صفحه نخست > دیدگاه > پیروزی بارک اوباما زنجیرغلامی را شکست

پیروزی بارک اوباما زنجیرغلامی را شکست

اما دیگرهیچ افغانستانی به امریکا اهمیت نداده وبه آن اعتمادی ندارد
بصیر آهنگ
پنج شنبه 6 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چهل وچهارمین انتخابات ریاست جمهوری درامریکا باپیروزی بارک اوباما به پایان رسید وبرای اولین بار درتاریخ سیاسی بزرگترین قدرت اقتصادی ونظامی جهان کسی به پیروزی دست یافته است که ازنژاد سیاه وشاید از مظلوم ترین انسانهای جهان نمایندگی میکند.انتخاب بارک اوباما منحیث رییس جمهوری درامریکا نشانگراینست که دیگر دوران جاه طلبی، خودخواهی، خونخواری ولوطی گری به پایان رسیده است وبعدازاین قدرت به دست کسانی خواهد بود که صاحب منطق وخرد سیاسی بوده وبسوی جهان بایک دید نو ببیند. به قول سهراب بزرگ: چشم هارا باید شست طور دیگرباید دید!

میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند

پیروزی بارک اوبا به عنوان رهبرآینده امریکا، امیدهای درخواب رفته ی هزاران سیاه پوست را بیدار کرد وآنهارا باورمند ساخت که دیگرزمان اشرافیت وباداری به سررسیده است وانسانها ازین پس به خاطر رنگ، پوست ونژاد شان ازحقوق وامتیازات شهروندی محروم نخواهد ماند.گرچند تاهنوزنژاد سیاه درجهان ازمحروم ترین انسانها به شمار رفته وهمیشه درمیان دیگرنژاد ها تحقیروتوهین میگردند وحتی درکشورهای اروپایی این مردم باتفاوت های زیادی در کاریابی، تحصیل ودیگر مسایل اجتماعی روبروهستند.اگرپیروزی بارک اوباما بتواند تنها درکشور امریکا به محو تبعیض نژادی منجر شود بدون شک درسایر نقاط جهان نیزاین روند تاثیرخوبی خواهد داشت وشاید به خاطر همین است که شوروهلهله زیادی را دربین سیاه پوست های جهان به دنبال داشته است. ازاین میان مهاجرین افریقایی سیاه پوست درکشور ایتالیا نیز صبح روزچهارشنبه باتشکیل اجتماعاتی، پیروزی بارک اوباما را به همدیگر تبریک گفته وبه رقص وپای کوبی پرداختند.آقای "اوتو" یک دوست افریقایی ام که ازکشور کینیا می باشد ازمن نیزدعوت کرده بود درمحفل که آنها درشهر اودینه درشمال شرق ایتالیا برپاکرده بودند شرکت کنم. این محفل ازطرف انجمن فرهنگی مهاجرین کنیا دایرگردیده بود و نزدیک به چهارساعت ادامه پیداکرد. شرکت کننده گان این محفل که اکثرا ازکشورهای کینیا، نیجریه وتوگو بودند ازفرط خوشحالی اشک شوق میریختند وپیروزی ابامارا آغازفصل مبارزه جدی علیه محو تبعیض نژادی درجهان میدانستند. یکی ازشرکت کننده گان که ازبرخورد کشور ایتالیانسبت به سیاه پوستان به شدت ناراض بود باخطاب به مجلس گفت: دیگر زمان مظلومیت وبردگی به پایان رسیده است وما امیدواریم بارک اوباما بتواند تصویرخوبی ازنژاد ما به دنیا ارائه کند. وی اظهار امیدواری کرد که اطمنان دارد اوباما میتواند درمحوتبعیض نژادی کمک نموده و نسل سیاه را ازمظلومیت نجات دهد. او علاوه کرد مردم ما متاسفانه همیشه دراختناق وبردگی زندگی نموده است وهنوزهم سیاه پوست بودن درجهان یک ننگ به شمار میرود وباوجود شعارهاوتلاش ها علیه نژاد پرستی درجهان هنوز هم انسانهای زیاد به خاطر نژاد، رنگ وپوست تحقیر، توهین وشکنجه میشوند که این خود یک درد است؛ یک دردی که سالهاست مردم ما ازآن رنج میبرد، دردی که انسان سیاه را هزاران سال ازدیگران عقب انداخته است، دردی که هیچ انسانی غیرازما شاید تحمل آنرا نخواهد داشت.این محفل گرچند ظاهرا یک محفل خوشی وسرور درنظر گرفته شده بود اما باسخنان این مرد جوان اقریقایی کاملاصحنه عوض شد وچشم هارا غرق اشک ساخت. دراخیرنیزهمه به خواطرهمسویی وهمدردی همدیگررا درآغوش گرفته وبادعایی درموردپیروزی بارک حسین اوباما محفل را ترک گفتند.

واکنش وخواست های جهانی:

این پیروزی درجهان چه واکنشی را به دنبال داشته است ؟ بسیاری ازرهبران جهان پیروزی او را یک تحول بزرگ وآغاز یک فصل جدید در روابط خود باامریکا خوانده اند واظهار امید واری نموده اند که اوباما بتواند درحل بحران اقتصادی جهان کمک کند. اوباما درحالی به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شده است که سیاست اشتباه دولت رئیس جمهوربوش امریکا را به پرتگاه سقوط نزدیک نموده است وازجمله دشواری های اقتصادی این کشور به حدی نگران کننده رو به سعود است زیرا دالر که قبلا سیاست بازارجهانی را تعیین مینمود وازطریق آن امریکا حتا میتوانست برجهان حکومت کند درمقابل یورو سقوط نموده است حال باید درفکر چاره دیگر باشد. ازسوی دیگرتصمیم درحل معمای تروریزم بین المللی وبرنامه هسته ایران نیزکار بسا دشوار برای دولت جدید امریکا به شمار میرود گرچند درشروع مبارزات انتخاباتی اش از برنامه مبارزه باتروریزم بین المللی همیشه سخن گفته است ولی معلوم نیست چگونه برنامه های را برای حل این معضل روی دست خواهد گرفت. اوباماهمچنین از طرح مذاکره بادولت ایران برای وادار ساختن این کشور به تغییر روش های سیاسی اش وخروج تدریجی نیروهای امریکای ازعراق تمرکزبیشترروی افغانستان نیز سخن گفته است.حال مردم افغانستان درمورد رهبرجدید امریکا چه فکرمیکنند وازوی چه توقع دارند؟ دراین باره باید یادآورشد که مردم افغانستان دیگرازادامه جنگ ووحشی گری های ارتش امریکا دراین کشور به ستوه آمده اند واگربارک اوباما طبق وعده که درجریان مبارزات انتخاباتی اش نسبت به افغانستان داده است درست عمل نکند واگربرای قطع جنگ، اجرای عدالت، ومحو کشت مواد مخدرومبارزه علیه تروریزم بین المللی سیاست وپالیسی جدیدی درنظرنگیرد بی شک سرنوشت امریکا درافغانستان بدتر ازسرنوشت شوروی خواهد بود وجزشکست مرگ بارچیزی دیگری را به دنبال نخواهد داشت. اوباما باید بداند که دیگرهمه مردم افغانستان دانسته اند که دولت بوش وارتش امریکا درطول شش سال فقط باسرنوشت آنان بازی کرده اند وبه جایی اینکه درامرمبارزه علیه تروریزم مؤثرواقع شوند به این روند لطمه زده اند وبرعکس همیشه درتقویت تروریزم کمک کرده اند. ارتش امریکا دیگردربین مردم افغانستان بدنام گردیده است وهیچگونه اعتمادی نسبت به آن دراذهان عمومی پیدانمیشود زیرا ازحملات هوایی بالای قریه ها وقصبات گرفته، تلاشی های خودسرانه منازل وحتی خانم ها، تجاوز، وهدف قرار دادن انسانهای ملکی در داخل شهرها وخیابانها گرفته تابرخورد بازندانیان افغانستانی دربگرام همه وهمه درد هایی که ازامریکا سرچشمه گرفته ومردم افغانستان شش سال پیاپی درآن سوخته اند. دیگرهیچ افغانستانی به امریکا اهمیت نداده وبه آن اعتمادی ندارد.

باوجودچنین شرایطی بارک اوباما به عنوان رهبرجدید این کشور باید درقدم نخست برای ساختن یک فضای اعتماد دربین مردم افغانستان تلاش نموده ومردم را قانع کند که امریکا هدفش درافغانستان فقط کمک برای محوکامل تروریزم، بازسازی مجدد، ودرکل ساختن یک افغانستان آزاد دموکرات ومرفه چیزی دیگری نخواهد بود. درغیر این صورت اگربرخورد فعلی ودیکتاتورانه ی ارتش امریکا درافغانستان ادامه پیداکند به زودی همه شاهد یک انقلاب دیگر وراه اندازی یک حمام خون دیگر دراین کشور خواهیم بود. وضعیت بحرانی کنونی درافغانستان به مرحله بسیارخطرناک وپیچیده ی رسیده که مهارکردن آن کاربسا دشواراست. افغانستان امروز تنهابه مسئله طالب والقاعده خلاصه نمیشود زیرا وجود فضای ناامنی درطول شش سال صدها مشکل راآفریده وده ها گروپ تخریب گر را به وجود آورده است وپایه های حکومت بی کفایت حامد کرزی حتا درکابل هم میلرزد. ازسخنان دیروز حامد کرزی برمی آید که این وضعیت حتا شخص اورا نیزتکان داده وازخواب غفلت بیدار کرده است.گرچند این سخنان سلطان کرزی کاملاجنبه تبلیغاتی داشت اما بازهم باید گفت: تانباشدچیزکی مردم نگوید چیزها.به قول حامدکرزی باید امریکابرای مبارزه جدی علیه طالبان والقاعده لانه های آنها موردحمله قرار دهد ودامنه جنگ را دربیرون ازمرزهای افغانستان انتقال دهد حال این بیرون مرزها شامل کدام کشورهای همسایه میشود این را کسی واضح نمیگوید زیرا دو همسایه غربی وجنوبی هردو به اندازه توان خود درپرورش گروپ های مخرب وتقویت گروه طالبان کمک میکنند وآمدن صلح درافغانستان را به نفع خود نمیدانند. اینجاست که کاررئیس جمهور بارک اوباما درافغانستان سخت ودشواراست واو باید درمقابل هر اشتباه بوش یک جواب پس دهد. به امید آمدن یک صلح دایمی درافغانستان.

نسخه جدید امریکا برای افغانستان

آیا رئیس جمهور آینده وحید وحیدالله نام دارد؟

جمعه 7 نوامبر 2008, نويسنده: رزاق مأمون


سپنتا، طالبان و استعمار

پروژه دراز مدت مستطیل نیویورک، لندن، تل آویو و اسلام آباد

پنج شنبه 6 نوامبر 2008, نويسنده: حکيم نعيم

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس