صفحه نخست > دیدگاه > چرا دست جنرال دوستم نمک ندارد؟

چرا دست جنرال دوستم نمک ندارد؟

استاد صباح
جمعه 5 جولای 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ازخيلي ناسپاسان خوبی درک ندارد
تقديرماشوراست این جای شک ندارد
هرچه زدست من شد کردم نثارشما
ترا گناه نباشد ؛ دستم نمک ندارد...
( شايد جنرال دوستم بارها ازخود پرسيده باشد) :
« چرابه هرکسي خوبی میکنم با بدی پاسخم را می دهند»؟...
اين مرد اسطوره طي ساليان درازي بود ونبود؛ دارونداروجواني وشادابي اش را براي وطن وطندارانش نثارنمود وخيلي هارا ازذلت نشيني به کرسي ونان قدرت بالا کشيد وقدرومنزلت بخشيد .
هميکه به اوج شهرت وسرمايه رسيد واولين اقدام برضد اين چهره ملي بود ودرپي دسيسه ورذالت کمربست .
جنرال دوستم صدها هزارانسانهاي وطن را ازچنگال تروريزم وبنياد گرايي ؛ صد ها روشنفکروطن را ازدستان آلوده بخون افراطيون نجات داد وزماني که جنرال بزرگ مورد توطيه واتهام قرارگرفته است وهمه برلب مهرسکوت زده اند.
جنرال پرافتخاروطن طي اين مدت ازسخاوت ومردي براي:
جنرال ملک برادررسول پهلوان
سيد منصوروسيد جعفرنادري
بازمانده گان وهمرکابان جنرال مومين
محمد محقق وحزب وحدت
سيد نورالله وسيد کامل
عالم ساعي ونقيب فايق
اکبرباي وايشچي
ودرين اواخيرخيانتها ونافهمي هاي نظام باي قيصاري .... هرکدام را به مثابه برادر، دوست ورفيق نازونعمت بخشيده ودراخرين تحليل کمربه توطيه برعليه جنرال بزرگ بستند .
ولي اينان خوب مي داند به قولي: زمستان گذشته وسياهي به ذغال مانده است .
جنرال دوستم ازهرتوطیه ، اتهام ، دشمني وکج انديشي با سربلندي وافتخارمندي بيرون شده وتوطيه گران را سرافگنده وخجل ساخته است .
جنرال دوستم ونظام باي قيصاري
دگردلم به هیچکس قصد کمک ندارد
قلبم درين مسيرش ذره شک ندارد
ماعهد که بستيم درقول خودنشستيم
وفاي ما به مردم ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ
هرچه که داشتيم کرديم نثار ياران
ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﯾﺎ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺣﺎﻻ ﺳﺒﮏ ﺷﺪه اﻡ؛ ﺍﺯمارهای آستین
ﺑﺮﺧﻮﺩ ﺩﻟم می ﺴﻮﺯﺩﺩﺳﺘم ﻧﻤﮏ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
جنرال دوستم مرد بزرگ منش ؛ چهره محبوب ودوست داشتني وشخصيت بي همتاي چهاردهه سرزمين ما است وهرباردرکجا ودرهرمقامي که بوده ازدرد ، رنج وستم وطندارانش غافل نشده ودرين مسيربا متانت وسرافرازي به پيش رفته ونقشهاي جاودانه وماند گارآفريده است . واما ياران ونزديکانش راه توطيه ودسيسه راپيش گرفته وبه اين چهره اسطوره ي خيانت نموده وفروخته شده اند .
نظام باي مرد گم نام وبي سوادي که جنرال دوستم معاون اول رياست جمهوري با تعينش به صفت نماينده خاص درفارياب به قولي ازکاه کوه ساخت واين شان وشوکت بخشيدن باعث شد که نظام باي مغروروجاه طلب شود وسرانجام روي به پستي وخبيثي بي آورد .
داستان گرفتاري نظام قيصاري ؛ کشته وبستن سربازانش را بدست سفاکان تيم غني کوچي ؛ رستاخيزبزرگ وقيام سراسري رزمنده گان جان برکف جنبش ورفتن نظام قيصاري به زندان امنيت ملي وسرانجام درمهمانخانه امنيت را همه بخاطرداريم ونيازنمي بينم تا داخل جزيات شوم .
چرا نظام قيصاري تغيرمسيرداد؟؟؟
کجروي قيصاري را همه مي دانيم ازکجا آب مي خورد؟
پنج سال کشمکش ، دسيسه ، نامردي ، دون همتي وکج انديشي چهره هاي مزدوروپست همتي چون غني کوچي احمدزي ، ملگري معصوم ستانکزي وياسين ضيا... ثابت مي کند که توطيه براسطوره وطن ( سترجنرال عبدالرشيد دوستم ) به قوتش باقي است واينان مزدورصفتانه دست ازدسيسه برنمي دارند .
بي همتي وخيانت کنوني نظام باي قيصاري نيزازهمين آبخور آب مي خورد ودرينجا مروري کوتاه داريم برجاسوسي واستخدام جاسوس وبعد موضوع را دنبال خواهيم کرد.
پیشینه ي به وجود آمدن معناي جاسوس شاید به عصر پارینه سنگی برسد تاجایی که برخی قدامت این کار را در حد اولین دوره های تاریخ می‌دانند. جاسوس انواع مختلفی دارد، برخی فقط یک باردر زندگی‌شان آنرا انجام می‌دهند و برخی به عنوان وظيفه و به صورت حرفه ی آن را دنبال می‌کنند.
آن‌ها برای انجام کارشان انگیزه‌های متفاوتی دارند. یک عده مستقیما پول می‌گیرند وجاسوسی می‌کنند، بعضی‌ها پول نمی‌گیرند ولی به خاطر منافع آینده‌ دست به جاسوسی می‌زنند ویک تعدادي هم هستند که ندانسته جاسوسی می‌کنند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند. خلاصه که درهمه جا و درهمه سطح می‌شود جاسوسی کرد، ازمیدان جنگ بگیرید تا بخشهاي تعليم وتربيه ، نظامي و صنعت و سیاست و...
درجاسوسي جديد بخشي وجود دارد بنام اجنت توري واين اداره افرادي مانند قيصاري را دردام مي آورد وبعد
( پروفلکتيک – استخدام دشمن برضد دشمن) مي کنند ويعني استخدام برضد هم انديشان وهم فکرانش .
مشکل کاردرکجابود؟؟؟:
نظام الدين قيصاري آدم بي سواد ، کوتاه بين ، بي تعقل وکم تجربه ي بود که ازشکست وريزسياست ، ازتوطيه ونامردانگي روزگاروازتميزخوب وبد وپابندي به انديشه انساني وشهامت مردي زياد چيزي نمي دانست ودراستخدام چهره های مکاردرآمد.
اينجا ميخواهم سرگذشتي را بازگونمايم: درزمان حکومت سياه طالبان قراربود به تاجيکستان بروم وآسانترين راهي که مي توانستم بروم تخاربود وبه تالقان رفتم وچند روزي مهمان دوستان روشنفکربودم وجالب اينجا بود به اصطلاح سرخوردم بنام ( چريک ) وهرکس ازديگري سوال مي کرد چند تا جريک داري يکي مي کفت دوتا وديگري مي فرمود سه تا...
ازدوستي سوال کردم که چريک چيست؟؟؟
دوست روشنفکرم خنديد وگفت : مگرتونمي داني چريک چيست .؟
سوگند خوردم که نمي دانم .
گفت : چريک اينجا به ( بي ريش ) وبچه هاي مقبول که ازآنان استفاده جنسي صورت مي گيرد ، چريک مي نامند.
درحيرت فرورفتم ودوست روشنفکرم مي خنديد ...
درمورد نظام باي قيصاري نيزچنين است وفعلا محرم اسرار، مشاوروجلودارقيصاري نيزچند تا چريک ( پسران برهنه صورت وکم اخلاق ) است که براي وي مشوره واورا استقامت مي دهند .
