتان را نفهمیدم لطفا کمی توضیحات دهید که اعتراض بر ضد اشرف غنی با تجاوز جنسی بر گاو چه ربطی دارد ؟

مــــولــــوی جــنت گــل :
او برادر به پارسی یک مثل استی که : در ترا میگم دیوار تو بشنو ، حالی پامیدی ؟

خــبرنگار بی بی چهــل :
متاسفانه باز هم نفهمیدم یا شما معما می گوئید یا من هفته فهم هستم.

خــبرنگار بی بی چهــل :
خی مجبور ما صاپ و پوست کنده بگویم که اشرپ غنی خود یک گاو استی که طالب خر پکر کدی و قصد پریپ طالب کدی.

خــبرنگار بی بی چهــل :
مولوی صاحب می توانید کمی شرح دهید که منظورتان از قصد فریب طالبان توسط اشرف غنی چیست ؟

مــــولــــوی جــنت گــل :
او برادر مگر تو نشنیدی که اشرپ غنی گفتی طالب با دولت کابل در اسلامیت و افغانیت اختلاپ نداشتی !؟
ای یک دروغ شاخدار و اهانت کلان به تمام طلاب کرام استی.
یک ماشوم هم پامیدی که اشرپ غنی به اسلام عقیده نداشتی ، تمام عمر به ملک های کاپر تیر کدی شراب و کباب خوردی با یهود و نصارا هم کاسه بودی، خو حالی که شوق پاچاهی کدی برای پریب مردم مسلمان شدی ، حج عمره رپتی و پشت به قبله ایستاد شدی و از حضرت محمد صلی صلم روایت ها کدی.

یک آدم که ایطور دیده درا و چشم سپید باشی که باز هم ادعا کنی که طالب با دولت کابل در اسلامیت و افغانیت اختلاپ نداشتی خو همیطور آدم در حقیقت یک گاو دوپای هستی که طالب خر پکر کدی.
طالب دیگه مجبور شدی که ای گاو ره یک گوشمالی دادی که سر عقل آمدی و دیگه هذیان نگپتی و به طلاب کرام توهین نکدی.
امیدوار هستیم که اشرپ غنی پیام طالب پامیدی و دست از شیطنت و پریبکاری برداشتی !

با تقـــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • بسیار خوبش گپتی، حقانی صایب!

 • همان طوری که خدا گوسفندی برای ابراهیم فرستادی، تا عوض اسمعیل ذبح کنی، همان طور حالا خدا گاوی برای طالبان کرام فرستادی تا عوض اشرف غنی، گاو را بکنی.

 • بعضا در قصایص المجالس گفته و شنیده میشد که: در بعضی از منا طق کشور عمل لو اط بو فر ت مر و ج بو د ه واین عمل زشت که خلاف همه مو ا ز ین و اصو ل بشر ی است هنوز هم ر یشه در بیشه دارد وگفته میشد بعد از سال ها انجام عمل لواط فاعل مفعول را داماد خود میساخت چو ن سبزه وخار جای طرا وت وشادابی بچه بیر یش های شانرا میگرفت .
  هم اکنو ن در صفوف طلبای کرام پسران خوش خط و خال ( جهاد قتل غا ر ت وحشت و بر بر یت را انجام مید هند )
  البته به زعم او شان شرعی جلوه گر است حتی عمل لواط بنا منظور از قرابت با گاو هم در احا دیث و روا یات طا لبان کرام
  رو ا یتی دا شته باشد پس بر انها نباید خرده گر فت زیرا گفته اند :
  خوئی که با شیر در اید با مر گ بر ا ید .
  بی بضاعت مو نشن .

 • تاجک که طالب شد، ګاو را بی آب کرد. :)

 • ګاوهای وحشی لواتط هم شما میکنید ، تجاوز هم شما مینکنید ، چور ،چپاول و همچنان بی عزتی عادت شما است من نمی دانم که شما اصلی هستید ویا که از کس دیګه پیداشدین

جستجو در کابل پرس