در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > عکــس یادگــاری کــنفرانس لــندن

عکــس یادگــاری کــنفرانس لــندن

شمس الحق حقانی
يكشنبه 7 دسامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

شــرح تصــویر را به دوســتان محــترم واگــذار مــی کــنم !

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • بچه خر

  بچه خر

  بچه خر

  بچه خر

 • صافی سگ
  صافی سگ
  صافی سگ

 • شمس الحق،از بقچه برداران شورای نظار، چرا در باره عبدالله عبدالله زنچه، کارتون نمیزند؟
  شمس الحق بوت پاک شورای نظار، برای هر کارتون، چند دالر از «بنیاد مسعود شناسی» می گیرد؟

 • شرم د ار از فکر گیر و د ا ر اسبا ب جها ن
  ننگ اسا نی ست با ر گا و خر بر د ا شتن
  زو ا یا ی د ید کنجکا و ا نه و د قیق از قضا یا را اقا ی ش حقا نی دا شته
  و د ا ر ند اگر اجازه نظر در قسمت کا ر تو ن فو ق که صفحا ت متعد د را
  د ر بر میگیر د دا شته باشم گفتنی است که در یک کلام :
  نغمه ها بسیا ر بو د ا ما ز جهل مستمع
  هر قد ر بی پر د ه شد د ر پر د ه ها ی ر ا ز ما ند

  به خو ا ن نعمت ا هل د و ل ننگ ا ست خو کر د ن
  ا گر ا د م سر شتی د ر چر ا گا ه خر ا ن مگذ ر

 • شمس الحق حقانی که اهل هرات است، نمیدانم چرا اهل کتاب و مطالعه نبوده است. تا جایی که دقت کرده ام ، نمرهء انشای او صفر است !
  برای یک هراتی فقط « بچه خر» که تکیه کلام یک پشتون است،سوژه نیست، بلکه بیسوادی های تورن اسماعیل وعزیز لودین و مسخره بازیهای اسپنتا( به عنوان مشاور کرزی) نیز باید « سوژه » بوده باشد!
  در تمامی دوره ء کرزی، شمس الحق ، فقط کارتون کرزی را کشید و عقلش به سوژه های دیگر قد نداد ؛ اکنون پنج سال میخواهد با کشیدن انواع خر و تکیه کلام( بچه خر) روز خود را به شام برساند!
  ما به هنر مندان مستقل و آزاداندیش و مبتکر نیز داریم که شاید عتیق شاهد ، نه همیشه، نمونه ء قابل توجه از این گونه باشد!
  هنرمند تنظیمی یعنی کشک! هنر تنظیمی یعنی افتضاح!

 • شمس الحق حقانی که اهل هرات است، نمیدانم چرا اهل کتاب و مطالعه نبوده است. تا جایی که دقت کرده ام ، نمرهء انشای او صفر است !
  برای یک هراتی فقط « بچه خر» که تکیه کلام یک پشتون است،سوژه نیست، بلکه بیسوادی های تورن اسماعیل وعزیز لودین و مسخره بازیهای اسپنتا( به عنوان مشاور کرزی) نیز باید « سوژه » بوده باشد!
  در تمامی دوره ء کرزی، شمس الحق ، فقط کارتون کرزی را کشید و عقلش به سوژه های دیگر قد نداد ؛ اکنون پنج سال میخواهد با کشیدن انواع خر و تکیه کلام( بچه خر) روز خود را به شام برساند!
  ما به هنر مندان مستقل و آزاداندیش و مبتکر نیز داریم که شاید عتیق شاهد ، نه همیشه، نمونه ء قابل توجه از این گونه باشد!
  هنرمند تنظیمی یعنی کشک! هنر تنظیمی یعنی افتضاح!

 • افراد گلمرجان اولاد خنزیر و دری زبانان بینامونس

 • دری زبانان و تاجکی زبان پنچرمین

 • احمد شاه مسعود (باگوان شروای نظار)

جستجو در کابل پرس