غني احمدزي ومعصوم ستانکزي ازقيصاري چه مي خواهند؟؟؟
اگربه قضايا ودسيسه هاي مروج درحکومت غني کوچي نظربي اندازيم ومي دانيم که اين تيم خبيث چه خواب هاي وحشت ناکي به اين وطن ومردم ديده اند وچه برنامه هاي ابليسانه ي دارند.
تيم ارگ رشته ي را بدست گرفته اند بنام مبارزه با زورگويي ، فساد وقانون گريزي که ازاينطريق افراد واشخاص بي اراده را بنام قانون گريزان با ده ها فريب ونيرنگ به دام مي آورند ودرزندان اسناد بدنام کننده تهيه مي کنند وبعد استخدام دوباره نموده وغرض مقاصد شوم ودودمنشانه استفاده مي کند.
ماجراي علي پوررا همه بخاطر داريم که وي را وسيله غلام سروربي دانش به دام انداختند وباتهيه اسناد بدنام کننده برای استخدامش ويرا دوباره راهي مناطق مرکزي نمودند.
نظام باي قيصاري را با حيله گري ياسين ضيا ( درنقش جلاد ) ونقيب فايق ( درنقش غلام بچه ) به زندان انداختند ودرآنجا موصوف را برعليه حزب جنبش وجنرال دوستم استخدام کردند . اما( ج م اا ) همه چيزرا زيرنظرداشتند وازعمق خيانت آگاهي داشتند وبا آنهم درظاهرخم به ابرونياورندند وبه قول شاعر:
زديگ پخته گان نايد صداي
خروش ازمردمان خام خيزد.
تا اينکه نظام باي به هدايت دستگاه جاسوسي حکومت وبا مشوره چند چريک دراطرافش عکس العمل نشان داده وتصوير رهبربزرگواررا ازخانه اش پايان ودست به ماجراجوي مي زند ودرقطارچريک هايش به رهبرفرزانه ( جنرال دوستم ) حرفهاي ته وبالا مي زند وگروپي ازجيره خواران ارگ را دعوت وبراي خيانت برضد ترکتباران نشستهاي انجام مي دهد. اما اين آدم کودن اين را نمي داند که حداقل چهل سال ديگرهيچ کسي نمي تواند برمسند که جنرال دوستم مي نشيند - بشيند وجاي اين چهره بلند همت وسربلند را درجامعه ترکتباران وکلکتيف هاي روشنفکري وميهن پرستي بگيرد، جنرال دوستم اسطوره تکرارناپذيرومرد غرورآفريني که ازتوطيه ها با عزت وشرافت بيرون شده است.
قضيه ي حميد خراساني هنوزتازه است ومي دانيم که با نيرنگهاي امرالله صالح به زندان انداختند ووي نيزبه سرنوشت علي پوروقيصاري گرفتارخواهد شد .
نظام باي را حکومت پوشالي غني کوچي تصميم دارد تابا توطيه ازقبل برنامه ريزي شده برضد رهبرميليوني جنبش ورزمنده گان جنبش وارد شمال نمايند وقطعه ي نظامي را نيزازامکانات وبودجه بي حساب وکتاب امنيت ملي ستانکزي منظورنموده وقيصاري را ازيکطرف با جنبش به جنگ بي کشاند وازجانب ديگربراي اقتدارننگين غني کوچي کمپايني را انجام بدهد.
نطام قيصاري با حمايت مستقيم قول اردوي شاهين ورياست امنيت ملي بلخ درشمال جابجا وبرنامه ارگ را اجرا نمايد وبراي قيصاري برنامه وسيعي را تهيه ديده اند واينان نمي دانند که ازيک استخدام شده بي سواد کاري ساخته نخواهد شد وچهره منحوس برنامه سازان را منحوسترونفرت انگيزترخواهد ساخت.
درين مورد حرفهاي زياد مي دانيم وميگويم درخانه اگرکس يک سخن بس است .

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس