صفحه نخست > دیدگاه > تیغ فاشیزم برگلوی شناس نامه های

تیغ فاشیزم برگلوی شناس نامه های

عنایت الله مبارز
سه شنبه 25 آگوست 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

یکی ازبازرگانان زبان میگوید: (اگرکمله افغان درشناس نامه های برقی درج نگرددبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب است.)
درمنظومه حوادث چندبعدی نادرستی هاکشورتوزیع شناس نامه های برقی ونبودواژه"افغان" دراین شناس نامه ها اختلافات درون حکومتی راباردیگردامن زدوترافیکان قومی را خشمگین ساخت. چندی قبل شورای وزیران به ریاست داکترعبدالله فیصله نمود تاشناس نامه ی برقی/تذکره الکترونیکی در بیست وهشت اسد توزیع شود، فیصله شورای وزیران از سویی ریس جمهور "وتو"شدوغنی درچیستی وچه گونگی زمان توزیع شناس نامه های برقی طفره رفت. ریس جمهورغنی زمان توزیع شناس نامه هارا به وقت نامعین معطل ساخت تامطمئن شود ازچه راهی ممکن باورهای فاشیستی را بردل این ورق پارها حک کند، این درحالیست که مشکل پولی وتخنیکی وجود ندارد وهزینه توزیع شناس نامه ها از سویی دونر ها "کمک کنننده گان" خارجی پرداخت می شود. کمک کنندگان هشدار می دهند درصورت نپرداختن به توزیع شناس نامه ها کمک هایشان را به این نهاد قطع خواهندکرد. باقطع کمک ها وعدم توزیع شناس نامه ها چالش های دیگری برشانه حکومت دوقول اضافه خواهدشدو بااین همه ناکامی وبیکاری وبیچاره گی حکومت به اصطلاح وحدت ملی بزرگترین بلوف انتخاباتی به پرونده ی این عجوبه جای خواهدکرد وقانومندشدن و اصلاحات انتخاباتی رابه چالش خواهدکشید. برای اصلاحات انتخاباتی وقانونمندشدن بهترپروسه رای دهی وتعیین اعداد ملیت های ساکن درافغانستان ومشخص شدن تعدادنفوس هرولایت داشتن شناس نامه ی برقی الزامی است. انتخابات شفاف دورازتقلب تضمن کننده حیات سیاسی وحکومت مردمی است. داشتن حکومت دموکراتیک باداشتن شناس نامه برقی گره خورده تادیگراجازه داده نشودگوسفندان جای آدم هارا درانتخابات پرکنند. ازسوی هم دانستن رقم دقیق نفوس یک جامعه بامسئله رشد اقتصادی وبیکاری پیونددارد. اگررشداقتصادی نسبت به رشدنفوس کاهش رانشان داد فاجعه اقتصادی درراه است ونیازاست تاجلوش گرفته شودتوزیع شناس نامه ومشخص شدن مجموع نفوس کشوردرچه گونگی مدریت بحران اقتصادی کارسازخواهدبود. ولی دیده می شود که چیستی مسئله درج واژه "افغان" در شناس نامه جدال های پرحاشیه ای را دربستراجتماعات سیاسی داغ نموده است. دسته ی از فاشیست ها دور"ارگ" حلقه زدن تادتسور"سپیدار" را به چالش بکشندو واژه "افغان" رابالای همه اقوام ساکن درافغانستان تحمیل کنند، درحالی که شناس نامه بدون درج واژه "افغان" زیرماشین ثبت احوال نفوس ازمیدان مجلسین؛ مجلس نماینده گان ومجلس سنا پاس وبه توشیح ریس جمهور رسیداما دیده می شودکه تیکه داران قوم درپی تطبق اهداف خودمجلس می کنند.
کارپارلمان انسان های مریض چون؛ یون ها، طاقت ها وامیرخیل هارا دردمندساخت ودرپی لابی گری برای گره زدن هویت یک ملیت برچندین ملیت آستین برزدن وحس تبارگرای شان چنان پندیدکه سخن از براندازی نظام می زنند. یون میگوید: (اگرکلمه افغان درشناس نامه های برقی درج نشودبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب است.)
فرازوفرودتاریخ کشورروایت ازبی انصافی ناسیونالیست های قومی دارد وثابت شد که اینهابه هیج چیزی باور ندارندجزمنافع شخصی وتباری خود وهمیش کوشش کردن باسخنان الکن وچرکین خود ذهن جهان را مسموم سازندوخودرا قوم اکثریت تعریف کنندوهرگاه مسئله قوم درمیان آمدسخن ازدموکراسی وانتخابات آزاد وشفاف قصه"یاسین خواندن درگوش کراست."
باچنین فکرهای متحجر، پوسیده، گندیده ومریض رسیدن به ملت شدن آرمانگرایی وخیال پردازی بیش نیست. هرقدرسمندعصبیت بسویی تک قومی قمچین شود به همااندازه چالش های چندبعدی سراروی وحدت ملی جوانه می زندومابیشتربه طائفه، قبیله، قوم ونژاد می چرخیم. مشکل کلان افغانستان درطول سده ها موجودیت بازرگانان زبان وقوم دردستگاه نظام بود، بجای تفکرملی اندیشه ی قوم پرستانه را رائج ساختن وبرتنوراختلافات نفت ریختن. آتش قومیت در افغانستان چنان داغ است که امروز عدم موجودیت واژه"افغان" درشناس نامه/تذکره موی را براندام چنداراجیف قرن راست کردوسخن از براندازی نظام را درسردارند، باچنین یک بام وچندهوا کوبیدن برطبل کفیده وحدت ملی سود ندارد.
بجاست دکترغنی برای پرکردن خالیگاه وحصول رضایت مردم حرف های طمطراقانه ی دوران انتخاباتش رابریزدکنارودست چهره های بت زده نفاق افگن را ازنظام کوتاه کند، بجای مسائل کوچک به مسائل بزگتراندیشه کندومردم را دربرابرمداخلات بیرونی بسیج وحاصل دومین متفکربودنش را روی امنیت، سیاست واقتصاد کشور مصرف کند. نظرسنجی پسین که سرخط رسانه هاشدحکایت ازپائن آمدن محبوبیت دکترغنی تامرز"19" فیصدداشت. تعلل وتعطل درکارتوزیع شناس نامه های برقی هنوزمحبوبیت حکومت وحدت ملی را پائن میاورد ویک انارشی تمام عیار رادرجامعه حاکم می سازد.
منافع ملی دراین خواهدبودکه حکومت وحدت ملی هرچه عاجل به توزیع شناس نامه های برقی اقدام کندواجازه دهدتاهرشهروندکشور به هویت وتبارخودش زندگی کندتاهویت جعلی وکارتوزیع شناس نامه را بگذارندبه نهادمسئول. سران حکومت به دمبال چالش هاکلان چون؛ امنیت اقتصاد وسیاست خارجی بروند. نیازبه ذکراست مافیای قومی درپی سبوتاژ ساختن توزیع شناس نامه هاتاخون تعصب دربدن منفورشان جاریست کارخواهندکردویاهم درجریان توزیع شناس نامه هابه جعل کاری دست خواهندیازیدامیدوارم دولت، جامعه مدنی، رسانه هابه اضافه ی نهادهای کمک کننده شفافیت این روندرا از نزدیک نظارت کنند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس